město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Dotazy a odpovědi

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.


V souladu s článkem 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů je:

  • správcem osobních údajů město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, e-mail: posta@novemestonm.cz, datová schránka: qgfbxi4
  • pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Vratislav Fröde
  • účelem zpracování vyřízení dotazu
  • kategorií příjemců osobních údajů návštěvník webových stránek města

Bližší informace

Dotazy a odpovědi

Autor: Pavel Nýč
Datum vložení: 24. 3. 2024

Dobrý den pane Nýči,

děkujeme za Váš dotaz ohledně lávky u Daškova splavu. Situace kolem této problematiky je značně komplikovaná a město aktivně pracuje na řešení této záležitosti, nejen z důvodu obnovení trasy Vámi zmiňované cyklostezky.

Nejprve shrnutí toho, co předcházelo demolici lávky. Vlastníkem vodního díla včetně lávky – akvaduktu u Daškova splavu je Česká republika s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad (SPÚ). Město již od roku 2014 opakovaně upozorňovalo na špatný stav akvaduktu a v roce 2017 umístilo se souhlasem stavebního úřadu a SPÚ provizorní samonosnou dřevěnou lávku, aby zajistilo bezpečnost pěších a cyklistů využívajících značenou cyklotrasu č. 4034.

V letech 2014–2019 SPÚ opakovaně přislíbil rekonstrukci akvaduktu, nicméně v r. 2019 naopak začal připravovat kroky směřující k jeho demolici. I přes snahy města (společně s Národním památkovým ústavem i Ministerstvem zemědělství ČR) vyjednávat s SPÚ a zabránit demolici akvaduktu, se situace nevyvíjela příznivě. V září 2023 podal SPÚ na základě vypracovaného posudku žádost o nařízení neodkladného odstranění akvaduktu kvůli jeho havarijnímu stavu. Na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu byl pak akvadukt uzavřen a hned následující den dokonce odstraněn.

Proti rozhodnutí vodoprávního úřadu podalo město odvolání. V něm upozorňuje zejména na věcnou nepříslušnost vodoprávního úřadu k odstranění "městské" provizorní dřevěné lávky, absenci řešení přerušené cyklotrasy č. 4034, možnost řešit havarijní stav opravou a nikoli demolicí, porušení povinnosti péče řádného hospodáře ze strany SPÚ a dalších právních předpisů. V současné době čekáme na rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (KÚ KHK) ohledně tohoto odvolání, které by mělo být vydáno nyní v druhém čtvrtletí 2024.

Dovolujeme si také upozornit na skutečnost, že lávka v sousedství původního akvaduktu je vedena jako “servisní”. Je ve správě Povodí Labe jako součást vodního zařízení. Povodí Labe bohužel nedalo souhlas s využíváním této lávky, protože není bezpečná pro pěší ani cyklisty.

Aktuální stav je tedy takový, že město na základě rozhodnutí KÚ KHK podnikne takové kroky, které umožní průchod pěším a průjezd cyklistům v co nejkratší době. Jako vždy je také důležitá finanční stránka, tedy kdo „to“ zaplatí. Město bude jako řádný hospodář prosazovat úhradu po vlastníkovi akvaduktu, který se naopak jako řádný hospodář nechoval a přivedl ho až k havarijním stavu a následně zboural bez náhrady.

Tisková zpráva k uzavření akvaduktu u Daškova splavu byla uveřejněna na webových stránkách města dne 21.09.2023:

Uzavření dřevěné lávky - Nové Město nad Metují - oficiální stránky (novemestonm.cz)

S pozdravem

Aleš Vrátný - místostarosta města Nové Město nad Metují, 4. 4. 2024
Autor: Monika Řeháková
Datum vložení: 22. 3. 2024

Vážená paní Řeháková,

toto problematické místo hlavně z pohledu chodců registrujeme a máme v plánu se s ním zabývat. Řešením se okrajově zabývala i architektonicko-urbanistická studie, která je podkladem pro další rozvoj tohoto území v následujících letech. Jestli zde může být vybudován chodník, nové přechody nebo případně snížena rychlost, se musí nejprve vyhodnotit ze všech hledisek. Proto děkujeme za Váš podnět, který postoupíme do nejbližších jednání příslušných komisí.

S pozdravem

Ing. Milan Slavík - starosta města Nové Město nad Metují, 4. 4. 2024
Autor: Pavel Nýč
Datum vložení: 22. 3. 2024

Vážený pane Nýči,

děkujeme za Váš dotaz. Na základě žádosti vedoucího Technických služeb města Nové Město nad Metují, pana Ing. Michala Vodžáka, byl 1 ks smrku pichlavého 'Glauca' (Picea pungens 'Glauca') o obvodu kmene 138 cm na pozemku dle KN p. č. 643/5 v k. ú. Krčín pokácen po vydání povolení kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu snížené provozní bezpečnosti a zhoršeného zdravotního stavu. U tohoto stromu se kmen v cca 4 m nad terénem vidlicovitě dělil, větvení bylo značně nestabilní a jednalo se o statický problém, kdy mohlo dojít k vylomení části koruny. Koruna stromu byla celkově proschlá, chyběly starší ročníky jehlic. Vrcholová partie stromu byla již zcela suchá. Vzhledem k umístění stromu na frekventovaném místě bylo příslušným odborem rozhodnuto o jeho pokácení.

S pozdravem

Ing. Milan Slavík - starosta města Nové Město nad Metují, 27. 3. 2024
Autor: Petr Prostředník
Datum vložení: 14. 3. 2024

Vážený pane Prostředníku,

děkujeme za Váš podnět. Město Nové Město nad Metují není subjektem, který by prodával vlajky. Městskou vlajku si můžete zakoupit u kteréhokoliv výrobce vlajek nebo si ji vyrobit i sám, protože nepodléhá zákonu č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů. Přesto u nás bylo zvykem, že každá žádost o zapůjčení vlajky byla projednávána Radou města Nové Město nad Metují, proto jsme Vám také v tomto smyslu odpověděli. Informace o symbolech města, které můžete využít k zadání si zakázky u Vámi vybraného výrobce, naleznete na webových stránkách města Nové Město nad Metují (www.novemestonm.cz) v sekci „O městě“ - „Symboly a logo města“.

S pozdravem

Simona Hoffmannová - referentka Odboru správy úřadu, 12. 4. 2024
Autor: Zmeškal
Datum vložení: 12. 3. 2024

Vážený pane Zmeškale,

děkujeme Vám za Váš dotaz. Provedení výsadby na jaře tohoto roku není vyloučeno, ale nelze to ani slíbit. Koordinujeme s dalšími záměry ve městě, které s tímto prostorem souvisí. Prioritou je komplexní výsadba.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 4. 4. 2024
Autor: Tomáš Kosek
Datum vložení: 8. 3. 2024

Vážený pane Kosku,

ze zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují (dále jen „ZM“) je zprostředkován přímý přenos (tak jako u mnoha jiných obcí), který je v době konání zasedání ZM možno sledovat on-line. Při přímém přenosu nedochází ke zpracování osobních údajů, tj. není třeba ho upravovat z pohledu GDPR. Záznam z jednání již spadá pod režim GDPR. Z důvodu veřejného zájmu je dle platného Jednacího řádu ZM na webových stránkách města po provedení příslušné anonymizace následně umístěn zvukový záznam ze zasedání ZM.

S pozdravem

Simona Hoffmannová - referentka Odboru správy úřadu, 11. 3. 2024
Autor: Libor Pekař
Datum vložení: 3. 3. 2024

Vážený pane Pekaři,

ve věci instalace semaforů na křižovatce "U Papežů" bylo vydáno stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, platné do konce roku 2024. Stanovení bylo vydáno Oddělením dopravy a silničního hospodářství MěÚ Nové Město nad Metují na základě žádosti společnosti AŽD Praha s.r.o., po předchozím odsouhlasení Dopravním inspektorátem Policie ČR DI Náchod. Součástí tohoto dopravního opatření bylo i doplnění přechodné úpravy provozu o vodorovné dopravní značení, kdy součástí tohoto vodorovného dopravního značení jsou i vodorovné dopravní značky č. V 12b "Žluté zkřížené čáry", jejichž umístění je jak v ulici Náchodská u křižovatky s ulicí Kpt. Jaroše, tak i v dotazu zmiňované lokalitě v ulici Havlíčkova. Co se týká financí na realizaci předmětné přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, tak toto si realizuje žadatel, resp. společnost AŽD Praha s.r.o.

S pozdravem

Ing. Petr Kubala - vedoucí Oddělení dopravy a silničního hospodářství, Odbor správní, 6. 3. 2024
Autor: Anna Veselá
Datum vložení: 29. 2. 2024

Dobrý den, paní Veselá,

pokusím se odpovědět na dotazy kladené ve Vašem textu:

1) Stáli jsme si a stojíme si s panem starostou a s kolegy z Rady města (s výjimkou pana Čopíka) a se spolu s námi zvolenými zastupiteli za tím, že žádná krize se nekoná. Že máme vytvořenou pevnou koalici s podporou VIZE 22. Vše bylo potvrzeno dne 07.03.2024 na jednání ZM 10 novým složením Rady města. Cílem uvedení prohlášení v Novoměstském zpravodaji, že žádná krize není, bylo dát v této věci našim spoluobčanům jistotu. Někteří se na základě informací zveřejněných kolegy z KDU-ČSL obávali stejné věci jako Vy, tedy politické krize, která by údajně mohla dojít až k předčasným volbám. Je odpovědností vedení města zajistit, aby občané města neměli obavy a strach.

2) Pan Čopík nerezignoval z členství v Radě města. Pan Čopík požádal zastupitele na ZM 10 o vyslovení důvěry.

3) K odchodům pracovníků úřadu od listopadu 2022 do února 2024 jsem se, myslím, dostatečně vyjádřil v úvodníku Novoměstského zpravodaje a vysvětlení je uvedeno v odpovědi na dotaz paní [osobní údaj odstraněn], které je součástí příloh k ZM 10.

4) Ke „causám“ pana [osobní údaj odstraněn] bylo za mne řečeno vše. V minulém volebním období bylo „o panu [osobní údaj odstraněn] a jeho práci“ i hlasováno na půdě zastupitelstva, což alespoň dle mého soukromého názoru na jednání ZM nepatří. Vše ostatní jsou názory jednotlivců a Váš osobní názor, což mi nepřísluší soudit.

5) Každý občan města, tedy potažmo každý zaměstnanec města, má právo promluvit o čemkoli. Každému, kdo požádal o zveřejnění názoru, podnětu apod. je v Novoměstském zpravodaji vyhověno a bude vyhověno i v budoucnu. Sami, jak jsem také uvedl v úvodníku, tomu jdeme naproti a aktivně oslovujeme postupně všechny zastupitele v části „Zprávy z radnice“ pro rozhovor: „Jak to vidí...“

6) Přestože jsme v mém úvodníku uvedli přesnou specifikaci počtu odchodů a důvodů odchodů jednotlivých kolegů z úřadu, stále používáte termín „čistky“. Uvedená přesná data (základním podkladem byl na úřadě užívaný personální systém VEMA) zpochybňujete a označujete za „nevěrohodná“. K tomuto konstatuji, že zatímco v textu jsou uvedena fakta, Vy zveřejňujete názor. To je zásadní rozdíl. Nezbývá tedy než vyčkat pár měsíců, jak bude náš úřad fungovat. Jak se výměna lidí - Vámi označovaná za „čistky“ - projeví dlouhodobě na jeho chodu a službě občanům.

Na závěr bych Vám chtěl, paní Veselá, nabídnout osobní setkání, na kterém by byla jistě lepší příležitost si věci detailněji vysvětlit.

S pozdravem

Aleš Vrátný - místostarosta města Nové Město nad Metují, 11. 3. 2024
Autor: Martin
Datum vložení: 13. 2. 2024

Vážený pane Martine,

v dubnu 2023 vytipovali členové Komise energetické vhodná místa pro vybudování dobíjecích stanic ve městě tak, aby byly pokryty potřeby turistů i občanů. Od května 2023 zástupci města řeší vybudování stanice se společností ČEZ na parkovišti Farská zahrada, zahrnuto do celého projektu. Dále je v jednání se společnostmi ČEZ a EON vybudování dobíjecí stanice u obchodních řetězců např. Penny, dále území Rychty apod. Naposledy se tomuto tématu věnovala Rada města č. 30 dne 15.01.2024.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 14. 2. 2024
Autor: Petr Říha
Datum vložení: 12. 2. 2024

Dobrý den pane Řího,

dovolte mi na úvod sdělit, že pozice tajemníka je klíčová pro chod úřadu, proto jsme se po předchozích zkušenostech rozhodli využít služeb profesionálů a do správného výběru vložit nemalý finanční obnos. Postup konzultujeme se ředitelem a personálním oddělením Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, oslovili jsme také personalisty místních firem se žádostí o reference na jimi využívané personální agentury. Bohužel využívání personálních agentur veřejnou správou je jev zatím poměrně ojedinělý, proto jsme byli mnohými firmami odmítnuti. Z podaných nabídek jsme využili tu, která pro nás byla nejvýhodnější a zároveň nejlevnější, tj. nabídka agentury THEONES.CZ, s.r.o., IČO: 14105586, se sídlem Orlí 708/36, 602 00 Brno.

Agentura THEONES.CZ, s.r.o., IČO: 14105586, má za sebou např. výběry HR managerů, finančních i výkonných ředitelů a dalších klíčových pozic nejrůznějších firem. Dále také konkurzní řízení na ředitele základní školy a 8letého gymnázia. Nespecializují se tedy na 1 obor, ale jejich zkušenosti jsou velmi různorodé. Ve své databázi mají více než 300 tisíc životopisů.

Ohledně právního rámce fungování personálních agentur uvádíme, že dle § 3 odst. 3 písm. r) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, zprostředkování zaměstnání, tedy náplň práce personálních agentur, není živností a tato činnost není činností upravenou živnostenským zákonem. Právní úprava zprostředkování zaměstnání je obsažena v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Zprostředkování zaměstnání mohou legálně vykonávat fyzické nebo právnické osoby pouze s platným povolením ke zprostředkování zaměstnání, které v souladu s § 6 odst. 1 písm. j) zákona o zaměstnanosti vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě žádosti.

Agentura THEONES.CZ, s.r.o., IČO: 14105586, získala dne 18.08.2022 na dobu neurčitou povolení ke zprostředkování zaměstnání formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti. Vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly) a formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti (Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí).

Na základě výše uvedených skutečností pevně věříme, že zvýšené úsilí, které výběrovému řízení věnujeme přinese své plody a vybraný kandidát bude vykonávat svoji práci ku prospěchu úřadu, zaměstnanců úřadu, a především ke spokojenosti občanů města.

S pozdravem

Milan Slavík - starosta města Nové Město nad Metují, 16. 2. 2024

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
8
28
9
29
11
30
8
31
8
1
11
2
11
3
8
4
10
5
7
6
9
7
11
8
12
9
10
10
10
11
10
12
11
13
11
14
10
15
14
16
11
17
11
18
10
19
10
20
11
21
11
22
12
23
11
24
11
25
11
26
12
27
12
28
11
29
13
30
11

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč