město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Dotace z rozpočtu města

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město
nad Metují č. 3/2020

Čl. 1

Základní principy
 1. Zásady upravují možnosti a postupy při poskytování dotací žadatelům a příjemcům finančních prostředků z rozpočtu města Nové Město nad Metují v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  Celkový objem finančních prostředků poskytovaných žadatelům je limitován finančními možnostmi města a schváleným objemem rozpočtových prostředků pro účely podpory v daném roce.
  Dotace je určena na daný kalendářní rok, ve kterém musí být také vyčerpána. Na poskytnutí dotace není právní nárok. O poskytnutí dotace rozhoduje příslušný orgán samosprávy (Rada nebo Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují).
   
 2. Poskytování finančních prostředků je vedeno snahou podporovat v rámci možností města všestranný rozvoj území a uspokojování potřeb občanů města, a to v souladu s jeho prioritami – tj. vypracovanou koncepcí strategického rozvoje města a plněním Plánu sociálních služeb Nového Města nad Metují 2018-2020. Dotace je určena zejména pro financování aktivit v  následujících oblastech:
 • Děti, mládež, kultura, tělovýchova, sport, volnočasové aktivit
 • Sociální služby – služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“)
 • Zdravotnictví

Čl. 2

Vymezení pojmů
 1. Poskytovatelem se rozumí město Nové Město nad Metují.
   
 2. Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel. Dotace na sociální služby se poskytuje v režimu vyrovnávací platby.
   
 3. Finančním vypořádáním dotace se rozumí přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků a o vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu poskytovatele.
   
 4. Dotaci lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu (například § 160 až 163 zákona č.  561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona o sociálních službách).

Čl. 3

Použití prostředků
 A) Oblast Děti, mládež, kultura, tělovýchova, sport, volnočasové aktivity
 1. Cílem dotace v této oblasti je rozšíření a zkvalitnění možností kulturních, tělovýchovných, sportovních a volnočasových aktivit určených zejména dětem, mládeži a občanům Nového Města nad Metují.
   
 2. Nedílnou součástí těchto Zásad jsou i Zásady pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují platné pro příslušné období.
   
 3. Z dotace lze hradit náklady (výdaje) účelově vynaložené a nezbytné na zajištění celoroční hlavní činnosti, realizaci jednorázové akce nebo série akcí, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty.

  Dotaci lze použít zejména na:
 • nájemné za sportoviště, klubovny, prostory k činnosti
 • energie (elektřina, plyn, teplo, voda, tuhá paliva)
 • nákup drobného majetku do 40.000 Kč/ks
 • kancelářské potřeby
 • PHM (do strojů pro údržbu)
 • svoz odpadu
 • opravy a údržbu vlastního majetku a majetku používaného k vlastní činnosti (nákup materiálu nebo služby)
 • výdaje spojené s činností – doprava – výdaje za jízdenky, spotřeba PHM, vstupné, startovné, ubytování přihlášených soutěžících, účinkujících a vystupujících
 • úhradu mzdových nákladů včetně případných odvodů a odměn z dohod
 • o provedení práce nebo pracovní činnost včetně případných odvodů (maximální částka 120,- Kč/hod) údržbáře, uklízečky
 • služby související s údržbou a úklidem sportovišť
 • vydání propagačních materiálů pro příslušnou akci, realizaci soutěžní (výstavní) akce, technické zabezpečení akce, výdaje na vydání publikace či tiskoviny – v případě, že příjmy z akce a vlastní zdroje nedostačují na financování celé akce
 • ceny do soutěží
 • registrační poplatky, licence
 • kurzovné – jako služba za proškolení, odměny rozhodčím při soutěžích
 • splátky investičních úvěrů a úroků, a to výhradně u investičních úvěrů financujících investice vedoucí k úsporám energií (poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat, aby u těchto úvěrů bylo postupováno v souladu s „Podmínkami a pravidly pro poskytování investičních dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují“ schválenými Zastupitelstvem města Nové Město nad Metují usnesením č. ZM 55-6218/09 ze dne 05.03.2009).
   
 1. Z dotace nelze hradit náklady (výdaje) na pohoštění, stravu a dary (s výjimkou věcných odměn účastníkům soutěží), leasingové splátky, investiční akce, zahraniční cesty (pokud se nevztahují přímo k činnosti, na kterou je dotace poskytována), na úhradu členských příspěvků, na mzdy a odměny z dohod hráčů, trenérů a funkcionářů klubu.
B) Oblast Sociální služby – služby registrované dle zákona o sociálních službách
 1. Cílem dotace v této oblasti je udržení, rozvoj a zkvalitnění ucelené sítě sociálních služeb. Dotace je poskytována na provoz sociálních služeb registrovaných dle zákona o sociálních službách.
   
 2. Dotace je poskytována zejména na:
 • úhradu mzdových nákladů zaměstnanců včetně odvodů
 • úhradu nájemného, energií a služeb souvisejících s užíváním nemovitosti
 • úhradu cestovních náhrad
 • na úhradu materiálových nákladů (údržba a oprava vlastního majetku, dílenský materiál, kancelářské a úklidové potřeby)
 • na nákup služeb (revize, pojištění majetku, oprava a údržba vlastního majetku, telefon, poštovné, poradenství)
 • na nákup drobného majetku s pořizovací cenou do 40.000 Kč/ks

   
 1. Z dotace nelze hradit náklady (výdaje) na pohoštění, stravu a dary, leasingové splátky, investiční akce, zahraniční cesty (pokud se nevztahují přímo k činnosti, na kterou je dotace poskytována).
 2. Dotace je poskytována na sociální služby, jejichž uživateli jsou občané města Nové Město nad Metují.
 3. Dotace je poskytována přednostně na sociální služby, které jsou uvedeny v "Plánu sociálních služeb Nového Města nad Metují 2018-2020".

  

C) Oblast „Zdravotnictví“
 1. Cílem dotace je podpořit organizace, jejichž činnost směřuje k podpoře zdravotních služeb.
 2. Aktivity musí být zaměřené na osoby ohrožené sociálním vyloučením, především na osoby nemocné a zdravotně postižené.
 3. Dotace je poskytována na činnost organizací, jejichž příjemci jsou občané města Nové Město nad Metují.
 4. Z dotace nelze hradit náklady (výdaje) na pohoštění, stravu a dary, leasingové splátky, investiční akce, zahraniční cesty (pokud se nevztahují přímo k činnosti, na kterou je dotace poskytována).

Čl. 4

Podmínky poskytnutí dotace
I. Žádost
 1. Žádost o poskytnutí dotace předkládá žadatel na předepsaném formuláři s požadovanými přílohami buď elektronicky na adresu podatelna@novemestonm.cz, osobně na podatelnu MěÚ, nebo poštou na adresu:

  Město Nové Město nad Metují
  Odbor finanční, Oddělení školství, kultury a sportu
  náměstí Republiky 6
  549 01  Nové Město nad Metují
   
 2. Předepsanými formuláři žádostí jsou aktuální „Žádost o dotaci na rok 20XX v oblasti Děti, mládež, kultura, tělovýchova, sport, volnočasové aktivity“ a „Žádost o dotaci na rok 20XX v oblasti Sociální služby - služby registrované dle zákona o sociálních službách a v oblasti Zdravotnictví“.
   
 3. Povinnými přílohami k Žádosti o dotaci v oblasti Děti, mládež, kultura, tělovýchova, sport, volnočasové aktivity jsou:
 • Kopie výpisu z bankovního účtu ne starší 3 měsíců (stačí 1. strana)
 • Čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti
 • Plná moc v případě  zastupování (originál)
 • Přehled o činnosti žadatele
 • Kopie všech dokladů vyžadovaných při registraci žadatele v aktuálním znění (pokud tyto doklady již žadatel doložil v minulých letech a nedošlo v nich ke změnám, není třeba je předkládat)
   
 1. Povinnými přílohami k Žádosti o dotaci na provoz registrovaných sociálních služeb jsou:
 • Rozpočet služby
 • Kvantitativní přehled poskytnutých služeb
 • Kopie stanov s číslem registrace subjektu
 • Kopie dokladu o přidělení IČO
 • Plná moc v případě zastupování (originál)
   
 1. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města musí být opatřena veškerými požadovanými náležitostmi včetně příloh. Pokud po vyzvání žadatel neúplnou žádost obratem nedoplní, nebude žádost přijata.
   
 2. V případě poskytnutí nepravdivých nebo zavádějících informací nebude dotace přiznána. Pokud se poskytnutí nepravdivých nebo zavádějících informací prokáže až po schválení dotace, bude požadováno vrácení celé nebo části dotace.
   
 3. Formuláře žádostí jsou zveřejněny na webových stránkách města.
   
 4. Přehled a výše schválených dotací bude zveřejněna na webových stránkách města.
   
 5. Žádost se předkládá do 28.02. kalendářního roku, na který je dotace žádána

 

II. Smlouva
 1. Poskytovatel dotace uzavře s každým žadatelem, kterému byly přiznány finanční prostředky, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. Ve smlouvě bude jasně vymezen účel, na který lze dotaci čerpat (na základě údajů ze žádosti a přiloženého položkového rozpočtu) a další práva a povinnosti smluvních stran včetně důsledků za porušení smlouvou sjednaných povinností. Smlouva bude sepsána ve dvou stejnopisech, jeden obdrží příjemce dotace a jeden poskytovatel.
   
 2. Požadavek na změnu účelu poskytnuté dotace lze uskutečnit pouze po schválení příslušným orgánem samosprávy, který o přiznání dotace rozhodl, a to na základě písemného dodatku k uzavřené smlouvě.
   
 3. V souladu se smluvním ujednáním o účelu použití dotace bude příjemce dotace povinen předložit vyúčtování použití finančních prostředků.
III. Vyúčtování

Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli vyúčtování na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na stránkách města v termínech uvedených v uzavřené smlouvě.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

Zásady pro poskytování dotace z rozpočtu města Nové Město nad Metují byly schváleny Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 33-1917/20 a nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.03.2020.

Těmito Zásadami pro poskytování dotace z rozpočtu města Nové Město nad Metují se ruší Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Nové Město nad Metují schválené usnesením č. RM 29-1658/19 z 02.12.2019. 

Použité zkratky

Čl.       Článek
IČO     identifikační číslo organizace
PHM   pohonné hmoty
ZM      Zastupitelstvo města

V Novém Městě nad Metují dne 10.02.2020

Petr Hable
starosta
 

Zásady ke stažení 


 

Dotace poskytnuté od 1. ledna 2015

Přehled dosud poskytnutých dotací naleznete v jednotlivých souborech dle data poskytnutí dotace. Příslušné zápisy RM a ZM naleznete v sekcích zápisy ZMzápisy RM.

Poskytnutá veřejná finanční podpora města - v letech 2011 - 2014

Přehled dosud poskytnuté veřejné finanční podpory naleznete v jednotlivých souborech dle data poskytnutí podpory. Příslušné zápisy RM a ZM naleznete v sekcích zápisy ZMzápisy RM.

Dotace (dar) poskytnutá v roce 2023

Seznam žadatelů - rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 109,52 kB
Staženo: 111×

Dotace (dar) poskytnutá v roce 2022

Seznam žadatelů - rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 112,39 kB
Staženo: 318×

Dotace (dar) poskytnutá v roce 2021

Seznam žadatelů - rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 106,05 kB
Staženo: 270×

Dotace (dar) poskytnutá v roce 2020

Seznam žadatelů - rok 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 112,6 kB
Staženo: 280×

Dotace (dar) poskytnutá v roce 2019

Seznam žadatelů - rok 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 109,59 kB
Staženo: 363×

Dotace (dar) poskytnutá v roce 2018

Seznam žadatelů - rok 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,21 kB
Staženo: 537×

Dotace (dar) poskytnutá mimořádně v roce 2017

Seznam žadatelů - 2017 mimořádné.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 104,1 kB
Staženo: 477×

Dotace (dar) poskytnutá k 31. březnu 2017

Seznam žadatelů - březen 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 206,04 kB
Staženo: 531×

Dotace poskytnutá mimořádně v roce 2016

seznam žadatelů - 2016 mimořádné.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 97,45 kB
Staženo: 471×

Dotace (dar) poskytnutá k 31. březnu 2016

seznam žadatelů - březen 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 206,7 kB
Staženo: 597×

Dotace poskytnutá k 31. srpnu 2015

seznam žadatelů - srpen 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 178,85 kB
Staženo: 585×

Dotace poskytnutá k 31. březnu 2015

seznam žadatelů - březen 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 203,35 kB
Staženo: 658×

Veřejná finanční podpora poskytnutá k 31. srpnu 2014

seznam žadatelů - srpen 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 183,26 kB
Staženo: 610×

Veřejná finanční podpora poskytnutá k 31. březnu 2014

vfp_3_2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 193,42 kB
Staženo: 770×

Veřejná finanční podpora poskytnutá k 31. srpnu 2013

vfp_8_2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 176,69 kB
Staženo: 688×

Veřejná finanční podpora poskytnutá k 31. srpnu 2012

vfp_8_2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 178,25 kB
Staženo: 684×

Veřejná finanční podpora poskytnutá k 31. srpnu 2011

vfp_8_2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 179,31 kB
Staženo: 581×

Veřejná finanční podpora poskytnutá k 31. srpnu 2010

vfp_8_2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 171,43 kB
Staženo: 680×

Veřejná finanční podpora poskytnutá k 31. březnu 2013

vfp_3_2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,95 kB
Staženo: 650×

Veřejná finanční podpora poskytnutá k 31. březnu 2012

vfp_3_2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,84 kB
Staženo: 622×
Zobrazeno 1-20 ze 22

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
16
2
15
3
15
4
16
5
16
6
16
7
17
8
13
9
12
10
12
11
12
12
12
13
15
14
14
15
14
16
13
17
13
18
14
19
14
20
14
21
14
22
15
23
13
24
13
25
13
26
13
27
13
28
14
29
15
30
14
31
14
1
12
2
13
3
13
4
14

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč