město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Pořádání akcí na Husově náměstí

 

Pravidla při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují

Postup pro pořadatele akce, který hodlá na veřejném prostranství – Husovo náměstí pořádat kulturní, sportovní, reklamní, náboženskou, zábavní akci nebo svolat shromáždění ke společenské či politické otázce.

Všem pořadatelům doporučujeme se zabývat povolením akce o dva až tři měsíce před samotným konáním akce.

Upozornění: Při vjezdu na Husovo náměstí je za potřebí dodržování ustanovení dopravní značky B12 - "Zákaz vjezdu vyznačených vozidel", která zakazuje vjezd vozidlům vyznačených druhů, s dodatkovou tabulkou "MIMO LINKOVÝCH AUTOBUSŮ A DOPRAVNÍ OBSLUHY". Případné výjimky z výše uvedené úpravy dopravního značení mohou být na žádost žadatele povoleny příslušným správním orgánem, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, a to po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu.

Postup

A.

Povolení akce od města Nové Město nad Metují

Rada města prostřednictvím Odboru majetku města

Vyplnit Přílohu č. 1 těchto pravidel Žádost o povolení kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují a podepsanou doručit na Městský úřad Nové Město nad Metují. Žádost musí být kompletní a doplněna o všechny povinné přílohy. Na základě podané žádosti dojde městem k prověření záměru akce a termínu konání z důvodu plánovaných jiných akcí (např. svateb) na Husově náměstí.

Žádost je předložena k projednání do Rady města Nové Město nad Metují (dále jen RM), která se koná jednou za 14 dní. Žadatel obdrží z RM vyrozumění k dané akci. V případě kladného vyřízení žádosti si žadatel podá žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací na Oddělení dopravy a silničního hospodářství dle bodu B.

Žádost adresujte, případné bližší informace Vám sdělí
Eva Kupková, referentka kultury

Žádost je umístěna na 
www.novemestonm.cz ❯Úřad ❯Žádosti a formuláře ❯Formuláře odboru správy úřadu

V případě, že RM ve svém usnesení bude souhlasit s konáním akce, musí žadatel/organizátor postupovat a dodržovat Pravidla pro konání akcí na veřejných prostranstvích.

Dále je organizátor povinen dodržovat Obecně závazné vyhlášky obce (více bod D - Další užitečné odkazy a kontakty v těchto pravidel).

Dokumenty jsou umístěny na
www.novemestonm.cz ❯Úřad ❯Dokumenty města a MěÚ ❯Vyhlášky a nařízení města 
www.novemestonm.cz ❯Úřad ❯Dokumenty města a MěÚ ❯Vnitřní předpisy města a MěÚ

 

Zapůjčení pódia

V žádosti je na str. 3 možná volba zapůjčení pódia k zaškrtnutí. V případě, že by měl žadatel zájem o zapůjčení pódia, postupuje podle těchto pravidel: Pravidla a podmínky pro používání městského pódia, stanu, koberce a stánků, součástí je i ceník.

Bližší informace k zapůjčení pódia Vám sdělí
Ing. Michal Vodžák, vedoucí Odboru technických služeb

 

Napojení na energo sloupek

V případě, že by žadatel měl zájem o připojení se na energo sloupek při pořádání akce, je potřeba tento požadavek zaškrtnout v Žádosti o povolení kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují. Umístění energo sloupků je vyznačeno na straně 5 Žádosti (Plánek Husova náměstí).

Bližší informace k napojení se na energo sloupek Vám sdělí
Ing. Michal Vodžák, vedoucí Odboru technických služeb

Žádost je umístěna na 
www.novemestonm.cz ❯Úřad ❯Žádosti a formuláře ❯Formuláře odboru majetku města

B.

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací

Odbor správní, Oddělení dopravy a silničního hospodářství (dále jen ODSH)

Na základě vydaného souhlasu vlastníka dle bodu A dotčené pozemní komunikace, města Nové Město nad Metují u místních komunikací nebo Správy silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové u silnic II. a III. tříd je nutné vyplnit Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací a podepsanou doručit na Městský úřad Nové Město nad Metují.

ODSH může zvláštní užívání povolit pouze po předchozím souhlasu Policie České republiky, Dopravní inspektorát Náchod, Plhovská 1176, 547 01 Náchod, tedy povinnou součástí žádosti je vedle souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace a situačního nákresu i dodání souhlasu ze strany PČR. V případě že bude akce vyžadovat i stanovení přechodné úpravy dopravního značení, tak musí žadatel k žádosti doložit i návrh tohoto dopravního značení (situace umístění, druh dopravního značení nebo dopravního zařízení).

Správní poplatek za výše uvedené správní řízení je nutné uhradit před vydáním samotného rozhodnutí.

Žádost adresujte, případné bližší informace Vám sdělí
Ing. Petr Kubala, vedoucí Oddělení dopravy a silničního hospodářství

Žádost je umístěna na 
www.novemestonm.cz ❯Úřad ❯Žádosti a formuláře ❯Formuláře odboru správního ❯Formuláře oddělení dopravy a silničního hospodářství

C.

Oznámení o shromáždění

Odbor správní

V případě, že by se jednalo o SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ (všechna shromáždění kde jsou pronášeny veřejné projevy, řešeny veřejné či společenské záležitosti vyjadřováním postojů, názorů, stanovisek, obdobně předvolební meeting anebo shromáždění ve formě pouličního průvodu, manifestace) je povinností svolavatele doručit úřadu Oznámení o konání shromáždění - fyzické osoby (svolavatelem je fyzická osoba) nebo Oznámení o konání shromáždění - právnické osoby (svolavatelem je právnická osoba) alespoň 5 dnů před konáním shromáždění (§ 5 z. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění). Úřad vezme na vědomí řádné oznámení, pokud nekoliduje s jiným dříve nahlášeným shromážděním. V takovém případě by úřad ihned svolal jednání se svolavatelem shromáždění.

Z důvodu jednoznačného ztotožnění svolavatele stanoví zákon povinnost doručit podepsané oznámení (tj. vlastnoruční podpis na „papírové“ formě oznámení nebo elektronický podpis v mailu, případně doručení z datové schránky svolavatele).

Zábor pozemku v majetku města pro umístění techniky nebo jiného inventáře svolavatele povoluje město (viz bod A).

Žádost je umístěna na 
www.novemestonm.cz ❯Úřad ❯Žádosti a formuláře ❯Formuláře odboru správního ❯Formuláře oddělení vnitřních věcí

Oznámení adresujte, případné bližší informace Vám sdělí
Ing. Dagmar Kavanová, vedoucí Odboru vnitřních věcí

D.

Další užitečné odkazy a kontakty

Poplatky za užívání veřejného prostranství jsou upraveny Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kde je řešena zejména ohlašovací povinnost, sazba poplatku, jeho splatnost a důvody osvobození od poplatku.

Ohlašovací povinnost je možné splnit buď v žádosti uvedené v bodu A těchto pravidel Žádost o povolení kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují nebo na formuláři Odboru finančního Ohlášení užívání veřejného prostranství, který je k dispozici také v kanceláři pokladny MěÚ.

Vyhláška je umístěna na
www.novemestonm.cz ❯Úřad ❯Dokumenty města a MěÚ ❯Vyhlášky a nařízení města 

Formulář ohlášení je umístěn na
www.novemestonm.cz ❯Úřad ❯Žádosti a formuláře ❯Formuláře odboru finančního

Ohlášení adresujte, případné bližší informace Vám sdělí
Ing. Jiří Kunte, vedoucí Odboru finančního

 

Další vyhláškou je č. 7/2016 Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných kulturních podniků k zabezpečení veřejného pořádku. Týká se veřejnosti přístupných hudebních produkcí, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků, pokud jsou spojeny s možností konzumace alkoholu – v tomto případě je pořadatel je povinen doručit na adresu Městský úřad, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují Oznámení pořádání akce a v případě, že je akce pořádána i v době nočního klidu (od 22.00 do 6.00 hodin), je třeba doručit na adresu Městský úřad, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují Žádost o udělení výjimky na pořádání akce (výjimku uděluje na základě této žádosti RM).

Vyhláška je umístěna na
www.novemestonm.cz ❯Úřad ❯Dokumenty města a MěÚ ❯Vyhlášky a nařízení města 

Formulář oznámení a žádosti je umístěn na
www.novemestonm.cz ❯Úřad ❯Žádosti a formuláře ❯Formuláře odboru správy úřadu

Případné bližší informace Vám sdělí
Miloš Kratěna, vrchní strážník Městské policie

 

Pravidla při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují byla schválena Radou města Nové Město nad Metují č. RM 346 dne 25. dubna 2016 a nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. května 2016. Případná aktualizace pravidel je provedena při změně vyhlášky, aktualizace webu nebo jmen obsažených v dokumentu.

 

Ing. Milan Slavík
starosta

 

Za správnost postupu odpovídá Eva Kupková

Poslední aktualizace 23. dubna 2023

Pravidla ke stažení ve formátu PDF

 

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
6
1
6
2
7
3
6
4
8
5
6
6
7
7
7
8
6
9
8
10
6
11
9
12
6
13
6
14
9
15
9
16
7
17
10
18
11
19
8
20
6
21
7
22
9
23
11
24
9
25
9
26
8
27
7
28
9
29
10
30
8
31
8
1
11
2
9

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč