město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Služby pro rodiny s dětmi

 


 Dávky státní sociální podpory

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště, nám. Republiky 78, Nové Město nad Metují

Kontakt: 950 138 650, posta.nah@na.mpsv.cz
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Charakteristika: státní sociální podpora, hmotná nouze, sociální služby, příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením, zprostředkování zaměstnání


 Dávky sociálního zabezpečení

Okresní správa sociálního zabezpečení Náchod, Karlovo náměstí 2054, Náchod

Kontakt: 491 401 311, posta.na@cssz.cz
Cílová skupina: žadatelé o důchod a nemocenské dávky
Charakteristika: dávky důchodového a nemocenského pojištění


 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s. Hálkova 432, Náchod

Kontakt: 491 426 128, 491 427 695, rod.poradna@csps-hk.cz
Cílová skupina: rodiny s dětmi, osoby v krizi
Charakteristika: rodinné a partnerské poradenství

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Oblastní charita Hradec Králové, Kotěrova 847, Hradec Králové
Kontakt: 495 530 033, 774 591 383,  intervencni.centrum@hk.charitas.cz, www.charitahk.cz
Cílová skupina: osoby ohrožené domácím násilím
Charakteristika: poradenství v oblasti trestně-právní, sociálně-právní, organizační, psychologická pomoc v oblasti krizové intervence, emoční doprovázení v těžké situaci, krátkodobá psychoterapie.


 Linka bezpečí pro děti a mládež

Kontakt: 116 111, pomoc@linkabezpeci.cz, www.linkabezepeci.cz, chat: http://chat.linkabezpeci.cz
Cílová skupina: děti a mládež, ohrožená mládež, dospívající v těžkých životních situacích
Charakteristika: celostátní bezplatná linka důvěry pro děti – nonstop


 Linka vzkaz domů

Kontakt: 800 111 113
Cílová skupina: zejména pro děti na útěku z domova, z ústavního zařízení, děti vyhozené rodiči z domu
Charakteristika: bezplatné volání z pevné linky


 Dětské krizové centrum NOMIA

NOMIA, tř. E. Beneše 575/90, Hradec Králové
Kontakt: 606 824 104, 495 262 214, poradna@nomiahk.cz
Cílová skupina: děti ve věku 0 – 18 let v krizové situaci, rodiče, sourozenci, jiní rodinní příslušníci, osoby blízké
Charakteristika: krizová intervence, psychoterapie individuální, rodinná, párová, doprovod (OSPOD, policie, soud)


 Psychiatrická ambulance pro děti a mládež

MUDr. Martin Správka, Hálkova 432, Náchod

Kontakt: 491 423 342, spravka@seznam.cz
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Charakteristika: psychiatrická ambulance, léčba psychických poruch s hlavním zaměřením na poruchy typické pro dětství a dospívání, návykové poruchy, primární a sekundární prevence v oblasti drogové závislosti, poradenství v oblasti drogové závislosti, výchovné problémy v souvislosti s psychickou poruchou

MUDr. Ivo Kunst, Nezvalova 852/5, Hradec Králové

Kontakt: 603 460 700
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Charakteristika: dětská a dorostová psychiatrie zaměřená na diagnostiku i léčení poruch chování a zdravotního stavu. Individuální, rodinné, párové i skupinové terapie, hypnoterapie a další. Poruchy příjmu potravin, deprese, domácí násilí, šikana a další problémy

MUDr. Věra Ruferová, Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou

Kontakt: 604 284 225
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Charakteristika: diagnostická a léčebná péče v oboru psychiatrie pokrývající celé spektrum psychických poruch jako jsou například psychózy, poruchy nálad (deprese, úzkosti, fobie), nutkavé poruchy (obsese), poruchy příjmu potravy, závislosti a podobně

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové, budova č. 7

Kontakt: 495 833 823, 495 833 746, 495 833 783
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Charakteristika: psychiatrická ambulance pro děti a mladistvé

MUDr. Anna Hanušová, HANNES med s.r.o., třída Karla IV. 834/4, 500 02 Hradec Králové

Kontakt: +420 606 689 168
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Charakteristika: provoz dětské a dorostové psychiatrické ambulance

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov RIAPS, Dvůr Králové nad Labem, Preslova 449, TGM 40

Kontakt: 725 099 630
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Charakteristika: provoz dětské a dorostové psychiatrické ambulance

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Centrum duševního zdraví RIAPS, Trutnov, Procházkova 818, Spojenecká 69

Kontakt: 702 256 762 telefonická nepřetržitá krizová pomoc, 725 720 341 ambulance
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Charakteristika: provoz dětské a dorostové psychiatrické ambulance

Další možnosti:

Nepanikař – První pomoc při psychických potížích (nepanikar.eu) – mobilní aplikace, webový portál, emailová a chatová poradna

Duševní zdraví – Opatruj.se – webový portál


 Poradenství

Poskytovatel: Občanské poradenské středisko, o.p.s., Weyrova 3, Náchod
Kontakt: tel.: 734 370 960, e-mail: opnachod@.ops.cz
Cílová skupina: občané v obtížné životní situaci
Charakteristika: dluhová problematika včetně oddlužení, rodinné poradenství, pracovní poradenství, bytová problematika, spotřebitelství, občanskoprávní vztahy, sociální dávky, poradenství pro oběti trestných činů.


 Sociální rehabilitace

Centrum prevence Mandl, Družstevní 587, Nové Město nad Metují

Kontakt: 491 470 651, vedouci.mandl@seznam.cz
Cílová skupina: lidé ve věku 15 – 65
Charakteristika: sociální služba sociální rehabilitace pro lidi se sociálních handicapem – podpora a pomoc při vyjednávání s institucemi, pomoc a podpora v domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenských prostředím, práce se skupinou, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti


 Ambulantní péče a dobrovolné diagnostické pobyty

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Kompas, Smiřických 1237, Náchod

Kontakt: 491 424 390, svp.kompas@tiscali.cz, www.svpkompas.cz
Cílová skupina: děti a mládež, kteří mají problém se zvládáním některých situací, problém s kamarády, s rodiči, šikanou, obtížná situace v rodině, alkohol, drogy, ohrožená mládež, osoby v krizi
Charakteristika: děti základních škol s výchovnými problémy, individuální, skupinové a rodinné terapie, programy pro školy, konzultace a pomoc školám, rodičovské skupiny

Středisko výchovné péče Návrat, Říčařova 277, Hradec Králové

Kontakt: 495 221 590, 739 401 363, info@svphk.cz, www.svphk.cz
Cílová skupina: děti a mládež, ohrožená mládež, rodiny s dětmi
Charakteristika: ambulance, pobyt, škola, výchovné poradenství krizová intervence, individuální a rodinná psychoterapie, psychologické vyšetření a diagnostika, kazuistické a a metodické konzultace

Středisko výchovné péče Pyramida, Sokolovská 145, Rybitví, Pardubice

Kontakt: 466 680 338, svp_pyramida@volny.cz, www.svppyramida.cz
Cílová skupina: děti a mládež, ohrožená mládež, rodiny s dětmi
Charakteristika: poradenská činnosti, terapeutická činnost, dvouměsíční diagnostický pobyt, dlouhodobý výchovně-léčebný pobyt


 Diagnostické pobyty

Dětský diagnostický ústav, Říčařova 277, Hradec Králové

Kontakt: 495 211 809, 737 819 317, ddu@ddu-hk.cz
Cílová skupina: děti povinné základní školní docházky
Charakteristika: komplexní vyšetření zdravotní, psychologické, sociálně pedagogické


 Sanace rodiny, probační programy, preventivní programy

Občanské sdružení Salinger, středisko Triangl, Karla IV. 430, Hradec Králové

Kontakt: 495 426 224, 774 807 011, triangl@salinger.cz
Cílová skupina: rodiny, kde se vyskytují výchovné problémy (záškoláctví, agrese, šikana, alkohol, problém s autoritou), podpora a pomoc při výchově dětí (nastavení pravidel, odměn, trestů), pomoc a podpora v péči o dítě, je nařízen dohledna výchovou dětí, hrozí nařízení ústavní výchovy u dítěte, podpora rodiny při přípravě na návrat dítěte z ústavní péče
Charakteristika: sanace rodiny – předcházení umístění dítěte v ústavní péči, usnadnění návratu dětí zpět do přirozeného prostředí rodiny z ústavní péče, výchovně-preventivní skupiny, probační program pro děti a mladistvé pachatele trestné činnosti


 Psychologické poradenství

Reedukační a rehabilitační centrum, Němcové 738, Náchod

Kontakt: Mgr. Jana Cozlová, 774 930 092, cozlova@tiscali.cz, www.reedukacnicentrum.cz
Cílová skupina: žáci základních a středních škol
Charakteristika: vyšetření profesní orientace, poruchy učení a pozornosti

Mgr. Jana Cozlová, Purkyňova 404, Náchod

Kontakt: 602 119 926, cozlova@tiscali.cz
Cílová skupina: rodiny
Charakteristika: klinický psycholog

Mgr. et Mgr. Zuzana Eliášová, Městský úřad, nám. Republiky 6, Nové Město nad Metují

Kontakt: 731 658 051, psychnmnm@seznam.cz
Cílová skupina: děti a jejich rodiny
Charakteristika: psycholog sociálně-právní ochrany dětí

Centrum duševního zdraví, Elišky Krásnohorské 672, Náchod

Kontakt: 491 427 150
Cílová skupina: dospělí
Charakteristika: psychiatrická ambulance

MUDr. Lubomír Hadaš, MUDr. Julie Hadašová, Kavčí plácek 121/1, Hradec Králové

Kontakt: 605 714 948, lumomir.hadas@seznam.cz
                  732 964 601, julie.hadasova@seznam.cz
Cílová skupina: rodiny a děti
Charakteristika: rodinná terapie, terapie psychosomatických poruch


 Poradenství v oblasti vzdělávání dítěte

Pedagogicko-psychologická poradna, Smiřických 1237, Náchod

Kontakt: 491 420 946, 777 005 793, info@pppnachod.cz , www.ppnachod.cz
Cílová skupina: děti a mládež od 3 – 19 let, rodiče, rodiny s dětmi, učitelé
Charakteristika: komplexní pedagogicko-psychologické služby (poradenství, terapie, konzultace, diagnostika, nápravná péče apod.), školní zralost, výukové problémy, programy pro školy

Speciální pedagogické centrum, Smiřických 1237, Náchod

Kontakt: 491 420 946, 777 005 792, 777 005 793, spc.nachod@worldonline.cz
Cílová skupina: děti s mentálním postižením a jejich rodiče, školy, školská zařízení
Charakteristika: pedagogické, pedagogicko-psychologické služby, preventivní výchovná péče a pomoc při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů, příprava na budoucí povolání


 Poradenství v oblasti drog a návykových látek

Občanské sdružení Laxus, Říční 1252/3A, Hradec Králové – Centrum terénních programů, K-centrum Hradec Králové

Kontakt: 495 513 977, kacko.hk@centrum.cz, 777 626 309, teren.hradec@laxus.cz,  www.laxus.cz
Cílová skupina: ohrožená mládež, osoby v krizi, drogově závislí
Charakteristika: činnost je zaměřena na první institucionální kontakt s uživateli drog, zdravotní ošetření, zprostředkování léčby, sociálně-zdravotní poradenství


 Poradenství a sociální služby v oblasti náhradní rodinné péče

Občanské sdružení Salinger, středisko Stopa čápa, Karla IV. 430, Hradec Králové

Kontakt: 495 260 021, 773 800 292, stopa.capa@salinger.cz, www.salinger.cz
Cílová skupina: náhradní rodiny, žadatelé o náhradní rodinnou péči
Charakteristika: dohody o výkonu pěstounské péče jako doprovázející organizace, pomoc náhradním rodinám, aby mohly vytvořit harmonické rodinné zázemí pro všechny členy a zajistit tak dětem optimální podmínky pro příznivý vývoj

PROSTOR PRO, Čajkovského 1861, Hradec Králové

Kontakt: 495 262 202, info@prostorpro.cz, www.prostorpro.cz
Cílová skupina: pěstounské rodiny
Charakteristika: dohody o výkonu pěstounské péče jako doprovázející organizace, poradenství, vzdělávání, odlehčovací služby a volnočasové aktivity, víkendové pobyty, příměstské tábory

Centrum pěstounských rodin z.s., U Fotochemy 1602, Hradec Králové

Kontakt: 604 368 072, info@pestounskerodiny.cz
Cílová skupina: pěstounské rodiny
Charakteristika: dohody o výkonu pěstounské péče, profesionální partner pro pěstouny, odlehčovací služby pro pěstouny, respitní pobyty pro děti

Město Nové Město nad Metují, nám. Republiky 6, Nové Město nad Metují

Kontakt: 491 419 656, 491 419 639,   kunova@novemestonm.czfilipova@novemestonm.cz
Cílová skupina: náhradní rodiny, žadatelé o zprostředkování náhradní rodinné péče
Charakteristika: dohody o výkonu pěstounské péče, zprostředkování náhradní rodinné péče

DIAMANT – podporujeme náhradní rodiny srdcem, nám ČSA 40, Jaroměř

Kontakt: 733 644 060, info@diamant-kralovehradecky.cz, www.diamant-kralovehradecky.cz
Cílová skupina: pěstounské rodiny, zájemci o náhradní rodinnou péči
Charakteristika: dohody o výkonu pěstounské rodiny – doprovázení, příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči, odborné poradenství, osvětové aktivity.


 Pobytová zařízení poskytující sociální služby

Sv. Anna Domov pro matky s dětmi, Farní charita Náchod, Borská 621

Kontakt: 491 427  746, 777 699 633, charita.nachod@mybox.cz , www.charitanachod.cz
Cílová skupina: matky s dětmi, oběti násilí
Charakteristika: přechodné sociální ubytování, pomoc při vyjednávání s úřady, rozvoj dovedností při péči o dítě

Dům na půli cesty, Farní charita, Mlýnská 189, Náchod

Kontakt: 491 423 710, 777 322 633, charita.nachod@mybox.cz, www.charitanachod.cz
Cílová skupina: mládež a osoby v krizi, mladí lidé, vracející se ze školských zařízení pro výkon ústavní výchovy po dosažení zletilosti
Charakteristika: přechodné ubytování a návazná pomoc při řešení aktuálních situace mladého člověka ve věku 18 – 26 let včetně pomoci při řešení sociálních a osobních problémů, podpora při hledání zaměstnání nebo školy, pomoc při hledání vlastního bydlení

Domov pro matky s dětmi, Oblastní charita, Velká 7/50, Hradec Králové 7

Kontakt: 495 221 810, 777 737 611, dmd@hk.caritas.cz, www.caritahk.cz
Cílová skupina: rodiče s dětmi v obtížné životní situaci – rozvod, násilí
Charakteristika: pobytové azylové zařízení při ztrátě bydlení, zajištění bezpečného zázemí


 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Dětské centrum Dvůr Králové nad Labem, R.A.Dvorského 710

Kontakt: 499 622 280, 499 620 073, 731 441 273, www.detskecentrumdk.cz
Cílová skupina: děti do 18 let věku
Charakteristika: okamžitá pomoc 24 hodin denně a to dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče, dále pak děti tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané, je-li jejich život nebo vývoj vážně ohrožen, nebo jsou-li ohrožený závažným způsobem jejich práva

Dětské centrum Veská, Veská 21, Sezemice

Kontakt: 466 934 001, 466 934 004, 702 284 843, info@dcveska.cz, www.dcveska.cz
Cílová skupina: děti, nezletilé matky, těhotné ženy
Charakteristika: komplexní péče dětem opuštěným, týraným a dětem se speciálními potřebami od narození do věku 18 let, komplexní péči nezletilý matkám s nařízenou ústavní výchovou, specializovanou zdravotní péči dětem velmi těžce hendikepovaným, individuální péči těhotným matkám a matkám s dětmi v tíživé sociální situaci, možnost dlouhodobých, krátkodobých a denních pobytů, ambulantní a poradenské služby pro biologické i náhradní rodiče v problematických situacích, respitní pobyty


 Aktivizace, volný čas – vzdělávací a preventivní aktivity

DDM Stonožka, Malecí 588, Nové Město nad Metují

Kontakt: 604 646 773, 724 004 084, ddmstonozka@centrum.cz
Cílová skupina: děti a mládež
Charakteristika: prevence sociálně-patologických jevů, volnočasové kroužky

Mateřské centrum Na zámečku, Husovo nám. 1202, Nové Město nad Metují

Kontakt: 774 549 011, mcnazamecku@gmail.com
Cílová skupina: rodiče s dětmi na rodičovské dovolené
Charakteristika: socializace rodičů na rodičovské dovolené a dětí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti


 Poradna pro oběti trestných činů

Poradna pro oběti domácího násilí Nomia z.ú., Hradec Králové

Kontakt: 606 824 104, www.nomiahk.cz
Cílová skupina: osoby nebo celé rodiny, kde se vyskytlo násilí
Charakteristika: psychologické poradenství, psychoterapie, sociální práce, psychiatrická intervence, právní poradenství, trestně právní poradenství


 Ambulantní psychosociální služby

RIAPS, regionální institut ambulantních psychosociálních služeb, Procházkova 818, Trutnov

Kontakt: 499 814 890, 731 441 264, fax 499 811 356, riaps@riaps.cz , www.riaps.cz
Cílová skupina: rodiny, děti, drogově závislí, duševně nemocní
Charakteristika: ambulance, manželské a rodinné poradenství, kontaktní centrum pro uživatele návykových látek s ambulantní a terénní složkou, stacionář pro duševně nemocné, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež


 Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Aufori, o.p.s., Ak. Heyrovského 1178/6, Hradec Králové

Kontakt: 774 855 749, aufori@gmail.com , www.aufori.cz
Cílová skupina: lidé, kteří se ocitli v těžké životní situaci a mají zájem aktivně se podílet na její změně
Charakteristika: orientace v problému, hledání řešení, doprovod na úřady a další instituce a místa, asistence v situacích, kdy si klient neví rady

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
8
28
9
29
11
30
8
31
8
1
11
2
11
3
8
4
10
5
7
6
9
7
11
8
12
9
10
10
10
11
10
12
11
13
11
14
10
15
14
16
11
17
11
18
10
19
10
20
11
21
11
22
13
23
12
24
12
25
12
26
13
27
13
28
12
29
14
30
12

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč