město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Koncepce dopravy v klidu

byla vypracována pro město Nové Město nad Metují společností RoyalHaskoningDHV Czech Republic ve 2. pololetí roku 2013. Tato oborová koncepce je důležitým podpůrným nástrojem pro celkovou strategii ovlivňující další rozvoj města, která má vliv jak na výkon a směřování státní správy (v oboru dopravy), tak i na kvalitu socioekonomického prostředí města.

Důvodem pro pořízení koncepce statické dopravy na zastavěném území NMnM je stávající dlouhodobě neuspokojivý stav způsobovaný parkujícími a odstavenými vozidly na katastru města, která výrazným způsobem narušují estetickou stránku historického jádra města, dále znemožňují zásobování či významně ovlivňují dopravní dostupnost ve vybraných lokalitách, poškozují majetek města i soukromých subjektů a v neposlední řadě také snižují bezpečnost a plynulost provozu na hlavních komunikačních tazích města.

V rámci koncepce byly připraveny, provedeny, vyhodnoceny a dále interpretovány výsledky průzkumů jak dopravy v klidu, tak i dopravy v pohybu. Průzkumy dopravy v klidu zahrnovaly pasportizaci celého zájmového území NMnM (zastavěná oblast), dále průzkumy obsazenosti parkovacích ploch a parkovišť ve vybraných lokalitách a také terénní šetření provedená za účelem zjištění dopravních závad a přestupků řidičů při parkování či odstavování svých vozidel. Doprava v pohybu zahrnovala provedení směrového, profilového a křižovatkového dopravního průzkumu za účelem zjištění množství a typů vozidel projíždějících městem během typického pracovního dne, rozložení dopravních zátěží na klíčových městských křižovatkách a zjištění počtu chodců a cyklistů v dopravním proudu. V rámci zpracování výstupů průzkumů dopravy v pohybu byl vytvořen také makroskopický dopravní model města, který může v budoucnu sloužit pro analýzu a zjištění praktických dopadů připravovaných dopravních záměrů jako je například výstavba přeložky silnice I/14 a její vliv na rozložení dopravních intenzit na komunikační síti města.

Koncepce dopravy v klidu města Nové Město nad Metují byla zpracována v rámci projektu „Příprava a implementace Strategického plánu rozvoje jako nástroje strategického řízení města Nové Město nad Metují“, registrační číslo CZ.1.04/4.1.01/89.00067.

Kontaktní osoba: Markéta Škodová

 

Logo projektu