město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Dotazy a odpovědi

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.


V souladu s článkem 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů je:

  • správcem osobních údajů město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, e-mail: posta@novemestonm.cz, datová schránka: qgfbxi4
  • pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Vratislav Fröde
  • účelem zpracování vyřízení dotazu
  • kategorií příjemců osobních údajů návštěvník webových stránek města

Bližší informace

Dotazy a odpovědi

Autor: Petr Tomáš
Datum vložení: 15. 5. 2023

Vážený pane Tomáši,

velice se omlouváme, že k Vám Novoměstský zpravodaj nedorazil. Můžete si ho v tomto případě vyzvednout v Informačním centru na Husově náměstí, na Městském úřadě Nové Město nad Metují nebo v Městské knihovně Nové Město nad Metují. O nedostatcích v roznosu již víme a problém řešíme. Od červnového čísla měníme proces roznosu a věříme, že již k takovýmto případům bude docházet minimálně.

S pozdravem

Eva Kupková

referentka Oddělení školství, kultury a sportu, Odbor finanční

odpovědná redaktorka Novoměstského zpravodaje

24. 5. 2023
Autor: Alena Bednářová
Datum vložení: 23. 5. 2023

Vážená paní Bednářová,

Váš podnět jsme předali a do budoucna doporučujeme, abyste v záležitostech týkajících se Technických služeb města Nové Město nad Metují kontaktovala přímo vedoucího Technických služeb města pana Ing. Vodžáka na tel.: 605 201 091, příp. 491 474 014.

S pozdravem

Simona Hoffmannová - referentka Odboru správy úřadu, 24. 5. 2023
Autor: Petr Husták
Datum vložení: 18. 5. 2023

Vážený pane Hustáku,

investičním záměrem přírodního koupaliště se na veřejném jednání opakovaně zabývalo Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují (dále jen „ZM“). Na posledním zasedání ZM 5 (tj. dne 27.04.2023) byla přijata tato usnesení: "ZM schvaluje realizaci záměru výstavby letního areálu u Metuje (LAM) na pozemcích p. p. č. 966/1 a 2313 v k. ú. Nové Město nad Metují a ukládá ST zahájit činnosti související s výběrem zpracovatele jednotlivých stupňů PD." S tím souvisí i zajištění přístupu. Proto byla v dalším bodě přijata další usnesení ZM: "ZM schvaluje zařazení nové investiční položky do rozpočtu na rok 2023 - Lesopark pod Klosovou vyhlídkou v údolí řeky Metuje - studie, PD.", "ZM schvaluje RO - novou položku rozpočtu Lesopark pod Klosovou vyhlídkou v údolí řeky Metuje - studie, PD (§ 3745) ve výši 800 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Chodník v ul. U Zázvorky - realizace (§ 2219)." Více podrobností na webu města: samosprava-1/zapisy-a-dokumenty-zm/

Pokud Vám to tedy vadí, tak jak uvádíte, je potřeba dorazit na jednání ZM a Vámi uvedený podnět tam vznést. A to z důvodu, že na ZM dochází k rozhodnutím, které se následně naplňují.

Co se týče obnovení lávky, tak je zpracována projektová dokumentace pod názvem „Lávka pro pěší pod zámkem“. Došlo k vyřešení souhlasů se stavbou na soukromých pozemcích pro umístění nové stavby. Současně došlo i k vyřešení problematiky pilířů v toku řeky Metuje. Nyní řešíme další příslušná povolení k samotné stavbě.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 18. 5. 2023
Autor: Marek
Datum vložení: 14. 4. 2023

Vážený pane Marku,

z části se jedná o jednosměrnou ulici s povoleným pohybem cyklistů v protisměru. Parkování před vjezdy do garáží a ve vjezdech na pozemky je v rozporu se zákony a rezidenční zóna to nevyřeší. Jedinou možností by asi bylo vyhrazené parkování pouze pro držitele povolení (zpoplatněné). S uvedeným řešením bude hodně administrativy a není vůbec jisté, že by to prošlo přes povolení. Toto je ale třeba řešit komplexně a koncepčně po celém městě. Ulice je veřejná část, která má sloužit všem za daných nastavených pravidel. Majitelé pozemků u RD si mohou svá vozidla parkovat po většinou jednoduchých úpravách na svých pozemcích. Pokud skutečně nemá pozemek, může se pokusit domluvit s některým ze sousedů a platit mu příspěvek za parkovné u něho na pozemku. Za pronajatou garáž také běžně platíme. Další možnosti bezplatného parkování jsou velké parkovací plochy v bezprostředním okolí uvedené ulice.

S pozdravem

Ing. Milan Slavík - starosta města Nové Město nad Metují, 15. 5. 2023
Autor: Novotná
Datum vložení: 2. 5. 2023

Vážená paní Novotná,

na základě podnětu zastupitelky města Nové Město nad Metují v závěrečné diskusi zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují č. 4 dne 02.03.2023 ve věci střetu zájmů v Bytové komisi (dále jen "BK"), konkrétně členky BK paní Ing. Martiny Tiché, bylo v součinnosti s právničkou města Mgr. Lucií Šímovou prověřeno a výsledek odeslán e-mailem na vědomí všem zastupitelům města Nové Město nad Metují.

 

Členové komisí RM nejsou veřejnými funkcionáři, na které by se vztahovala právní úprava střetu zájmů obsažená v zákoně o střetu zájmů a v zákoně o obcích. Střet zájmů členů komisí (a také mlčenlivost členů komisí) je upraven v čl. 4 platného jednacího řádu komisí takto:

 

Článek 4 - Střet zájmů a mlčenlivost

1. Člen komise, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného či pro osobu jemu blízkou, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením zasedání komise předsedovi komise, který ji předloží komisi k rozhodnutí o tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování v této záležitosti. Tato skutečnost se uvede do zápisu.

2. Členové komise a osoby, které se jednání komise účastní, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce člena komise či v souvislosti se svou přítomností na jednání komise.

 

Člen komise, u něhož by střet zájmů mohl nastat, tedy musí podle citovaného článku JŘ postupovat a záleží na rozhodnutí komise, jak se k dané věci postaví. Vždy ale platí mlčenlivost členů komisí o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti se členstvím v komisi dozvěděli.

 

S pozdravem

Ing. Milan Slavík - starosta města Nové Město nad Metují, 11. 5. 2023
Autor: Romana Zeunerová
Datum vložení: 9. 5. 2023

Vážená paní Zeunerová,

Váš podnět postoupíme k projednání odborníkům z Komise dopravní a zároveň požádáme o stanovisko Osadní výbor Vrchoviny. Za MP mohu uvést, že bych dopravní zařízení (zpomalovací retardér) v místě doporučoval, neboť se jedná o rovinatý úsek, který svádí k vyšším rychlostem. Zároveň je, jak uvádíte, hojně využíván i ostatními účastníky silničního provozu.

S přáním klidných dní

Miloš Kratěna - vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují, 11. 5. 2023
Autor: Romana Zeunerová
Datum vložení: 3. 5. 2023

Vážená paní Zeunerová,

město Nové Město nad Metují ustoupilo od plošného rozmísťování sáčků na exkrementy po jednotlivých stanovištích veřejných košů z toho důvodu, že tato služba byla některými majiteli psů zneužívána a tyto sáčky byly bezprostředně po instalaci zcizovány. Tato služba byla nahrazena výdejem sáčků na psí exkrementy při platbě "poplatku za psa" na pokladně MěÚ.

S pozdravem

Ing. Ondřej Hanka - vedoucí Oddělení životního prostředí, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, 10. 5. 2023
Autor: Marková
Datum vložení: 1. 4. 2023

Vážená paní Marková,

děkujeme za podnět, možnosti prověříme a informace zveřejníme v některém z následujících čísel Novoměstského zpravodaje.

S pozdravem

Ing. Milan Slavík - starosta města Nové Město nad Metují, 12. 4. 2023
Autor: Miroslav Zmeškal
Datum vložení: 24. 3. 2023

Vážený pane Zmeškale,

tento prostor městu poslouží pro náhradní výsadbu za pokácené stromy ve městě při probíhajících řízeních Oddělením životního prostředí. S prostorem byl seznámen i nový vedoucí Technických služeb. Jakmile to bude vhodné a bude větší množství stromů vycházet z nařízení týkající se náhradní výsadby, tak bychom vysadili vše naráz a prostor tak zaplnili stromky vhodných do veřejného prostoru, tak jak doporučuje. Děkuji Vám za pochopení a strpení.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 31. 3. 2023
Autor: Jonáš Balcar
Datum vložení: 23. 3. 2023

Milí Jony a Luky,
moc mě těší, že se vám čtvrteční přednáška MVDr. Věříše a Českého klubu turistů líbila a budeme se snažit i nadále zprostředkovávat setkání s inspirativními osobnostmi.
S přátelským pozdravem

Lucie Kunteová, ředitelka knihovny, 28. 3. 2023

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
9
2
12
3
11
4
12
5
10
6
12
7
10
8
9
9
9
10
11
11
12
12
10
13
10
14
9
15
12
16
10
17
12
18
13
19
12
20
13
21
10
22
10
23
9
24
10
25
12
26
10
27
11
28
10
29
9
30
9
31
9
1
10
2
10
3
12
4
9

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč