město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují
 

 Mimořádná zpráva   UK flag   Informace 0 možnostech pomoci Ukrajině    UK flag

Dotazy a odpovědi

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.


V souladu s článkem 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů je:

  • správcem osobních údajů město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, e-mail: posta@novemestonm.cz, datová schránka: qgfbxi4
  • pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Vratislav Fröde
  • účelem zpracování vyřízení dotazu
  • kategorií příjemců osobních údajů návštěvník webových stránek města

Bližší informace

Dotazy a odpovědi

Autor: LUBOMÍR MATĚJÍČEK
Datum vložení: 16. 6. 2022

Vážený pane Matějíčku,

vím, v jakém provozním stavu se obě uvedené lávky nacházejí, ale z kapacitních důvodů jim není věnována větší údržba. Na lávku u Daškova splavu máme připravený materiál na výměnu celé pochůzné plochy. Tuto opravu bychom chtěli provést v červenci tohoto roku.

S pozdravem

Miroslav Trojan - vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují, 21. 6. 2022
Autor: Milan Škoda
Datum vložení: 17. 6. 2022

Vážený pane Škodo,

hlasitost reproduktoru bude prověřena, případně upravena na standartní hladinu.

S pozdravem

Miroslav Trojan - vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují, 21. 6. 2022
Autor: LUBOMÍR MATĚJÍČEK
Datum vložení: 12. 6. 2022

Vážený pane Matějíčku,

Správa silnic KHK v rámci úseku Nové Město nad Metují - Peklo připravuje podklady pro výběrové řízení na projektanta havarované opěrné zdi. Teprve po dokončení projekčních prací mohou být zahájeny stavební práce. Vlastník komunikace z důvodů omezeného množství financí v tuto chvíli nerozhodl o novém povrchu v celé délce v letošním roce. Obdrželi jsme informaci, že uvažují o položení nového asfaltového povrchu v kratším úseku, a to od havarované zdi směrem k Peklu v podzimních měsících v tomto roce. Jakmile budeme mít informaci od vlastníka a správce krajské silnice potvrzenou, budeme veřejnost informovat. Aktivita k rekonstrukci této silnice je vedena dlouhodobě jak úředníky, tak vedením města.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 16. 6. 2022
Autor: Kateřina H.
Datum vložení: 15. 6. 2022

Vážená paní Kateřino H.,

objednali jsme nové latě na tyto lavičky, po dodání budou postupně dle kapacitních možností lavičky opravovány.

S pozdravem

Miroslav Trojan - vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují, 16. 6. 2022
Autor: Martin Gerboc
Datum vložení: 10. 6. 2022

Vážený pane Gerboci,

vzhledem ke kapacitnímu vytížení předpokládáme provedení opravení výtluků v ul. Nad Stadionem ve 2. polovině července 2022.

S pozdravem

Miroslav Trojan - vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují, 13. 6. 2022
Autor: Ivana Holicsová Citová
Datum vložení: 7. 6. 2022

Vážená paní Citová,

v roce 2020 proběhla realizace stavby "Stavební úpravy chodníků v ul. na Strážnici a v ul. Nahořanská". V souvislosti s touto akcí nebylo uvažováno s realizací okrasných záhonů, ale pouze s dořešením doplnění ornice a osetí původně a nově zatravněných ploch. Současně s realizací stavby chodníků byly prováděny pokládky nových tras vedení sítí od dvou poskytovatelů internetových služeb a dále překládka vrchního vedení knn ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s. Tyto pokládky inženýrských sítí město nezajišťovalo. Město zde vystupovalo pouze jako koordinátor prací. Uložení těchto sítí bylo prováděno pod konstrukční vrstvy chodníku. Uvedené sítě však nebylo možné z důvodu prostorového uspořádání podzemních sítí uložit do části chodníku před čp. 267 - 273 v ul. Nahořanská. Z tohoto důvodu byly ukládány v těchto místech mimo chodník v části, kde se nacházejí vstupy, sjezdy a okrasné záhony. Pozemky, na kterých se nacházejí tyto vstupy, sjezdy a okrasné záhony jsou v soukromém vlastnictví. Souhlas s ukládáním sítí v těchto místech a samotnou realizaci si zajišťovali vlastníci jednotlivých sítí, nikoliv město. Vlastníci soukromých pozemků však požádali město o součinnost při jednáních s vlastníky sítí o konečné podobě tohoto veřejného prostoru. Při těchto jednáních vznikl tzv. pilotní projekt na úpravu záhonů na veřejném prostranství. Odborníkem na zeleň byl určen rozsah úprav a druh a množství výsadby, kdy se na úpravě vstupů, sjezdů a záhonů na soukromých pozemcích finančně podíleli všichni zúčastnění investoři jednotlivých staveb. Návrh výsadby byl řešen pro celé území jednotně. Pro realizaci těchto úprav město uzavřelo s vlastníky pozemků smlouvy o výpůjčce jednotlivých pozemků. Tyto smlouvy mají určité podmínky. Realizace těchto záhonů byla provedena na podzim roku 2021. Úprava záhonů a výsadba jakkoliv nesouvisela se stavbou chodníků samotných.

Záhony, o kterých se ve svém dotazu zmiňujete se nacházejí z části na p. p. č. 654/34 (pozemek ve vlastnictví města Nové Město nad Metují) a z části na 645/33 (pozemek ve Vašem vlastnictví) dle KN k. ú. Krčín. Do těchto pozemků nebyly ukládány žádné podzemní zařízení nebo sítě, pozemky byly pouze dotčeny pokládkou nových obrubníků, které tento záhon lemují. Záhon na pozemku vlevo od brány byl před stavbou zatravněn, záhon vpravo od brány a branky , který je z větší části na pozemku ve Vašem vlastnictví, zatravněn nebyl, před stavbou se zde nacházela výsadba růží. Po stavbě chodníků byl záhon podél chodníků dosypán opakovaně ornicí. Záhony na pozemku v majetku města a části, podél obrubníků, které byly dotčeny bezprostředně stavbou, budou upraveny v rámci činnosti Technických služeb města. Pokud požadujete úpravu záhonů na pozemku ve Vašem vlastnictví, tak prosím podejte písemnou žádost s požadavkem na Městský úřad nové Město nad Metují, Odbor majetku města, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují. Vaše žádost bude následně řádně projednána. Město nemůže provést úpravy na pozemku v soukromém vlastnictví  bez předchozího projednání a případného uzavření smluvního vztahu.

S pozdravem

Bc. Alena Čečetková - referentka Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města, 10. 6. 2022
Autor: Novotná
Datum vložení: 4. 6. 2022

Vážená paní Novotná,

občané Ukrajiny, kteří byli nuceni uprchnout před válečnou agresí Ruska ve své zemi, budou v Metuji ubytovaní dokud budou potřebovat. To bude mj. souviset i s vývojem situace na Ukrajině. Na délku jejich pobytu bude mít rovněž vliv postoj našich nadřízených orgánů, tj. především vlády ČR.

S pozdravem

Petr Hable - starosta města Nové Město nad Metují, 8. 6. 2022
Autor: Josef Krištof
Datum vložení: 17. 5. 2022

Dobrý den, pane Krištofe,

dostala se mě na stůl Vaše reakce ohledně nebezpečné jízdy jednoho našeho člena. Pokusím se Vám na něj odpovědět.

V podstatě, co jste vše napsal je pravda. Člen dobrovolné jednotky při jízdě k zásahu – do hasičské zbrojnice při vyhlášení poplachu nemá žádné právo porušovat jakékoliv dopravní předpisy a někoho ohrožovat natož používat nějaká světelná zařízení. Samozřejmě se Vám za to omlouvám. Teď Vám to trošku vysvětlím, jak to celé funguje po vyhlášení poplachu. Vůbec to ale neznamená, že bych tímto chtěl počínání našeho člena nějak zlehčovat. Je to pouze jen pro uvedení do celé problematiky výjezdu jednotek sboru dobrovolných hasičů a ne jen té naší.

Naše jednotka je zařazena  do kategorie JPO II/1 s výjezdem mimo rámec působnosti města což v hierarchii jednotek PO ČR je jednotka, která následuje hned po jednotkách HZS ČR. Pak jsou další jednotky jako JPO III, JPO IV, JPO V a JPO VI s výjezdem zpravidla do 10 minut od vyhlášení poplachu, které zasahují v rámci působnosti dané obce, města.  Naše jednotka má výjezd do 5 minut ve dne v noci  s počtem výjezdů za rok okolo 160 – 180.  Od roku 2015 zasahujeme i na vyžádání ZZS při resuscitacích osob i dětí za pomoci AED a poskytování neodkladné předlékařské pomoci. Vyjet ve stanovený čas ve dne v noci obnáší to, že se musíme chtě nechtě dopustit nějakého toho špatného chování. Všichni členové jednotky byli ale poučeni, jak se mají chovat při jízdě do hasičské zbrojnice a hlavně co jim za případné přestupky jak při překročení rychlosti, či dokonce za způsobení dopravní nehody nebo za neoprávněné používání jakéhokoliv světelného zařízení hrozí.

V den kdy došlo k Vámi popsané události nás urgentně volala ZZS – zdravotní záchranná služba na záchranu osoby za pomoci AED,  která byla v bezvědomí a nedýchala. Bylo to takzvané zrychlené předání. V tomto případě to znamená vyjet co v nejkratší době max. do 2 minut. Při takovém zásahu hraje roli každá vteřina. Snažit se obnovit krevní oběh a dýchání co v nejkratší době je v záchraně života to nejzásadnější. V takovýchto případech se bohužel spěchá o to více. Členy jednotky máme rozesety různě po okolí Vrchoviny, Spy, Nové Město nad Metují. Někteří členové, kteří mají zrovna službu a jsou z přilehlých částí našeho města a je zrovna doba mezi 13:00 a 17:00 to mají strašně složité se dostat za normálních okolností na stanici a vyjet. Myslím si ale, že jsou mezi námi rozumní lidé – hasiči, kteří  vědí, co si v danou chvíli mohou dovolit.  S dotyčným členem jsem si pohovořil, celou situaci jsem s ním probral  a znovu jsem mu řekl, jak se má v dané situaci chovat. Určitě ale tímto nezabráním tomu, že budou členové naší jednotky spěchat, ale rozumně spěchat na stanici, aby mohli včas vyjet popřípadě zachránit něčí život, nebo jen někomu pomoci v nesnázích. Možná se někdy dočkáme toho, že naši představitelé státu přijdou s tím, jak právě těmto členům těchto prvovýjezdových jednotek ulehčit nebo pomoci v těchto situacích.

 

Přeji hezký den.

 

S pozdravem

Zdeněk Kábrt - velitel HASIČI Nové Město nad Metují, 24. 5. 2022
Autor: zdenek
Datum vložení: 14. 5. 2022

Vážený pane Zdeňku,

hned na úvod potvrzuji Vaše slova, že spousta řidičů jezdí tzv. po paměti a nesledují dopravní značení, což je samozřejmě nebezpečný řidičský nešvar. Z důvodu bezpečnosti vždy vítám, když se změna dopravního značení provádí ve zvýrazněném reflexním provedení. Do ulice Českých legií jsem po změně dopravního značení pravidelně vysílal hlídku Městské policie, a to nikoli k represi, ale zejména k upozornění na jednosměrnou komunikaci. Následně, když počet zjištěných vozidel jedoucích zákazem začal klesat, a to mnohdy až k nule, byla hlídka odvolána do jiných problémových lokalit. Dle Vašeho upozornění ji do místa vrátím, a pokud se Vaše slova o nadměrném porušování předpisů potvrdí, budu znovu navrhovat zvýraznění stávajícího dopravního značení.

S přáním klidných dní

Miloš Kratěna - vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují, 17. 5. 2022
Autor: Martin Říha
Datum vložení: 21. 4. 2022

Vážený pane Řího,

abyste mohl být zařazen do seznamu uchazečů o byt, je potřeba si vyplnit tiskopis „Žádost o zařazení do evidence zájemce o bydlení“. Tiskopis si můžete vyzvednout na Oddělení správy nemovitostí nebo stáhnout z webových stránek města - žádosti a formuláře - oddělení správy nemovitostí - Žádost o zařazení do evidence zájemce o bydlení. Vyplněný tiskopis si necháte potvrdit na Finančním odboru MÚ NMnM - správa pohledávek, že nemáte vůči městu neuhrazené např. pokuty, poplatky ze psů, odpady a podobně. Pokud by jste si žádal o byt tzv. zvláštního určení, je potřeba kontaktovat Odbor sociálních věcí Městského úřadu, který zajistí doklad o zdravotním stavu žadatele vystavený ošetřujícím lékařem.

Co se týče přidělování bytů, tak ve městě není stanoven pořadník na byty. V okamžiku, kdy se nějaký byt uvolní (je vrácen městu), jsou žadatelé kontaktováni podle vhodnosti na jeho obsazení. O obsazení bytů rozhoduje 13-ti členná Bytová komise, která se ke svému jednání schází 1x měsíčně. Mimoto je pro občany - žadatele o byt - pořádán 1x za čtvrtletí tzv. Bytový den. Nejbližší se bude konat dne 11.05.2022 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. I, tj. v 1. patře Městského úřadu Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují.

S pozdravem

Petra Kohlová - referentka Oddělení správy nemovitostí, Odbor majetku města, 26. 4. 2022

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30
7
31
6
1
7
2
7
3
8
4
9
5
7
6
7
7
7
8
6
9
7
10
9
11
9
12
7
13
7
14
6
15
6
16
9
17
8
18
9
19
8
20
7
21
7
22
7
23
8
24
7
25
10
26
7
27
8
28
8
29
7
30
7
1
5
2
5
3
6

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč