město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Dotazy a odpovědi

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.


V souladu s článkem 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů je:

  • správcem osobních údajů město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, e-mail: posta@novemestonm.cz, datová schránka: qgfbxi4
  • pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Vratislav Fröde
  • účelem zpracování vyřízení dotazu
  • kategorií příjemců osobních údajů návštěvník webových stránek města

Bližší informace

Dotazy a odpovědi

Autor: Jana Soukupová
Datum vložení: 20. 11. 2023

Vážená paní Soukupová,

k Vašemu dotazu ohledně hrobového místa vedle smuteční obřadní síně v ul. Českých legií 83 (vedle parkoviště Farská zahrada) si Vám dovoluji sdělit následující: z důvodu projekčních příprav a žádostí města Nové Město nad Metují o dotaci na vybudovaní nového urnového háje v nových prostorách smuteční obřadní síně se pronájem stávajícího hrobového místa prozatím uzavírá na dobu 1 roku. Po získaní dotace Vám i dalším majitelům bude nabídnuto nové hrobové místo a rovněž budou vytvořena nová místa pro nové zájemce. Vzhledem k tomu, že město už nemá dostatečnou kapacitu v této oblasti, je potřeba urnový háj rozšířit. Bližší informace dostanete na společné schůzce všech majitelů hrobů, která se bude konat dne 01.12.2023 v 15:00 hodin ve smuteční obřadní síni (ul. Českých legií 83, Nové Město nad Metují). Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Ing. Michal Vodžák - vedoucí Technických služeb Nové Město nad Metují, 27. 11. 2023
Autor: Eva Čudová
Datum vložení: 7. 11. 2023

Vážená paní Čudová,

děkujeme za Váš dotaz. V místech, kde došlo ke zboření akvaduktu a nacházela se i lávka, tam samozřejmě plánujeme umístit lávku novou. Jen musíme vyřešit další souvislosti, zejména zvolit místo umístění, vyřešit případné stavební řízení o umístění nové lávky a nelze opomenout i finanční nákladnost.

S pozdravem

Mgr. Pavel Bachura - tajemník Městského úřadu Nové Město nad Metují, 8. 11. 2023
Autor: Marková
Datum vložení: 27. 10. 2023

Vážená paní Marková,

Váš podnět prošetřujeme (podání, které jste učinila na e-mailovou adresu posta@novemestonm.cz). Doposud nebyl tento případ Oddělením životního prostředí uzavřen. Dále Vás upozorňujeme na skutečnost, že pokud je kontejner plný, tak není možné odkládat separovaný odpad vedle kontejneru, ale je třeba použít jiný kontejner na území města Nové Město nad Metují.

S pozdravem

Ing. Ondřej Hanka - vedoucí Oddělení životního prostředí, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, 3. 11. 2023
Autor: Pavel Hamerník
Datum vložení: 23. 10. 2023

Vážený pane Hamerníku,

v areálu bývalého koupaliště probíhají přípravné práce pro výstavbu protipovodňového valu a následnému vyjmutí uvedeného území ze záplavového území řeky Metuje. V uvedeném území bylo označeno území, kde má být zemní val proveden. Tyto značky nám, ale někdo odstranil. Určeno a označeno bylo 14 stromů ke kácení, ale opět kdosi označil i ostatní stromy na celém břehu.

Pro uvedené území bylo zpracováno biologické posouzení uvedené lokality se zaznamenaným výskytem zvlášť chráněných živočichů. Na základě uvedeného posouzení byl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí požádán o výjimku z ochrany těchto živočichů. Jedná se Bombus bohemicus (pačmelák český ), Bombus hortorum (čmelák zahradní), Bombus pratorum (čmelák luční), Bombus sylvestris (pačmelák lesní), Carabus scheidleri helleri (střevlík Scheidlerův), Carabus ulrichii ulrichii (střevlík Ulrichův), Bufo bufo (ropucha obecná), Anguis fragilis (slepýš křehký), Lacerta agilis (ještěrka obecná), Zootoca vivipara (ještěrka živorodá), Natrix natrix (užovka obojková), Alcedo atthis (ledňáček říční), Myotis daubentonii (netopýr vodní), Plecotus auritus (netopýr ušatý), Sciurus vulgaris (veverka obecná). Výjimka byla vydána dne 01.08.2023 s požadavkem na provedení skrývky ornice (travního drnu) nejpozději do 31.10.2023. Ke kácení bude vydáno povolení a kácet se má pouze v nezbytné míře 14 stromů.

Celý postup budování valu je navržen s ohledem na zachování většiny stromů tvořících břehový porost. Požadavek správce toku Povodí LABE, a.s. je obdobný. Stavba a kácení nesmí probíhat na pozemku státu s právem hospodařit Povodí LABE, a.s.

Veškeré práce probíhají pod dozorem zpracovatele biologického hodnocení uvedeného území a jeho připomínky jsou zohledněny při provádění prací.

S pozdravem

Ing. Pavel Korda - vedoucí Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města, 26. 10. 2023
Autor: Štěpánka Matějů
Datum vložení: 15. 10. 2023

Vážená paní Matějů,

děkujeme za Vaše upozornění, které je pro nás velmi důležité. Co se týká veřejného osvětlení, to je v celém městě řízeno fotobuňkou, která se nachází na rozvaděčích. Může se tedy stát, že určité části města se zapínají a vypínají v jiný čas. Ulice Havlíčkova patří k rozvaděči nacházejícím se v Nádražní ulici, který se měnil za nový (spolu s novým chodníkem) a funguje na principu astrologických hodin. Momentálně je ve zkušebním provozu a stavba ještě nebyla dokončena. Jakmile se rozvaděč seřídí, bude fungovat veřejné osvětlení správně. Děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem

Ing. Michal Vodžák - vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují, 18. 10. 2023
Autor: Pavel
Datum vložení: 4. 10. 2023

Dobrý den,

Podporou sportu se hodláme podrobně zabývat v nejbližších měsících. Vlastně jsme už začali. Rádi bychom ji směřovali především k dětem a mladistvým. Protože sportovních oddílů je mnoho a každý má svá specifika, není to vůbec jednoduchá záležitost. Přesto věřím, že se nám podaří najít ta správná a spravedlivá řešení pro všechny. S některými zástupci klubů a oddílů jsme už jednali, s dalšími budeme pokračovat. Vyžaduje to ale ještě mnoho setkání a tím pádem i spoustu času. Počítáme ale i s těmi, kteří nejsou organizováni v klubech nebo oddílech a chtějí si, jak píšete, třeba jen tak zakopat na branku nebo zaházet na koš. Proto za váš podnět děkujeme.

S pozdravem

Ing. Milan Slavík - starosta města Nové Město nad Metují, 13. 10. 2023
Autor: Petr Husták
Datum vložení: 2. 10. 2023

Vážený pane Hustáku,

děkujeme za Váš prima nápad, tedy podnět, dodělat cyklostezku od společnosti Ammann do Vrchovin. Asi je Vám známo, že snahy města vybudovat v těchto místech cyklostezku jsou letité. Současné vedení města podporuje budování cyklostezek obecně, zde paralelně s komunikací od nádraží (resp. od Ammannu) do Vrchovin obzvlášť. V letošním roce probíhají jednání s vlastníky pozemků. Snažíme se sladit požadavky vlastníků s potřebami a náležitostmi, které cyklostezka vyžaduje. Věříme, že během tohoto volebního období se nám to podaří.

S pozdravem

Ing. Aleš Vrátný - místostarosta města Nové Město nad Metují, 10. 10. 2023
Autor: Miloslav Joska
Datum vložení: 9. 10. 2023

Vážený pane Josko,

plně s Vámi souhlasím, že řidič nesmí parkovat tak, aby omezoval chodce takovým způsobem, aby např. musel vstoupit do vozovky. Pravidelně v rámci celého města řešíme každý měsíc několik desítek dopravních přestupků, přesto se na tuto problematiku více zaměříme a pokusíme se přispět ke zlepšení stavu věci. Majitele přerostlého porostu upozorníme a požádáme jej o zkrácení.

S přáním hezkých dní

Miloš Kratěna - vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují, 10. 10. 2023
Autor: Benešová
Datum vložení: 28. 8. 2023

Vážená paní Benešová,

probíhají práce na projektové dokumentaci, jednání s vlastníky dotčených pozemků a veřejné infrastruktury. Termín realizace ještě není daný.

S pozdravem

Ing. Miloš Skalský - vedoucí Odboru výstavby a regionálního rozvoje, 21. 9. 2023
Autor: Iva Schramm
Datum vložení: 11. 9. 2023

Vážená paní Schramm,

děkujeme za Váš zájem o bezpečnost v našem městě. Podařilo se nám zjistit, že to byla siréna jednoho ze soukromých podnikatelských subjektů, která byla omylem spuštěna při údržbě objektu. Nejednalo se tedy o mimořádnou událost, při které by byl třeba zásah složek IZS.

S pozdravem

Ing. Milan Slavík - starosta města Nové Město nad Metují, 15. 9. 2023

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
7
28
7
29
9
30
9
1
8
2
8
3
10
4
7
5
8
6
11
7
8
8
6
9
13
10
10
11
7
12
8
13
9
14
9
15
6
16
7
17
7
18
6
19
8
20
6
21
5
22
4
23
6
24
4
25
4
26
5
27
5
28
6
29
5
30
4
31
6

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč