město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Dotazy a odpovědi

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.


V souladu s článkem 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů je:

  • správcem osobních údajů město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, e-mail: posta@novemestonm.cz, datová schránka: qgfbxi4
  • pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Vratislav Fröde
  • účelem zpracování vyřízení dotazu
  • kategorií příjemců osobních údajů návštěvník webových stránek města

Bližší informace

Dotazy a odpovědi

Autor: Karel Falta
Datum vložení: 18. 1. 2023

Vážený pane Falto,

nejdříve se pokusím o stručný popis procesu přípravy a průběhu architektonické soutěže na nové kino, jak ho sám nazýváte.

Podklady pro vyhlášení architektonické soutěže byly pod vedením Ing. arch. MgA. Davida Mateáska připravovány více než rok v pracovní skupině. Členy této pracovní skupiny byli zástupci vedení města a odborných útvarů MěÚ a dále představitelé všech hlavních kulturních institucí a spolků, které objekt kina využívají či by měli využívat v budoucnu. Mnohokrát se diskutovaly možnosti využití hlavního sálu, a to hlavně z pohledu potenciálu využití pro jednotlivé kulturní aktivity. Důležitou součástí debaty byla i otázka míry kompromisů, kterou ta či ona kulturní produkce bude muset akceptovat v porovnání se stavem, pokud by sál byl pouze jednoúčelový. Je pochopitelné, že čím větší „multifunkčnost“ (a tedy více kompromisů), tím nedokonalejší výsledek pro každou konkrétní produkci. Výsledkem práce pracovní skupiny byl nakonec závěr, že mít v Kině 70 současně, jak skvělý kinosál, tak perfektně ozvučenou koncertní síň, není z technických a z provozních důvodů možné.

Otevřenou otázkou zůstalo, zda a případně jak zvětšovat objem (hmotu) celého záměru rekonstrukce. Zde významnou roli hrála otázka „velikosti“ divadelních představení. Nešlo o počet vystupujících, ale o možné nároky na propadliště, velikost kulis apod. Toto rozhodování pracovní skupina již ponechala na Zastupitelstvu města Nové Město nad Metují (dále jen „ZM“), které vybíralo ze tří návrhů řešení. ZM si zadalo zpracování SWOT analýzy, a nakonec se přiklonilo k prostřední navrhované variantě. Nejdůležitější zvažované parametry byly velikost objektu kina, nároky na parkovací místa a také (samozřejmě) peníze. ZM se rozhodlo pro rozumný kompromis.

Nyní k Vaší otázce, zda bude možné v novém kině organizovat plnohodnotná divadelní představení. Domnívám se, že dříve než lze dát odpověď ano či ne, je třeba si vysvětlit, co myslíme termínem „plnohodnotné představení“. Pakliže takové plnohodnotné představení obnáší tří možná pěti metrové kulisy, které vyjíždějí do stropu jeviště či naopak padají do propadliště, pak zní odpověď ne. Takových jevišť, které jsou obvykle ve zcela specializovaných divadlech, máme ale v ČR maximálně nižší desítky. Proto se domnívám, že v současné době je možné za plnohodnotné divadlo označit každé divadlo, které vyhovuje požadavkům předkládaným většinou výjezdních divadelních souborů. A to naše nové kino bude se zvětšeným jevištěm na 7x11 m splňovat velmi dobře. Proto na závěr na Vaši otázku odpovídám: Ano, Novoměšťáci budou mít ve městě plnohodnotný divadelní prostor. A my, jako vedení města, si nejen přejeme, ale především již pracujeme na tom, aby to bylo brzy…

S pozdravem

Aleš Vrátný - místostarosta města Nové Město nad Metují, 24. 1. 2023
Autor: Hlávko
Datum vložení: 15. 1. 2023

Vážený pane Hlávko,

děkujeme za Vaše dotazy a za Váš zájem o rozvoj našeho města. Nastartování rozvoje města je jedním z našich hlavních úkolů, který jsme si sami dali a především slíbili našim spoluobčanům naplnit. Od prvního dne v pozicích uvolněných zastupitelů a radních na těchto věcech pracujeme. Využíváme každého, kdo je v našich záměrech přínosem svými znalostmi a zkušenostmi a je ochoten a schopen věnovat těmto věcem svůj čas. Asi byste byl překvapen, kolik stovek hodin bylo již jednotlivým tématům věnováno, často na bázi dobrovolnictví. Jsme za to moc rádi, protože naše záměry překračují kapacity odborného aparátu na úřadě možná několikanásobně.

V letošním roce by totiž měla být vypsána řada dotačních titulů a my bychom chtěli využit maximum z nich. Mimo věcí kolem energetických úspor (ty jsou jasné) by se mělo jednat i o příspěvky na parky a zeleň, parkovací místa, autobusový terminál či budování bazénů a koupališť. Bohužel mimo studie na Jiráskovy sady a již mnoho let starého projektu autobusového terminálu jsme na úplném začátku. To, že nemáme projekty připraveny z minulosti, je nyní naším velkým hendikepem oproti jiným městům, která připravena jsou. Proto vyvíjíme to velké úsilí k přípravě podkladů pro podávání žádostí co nejdříve. V tom nám pomáhá (i) řada radních, a to především v oblasti koordinací prací a organizaci schůzek na příslušných institucích. Bez jejich angažovanosti bychom to vůbec nemohli zvládnout, protože úřednický aparát v této oblasti nyní pracuje na více než 100 %.

Vše je velmi živé a vyvíjí se prakticky denně. Pokud byste měl, pane Hlávko, zájem o více aktuálních informací, požádám Vás, abyste se zastavil u mne nebo u pana starosty na úřadě a my Vás seznámíme se stavem věcí. A nemějte obavy. Žádný radní a nakonec ani starosta nemají žádnou samostatnou rozhodovací pravomoc. Vždy jde o kolektivní většinové rozhodnutí dle standardního schvalovacího procesu. Rovněž všichni, kdo se na pracích podílejí, jsou zkušenými profesionály s letitými zkušenostmi a také architekta město stále má a mít bude, to Vám můžeme slíbit.

S pozdravem

Aleš Vrátný - místostarosta města Nové Město nad Metují, 19. 1. 2023
Autor: Jarmila Boříková
Datum vložení: 9. 1. 2023

Vážená paní Boříková,

děkujeme za Váš dotaz. Naše plány na vybudování chodníku (respektive cyklostezky - samozřejmě s využitím pro chodce) z Vrchovin k mostu u Ammannu jsou, domnívám se, veřejně známé. Již v minulém volebním období jsme toto téma několikrát otevřeli na jednáních ZM a pan Miroslav Jarolímek se jako opoziční zastupitel dokonce ve věci osobně angažoval. Toto téma proto samozřejmě bylo také součástí našeho volebního programu a je samozřejmě i součástí našeho programového prohlášení. Proto Vám nyní mohu za vedení města potvrdit, že vybudování této cyklostezky budeme v příštích měsících intenzivně řešit a věřím, že se jí všichni dočkáme dříve, než v roce 2026, tedy než skončí toto "naše" volební období.

S pozdravem

Aleš Vrátný - místostarosta města Nové Město nad Metují, 18. 1. 2023
Autor: Dominik Marek
Datum vložení: 13. 1. 2023

Vážený pane Marku,

na výjezd z této ulice dočasně přesměruji jeden pohled kamery z Městského kamerového a dohlížecího systému. Pokud se Vaše oznámení alespoň z části potvrdí, tak v místě znovu podstatně zvýším hlídkovou činnost. Zároveň o výsledku budu informovat v některém z dalších čísel Novoměstského zpravodaje.

Městská policie Nové Město nad Metují žádný zákaz parkovat v této ulici zaměstnancům školy nevydala a ani na takové nařízení nemáme oprávnění. Pro úplnost uvádím, že omezit parkování, pokud není v rozporu se všeobecnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, se může pouze schváleným dopravním značením.

S pozdravem

Miloš Kratěna - vrchní strážník Městské policie města Nové Město nad Metují, 18. 1. 2023
Autor: Cihlář
Datum vložení: 4. 1. 2023

Dobrý den, pane Cihláři,

děkujeme za Váš dotaz. Tématem nakládání s komunálními odpady jsme se zabývali před volbami (jak nám připomínáte) a samozřejmě i nyní ty tři měsíce ve vedení města. Prověříme cestu elektronické evidence svozů, jak jsme slíbili. Budeme řešit optimalizaci celého procesu včetně případného svozu zdarma. Mimo to legislativa přikazuje (každému) městu oznámit podmínky svozu odpadů občanům na rok následující v dostatečném předstihu. Uvažované změny proto vyžadují jistý čas na získání podkladů pro kvalifikované rozhodnutí. A musí to být rozhodnutí dobré jak pro občany, tak pro město samotné.

Proto, pane Cihláři, "Vaše odpady" ani odpady všech našich spoluobčanů od nového roku 2023 sváženy zdarma být nemohou a nebudou. My na celé problematice budeme pracovat a budeme Vás a veřejnost včas informovat o nakládání s odpady v roce 2024.

S pozdravem

Aleš Vrátný - místostarosta města Nové Město nad Metují, 5. 1. 2023
Autor: Milan Richtr
Datum vložení: 1. 12. 2022

Vážený pane Richtre,

dne 13.12.2022 jsme zveřejnili stručnou informaci z jednání Bezpečností rady města dne 12.12.2022, kterou naleznete na FB profilu města Nové Město nad Metují nebo na webu města v sekci Novinky.

S pozdravem

Ing. Milan Slavík - starosta města Nové Město nad Metují, 18. 12. 2022
Autor: Jiří Hejduk
Datum vložení: 9. 12. 2022

Vážený pane Hejduku,

architektonická soutěž o návrh "Kulturní centrum KINO 70" byla porotou vyhodnocena dne 22.11.2022. Měl jsem tu čest se jako "porotce náhradník" celého procesu hodnocení účastnit. Mohl jsem tak s kolegou, starostou Milanem Slavíkem (členem poroty), diskutovat před každým hlasováním svůj náhled na každý návrh. Jako náhradník jsem měl také čas sledovat odborné porotce, zkušené architekty, s jakým zaujetím a energií diskutovali svoje názory, přesvědčovali se o plusech / minusech řešení toho či onoho návrhu. To bylo velmi edukativní a obohacující. Rád bych ještě zmínil skutečnost, že v konečném hodnocení architekti významně přihlíželi k provozním řešením / přednostem návrhů a také k odhadu ceny realizací. To proto, aby nám (a vystupujícím umělcům) jednou nové kulturní centrum dobře sloužilo. A aby předpokládaná cena realizace byla pro naše město finančně dosažitelná.

Zpět k Vašim dotazům:

1) Ano, samozřejmě, občané Nového Města nad Metují budou mít možnost si prohlédnout (pravděpodobně) všechny architektonické návrhy, a to jak formou "výstavy", tak na webu města. Formu a časování vystavení ještě připravujeme, veřejnost budeme včas informovat. Toto jsme doposud neučinili, protože každá soutěž, tedy i architektonická, má svá pravidla. Proto jsme doposud nemohli zveřejnit vůbec nic. Nejbližší milník před námi je nyní den 20.12.2022, kdy budou s vítěznými návrhy seznámeni zastupitelé.

2) Hlasovací anketu pro veřejnost organizovat nebudeme. Jak jsem se snažil popsat v úvodu, vybrat nejlepší řešení je opravdu velká odpovědnost. Takže anketa bez alespoň minimálního pochopení podstaty návrhu je pouhou "klikací soutěží" na webu. Nepřinese (ani nemůže přinést) do celého procesu nic nového, žádnou přidanou hodnotu. Dopady takových i dobře míněných "anket" bývají veskrze negativní, napomáhají pouze dalšímu rozdělování společnosti... A to my určitě nechceme. Co ale chceme a můžeme slíbit, je to, že cestě k novému kinu věnujeme a budeme věnovat velké úsilí. Abychom v našem městě měli znovu kino, na které budeme pyšní. I proto, že to původní krásné z roku 1972 nedávno oslavilo 50 let.

S pozdravem

Aleš Vrátný - místostarosta města Nové Město nad Metují, 13. 12. 2022
Autor: Ilona Hovorková
Datum vložení: 2. 12. 2022

Vážená paní Hovorková,

o vyjádření jsme požádali zástupce vlastníka komunikace, tj. Správu silnic KHK:

„Porucha konstrukce vozovky je v reklamaci. Letos se provedla oprava krytu, ale závada je v podloží silnice. K uzavírce a vytěžení části vozovky už z důvodu pokročilé roční doby nedošlo. Předpokládám, že investor reklamaci vyřídí vr. 2023. Do té doby se budeme snažit udržet místo bezpečně sjízdné. Pokud by to nebylo možné, může dojít k omezení provozu v části vozovky.“

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 9. 12. 2022
Autor: Ondřej Hlavatý
Datum vložení: 3. 12. 2022

Vážený pane Hlavatý,

v souladu s obecně závaznou vyhláškou se v případě sanitární keramiky jedná o "stavební odpad". Likvidaci "stavebního odpadu" si zajišťují občané individuálně např. uložením na skládku v Křovicích.

S pozdravem

Ing. Ondřej Hanka - vedoucí Oddělení životního prostředí, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, 9. 12. 2022
Autor: Jiří Hejduk
Datum vložení: 9. 12. 2022

Vážený pane Hejduku,

dlouhodobě je distribuce Novoměstského zpravodaje zajišťována za úplatu, aktuálně za 14 Kč za kus. To vylučuje způsob jeho zpřístupnění on-line, jak požadujete ve svém příspěvku. Sám jistě uznáte, že to by nebylo fér k všem těm občanům, kteří si Novoměstský zpravodaj kupují. Věříme ale, že již za pár měsíců byste mohl být spokojen. Nové vedení města připravuje zásadní změny, jak ve vizuální podobě zpravodaje, tak v jeho distribuci. Pracujeme na tom, abychom každé domácnosti začali doručovat Novoměstský zpravodaj do schránky na počátku jara roku 2023. Pokud bude Zastupitelstvem města tento záměr schválen, bude samozřejmě aktuální číslo k dispozici také na webu a to ihned.

S pozdravem

Eva Kupková - odpovědná redaktorka Novoměstského zpravodaje, 9. 12. 2022

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
8
27
8
28
8
29
7
30
7
31
7
1
5
2
6
3
6
4
6
5
7
6
6
7
8
8
4
9
6
10
4
11
6
12
6
13
6
14
7
15
5
16
5
17
6
18
8
19
8
20
7
21
6
22
7
23
10
24
6
25
8
26
9
27
7
28
7
29
6
30
6
31
6
1
7
2
4
3
5
4
6
5
5

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč