město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Stacionář a sociální rehabilitace NONA

Logo NONA

 

NONA 92, o. p. s.
Rašínova 313
549 01 Nové Město nad Metují
 

Vstup na vlastní webové stránky NONA

 

Veřejný závazek Stacionáře NONA

Poslání zařízení

Posláním Stacionáře NONA v Novém Městě nad Metují, Rašínova 313, je poskytovat sociální služby formou denního pobytu osobám s mentálním a kombinovaným postižením.

Služba je poskytována mládeži a dospělým. Nabízené služby a programy jsou zaměřeny na podporu uživatele vedoucí k maximálně možnému rozvoji jeho osobnosti a začlenění v co nejvyšší možné míře do „běžného života“. Veškerá podpora vychází z individuálních potřeb uživatele.

Cílová skupina

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 15 do 65 let, kteří žijí především na území Královehradeckého kraje a kteří jsou v důsledku tohoto postižení odkázáni na pomoc jiné osoby.

Služby nelze poskytovat osobám:

 • osobám, které nesplňují naši cílovou skupinu
 • osobám, které naši sociální službu nepotřebují

V nejasných případech rozhoduje ředitelka na základě zhodnocení míry požadované podpory.

Principy služeb

Stacionář NONA při poskytování služeb dbá na dodržování základních lidských práv a  svobod uživatelů, na jejich rovnoprávné postavení. Respektuje jejich volbu a uplatňuje individuální přístup vedoucí ke snižování závislosti uživatelů na službě.

Poskytování sociální služby uživatelům vychází z jejich osobních cílů, individuálních plánů a ze souboru vnitřních pravidel zařízení.

Princip rovného přístupu

Všichni zaměstnanci Stacionáře NONA respektují individuální potřeby uživatelů.

Poskytovaná služba je založena na rovném přístupu ke všem uživatelům, s ohledem na respektování jejich individuálních potřeb.

Princip motivace

Vhodnými metodami motivovat a aktivovat uživatele k činnostem rozvíjejících jejich osobnost.

Princip spolupráce

Týmová práce pracovníků v přímé péči s vedením zařízení.

Princip individuálního přístupu

Práce s uživateli probíhá individuálně na základě stanoveného osobního cíle, respektují uplatňování vlastní vůle uživatelů při řešení své nepříznivé sociální situace.

Princip integrace

Všechny aktivity zařízení směřují v co největší míře k začleňování uživatelů do společnosti.

Cíle zařízení 

Vize: příprava na samostatný život
Dlouhodobé – nenásilnou formou:
 1. rozvoj soběstačnosti v oblasti sociální, sebeobslužné a pracovní vedoucí k nezávislosti na pomoci druhých
 2. rozvoj schopností a silných stránek každého uživatele a jejich využití k jejich prospěch
 3. získání nových znalostí a dovednost
 4. podpora v uplatňování základních občanských práv

Kroky k naplnění dlouhodobých cílů – dle individuálních schopností a možností uživatele: osvojení sebeobsluhy, orientace ve využívání veřejných služeb, udržování, procvičování a rozvíjení dosud získaných vědomostí, dovedností a návyků, získání nových pracovních dovedností a návyků, zvýšení samostatnosti uživatelů.

Krátkodobé

aktualizovány každoročně v Plánu činností Stacionáře NONA, jeho naplňování je součástí výroční zprávy.

Rozsah poskytovaných služeb

Denní stacionář poskytuje sociální služby v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, v souladu se Standardy kvality poskytování sociálních služeb a Etickým kodexem Stacionáře NONA. Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služby jsou poskytovány na základě uzavřené písemné smlouvy, dle individuálních plánů uživatelů a platného ceníku.

Provozní doba:

 • V pracovní dny od 7.00 hod. do 15.00 hod.
 • Kapacita je 25 uživatelů.

 

Veřejný závazek Sociální rehabilitace NONA

Poslání služby

Posláním Sociální rehabilitace NONA v Novém Městě nad Metují je pomoc lidem se sníženými schopnostmi a dovednostmi v oblasti sociálního učení k osamostatnění v oblasti bydlení a pracovního uplatnění.

Cílová skupina

Občané se sníženými schopnostmi a dovednostmi v oblasti sociálního učení z důvodu zdravotního postižení nebo z důvodu chronické nemoci a chronické duševní nemoci od 18 do 65 let, kteří žijí zejména na území Královéhradeckého kraje.

Služby nelze poskytovat osobám
 • které nesplňují naši cílovou skupinu
 • které naši sociální službu nepotřebují

Principy služby

Sociální rehabilitace NONA při poskytování služeb dbá na dodržování základních lidských práv a svobod klientů, jejich rovnoprávné postavení. Respektuje jejich volbu a uplatňuje individuální přístup vedoucí ke snižování závislosti klientů na službě.

Poskytování sociální služby klientům vychází z jejich osobních cílů, individuálních plánů a ze souboru vnitřních pravidel zařízení.

Služba je postavena zejména na těchto principech

 • partnerství
 • individuální přístup
 • spolupráce
Partnerství

Vztah mezi klientem a pracovníkem je založen na vzájemné důvěře, respektu a spolupráci.

Individuální přístup

Pracovníci respektují individuální potřeby klienta při řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Princip spolupráce

Na dosažení cílů klienta pracujeme ve spolupráci klienta, rodinných příslušníků, odborníků ze sociální oblasti i jiných oborů, institucemi a veřejnosti v místní komunitě.

Cíl služby

Cílem služby je získávat a trénovat takové schopnosti a dovednosti, které vedou k posílení kompetencí samostatného bydlení a pracovního uplatnění.

Rozsah poskytovaných služeb

Sociální rehabilitace NONA poskytuje sociální služby v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, v souladu se Standardy kvality poskytování sociálních služeb a Etickým kodexem Sociální rehabilitace NONA. Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 •  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Služby jsou poskytovány na základně písemně uzavřené smlouvy, dle individuálních plánů.

Provozní doba

V pracovní dny středa, čtvrtek, pátek od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Kapacita služby

4 klienti


Informace o Základní škole speciální NONA, o.p.s.naleznete v části Školy
 

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
7
2
7
3
7
4
7
5
6
6
9
7
6
8
5
9
6
10
7
11
7
12
7
13
12
14
7
15
6
16
7
17
10
18
7
19
6
20
8
21
5
22
5
23
5
24
9
25
9
26
9
27
12
28
7
29
4
30
5
1
5
2
6
3
5
4
7
5
5

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč