město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Dotazy a odpovědi

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.


V souladu s článkem 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů je:

  • správcem osobních údajů město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, e-mail: posta@novemestonm.cz, datová schránka: qgfbxi4
  • pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Vratislav Fröde
  • účelem zpracování vyřízení dotazu
  • kategorií příjemců osobních údajů návštěvník webových stránek města

Bližší informace

Dotazy a odpovědi
Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik je pět plus jedna 
Autor: Milan Škoda
Datum vložení: 2. 7. 2020

Vážený pane Škodo,

v pravomoci zastupitelstva města (dále jen „ZM“) je rozhodovat o tom, jaké investice budou z rozpočtu města uskutečněny. V tomto případě se ZM po zvážení všech okolností, i při vědomí, že je povinno s finančními  prostředky města nakládat s péčí řádného hospodáře, rozhodlo ustoupit od schváleného postupu realizace rekonstrukce Kina 70 a zvolilo cestu spočívající ve vypsání architektonické soutěže na novou podobu Kina 70 dle pravidel České komory architektů.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 2. 7. 2020
Autor: Štěpánka Matějů
Datum vložení: 22. 6. 2020

Vážená paní Matějů,

o provedení obnovy zdi rozhodlo, na základě zjištěných skutečností, Zastupitelstvo města. Po provedeném průzkumu stavu zdi bylo zjištěno, že zeď byla značně prorostlá břečťanem, jehož kořeny významně narušily i její stabilitu. Došlo tak k narušení zdiva včetně jeho základu. Takto narušené zdivo mohlo ohrozit bezpečnost občanů. Část této kamenné zdi se provalila i do prostoru dětského hřiště.

Obnova kamenné ohradní zdi hřbitova u kostela Všech svatých v Novém Městě nad Metují probíhala postupně v několika etapách. První část směrem do parčíku u ul. Husova byla obnovována již kolem roku 2000. Další etapy probíhaly postupně v letech 2014, 2015 a 2016. Vzhledem k tomu, že jednotlivé etapy zakázky byly zadávány v různém časovém období, tak byly tyto etapy zadávány samostatně a v každém období prováděla obnovu jiná firma.
Nad prováděním stavebních prací byl zároveň vykonáván každý týden dohled pracovníka města a pracovníků památkové péče, kteří ve svém vyjádření považují provedené práce v odpovídající kvalitě. Kamenná ohradní zeď byla obnovována tak, aby byl co nejvíce zachován její původní vzhled. Práce byly odvedeny v dobré kvalitě s minimalizovanými spárami mezi kameny včetně použití kamenných opukových ploten ke krytí koruny zdi. Během prací byly respektovány zásady způsobu zdění. Původní kamenné plotny, které se nacházely pouze v části zdi, byly natolik zvětralé, že je nebylo možné navrátit zpět na korunu zdi. Některé části koruny zdi nebyly původně opatřeny celoplošnou kamennou plotnou vůbec a v některých částech došlo v minulosti k zakrytí koruny zdi i s použitím betonu, který je pro tuto zeď naprosto nevhodný. Pro obnovu zdi musel být použit nový dostupný kamenný materiál.

Děkujeme Vám tímto za podanou informaci o tom, že se dle Vašeho názoru v některých místech zeď tzv. "drolí". Na základě Vašeho podnětu bude ověřen stav kamenné zdi, a zda nějakým způsobem Vámi uváděná závada ohrožuje bezpečnost občanů. Dále prověříme, zda je ještě možné nahlášenou závadu reklamovat u příslušné dodavatelské firmy.

S pozdravem

Bc. Alena Čečetková - referentka Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města, 29. 6. 2020
Autor: Milan Škoda
Datum vložení: 23. 6. 2020

Vážený pane Škodo,

umístění dopravní značky č. IP10a "Slepá pozemní komunikace" bude projednáno v RM 43, tj. dne 29.06.2020. Umístění vodorovného dopravního značení č. V12c "žlutá souvislá čára - zákaz zastavení" nepovažujeme za nezbytné, neboť jak jste sám zmínil, je daná problematika řešena v zákoně o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb. § 27 - 1) Řidič nesmí zastavit a stát - d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace. Pokud někteří řidiči tento bod zákona porušují, prosím obraťte se na Městskou policii Nové Město nad Metují (tel.: 605 201 093), která daný přestupek bude řešit.

S pozdravem

Hana Ptáčková - referentka Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města, 29. 6. 2020
Autor: Martin
Datum vložení: 25. 6. 2020

Vážený pane Martine,

zrealizované projekty v jednotlivých letech naleznete zde:  o-meste/rozvoj-mesta-a-uzemi/investicni-akce-a-projekty/dokoncene-investicni-akce-a-projekty/souhrny-realizovanych-akci-a-projektu/

S pozdravem

Bc. Petr Tyč - tajemník, 29. 6. 2020
Autor: Libor Nývlt
Datum vložení: 26. 6. 2020

Vážený pane Nývlte,

takovýto dotaz se velmi snadno položí, ale dovolím si tvrdit, že uspokojivou odpověď na něj nezná žádný policista ani politik v demokratických státech. Plně Vás chápu a rozumím Vám, že Vás tito občané obtěžují. I já musím doma dceři vysvětlovat, proč musí chodit do školy kolem toho špinavého pána, který vysedává na lavičce.

Městská policie Nové Město nad Metují (dále jen „MP“) i Policie České republiky (dále jen „PČR“) dělají vše co je v jejich silách a především v zákonných možnostech, aby obtěžování slušných občanů bylo co nejmenší a pohyb v našem městě byl co nejbezpečnější. Znovu musím upozornit, že jen odvozů do protialkoholních záchytných stanic jsme za 1. pololetí letošního roku zaznamenali tolik, co za celý loňský rok. V demokratických státech není žádný zákon, který by umožnil takovéto občany tzv. sebrat a uzavřít trvale do specializovaných ústavů, kde by jim byla nařízena léčba. Pouze soud má možnost uložit tzv. ochranné léčení u těch nejvážnějších stavů. V současné době jsme na chování některých občanů písemně upozornili jejich ošetřující lékaře a spádovou psychiatrii, zároveň je MP známo, že i soud by se měl touto problematikou u 1 občana z Nového Města nad Metují zaobírat.

Nechci zde podrobně zmiňovat statistiku, dle které je Nové Město nad Metují jedno z nejbezpečnějších měst v rámci ČR, ale musím uvést, že stále oprávněně. Často se pohybuji prostředky hromadné dopravy a bohužel musím konstatovat, že problémové občany jsem pozoroval v centrech většiny měst, která jsem navštívil.

I když si uvědomuji, že boj s problémovými občany je nekonečný, tak jej v žádném případě nechceme vzdát a prosím všechny slušné občany, aby jak MP tak PČR na nevhodné a především protizákonné chování těchto osob upozorňovali. Takové upozornění může proběhnout i zcela anonymně a nikdo z oznamovatelů nemusí mít obavu, že se problémový občan dozví jeho jméno. Samozřejmě vyhledáváme problémové situace i při hlídkové činnosti a za použití městského kamerového systému, který jen za letošní rok zdokumentoval několik hrubých porušení veřejného pořádku, ale žádná policie se neobejde bez pomoci občanů, kdy nejdůležitější je rychle předaná informace.

S přáním klidných dní

Miloš Kratěna - vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují, 29. 6. 2020
Autor: Zdenek
Datum vložení: 23. 6. 2020

Vážený pane Zdeňku,

na konci měsíce května po 16 letech dosloužila naše stávající měřící technika. V současné době je do služebního vozidla Městské policie Nové Město nad Metují (dále jen "MP") prováděna měřící vestavba zcela nové radarové sestavy, která bude oproti našemu původnímu radaru schopna měřit za snížené viditelnosti a právě i v noci. V této souvislosti požádám Dopravní inspektorát, aby nám povolil měření do 23 hodin, abychom byli schopni zacílit mj. i na pracovníky vracející se z odpolední směny z průmyslové zóny v Kvasinách. Rovněž budeme schopni měřit rychlost i za jízdy, což je nesmírně důležité pro odhalení a následné zastavení tzv. silničních pirátů. Tato vestavba bude hotová ve 2. polovině července a ihned po jejím převzetí se vrátíme k intenzivnímu měření rychlosti. Zde ovšem musím upozornit na fakt, který významnou měrou ovlivňuje čas strávený měřením rychlosti. MP se v maximální míře snaží bojovat s tzv. nepřizpůsobivými občany, což má ovšem za následek časté odvozy do nejrůznějších zdravotnických zařízení či jiné časově náročné řešení, které potom v konečném důsledku čas na silniční kontroly zkracuje. Jen pro úplnost uvedu, do poloviny června letošního roku jsme již zaznamenali více odvozů na Protialkoholní záchytnou stanici, než za celý loňský rok.

Vzhledem k výše uvedené okolnosti je velmi důležité automatické měření. Ve čtvrtek 25.06.2020 se na Městském úřadě Nové Město nad Metují uskuteční důležité jednání se zástupcem Dopravního inspektorátu PČR Náchod, kde by mělo, jak pevně doufám, zaznít povolující stanovisko pro rozmístění automatických radarů, mj. i do ul. Dobrušská. Jakmile budeme toto kladné stanovisko mít v písemné formě, ihned přistoupíme k objednávce celého systému a jeho spuštění plánujeme od listopadu letošního roku.

K vážení kamionů není bohužel MP oprávněna, touto problematikou se zabývají specializované útvary PČR se zaměřením především na hlavní mezinárodní tahy, příp. na mimořádné jednorázové akce, které jsem v minulosti zaznamenal např. v okolí cukrovaru v Českém Meziříčí.

Pokuty ukládané za překročení nejvyšší dovolené rychlosti vycházejí ze zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a strážníci mohou příkazem na místě uložit pokuty následovně: za překročení rychlosti v obci o více než 5 km/h a méně jak 20 km/h do 1.000 Kč (2 body) za překročení rychlosti v obci o více jak 20 km/h a méně jak 40 km/h do 2.500 Kč (3 body) za překročení rychlosti v obci o více jak 40 km/h - nelze na místě vůbec projednat a přestupek je předáván k dořešení příslušnému správnímu orgánu. Správnímu orgánu jsou rovněž předávány případy, kdy řidič na místě s uloženou sankcí nesouhlasí, ten má možnost celý přestupek znovu projednat, ale zároveň má možnost udělit i vyšší pokuty, než které se udělují na místě. Samotná výše sankce je plně v kompetenci strážníka, který řeší přestupek. Z vlastní praxe vím, že její výše je ovlivněna především samotnou rychlostí, ke které hraniční sazbě se blíží a také dobou spáchání, kdy v době, když se např. děti vracejí ze škol a je tudíž větší společenská nebezpečnost, je i sankce vyšší, než např. ve večerních hodinách, kdy jsou ulice prázdnější a tedy společenská nebezpečnost je nižší. Ročně na ORP Nové Město nad Metují udělíme pokuty za překročení nejvyšší dovolené rychlosti okolo 500.000 Kč. Ovšem větším strašákem pro většinu řidičů jsou právě udělované body.

S přáním hezkého dne

Miloš Kratěna - vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují, 24. 6. 2020
Autor: Klamtová
Datum vložení: 18. 6. 2020

Vážená paní Klamtová,

o zřízení obytné zóny v ul. Nábřežní město Nové Město nad Metují neuvažovalo. Obytné zóny mají totiž svá specifika, a to i z pohledu parkování.  Váš podnět předáme k projednání na Osadní výbor Krčín.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna

vedoucí Odboru majetku města

 

Vážená paní Klamtová,

ul. Nábřežní je komunikace, která slouží pro provoz motorových vozidel, nemyslím si, že by zde měla být zřízena obytná zóna. Odpadkový koš je umístěn u lavičky za č. p. 31. Speciální koše na psí exkrementy v našem městě nejsou umisťovány.

S pozdravem

Miroslav Trojan

vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují

19. 6. 2020
Autor: Lucie
Datum vložení: 15. 6. 2020

Vážená paní Lucie,

Bartoňova vyhlídka je již otvírána dle provozního řádu. Minulý týden v pátek jsme ovšem obdrželi informaci od občanů, že i přesto, že je branka odemčena, tak se na vyhlídku nemohou dostat, neboť se branka otvírá velmi ztěžka. Z tohoto důvodu byla branka od soboty dokonce neustále částečně otevřená, aby občané mohli na vyhlídku vstupovat. Městská policie Nové Město nad Metují (dále jen „MP“) ihned kontaktovala Technické služby města Nové Město nad Metují za účelem opravy, ta byla provedena včera 15.06.2020. Otvírání vyhlídky má na starost hlídka MP, pokud se ovšem stane, že hlídka MP musí nad ránem odjet např. do protialkoholní záchytné stanice, dojde k pozdějšímu otevření. Pokud se Vám v budoucnu stane, že narazíte na zavřený vstup na vyhlídku, volejte prosím hlídku MP na tel.: 605 201 093 nebo přímo mně na tel.: 725 942 915 a dostanete ihned aktuální informaci.

S přáním hezkého dne

Miloš Kratěna - vrchní strážník Městská policie Nové Město nad Metují, 16. 6. 2020
Autor: Pavel Nýč
Datum vložení: 7. 6. 2020

Vážený pane Nýči,

na obnovu průchodu přes most ve Vrchovinách je zpracována projektová dokumentace, která řeší umístění nové lávky pro pěší a cyklisty a zároveň zachování části původního kamenného mostu (klenby a části mostu nad klenbou). Na provedení stavby bylo požádáno o vydání rozhodnutí pro umístění stavby a stavební povolení. Vzhledem k tomu, že v rámci stavebního řízení byla podáno odvolání proti vydanému rozhodnutí, tak se nám zatím nepodařilo získat pravomocné stavební povolení. Město nyní pracuje na obnovení přerušeného stavebního řízení, a pokud se mu podaří získat stavební povolení, tak o případné realizaci bude rozhodovat Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují.

S pozdravem

Ing. Simona Vojnarová - vedoucí Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města, 11. 6. 2020
Autor: Jan
Datum vložení: 5. 6. 2020

Vážený pane Dvořáku,

ve směru od Rychty po Husovo náměstí jsou ocelové kované koše vzor Hartman místy doplněny malými původními odpadkovými koši a u prodejen potravin jsou ještě čtverhranné koše se stříškou. Komenského ulice a Hildenské atrium jsou osazeny stejnými litinovými lavicemi s dřevěnými sedáky na 4 místech doplněnými lavičkami typ UNI. Husovo náměstí má 24 ks stejných laviček, ale autobusová zastávka u květinových hodin má lavičku jinou. Lavice od Husova náměstí k Rychtě se právě chystáme rekonstruovat. To, že nejsou všude stejné prvky je běžné i v jiných městech a je to dané i tím, že se rekonstrukce jednotlivých lokalit dělají v různých letech. Město v letošním roce neplánuje nákup nového mobiliáře z důvodu sjednocení vzhledu.

S pozdravem

Miroslav Trojan - vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují, 10. 6. 2020

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Mobilní aplikace

v_obraze

 
Informace z našeho webu
v chytrých telefonech 

Google play
App Store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
8
30
7
1
8
2
8
3
10
4
10
5
9
6
9
7
9
8
8
9
8
10
11
11
11
12
9
13
9
14
8
15
7
16
7
17
7
18
10
19
8
20
8
21
9
22
7
23
7
24
7
25
9
26
8
27
9
28
8
29
7
30
7
31
8
1
7
2
7

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč