město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Podání žádosti

Žádost o poskytnutí informace lze podat na Městském úřadu Nové Město nad Metují (dále jen „MěÚ“) ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je žádost určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb..
 
Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 
Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny MěÚ nebo datové schránky úřadu.
 
Žádost je podána dnem, kdy byla doručena MěÚ.
 
Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu zákona. Žádost vyřizuje odbor MěÚ, do jehož věcné působnosti žádost svým obsahem patří (dále jen „příslušný odbor“). Informace se neposkytují nebo lze jejich poskytnutí omezit v případech upravených v § 7 až § 11 zákona.
 

Poskytnutí informace

 
Věcně příslušný odbor obsah žádosti posoudí a:
 
a) brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve příslušný odbor žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,

c) v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti města Nové Město nad Metují nebo Měú, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

d) nerozhodne-li podle § 15 zákona o odmítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo jejího doplnění.

 
O postupu při poskytování informace učiní příslušný odbor záznam.
 
Ze závažných důvodů lze lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit, nejvýše však o 10 dnů.
 
Závažnými důvody jsou:
  • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou odděleny od úřadovny vyřizující žádost,
  • vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami MěÚ, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
 
Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas pře uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. Pokud příslušný odbor žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o MěÚ ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Při vydání rozhodnutí se postupuje dle příslušných ustanovení zákona č. 500/20004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 
Proti rozhodnutí MěÚ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení žadateli.
 
MěÚ předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
 

 
 
 

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
8
28
9
29
11
30
8
31
8
1
11
2
11
3
8
4
10
5
7
6
9
7
11
8
12
9
10
10
10
11
10
12
11
13
11
14
10
15
14
16
11
17
11
18
10
19
10
20
11
21
11
22
13
23
12
24
12
25
12
26
13
27
13
28
12
29
14
30
12

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč