město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 4 - Personální zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Sociálně-právní ochrana je poskytována přiměřeným počtem zaměstnanců tak, aby byla zachována její kvalita a dostupnost v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. Rada města Nové Město nad Metují svým usnesením č. RM 259-11096/13 ze dne 21. ledna 2013 schválila Organizační řád Městského úřadu (Příloha č. 11 – Organizační řád). Organizační řád je základním vnitřním předpisem Městského úřadu v Novém Městě nad Metují a upravuje organizační systém jako celek, a to v celém městském úřadě i v jeho jednotlivých organizačních útvarech (odborech a odděleních), upravuje základní zásady činnosti a metody řízení městského úřadu, upravuje pravomoc, působnost, příslušnost a rozdělení činností mezi orgány města a jednotlivými organizačními útvary, jejích vzájemné vztahy a vztahy k právnickým osobám, které zakládá nebo zřizuje město Nové Město nad Metují.  Součástí organizačního řádu je příloha č. 1 – organizační struktura (příloha č. 12 – Organizační struktura). Podle této organizační struktury je Městský úřad členěn na odbory a oddělení. Orgán sociálně-právní ochrany je zařazen na oddělení sociální prevence, jehož součástí je i organizační složka města Centrum prevence Mandl (registrovaná sociální služba sociální rehabilitace) a psycholog sociálně-právní ochrany dětí. Oddělení sociální prevence je organizačně zařazeno na odboru sociálních věcí. Organizační struktura upravuje i vztahy nadřízenosti a podřízenosti, v organizační struktuře jsou stanovena systemizovaná místa v definovaných útvarech. Definice systemizovaných míst obsahuje mimo jiné kvalifikační požadavky a popisy pracovních činností.

Každý zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí má zpracován pracovní profil, jehož součástí je i pracovní náplň zaměstnance, kde je uveden popis pracovní pozice a vykonávané agendy (příloha č. 13 – Pracovní profily zaměstnanců). Oprávnění a povinnosti jsou zpracovány k jednotlivým pracovním pozicím v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a vycházejí ze standardu č. 3, kritérium 3b. V pracovní náplni je zakotven i výkon pracovní pohotovosti mimo provozní dobu úřadu.

Změny v činnostech jsou průběžně upravovány dle aktuálních metodik.

 

Pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců:

Dagmar Dvořáčková - vedoucí zaměstnanec

Popis činností:

Odpovídá za řízení oddělení po stránce plánování, organizování, výkonu i kontroly v souladu s Organizačním řádem;

 • Podílí se na tvorbě koncepce rodinné a sociální politiky na daném území.
 • Odpovídá za zajištění sociálně právní ochrany dětí a mládeže.
 • Vykonává funkci kurátora pro děti a mládež, podílí se na zajištění agendy sociálně právní ochrany dětí, kterou poskytuje dětem, uvedeným v §6 zákona č. 359/1999 Sb..
 • Vykonává sociální šetření a poskytuje zprávy pro další správní orgány včetně účasti u soudů.
 • Vykonává činnosti vyplývající z funkce manažera rizikového chování dětí a mládeže.
 • Odpovídá za provádění sociálních šetření a poskytování zpráv pro další správní orgány.
 • Podílí se na přípravě a organizaci preventivních programů a opatření proti kriminalitě, alkoholismu a drogovým závislostem dětí a mládeže.
 • Poskytuje konzultační činnost v oblasti své specializace.
 • Odpovídá za získávání a následné využívání dotací pro účely preventivních programů v její oblasti specializace.
 • Odpovídá za realizaci dotovaných projektů v oblasti své působností.
 • Metodicky řídí Centrum prevence Mandl.
 • V rozsahu působnosti oddělení odpovídá za plnění úkolů v oblasti finanční kontroly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění.
 • Za oblast působnosti oddělení odpovídá za poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • V rozsahu působnosti oddělení odpovídá za dodržování ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Za oblast své působnosti poskytuje konzultace a poradenství.
 • Respektuje všechny interní předpisy a vykonává činnosti v souladu s jejich ustanoveními.
 • Plní další úkoly stanovené nadřízeným.
 • Vykonává pracovní pohotovost mimo provozní dobu pracoviště.

Jana Halamová - sociální kurátor pro děti a mládež

Popis činností:

 • Podílí se na tvorbě koncepce rodinné a sociální politiky na daném území.
 • Podílí se na zajištění agendy sociálně právní ochrany dětí, kterou poskytuje dětem, uvedeným v §6 zákona č. 359/1999 Sb..
 • Vykonává sociální šetření a poskytuje zprávy pro další správní orgány včetně účasti u soudů.
 • Podílí se na přípravě a organizaci preventivních programů v oblasti práce s dětmi a mládeží.
 • Poskytuje konzultační činnost a sociální poradenství v oblasti své specializace.
 • V rozsahu své působnosti poskytuje informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • V rozsahu své působnosti odpovídá za dodržování ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Za oblast své působnosti poskytuje konzultace a poradenství.
 • Respektuje všechny interní předpisy a vykonává činnosti v souladu s jejich ustanoveními.
 • Zastupuje vedoucího oddělení v době jeho nepřítomnosti.
 • Plní další úkoly stanovené nadřízeným.
 • Vykonává pracovní pohotovost mimo provozní dobu pracoviště.

Renata Kunová - kolizní opatrovník, Sociálně-právní ochrana dětí, dohody o výkonu pěstounské péče

Popis činností:

 • Podílí se na tvorbě koncepce rodinné a sociální politiky na daném území.
 • Vykonává sociální šetření a poskytuje zprávy pro další správní orgány včetně účasti u soudů.
 • Podílí se na zajištění agendy sociálně právní ochrany dětí, kterou poskytuje dětem, uvedeným v §6 zákona č. 359/1999 Sb..
 • Vykonává činnosti souvisejících s naplňováním Dohod o výkonu pěstounské péče.
 • Podílí se na přípravě a organizaci preventivních programů v oblasti práce s dětmi a mládeží.
 • Poskytuje konzultační činnost a sociální poradenství v oblasti své specializace.
 • V rozsahu své působnosti poskytuje informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • V rozsahu své působnosti odpovídá za dodržování ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Za oblast své působnosti poskytuje konzultace a poradenství.
 • Respektuje všechny interní předpisy a vykonává činnosti v souladu s jejich ustanoveními.
 • Plní další úkoly stanovené nadřízeným.
 • Vykonává pracovní pohotovost mimo provozní dobu pracoviště.

Lenka Filipová - kolizní opatrovník, sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Popis činností:

 • Podílí se na tvorbě koncepce rodinné a sociální politiky na daném území.
 • Vykonává sociální šetření a poskytuje zprávy pro další správní orgány včetně účasti u soudů.
 • Podílí se na zajištění agendy sociálně právní ochrany dětí, kterou poskytuje dětem, uvedeným v §6 zákona č. 359/1999 Sb..
 • Podílí se na přípravě a organizaci preventivních programů v oblasti práce s dětmi a mládeží.
 • Poskytuje konzultační činnost a sociální poradenství v oblasti své specializace.
 • V rozsahu své působnosti poskytuje informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • V rozsahu své působnosti odpovídá za dodržování ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Za oblast své působnosti poskytuje konzultace a poradenství.
 • Respektuje všechny interní předpisy a vykonává činnosti v souladu s jejich ustanoveními.
 • Plní další úkoly stanovené nadřízeným.
 • Vykonává pracovní pohotovost mimo provozní dobu pracoviště.

Jiřina Riegerová - kolizní opatrovník, sociálně-právní ochrana dětí

Popis činností:

 • Podílí se na tvorbě koncepce rodinné a sociální politiky na daném území.
 • Vykonává sociální šetření a poskytuje zprávy pro další správní orgány včetně účasti u soudů.
 • Podílí se na zajištění agendy sociálně právní ochrany dětí, kterou poskytuje dětem, uvedeným v §6 zákona č. 359/1999 Sb..
 • Podílí se na přípravě a organizaci preventivních programů v oblasti práce s dětmi a mládeží.
 • Poskytuje konzultační činnost a sociální poradenství v oblasti své specializace.
 • V rozsahu své působnosti poskytuje informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • V rozsahu své působnosti odpovídá za dodržování ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Za oblast své působnosti poskytuje konzultace a poradenství.
 • Respektuje všechny interní předpisy a vykonává činnosti v souladu s jejich ustanoveními.
 • Plní další úkoly stanovené nadřízeným.
 • Vykonává pracovní pohotovost mimo provozní dobu pracoviště.

Zuzana Eliášová - psycholog sociálně-právní ochrany dětí

Popis činností:

 • Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství při řešení problémů ve vývoji a zajištění nejlepšího zájmu dětí v evidenci sociálně-právní ochrany dětí.
 • V rámci naplňování cílů Individuálního plánu ochrany dítěte na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny poskytování edukativního, psychologického i speciálního poradenství a psychoterapie dětem a jejich rodinám v evidenci sociálně-právní ochrany
 • Poskytování součinnosti v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí při pohovorech s dětmi v rámci zjišťování jejich názoru, při vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny, při vypracovávání zpráv v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí pro potřeby opatrovnických řízení.
 • Poskytování konzultační a poradenské činnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí při zajištění nejlepšího zájmu ohrožených dětí ve smyslu § 6 ZSPOD.
 • Poskytování konzultační a poradenské činnosti v rámci náhradní rodinné péče a při zajištění agendy CAN.
 • Poskytování krizové intervence na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím

Každý zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

 • Řídí se Etickým kodexem sociálního pracovníka.
 • Své znalosti a dovednosti využívá ve prospěch klientů.
 • Je psychicky odolný vůči stresu, zvládá i psychicky náročné situace, je empatický, komunikativní.
 • Zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí podle zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění, v souvislosti s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád.
 • Řídí se Úmluvou o právech dítěte, dalšími mezinárodními zákony, vyhláškami a metodikami MPSV ČR.
 • Průběžně se vzdělává a rozšiřuje svoji kvalifikaci.
 • Využívá nových metod sociální práce.
 • Poskytuje sociálně-právní poradenství.
 • Zprostředkovává pomoc odborných, poradenských a zdravotnických pracovišť a dalších návazných služeb.
 • Spolupracuje se školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, se zařízeními pro výkon ústavní výchovy, zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc, poskytovateli sociálních služeb, úřadem práce, Úřadem pro mezinárodně-právní ochranu dětí, domy na půli cesty, věznicemi, střediskem probační a mediační služby, poskytovateli sociálních služeb, Policií ČR a dalšími institucemi.
 • Napomáhá uplatňování práva dítěte na zdravý vývoj, výchovu a jeho oprávněné zájmy, sleduje blaho dítěte.
 • Podává k soudu návrh na vydání předběžného opatření v případě, že se dítě ocitlo bez jakékoliv péče nebo je jeho život a příznivý vývoj vážně ohrožen.
 • Vede záznamy v příslušných rejstřících sociálně-právní ochrany dětí.
 • O úkonech sociálně-právní ochrany vede záznamy v písemné a elektronické podobě.
 • Účastní se pravidelných porad a metodických dnů, realizovaných krajským úřadem.
 • Podílí se na preventivních opatřeních realizovaných orgánem sociálně-právní ochrany dětí.
 • Má řidičské oprávnění pro skupinu B.
 • Dle plánu vykonává pohotovost na mobilním telefonu a v době výkonu pohotovosti je v dosahu pro výkon sociálně-právní ochrany dětí v mimořádných případech v mimopracovní dobu.

Vedoucí zaměstnanec

 • Řídí a kontroluje činnosti oddělení sociální prevence.
 • Metodický řídí Centrum prevence Mandl Nové Město nad Metují.
 • Koordinuje výkon jednotlivých agend sociálně-právní ochrany dětí.
 • Zodpovídá za dodržování vnitřních řádů a interních pokynů městského úřadu.
 • Svolává a řídí pravidelné porady oddělení.
 • Poskytuje svým podřízeným intervizní konzultace.
 • Vykonává povinnosti plynoucí z výkonu příkazce operace v rámci svěřených finančních prostředků z rozpočtu města.
 • Připravuje a podepisuje podklady pro vyúčtování dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí a příspěvku na výkon pěstounské péče.
 • Zajišťuje roční hodnocení podřízených zaměstnanců.
 • Vykonává kontrolní činnost podle plánu kontrol.
 • Aktualizuje každoročně analýzu rizik.
 • Zpracovává plán dovolených.
 • Podílí se na zpracování individuálního plánu vzdělávání u zaměstnanců sociálně-právní ochrany dětí.
 • Kontroluje, upravuje a podepisuje pracovní listy všech zaměstnanců oddělení sociální prevence.
 • Vede přehled výkonu pracovní pohotovosti, který dokládá na konci měsíce na finanční odbor.
 • Vypracovává potřebné statistiky, analýzy, projekty.
 • Vykonává funkci manažera prevence rizikového chování s cílovou skupinou dětí a mládeže.

kolizní Opatrovník

 • Na základě rozhodnutí soudu vykonává funkci kolizního opatrovníka nezl. dítěte v řízeních před opatrovnickým soudem, podává soudu zprávy o skutečnostech, potřebných pro rozhodování ve věci péče a výživy dětí a to v případech, kdy některý z rodičů podá návrh na úpravu.
 • Vede rodiče ke smírnému řešení situace, napomáhá uzavírání mimosoudních dohod.
 • Zastupuje dítě u soudních jednání při schvalování právních jednání ve věcech, u kterých by mohlo dojít ke střetu zájmu mezi rodiči, nebo mezi rodiči a dítětem.
 • Vykonává funkci poručníka.
 • Zastupuje dítě ve sporech o určení či popření otcovství, svěření dítěte do péče jiné osoby, do ZDVOP apod.
 • Zastupuje dítě při jednání na státním notářství.
 • Zastupuje dítě při nařizování ústavní výchovy, soudního dohledu.
 • Zjišťuje případy CAN – zanedbávané, týrané a zneužívané, činí opatření k odstranění jejich příčin, opatření směřující k ochraně dítěte.
 • Pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací nezl. dětí a jejich rodin.
 • Vede správní řízení v případě výchovných opatření – napomenutí, dohled, omezení, sleduje jejich provádění a účinnost.
 • Ukládá rodičům povinnost využít odborného poradenství podle § 12, § 13 zákona o sociálně- právní ochraně dětí.
 • Může soudu podávat návrhy na uložení výchovných opatření, pokud to vyžaduje zájem dítěte.
 • Provádí sociální šetření, vyhotovuje záznamy ze šetření jako podklad pro jednání u soudu.
 • U dětí podle § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí vypracovává podrobné vyhodnocení situace dítěte a individuální plán ochrany dítěte, který pravidelně vyhodnocuje.
 • Provádí pravidelné návštěvy u dětí umístěných v péči třetí osoby, ústavní výchově, ve ZDVOP a to ve lhůtách stanovených zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Pokud to zájem dítěte vyžaduje, provádí návštěvy i častěji.
 • Pravidelně ve lhůtách stanovených zákonem o sociálně-právní ochraně dětí navštěvuje rodiče dětí umístěných v ústavní výchově, pokud to zájem dítěte vyžaduje, tak i častěji.

Sociální kurátor pro děti a mládež

 • Pracuje s dětmi do 15 let věku, které se dopustily činu jinak trestného.
 • Pracuje s mladistvými od 15 do 18 let věku, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo se dopustili přestupku.
 • Účastní se jednání přestupkové komise.
 • U dětí podle § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí vypracovává podrobné vyhodnocení situace dítěte a individuální plán ochrany dítěte, který pravidelně vyhodnocuje.
 • Navštěvuje minimálně jednou za tři měsíce děti s nařízenou ústavní výchovou nebo ochrannou výchovou, ve výkonu vazby nebo trestního opatření odnětí svobody, navštěvuje minimálně jednou za tři měsíce jejich rodiče.
 • Podílí se na přípravě dítěte na návrat do rodiny po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy, zajišťuje návazné služby.
 • Na základě žádostí orgánů činných v trestních řízeních podává zprávy o osobách nezletilých a mladistvých, které se dopustili činu jinak trestného nebo provinění.
 • Zúčastňuje se úkonů v přípravném řízení, účastní se soudních jednání.
 • Podává soudu návrhy na nařízení ústavní nebo ochranné výchovy a podílí se na realizaci těchto opatření.
 • Vede správní řízení ve věci uložení výchovných opatření nebo podává k soudu příslušné návrhy ve věci uložení výchovných opatření.
 • Poskytuje pomoc a podporu dětem při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a složitých životních situací, doporučuje volnočasové aktivity, výchovné a resocializační programy a sociální služby pro děti ohrožené rizikovým chováním.
 • V práci s klienty využívá individuálních pohovorů, sociálních šetření, informací škol, obecních úřadů, státních orgánů, zdravotnických zařízení, zaměstnavatelů atd.
 • Analyzuje situaci v oblasti sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže a navrhuje adekvátní preventivní opatření.

Pracovník náhradní rodinné péče

 • Zjišťuje případy ohroženého nebo narušeného vývoje dítěte v náhradní rodinné péči a činí opatření k odstranění jejich příčin a důsledků.
 • Vyhledává děti uvedené v § 19a, odst. 1 a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na dobu přechodnou.
 • Eviduje žadatele o osvojení, pěstounskou péči a pěstounského péči na dobu přechodnou.
 • Postupuje žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče na krajský úřad.
 • Nahlašuje děti vhodné k umístění do náhradní rodinné péče na krajský úřad.
 • Provádí sociální šetření ve vztahu k žadatelům o náhradní rodinnou péči.
 • Eviduje děti vhodné do náhradní rodinné péče, kompletuje jejich dokumentaci, kterou postupuje krajskému úřadu společně s vyhodnocením situace ohroženého dítěte a individuálním plánem ochrany dítěte.
 • Provádí pravidelné návštěvy pěstounských rodin a to minimálně jednou za půl roku.
 • Spolupracuje s institucemi, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími, nebo osobami v evidenci ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
 • Vydává rozhodnutí o úpravě práv a povinností podle § 47 zákona č. 359/1999 Sb. v případě, že dohoda o výkonu pěstounské péče nebyla uzavřena do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o svěření prvního dítěte do péče osoby pečující.
 • Na žádost krajského úřadu se účastní jednání poradního sboru.

Pracovník pro výkon dohod o výkonu pěstounské péče

 • Uzavírá dohodu o výkonu pěstounské péče s pečujícími osobami, pokud je orgán sociálně-právní ochrany pěstouny zvolen jako doprovázející organizace.
 • Zajišťuje a realizuje vzdělávání osob pečujících v rámci výkonu dohod o výkonu pěstounské péče.
 • Zajišťuje odborné poradenství na základě žádosti osob pečujících, doporučuje vhodné odborné pracoviště, zprostředkovává odbornou pomoc.
 • Spolupracuje s osobami pečujícími v oblasti respitní péče.
 • Zajišťuje další úkoly vyplývající z potřeb osob pečujících.
 • Navštěvuje pěstounské rodiny a provádí pohovory s osobami pečujícími a dětmi v pěstounské péče a to minimálně jednou za tři měsíce. Z těchto sociálních šetření provádí záznam.
 • Poskytuje zprávu o výkonu dohod o výkonu pěstounské péče příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí a to jednou za půl roku.

Psycholog SPOD

 • Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství při řešení problémů ve vývoji a zajištění nejlepšího zájmu dětí v evidenci sociálně-právní ochrany dětí.
 • V rámci naplňování cílů Individuálního plánu ochrany dítěte na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny poskytování edukativního, psychologického i speciálního poradenství a psychoterapie dětem a jejich rodinám v evidenci sociálně-právní ochrany
 • Poskytování součinnosti v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí při pohovorech s dětmi v rámci zjišťování jejich názoru, při vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny, při vypracovávání zpráv v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí pro potřeby opatrovnických řízení.
 • Poskytování konzultační a poradenské činnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí při zajištění nejlepšího zájmu ohrožených dětí ve smyslu § 6 ZSPOD.
 • Poskytování konzultační a poradenské činnosti v rámci náhradní rodinné péče a při zajištění agendy CAN.
 • Poskytování krizové intervence na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

 

 

Příloha č. 11 - Organizační řád

Organizační řád
organizační řád.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 406,45 kB
Staženo: 264×
Vloženo: 3. 10. 2017

Příloha č. 12 - Organizační struktura městského úřadu

Organizační struktura městského úřadu
příloha č. 12 - organizační struktura.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 39,56 kB
Staženo: 285×
Vloženo: 3. 10. 2017

Příloha č. 39 - Etický kodex sociálních pracovníků ČR

Příloha č. 39 - Etický kodex sociálních pracovníků České republiky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 62,8 kB
Staženo: 114×
Vloženo: 23. 11. 2017