město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Psycholog

Standard č. 4 - Personální zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí

 

Standard č. 4

Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

 

4 a

Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.

Cíle kritéria:

 • Sociálně-právní ochrana je poskytována přiměřeným počtem zaměstnanců tak, aby byla zachována její kvalita požadovaná zákonem o SPOD.
 • Pracoviště má v rámci organizační struktury úřadu a ve vnitřních předpisech určen počet pracovních míst pro výkon sociálně-právní ochrany.
 • Pracoviště má zpracovány profily zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu.
 • Pracovní profily poskytují cílové skupině, institucím i veřejnosti informaci o popisu pracovní pozice a vykonávaných činnostech zaměstnanců sociálně-právní ochrany.

Sociálně-právní ochrana je poskytována přiměřeným počtem zaměstnanců tak, aby byla zachována její kvalita a dostupnost v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. Rada města Nové Město nad Metují svým usnesením schvaluje Organizační řád Městského úřadu (příloha č. 11 – Organizační řád). Organizační řád je základních vnitřním předpisem Městského úřadu v Novém Městě nad Metují a upravuje organizační systém jako celek, a to v celém městském úřadě i v jeho jednotlivých organizačních útvarech (odborech a odděleních), upravuje základní zásady činnosti a metody řízení městského úřadu, upravuje pravomoc, působnost, příslušnost a rozdělení činností mezi orgány města a jednotlivými organizačními útvary, jejích vzájemné vztahy a vztahy k právnickým osobám, které zakládá nebo zřizuje město Nové Město nad Metují. Součástí organizačního řádu je příloha č. 1 – organizační struktura (příloha č. 12 – Organizační struktura). Podle této organizační struktury je Městský úřad členěn na odbory a oddělení. Sociálně-právní ochrana je zařazena na Odboru sociální prevence, jehož součástí je i organizační složka města Centrum prevence Mandl (registrovaná sociální služba sociální rehabilitace pro osoby ve věku 15-65 let žijící rizikovým způsobem života nebo tímto způsobem života ohroženy) a psycholog sociálně-právní ochrany dětí. Organizační struktura upravuje i vztahy nadřízenosti a podřízenosti, v organizační struktuře jsou stanovena systemizovaná místa v definovaných útvarech. Definice systemizovaných míst obsahuje mimo jiné kvalifikační požadavky a popisy pracovních činnosti.

Každý zaměstnanec sociálně-právní ochrany má zpracován pracovní profil, jehož součástí je i pracovní náplň zaměstnance, kde je uveden popis pracovní pozice a vykonávané agendy (příloha č. 13 – Pracovní profily zaměstnanců). Oprávnění a povinnosti jsou zpracovány k jednotlivým pracovním pozicím v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a vycházejí ze standardu č. 3, kritérium 3 b. V pracovní náplni je zakotven i výkon pracovní pohotovosti mimo provozní dobu úřadu.

Změny v činnostech jsou průběžně upravovány dle aktuálních metodik.

4 c

Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury předpisem písemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena výlučně k výkonu sociálně-právní ochrany.

Cíle kritéria:

 • Poskytování sociálně-právní ochrany se všemi činnostmi, povinnostmi a oprávněními je v souladu se zákonem o SPOD.
 • Každý zaměstnanec je vybaven písemnou formou oprávnění a povinností, které může na požádání předložit.
 • Nedochází ke kumulaci agendy sociálně-právní ochrany s jinými agendami mimo výkon sociálně-právní ochrany.

Součástí organizačního řádu Městského úřadu Nové Město nad Metují je příloha č. 3 – Náplně odborů a oddělení. V této příloze jsou uvedeny činnosti, které Odbor sociální prevence, kde je zařazen výkon sociálně-právní ochrany dětí, vykonává. Jednotlivé agendy jsou průběžně aktualizovány.

Obsah oprávnění a povinností odpovídá funkčnímu zařazení zaměstnance podle pracovní smlouvy a je zakotven v pracovním profilu a pracovní náplni (příloha č. 13 – Pracovní profily zaměstnanců a příloha č. 43 – Pracovní náplně). Zaměstnanci pro práci mimo pracoviště jsou vybaveny písemnou formou pověření k výkonu oprávnění (příloha č. 27 – Pověření k výkonu oprávnění). Příslušnost k danému pracovišti zaměstnanec prokazuje služebním průkazem. Každý zaměstnanec má zpracován vzdělávací plán (příloha č. 19 – Vzdělávací plány).

Popis činností, povinností a oprávnění v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. – pracovní profily

Každý zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí:

 • Řídí se Etickým kodexem sociálního pracovníka – příloha č. 39 – Etický kodex sociálních pracovníků.
 • Své znalosti a dovednosti využívá ve prospěch klientů.
 • Je psychicky odolný vůči stresu, zvládá i psychicky náročné situace, je empatický, komunikativní.
 • Zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí podle zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění, v souvislosti s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád.
 • Řídí se Úmluvou o právech dítěte, dalšími mezinárodními zákony, vyhláškami a metodikami MPSV ČR.
 • Průběžně se vzdělává a rozšiřuje svoji kvalifikaci.
 • Využívá nových metod sociální práce.
 • Poskytuje sociálně-právní poradenství.
 • Zprostředkovává pomoc odborných, poradenských a zdravotnických pracovišť a dalších návazných služeb.
 • Spolupracuje se školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, se zařízeními pro výkon ústavní výchovy, zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc, poskytovateli sociálních služeb, úřadem práce, Úřadem pro mezinárodně-právní ochranu dětí, domy na půli cesty, věznicemi, střediskem probační a mediační služby, poskytovateli sociálních služeb, Policií ČR a dalšími institucemi.
 • Napomáhá uplatňování práva dítěte na zdravý vývoj, výchovu a jeho oprávněné zájmy, sleduje blaho dítěte.
 • Podává k soudu návrh na vydání předběžného opatření v případě, že se dítě ocitlo bez jakékoliv péče nebo je jeho život a příznivý vývoj vážně ohrožen.
 • Vede záznamy v příslušných rejstřících sociálně-právní ochrany dětí.
 • O úkonech sociálně-právní ochrany vede záznamy v písemné a elektronické podobě.
 • Účastní se pravidelných porad a metodických dnů, realizovaných krajským úřadem.
 • Podílí se na preventivních opatřeních realizovaných orgánem sociálně-právní ochrany dětí.
 • Má řidičské oprávnění pro skupinu B.
 • Dle plánu vykonává pohotovost na mobilním telefonu a v době výkonu pohotovosti je v dosahu pro výkon sociálně-právní ochrany dětí v mimořádných případech v mimopracovní dobu.
 • Respektuje všechny interní předpisy a vykonává činnosti v souladu s jejich ustanoveními.

Vedoucí zaměstnanec:

 • Řídí a kontroluje činnosti oddělení sociální prevence.
 • Metodický řídí Centrum prevence Mandl Nové Město nad Metují.
 • Koordinuje výkon jednotlivých agend sociálně-právní ochrany dětí.
 • Zodpovídá za dodržování vnitřních řádů a interních pokynů městského úřadu.
 • Svolává a řídí pravidelné porady oddělení.
 • Poskytuje svým podřízeným konzultace k případům a procesům v rámci sociálně-právní ochrany dětí.
 • Vykonává povinnosti plynoucí z výkonu příkazce operace v rámci svěřených finančních prostředků z rozpočtu města.
 • Připravuje a podepisuje podklady pro vyúčtování dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí a příspěvku na výkon pěstounské péče.
 • Zajišťuje roční hodnocení podřízených zaměstnanců.
 • Vykonává kontrolní činnost podle plánu kontrol.
 • Aktualizuje každoročně analýzu rizik.
 • Zpracovává plán dovolených.
 • Podílí se na zpracování individuálního plánu vzdělávání u zaměstnanců sociálně-právní ochrany dětí.
 • Kontroluje, upravuje a podepisuje pracovní listy všech zaměstnanců oddělení sociální prevence.
 • Vede přehled výkonu pracovní pohotovosti, který dokládá na konci měsíce na finanční odbor.
 • Vypracovává potřebné statistiky, analýzy, projekty.
 • Vykonává funkci manažera prevence rizikového chování s cílovou skupinou dětí a mládeže.

Kolizní opatrovník, sociálně-právní ochrana dětí:

 • Na základě rozhodnutí soudu vykonává funkci kolizního opatrovníka nezl. dítěte v řízeních před opatrovnickým soudem, podává soudu zprávy o skutečnostech, potřebných pro rozhodování ve věci péče a výživy dětí, a to v případech, kdy některý z rodičů podá návrh na úpravu.
 • Vede rodiče ke smírnému řešení situace, napomáhá uzavírání mimosoudních dohod.
 • Zastupuje dítě u soudních jednání při schvalování právních jednání ve věcech, u kterých by mohlo dojít ke střetu zájmu mezi rodiči, nebo mezi rodiči a dítětem.
 • Vykonává funkci poručníka.
 • Zastupuje dítě ve sporech o určení či popření otcovství, svěření dítěte do péče jiné osoby, do ZDVOP apod.
 • Zastupuje dítě při jednání na státním notářství.
 • Zastupuje dítě při nařizování ústavní výchovy, soudního dohledu.
 • Zjišťuje případy CAN – zanedbávané, týrané a zneužívané, činí opatření k odstranění jejich příčin, opatření směřující k ochraně dítěte.
 • Pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací nezl. dětí a jejich rodin.
 • Vede správní řízení v případě výchovných opatření – napomenutí, dohled, omezení, sleduje jejich provádění a účinnost.
 • Ukládá rodičům povinnost využít odborného poradenství podle § 12, § 13 zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Může soudu podávat návrhy na uložení výchovných opatření, pokud to vyžaduje zájem dítěte.
 • Provádí sociální šetření, vyhotovuje záznamy ze šetření jako podklad pro jednání u soudu.
 • U dětí podle § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí vypracovává podrobné vyhodnocení situace dítěte a individuální plán ochrany dítěte, který pravidelně vyhodnocuje.
 • Provádí pravidelné návštěvy u dětí umístěných v péči třetí osoby, ústavní výchově, ve ZDVOP, a to ve lhůtách stanovených zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Pokud to zájem dítěte vyžaduje, provádí návštěvy i častěji.
 • Pravidelně ve lhůtách stanovených zákonem o sociálně-právní ochraně dětí navštěvuje rodiče dětí umístěných v ústavní výchově, pokud to zájem dítěte vyžaduje, tak i častěji.

Sociální kurátor pro děti a mládež:

 • Pracuje s dětmi do 15 let věku, které se dopustily činu jinak trestného.
 • Pracuje s mladistvými od 15 do 18 let věku, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo se dopustili přestupku.
 • Účastní se jednání přestupkové komise.
 • U dětí podle § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí vypracovává podrobné vyhodnocení situace dítěte a individuální plán ochrany dítěte, který pravidelně vyhodnocuje.
 • Navštěvuje minimálně jednou za tři měsíce děti s nařízenou ústavní výchovou nebo ochrannou výchovou, ve výkonu vazby nebo trestního opatření odnětí svobody, navštěvuje minimálně jednou za tři měsíce jejich rodiče.
 • Podílí se na přípravě dítěte na návrat do rodiny po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy, zajišťuje návazné služby.
 • Na základě žádostí orgánů činných v trestních řízeních podává zprávy o osobách nezletilých a mladistvých, které se dopustili činu jinak trestného nebo provinění.
 • Zúčastňuje se úkonů v přípravném řízení, účastní se soudních jednání.
 • Podává soudu návrhy na nařízení ústavní nebo ochranné výchovy a podílí se na realizaci těchto opatření.
 • Vede správní řízení ve věci uložení výchovných opatření nebo podává k soudu příslušné návrhy ve věci uložení výchovných opatření.
 • Poskytuje pomoc a podporu dětem při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a složitých životních situací, doporučuje volnočasové aktivity, výchovné a resocializační programy a sociální služby pro děti ohrožené rizikovým chováním.
 • V práci s klienty využívá individuálních pohovorů, sociálních šetření, informací škol, obecních úřadů, státních orgánů, zdravotnických zařízení, zaměstnavatelů atd.
 • Analyzuje situaci v oblasti sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže a navrhuje adekvátní preventivní opatření.

Pracovník náhradní rodinné péče:

 • Zjišťuje případy ohroženého nebo narušeného vývoje dítěte v náhradní rodinné péči a činí opatření k odstranění jejich příčin a důsledků.
 • Vyhledává děti uvedené v § 19a, odst. 1 a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na dobu přechodnou.
 • Eviduje žadatele o osvojení, pěstounskou péči a pěstounského péči na dobu přechodnou.
 • Postupuje žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče na krajský úřad.
 • Nahlašuje děti vhodné k umístění do náhradní rodinné péče na krajský úřad.
 • Provádí sociální šetření ve vztahu k žadatelům o náhradní rodinnou péči.
 • Eviduje děti vhodné do náhradní rodinné péče, kompletuje jejich dokumentaci, kterou postupuje krajskému úřadu společně s vyhodnocením situace ohroženého dítěte a individuálním plánem ochrany dítěte.
 • Provádí pravidelné návštěvy pěstounských rodin, a to minimálně jednou za půl roku.
 • Spolupracuje s institucemi, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími, nebo osobami v evidenci ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
 • Vydává rozhodnutí o úpravě práv a povinností podle § 47 zákona č. 359/1999 Sb. v případě, že dohoda o výkonu pěstounské péče nebyla uzavřena do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o svěření prvního dítěte do péče osoby pečující.
 • Na žádost krajského úřadu se účastní jednání poradního sboru.

Pracovník pro výkon dohod o výkonu pěstounské péče:

 • Uzavírá dohodu o výkonu pěstounské péče s pečujícími osobami, pokud je orgán sociálně-právní ochrany pěstouny zvolen jako doprovázející organizace.
 • Zajišťuje a realizuje vzdělávání osob pečujících v rámci výkonu dohod o výkonu pěstounské péče.
 • Zajišťuje odborné poradenství na základě žádosti osob pečujících, doporučuje vhodné odborné pracoviště, zprostředkovává odbornou pomoc.
 • Spolupracuje s osobami pečujícími v oblasti respitní péče.
 • Zajišťuje další úkoly vyplývající z potřeb osob pečujících.
 • Navštěvuje pěstounské rodiny a provádí pohovory s osobami pečujícími a dětmi v pěstounské péče, a to minimálně jednou za dva měsíce. Z těchto sociálních šetření provádí záznam.
 • Poskytuje zprávu o výkonu dohod o výkonu pěstounské péče příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, a to jednou za půl roku.

Příloha č. 39 - Etický kodex sociálních pracovníků ČR

Příloha č. 39 - Etický kodex sociálních pracovníků České republiky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 62,8 kB
Staženo: 250×
Vloženo: 23. 11. 2017

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
16
2
15
3
15
4
16
5
16
6
16
7
17
8
13
9
12
10
12
11
12
12
12
13
15
14
14
15
14
16
13
17
13
18
14
19
14
20
14
21
14
22
15
23
13
24
13
25
13
26
13
27
13
28
14
29
15
30
14
31
14
1
12
2
13
3
13
4
14

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč