město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Činnost Odboru výstavby a regionálního rozvoje

 

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

Činnost odboru na úseku územního plánování a stavebního řádu

Výkon činností obecního stavebního úřadu podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů:

 • vydávání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • vydávání územního rozhodnutí o změně využití území
 • vydávání územního rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
 • vydávání územního rozhodnutí o ochranném pásmu
 • vydávání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, vydávání souhlasu s dělením nebo scelováním pozemků
 • vydávání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení
 • vydávání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • vydávání souhlasu s umístěním stavby - územní souhlas
 • vydávání společného územního souhlasu a ohlášení stavby
 • vydávání souhlasu k ohlášení staveb
 • vydávání stavebního povolení
 • vydávání kolaudačního rozhodnutí a kolaudačního souhlasu k užívání staveb
 • vydávání povolení předčasného užívání stavby nebo zkušebního provozu
 • vydávání souhlasu nebo rozhodnutí ke změně v účelu užívání stavby
 • povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • provádění kontrolních prohlídek stavby a státního dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu
 • ukládání pořádkových pokut za ztěžování postupu v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky
 • nařízení provádění údržby staveb, nezbytných úprav a zabezpečovacích prací
 • nařízení vyklizení staveb
 • ukládání opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • provádění vyvlastňovacího řízení
 • vyměření a výběr správních poplatků
 • projednávání přestupků fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob proti stavebnímu zákonu a ukládání sankce za jeho porušení
 • vedení archivu dokumentací staveb, dokladů, dokumentů, evidence všech vydávaných rozhodnutí
 • pořizování územních plánů, regulačních plánů, územních studií a územně analytických podkladů pro město Nové Město nad Metují a obce, které přísluší k městu Nové Město nad Metují, jako k obci s rozšířenou působností
 • vyhodnocování územního plánu a jeho změny
 • doplňování čísel popisných 
 • vydávání rozhodnutí o umístění staveb silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací

Činnost oboru na úseku památkové péče

 • provádění výkonu státní správy v oblasti státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., zejména evidence kulturních památek, vydávání stanovisek k obnovám kulturních památek a ke stavbám a jejich změnám v památkových rezervacích, památkových zónách nebo v ochranných pásmech
 • poskytování příspěvků na zachování a obnovu kulturních památek na základě programu Ministerstva kultury
 • rozhodování o přestupcích na úseku kultury
 • vedení evidence válečných hrobů ve SO ORP (zákon č. 122/2004 Sb.)

Činnost odboru na úseku zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

 • výkon činností speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
 • vydávání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • vydávání společného územního souhlasu a ohlášení stavby
 • vydávání souhlasu k ohlášení staveb
 • vydávání stavebního povolení
 • vydávání kolaudačního rozhodnutí a kolaudačního souhlasu k užívání staveb
 • vydávání povolení předčasného užívání stavby nebo zkušebního provozu
 • vydávání souhlasu nebo rozhodnutí ke změně v účelu užívání stavby
 • povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • provádění kontrolních prohlídek stavby a státního dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu
 • ukládání pořádkových pokut za ztěžování postupu v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky
 • nařízení provádění údržby staveb, nezbytných úprav a zabezpečovacích prací
 • nařízení vyklizení staveb
 • ukládání opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • provádění vyvlastňovacího řízení
 • vyměření a výběr správních poplatků
 • projednávání přestupků fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob proti stavebnímu zákonu a ukládání sankce za jeho porušení

Další působnosti OVRR

 • spolupráce s ORM, ODSH, OMP a případně s dalšími zainteresovanými odbory MěÚ a složkami města při zajištění souladu činností při výstavbě ve městě, spolupráci při pořizování územních plánů, architektuře města apod.
 • spolupráce se statistickým úřadem, katastrálním úřadem a pozemkovým úřadem při evidování staveb a pozemků
 • sledování a aktualizace údajů o možných mimorozpočtových zdrojích z dotačních programů a grantů souvisejících s působností odboru
 • vybírání poplatků z agend vedených na odboru, vybírání blokových pokut, pokut z řízení o přestupku nebo správního deliktu, poplatku za kopírování
 • provádění vidimace a legalizace (ověřování listin a podpisů) a vybírání správních poplatků za tuto činnost
 • poskytování informací občanům a organizacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), v rozsahu své působnosti a v duchu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb.
 • vydávání koordinovaného závazného stanoviska MěÚ
 • aktualizace základního registru RUIAN

 

Územní plánování naleznete v samostatné sekci 

 

Je rozděleno do čtyř kategorií

Územně analytické podklady 

Územně plánovací dokumentace Nové Město nad Metují

Územně plánovací dokumentace obcí  ve správním obvodu ORP Nové Město nad Metují 

Projednávaná územně plánovací dokumentace

 

 

 

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
8
28
9
29
11
30
8
31
8
1
11
2
11
3
8
4
10
5
7
6
9
7
11
8
12
9
10
10
10
11
10
12
11
13
11
14
10
15
14
16
11
17
11
18
10
19
10
20
11
21
11
22
13
23
12
24
12
25
12
26
13
27
13
28
12
29
14
30
12

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč