město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují
 

 Mimořádná zpráva   UK flag   Informace 0 možnostech pomoci Ukrajině    UK flag

Činnost Oddělení dopravy a silničního hospodářství

 

Oddělení dopravy a silničního hospodářství

Činnost oddělení na úseku zákona č. 56/2001 Sb.,  o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 • vedení registru vozidel
 • umožnění nahlédnutí, nebo výpisu zapsaných údajů v registru vozidel osobám, které prokážou právní zájem
 • provádění registrace silničních vozidel
 • přidělování registrační značky silničnímu motorovému vozidlu a přípojnému vozidlu
 • zápis údajů o vlastníkovi, resp. provozovateli vozidla do technického průkazu silničního motorového a přípojného vozidla
 • vydávání osvědčení o registraci a registrační značky opatřené nálepkou s vyznačením termínu pravidelné technické prohlídky a měření emisí
 • provádění zápisu, resp. výmazu zástavního práva
 • provádění zápisu změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel
 • rozhodování o trvalém vyřazení silničního vozidla z registru
 • provádění dočasného vyřazení silničního vozidla z registru
 • povolování výroby nebo přestavby jednotlivého vozidla
 • schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě přestavěného vozidla
 • schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
 • komplexní posuzování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného nebo jednotlivě dovezeného silničního vozidla
 • projednávání přestupků.

Činnost oddělení na úseku zákona č. 247/2000Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

 • provádění zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • provádění přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče
 • vydávání a odnímání registrace k provozování autoškoly
 • provádění záznamu profesní způsobilosti do řidičského průkazu
 • provádění státního dozoru v autoškolách ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Činnost oddělení na úseku zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

 • udělování, podmiňování, omezování, odnímání a vracení řidičského oprávnění a rušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění
 • nařizování přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • nařizování přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • vydávání řidičských průkazů, mezinárodních řidičských průkazů a prozatímních potvrzení o ztrátě řidičského průkazu
 • vyměňování řidičských průkazů vydaných jiným státem
 • vedení registru řidičů a vydávání dat z registru řidičů
 • projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • vydávání stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci
 • povolování výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci
 • ​provádění záznamů o počtechbodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů v registru řidičů
 • projednávání námitek a rozhodování ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení
 • vydávání paměťových karet v systému digitální tachograf.

Činnost oddělení na úseku zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

 • projednávání přestupků.

Činnost oddělení na úseku zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 • projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • projednávání ostatních přestupků na úseku dopravy a přestupků na úseku silničního hospodářství
 • projednávání přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku
 • projednávání ostatních přestupků proti pořádku ve státní správě a přestupků proti pořádku v územní samosprávě.

Činnost oddělení na úseku zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

 • vykonávání působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
 • povolování připojování pozemních komunikací a sousedních nemovitostí k pozemním komunikacím
 • povolování uzavírek
 • nařizování objížděk
 • vydávání povolení ke zvláštnímu užívání silnic II. a III. třídy a místních komunikací
 • rozhodování o umísťování, případně odstraňování pevných překážek na pozemních komunikacích
 • rozhodování o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie
 • projednávání přestupků a správních deliktů na silnicích II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích
 • vykonávání státního dozoru nad silnicemi II. a III. třídy, místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi.

Činnost oddělení na úseku zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

 • vydávání stanoviska ke koncesi
 • vydávání průkazu řidiče taxislužby
 • provádění evidence vozidel taxislužby v Centrálním registru dopravců
 • vydávání výpisu z Centrálního registru dopravců
 • vykonávání státního odborného dozoru v silniční dopravě.

Další působnosti oddělení

 • provádění vidimace a legalizace (ověřování listin a podpisů) podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů
 • v rámci zpoplatněných úředních úkonů (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) a zajišťuje agendy spojené s vybíráním místních poplatků a pokut podle jednotlivých speciálních zákonů uvedených v činnostech oddělení
 • vydává vyjádření a sdělení poskytovaná dle § 154 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)
 • vydávání vyjádření a sdělení poskytovaná dle § 154 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)
 • poskytování informací občanům a organizacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů), v rozsahu své působnosti a v  duchu ustanovení zákona č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění
 • spolupracuje s orgány veřejné správy, zejména s Krajským úřadem, odborem dopravy a silničního hospodářství v Hradci Králové a dalšími orgány (např. s Policií ČR, útvary obecní policie, soudy, finančními úřady a dalšími).

 

Formuláře dostupné pouze v papírové formě na oddělení dopravy a silničního hospodářství

 • Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
 • Žádost o vydání řidičského průkazu
 • Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
 • Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

 

 

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
5
26
6
27
7
28
6
29
7
30
7
1
3
2
6
3
5
4
7
5
6
6
7
7
7
8
6
9
6
10
6
11
9
12
5
13
7
14
7
15
6
16
7
17
6
18
9
19
7
20
7
21
6
22
7
23
6
24
6
25
7
26
6
27
6
28
9
29
6
30
7
31
6
1
5
2
6
3
7
4
7
5
6

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč