město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Činnost Oddělení rozvoje města

 

Oddělení rozvoje města

Samostatná působnost MěÚ

Pro městské obvody Nové Město nad Metují, Krčín, Vrchoviny, Spy.

Činnost při realizaci akcí investiční výstavby, dále generálních oprav, rekonstrukcí a modernizací objektů a zařízení v majetku města:

 • realizace investiční výstavbu dle schváleného rozpočtu města
 • organizace přípravy a při dodržování zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, zadávání vypracování předprojektové dokumentace (zadání stavby) a zajišťování její posouzení a schválení
 • při dodržení podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, zajišťování vypracování projektové dokumentace investiční výstavby a podle potřeby též u rozsáhlejších rekonstrukcí nebo oprav, nebo úprav se změnou užívání staveb a zajišťování její schválení; to se týká i změn projektů a jejich dodatků
 • zadávání realizace staveb při dodržení podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, zajišťování realizace výstavby, vykonávání všech funkcí investora u všech staveb v investorství města
 • provádění stavebního dozoru, případně zajišťování výkonu technického dozoru u zhotovitelských firem
 • vykonávání činností souvisejících s přípravou a realizací investiční výstavby stavebních úprav a drobných staveb
 • realizace schválených nákupů strojů a zařízení
 • organizace kolaudací dokončených staveb, zajišťování vydání kolaudačních rozhodnutí
 • po kolaudaci staveb a po uvedení investice do provozu, předkládání bez prodlení podklady k účetnímu převedení dokončených staveb a strojů do kategorie základních prostředků a předávání je uživatelům
 • odpovědnost za dodržení rozpočtu jednotlivých investičních akcí a předkládání podnětů k řešení jejich změn v průběhu realizace
 • uzavírání nájemních smluv na překopy městských pozemků.

Další činnost Oddělení rozvoje města:

 • sledování a aktualizace údajů o mimorozpočtových zdrojích z dotačních programů a grantů v oblasti investic
 • zpracování prognózy rozvoje města v souladu se zásadami strategického plánu města, navrhování pořadí přípravy a realizace investic z pohledu potřeb města a předkládání městským orgánům
 • zpracovávání přehledu potřeb drobných staveb a nezbytných stavebních úprav staveb, inženýrských sítí a technického vybavenosti města
 • úzká spolupráce s Odborem výstavby a regionálního rozvoje, s Oddělením dopravy a silničního hospodářství, s Oddělením životního prostředí a Regenerační komisí Rady města, Technickými službami města a Oddělením majetkoprávním a Oddělením správy nemovitostí
 • spolupráce s Odborem výstavby a regionálního rozvoje MěÚ v otázkách nakládání s památkovými objekty, odpovědnost za jejich ochranu při investiční a stavební činnosti města. Pověřený pracovník Oddělení rozvoje města spolupracuje s Regenerační komisí Rady města a zúčastňuje se jejich jednání
 • spolupráce se správci inženýrských sítí na území města z hlediska provozně-technického i z hlediska rozvoje těchto sítí a zajišťování jejich koordinace. Správa a údržba technické mapy města a podle potřeby pořizování mapy nové
 • zastupování města při správních i jiných řízeních, organizovaných správními orgány městského nebo krajského úřadu nebo jinými institucemi státní správy, v otázkách výstavby nebo rozvoje města, při kterých hájí zájmy města. Přitom se řídí schváleným územním plánem města, známými záměry rozvoje města, usneseními městských orgánů a stanoviskem starosty nebo jeho zástupců
 • poskytování informací občanům a organizacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), v rozsahu své působnosti a v duchu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zajišťování administrace projektů v rámci programů spolufinancovaných z EU a jiných zdrojů, od podání žádosti až po udržitelnost projektu

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
6
1
6
2
7
3
6
4
8
5
6
6
7
7
7
8
6
9
8
10
6
11
9
12
6
13
6
14
9
15
9
16
7
17
10
18
11
19
8
20
6
21
7
22
9
23
11
24
9
25
9
26
8
27
7
28
9
29
10
30
8
31
8
1
11
2
9

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč