město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Činnost Oddělení rozvoje města

 

Oddělení rozvoje města

Samostatná působnost MěÚ

Pro městské obvody Nové Město nad Metují, Krčín, Vrchoviny, Spy

Při realizaci akcí investiční výstavby, dále generálních oprav, rekonstrukcí a modernizací objektů a zařízení v majetku města

 • realizuje investiční výstavbu dle schváleného rozpočtu města
 • organizuje přípravu a při dodržování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadává vypracování předprojektové dokumentace (zadání stavby) a zajišťuje její posouzení a schválení
 • při dodržení podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zajišťuje vypracování projektové dokumentace investiční výstavby a podle potřeby též u rozsáhlejších rekonstrukcí nebo oprav, nebo úprav se změnou užívání staveb a zajišťuje její schválení; to se týká i změn projektů a jejich dodatků
 • zadává realizaci staveb při dodržení podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zajišťuje realizaci výstavby, vykonává všechny funkce investora u všech staveb v investorství města
 • provádí stavební dozor, případně zajišťuje výkon technického dozoru u zhotovitelských firem
 • vykonává činnost související s přípravou a realizací investiční výstavby stavebních úprav a drobných staveb
 • realizuje schválené nákupy strojů a zařízení
 • organizuje kolaudaci dokončených staveb, zajišťuje vydání kolaudačních rozhodnutí
 • po kolaudaci staveb a po uvedení investice do provozu, předkládá bez prodlení podklady k účetnímu převedení dokončených staveb a strojů do kategorie základních prostředků a předává je uživatelům
 • odpovídá za dodržení rozpočtu jednotlivých investičních akcí a dává podněty k řešení jejich změn v průběhu realizace.

Oddělení rozvoje města dále

 • sleduje a aktualizuje údaje o mimorozpočtových zdrojích z dotačních programů a grantů v oblasti investic
 • zpracovává prognózy rozvoje města v souladu se zásadami strategického plánu města, navrhuje pořadí přípravy a realizace investic z pohledu potřeb města a předkládá je městským orgánům
 • zpracovává přehled potřeb drobných staveb a nezbytných stavebních úprav staveb, inženýrských sítí a technické vybavenosti města
 • úzce spolupracuje s odborem výstavby, ODSH, OŽP a regenerační komisí rady města, technickými službami města a odděleními správy majetku a správy nemovitostí
 • spolupracuje s odborem výstavby MěÚ v otázkách nakládání s památkovými objekty, odpovídá za jejich ochranu při investiční a stavební činnosti města. Pověřený pracovník ORM spolupracuje s regenerační komisí rady města a zúčastňuje se jejich jednání
 • spolupracuje se správci inženýrských sítí na území města z hlediska provozně-technického i z hlediska rozvoje těchto sítí a zajišťuje jejich koordinaci. Spravuje a udržuje technickou mapu města a podle potřeby pořizuje mapy nové
 • oddělení rozvoje města zastupuje město při správních i jiných řízeních, organizovaných správními orgány městského nebo krajského úřadu nebo jinými institucemi státní správy, v otázkách výstavby nebo rozvoje města, při kterých hájí zájmy města. Přitom se řídí schváleným územním plánem města, známými záměry rozvoje města, usneseními městských orgánů a stanoviskem starosty nebo jeho zástupců
 • poskytuje informace občanům a organizacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), v rozsahu své působnosti a v duchu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zajišťuje administraci projektů v rámci programů spolufinancovaných z EU a jiných zdrojů, od podání žádosti až po udržitelnost projektu.

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
7
28
7
29
9
30
9
1
8
2
8
3
10
4
7
5
8
6
11
7
8
8
6
9
13
10
10
11
7
12
8
13
9
14
9
15
6
16
7
17
7
18
6
19
8
20
6
21
5
22
4
23
6
24
4
25
4
26
5
27
5
28
6
29
5
30
4
31
6

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč