město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Činnost Odboru finančního

 

Odbor finanční

Činnost odboru na úseku rozpočtu města

 • zpracování návrhů rozpočtu města
 • sledování a kontrola čerpání rozpočtu; rozborová činnost; zpracování návrhů na opatření k odstranění nežádoucích odchylek a odpovědnost za dodržení rozpočtu
 • zpracování stanovisek k návrhu rozpočtových opatření; realizace schválených rozpočtových změn
 • kontrola dodržování rozpočtových pravidel a rozpočtové skladby, návrhy na opatření
 • kontrola hospodárnosti vynakládaných prostředků
 • zpracování podkladů pro úvěry a účelové dotace
 • uzavírání smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města
 • zpracování závěrečného účtu města a komplexního rozboru hospodaření s povinností předkládat je ke schválení orgánům města
 • návrhy nových aktivit města k získání dalších příjmů
 • sjednávání sdružování prostředků ke krytí investiční činnosti města
 • předkládání informací o závažných finančních nebo majetkových problémech k projednání v Radě města, případně se stanoviskem Finančního výboru
 • odpovědnost za dodržení rozpočtu mzdových prostředků a počtu pracovníků městského úřadu
 • návrhy nákupu, pronájmu a prodeje majetku
 • organizace a provádění ekonomických kontrol v úřadě (veřejnoprávní a finanční kontrola)

Činnost odboru na úseku účetnictví

Činnosti všeobecné, finanční, materiálové, investiční a mzdové účtárny:

 • vedení a zpracování účetnictví města, včetně archivace účetních dokladů
 • zpracování pomocného analytického přehledu
 • došlé a vydané faktury; likvidace finančních nároků a faktur; interní účetní doklady
 •  vedení mzdové agendy a zpracování měsíčních výplat mezd a platů
 • odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • fakturace výkonů provedených pro externí zákazníky
 • kontrola cestovních náhrad
 • správa sociálního fondu
 • správa depozitního účtu a dalších běžných účtů
 • spolupráce s peněžními ústavy, zabezpečení bankovního styku (včetně elektronického)
 • odpovědnost za plnění vzájemných závazků ze smluv a dohod s jinými subjekty s výjimkou nájemného za bytové a nebytové prostory a pozemky
 • zpracování vybraných statistických výkazů
 • příjmová a výdajová pokladna; inventarizace dílčích pokladen
 • sjednávání úvěrových smluv a zajištění styku s bankou
 • spoluzodpovědnost za vyvedení investic do majetku města
 • evidence movitého i nemovitého majetku města, organizace a provádění pravidelných inventarizací majetku, a to včetně všech příspěvkových organizací, založených ZM
 • vedení agendy veřejně-prospěšných prací
 • zpracování vnitřních směrnic z oblasti účetnictví
 • vedení evidence smluv a evidence objednávek
 • vydávání a evidence parkovacích karet

Činnost odboru na úseku daně a poplatky 

 • zpracování daňového přiznání za město (daň z příjmu, daň z přidané hodnoty silniční daň)
 • vyměření a sledování plateb daní, dávek, poplatků a jim podobných plateb, podle platných zákonných předpisů a schválených pravidel s odpovědností za jejich plnění a vymáhání
 • komplexní správa poplatků, včetně vydávání rozhodnutí; zpracování a aktualizace obecně závazné vyhlášky
 • agenda spojená s placením místních poplatků, správních poplatků a pokut veřejnosti a ostatních příjmů v působnosti odboru; metodika a dohled nad stejnou dílčí činností ostatních odborů
 • správa místních poplatků: ze psů, z veřejného prostranství, včetně zajišťování vyhledávací, vyměřovací, kontrolní činnosti a vymáhání
 • evidence a kontrola pokutových bloků
 • evidence a vymáhání pokut u blokových na místě nezaplacených, uložených Městskou policií a pokut uložených odbory městského úřadu
 • evidence a sledování pohledávek
 • vymáhání pohledávek ve správním řízení a daňovém řízení a návrhy na jejich vymáhání u soudu, na exekuce a na odpis pohledávek
 • provádění roční inventarizace pohledávek a závazků
 • evidence zúčtovatelných tiskopisů (stvrzenkové bloky, stravenky a kolky)
 • komplexní zpracování agendy na úseku povolování a provozu výherních hracích přístrojů a tombol, včetně vydávání rozhodnutí
 • vydávání povolení k umístění herního prostoru, do kterého se povoluje provozování příslušné hazardní hry
 • komplexní zpracování agendy veřejných sbírek, ověřování sběrných listin
 • zajištění kontroly na úseku místních poplatků a agendy výherních hracích přístrojů
 • spolupráce s finančním úřadem na úseku daně z nemovitostí

Činnost odboru na úseku majetkových účastí města v jiných právnických osobách

 • evidence akcií společností, jichž je město vlastníkem
 • evidence obchodních podílů města v jiných právnických osobách
 • zajištění bezpečného uložení akcií a ostatních cenných papírů

Další působnosti OF

 • poskytování informací občanům a organizacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), v rozsahu své působnosti a v duchu ustanovení zákona č.  110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • provádění vidimace a legalizace (ověřování listin a podpisů) a vybírání správních poplatků za tuto činnost
 • zajištění evidence a veřejnoprávní kontroly na úseku grantů, dotací a půjček poskytovaných městem
 • spolupráce a administrativní zajištění činnosti: Finančního výboru; Škodní komise; Inventurní komise

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
16
2
15
3
15
4
16
5
16
6
16
7
17
8
13
9
12
10
12
11
12
12
12
13
15
14
14
15
14
16
13
17
13
18
14
19
14
20
14
21
14
22
15
23
13
24
13
25
13
26
13
27
13
28
14
29
15
30
14
31
14
1
12
2
13
3
13
4
14

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč