město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Vydání voličského průkazu

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 8. a 9. října 2021


Městský úřad Nové Město nad Metují vydá voličský průkaz voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zaspán. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 31. 12. 2020, a to osobně v místě, kde je veden ve stálém seznamu, až do okamžiku uzavření tohoto seznamu (do 16:00 hodin 6. října 2021).

Žádost o voličský průkaz v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslaná v elektronické podobě, prostřednictvím datové schránky voliče a doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1. října 2021.

Městský úřad Nové Město nad Metují vydá voličský průkaz nejdříve 23. září 2021 voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče. Voličský průkaz je také možné zaslat doporučeně do vlastních rukou na adresu, kterou uvedl volič ve své žádosti.

O vydání voličského průkazu bude učiněn záznam ve stálém seznamu voličů. Předložení vydaného voličského průkazu a dokladu totožnosti opravňuje voliče, aby byl zapsán do výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz je volič povinen ve volební místnosti odevzdat před hlasováním okrskové volební komisi. Vydání voličského průkazu není překážkou pro volbu v okrsku, kde byl volič původně zapsán. 

Na voličský průkaz je možné hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popř. zvláštním stálém volebním okrsku v zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!

Dagmar Kavanová
vedoucí Oddělení vnitřních věcí

 

Datum vložení: 1. 4. 2021 10:19
Datum poslední aktualizace: 1. 4. 2021 10:28
Autor: Mgr. Lucie Kunteová

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Univerzální překladač

Překlad (translations)