město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 7 - Prevence

Prevence

7a

Orgán sociálně-právní ochrany dětí aktivně vyhledává a systematicky monitoruje ohrožené děti a to v průběhu vlastních šetření v rodinách, sledováním dění v lokalitě, terénní prací, kdy monitoruje děti, vyskytující se na ulicích v rizikových lokalitách a ve společnosti rizikových občanů. Orgán sociálně-právní ochrany dětí zná tato místa a ve vztahu k takto ohroženým dětem realizuje adekvátní preventivní aktivity. V rámci výkonu činnosti manažera prevence rizikového chování pro děti a mládež vytváří Strategii prevence kriminality na daná období, na základě které jsou vytvářeny podmínky pro realizaci preventivních aktivit s cílovou skupinou ohrožených dětí. Každý rok je městem vyhlašován dotační Program prevence rizikového chování na daný rok na podporu jednorázových a krátkodobých projektů pro tuto oblast, projekty jsou podpořeny finančními prostředky z rozpočtu města. Předložené žádosti hodnotí pracovní skupina pro prevenci rizikového chování pod vedením manažera prevence kriminality a doporučuje RM výši finanční podpory jednotlivých projektů. S příjemci dotace je potom sepsána veřejno-právní smlouva.

 

7b

Orgán sociálně-právní ochrany v oblasti vyhledávání a monitorování ohrožených dětí spolupracuje s dalšími subjekty – školy, zdravotní zařízení, Centrum prevence Mandl, psycholog SPOD a další návazné služby. V tomto směru spolupracuje s městskou policií, státní policií, probační a mediační službou, státním zastupitelstvím a soudem.

 

Spolupracující návazné služby:

Salinger Hradec Králové

  • Triangl 2 – skupinové resocializační programy pro děti
  • Sanace rodiny

Centrum prevence Mandl Nové Město nad Metují

  • Sociální rehabilitace pro lidi  ve věku 15 – 65 let se sociálním handicapem.

Laxus Hradec Králové a Semiramis Nymburk

  • Centrum terénním programů a Centrum primární prevence

 

Preventivní programy orgánu sociálně-právní ochrany dětí:

  • Letní výchovně-rekreační pobyty
  • Besedy na školách na preventivní témata podle zakázek jednotlivých škol.

 

Ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany pracuje pod koordinací manažera prevence kriminality rmultidisciplinární tým pro mládež, jehož členy jsou zástupci místních základních a středních škol, orgánu sociálně-právní ochrany dětí, Policie ČR, Městské policie. K jednání jsou zváni i zástupci PPP  Náchod, SVP Kompas  Náchod a PMS Náchod. Tým se schází podle potřeby a zabývá se problematikou dětí a mládeže ve spádové oblasti obce s rozšířenou působností. Nejčastější nejrozsáhlejší spolupráce v tomto směru probíhá mezi manažerem prevence kriminality a preventistou Městské policie v oblasti každoroční aktualizace analýzy kriminality ve spádové oblasti.

 

Jako zvláštní orgán starosty města je zřízena Komise sociálně-právní ochrany dětí, která je složena ze zástupců orgánu sociálně-právní ochrany dětí, škol, zdravotníků a návazných služeb. Jednou z činností komise je i monitorování lokality a vyhledávání ohrožených dětí.

 

Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany dětí je členem Týmu pro mládež při Probační a mediační službě Okresního soudu v Náchodě. Tým pro mládež se pravidelně schází, na svých setkáních řeší konkrétní rizikové situace v oblasti ohrožených dětí, hledá, navrhuje a doporučuje adekvátní opatření směřující ke zmírnění ohrožení. Tým pro mládež koordinuje všechny subjekty okresu Náchod, zapojených do této aktivity.