město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 3 - Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochraně dětí

3a

Pravidla a postupy

Pravidla a postupy

Vnitřní pravidla a postupy za účelem naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí tvoří souhrnně dokument, který má každá pracovnice k dispozici v písemné podobě, v elektronické podobě ve sdíleném prostoru prostřednictvím počítačové sítě městského úřadu. Standardy jsou rozděleny do dvou skupin podle kritéria jejich zveřejňování. První skupina je pro širokou veřejnost na webu města, nejdůležitější z těchto informací i na nástěnce na chodbě úřadu a u každého zaměstnance sociálně-právní ochrany dětí k nahlédnutí včetně příloh. Druhá skupina je pro potřeby zaměstnanců sociálně-právní ochrany dětí jako interní dokumenty. Rozdělení dokumentů do těchto dvou skupin upravuje příloha č. 9 – Průvodce v systému písemných pravidel pracoviště. Všichni zaměstnanci v přímé práci s klienty ke všem dokumentům a přílohám mají neomezený přístup.

3b

Rozsah a podmínky poskytování sociálně-právní ochrany dětí (příloha č. 10 – informační leták)

Cílem poskytování sociálně-právní ochrany dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. je především:

 1. ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 2. ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně jeho jmění,
 3. působení směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny,
 4. zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti:

 1. jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti,
 2. které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy,
 3. které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití,
 4. které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte,
 5. na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu,
 6. které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců,
 7. které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami,
 8. které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu, pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

K naplnění výše uvedeného zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí vykonávají tyto činnosti:

 1. výkon kolizního opatrovníka – úprava péče a výživy, úprava styku, právní úkony za dítě,
 2. výkon majetkového opatrovníka – správa majetku dítěte,
 3. zprostředkování náhradní rodinné péče – osvojení, pěstounská péče, žadatelé o náhradní rodinnou péči,
 4. výkon sociální kurately – výchovné problémy, soudní dohledy, sledování výkonu ústavní výchovy, trestná činnost, přestupky,
 5. činnosti spojené s řešením problematiky syndromu CAN – týrané, zneužívané a zanedbávané dítě,
 6. činnosti spojené s řešením problematiky domácího násilí,
 7. výchovně-rekreační pobyty pro děti,
 8. preventivní besedy na školách,
 9. sanace rodiny ve spolupráci s návaznou službou,
 10. skupinové programy pro děti ve spolupráci s návaznou službou,
 11. sociální rehabilitaci ve spolupráci s návaznou službou.

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany jsou zejména oprávněni:

 • poskytnout ohroženému dítěti potřebnou pomoc,
 • podat k soudu návrh nebo podnět k zahájení potřebného soudního řízení, které je v zájmu ochrany a pomoci dítěti nebo jeho rodině,
 • projednat s rodiči odstranění nedostatků v jejich péči,
 • projednat s dítětem nedostatky v jeho chování,
 • poskytnout nebo zprostředkovat poradenství při uplatňování práv dítěte,
 • poskytnout pomoc rodičům při umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • na požádání poskytnout potřebné údaje soudu, orgánům činným v trestním řízení, správnímu orgánu, orgánu státní sociální podpory a sociálního zabezpečení, krajskému úřadu, probační a mediační službě, osobě pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí,
 • vést evidenci a spisovou dokumentaci dětí, jímž je poskytována sociálně-právní ochrana dětí,
 • vyhodnocovat situaci dítěte a činit opatření v souladu s plánem individuální ochrany dítěte,
 • navštěvovat obydlí, kde dítě žije, školské zařízení, zdravotnické zařízení, v zaměstnání nebo jiném prostředí, kde se dítě zdržuje,
 • pořizovat obrázkové snímky a obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž žije,
 • požadovat sdělení informací potřebných pro výkon sociálně-právní ochrany dětí od právnických i fyzických osob,
 • umožnit rodičům nebo jiné osobě, odpovědné za výchovu, nahlédnout do spisové dokumentace,
 • rozhodnout o zamítnutí písemné žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte o nahlédnutí do spisové dokumentace, pokud by to bylo v rozporu se zájmy dítěte,
 • v zájmu dítěte ukládat výchovné opatření – napomenutí, dohled, omezení, povinnost rodiče využít odbornou poradenskou pomoc,
 • požadovat na rodičích nebo jiných osobách odpovědných za výchovu spolupráci,
 • poučit rodiče o možných důsledcích neprojevování opravdového zájmu o dítě, když se dítě nachází mimo péči rodiče,
 • poskytnout rodičům poradenství a pomoc.

Podrobnější informace pro rodiče jsou uvedeny v příloze č. 37 – Poučení pro rodiče.

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany pro zjednodušení a lepšímu pochopení ze strany veřejnosti mají k dispozici další informační brožury – příloha č. 40 – Sociálně-právní ochrana dětí – SPOD a příloha č. 42 – Hledáme náhradní rodiče – pěstouny.

Pro cílovou skupinu dětí je určena příloha č. 41 – Informace pro děti.

Pro větší orientaci v problematice opatrovnického řízení ve věci péče a výživy a následného rozvodu rodičů Tým pro mládež okresu Náchod vytvořil informační brožurku s názvem „Táta s mámou se rozvádějí“ (příloha č. 34).

Informační brožurky jsou k dispozici v tištěné podobě u zaměstnanců sociálně-právní ochrany dětí, v přihrádce s informačními letáky na chodbě městského úřadu před kancelářemi orgánu sociálně-právní ochrany dětí a na webových stránkách města.

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí neřeší:

 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky důchodového a nemocenského pojištění,
 • majetkové vztahy rodičů,
 • občansko-právní vztahy mezi rodiči, širší rodinou, sousedy, nájemníky bytů či domů.

 

Mapa provázanosti standardů

Mapa provázanosti standardů
Mapa provázanosti standardů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 113,26 kB
Staženo: 137×
Vloženo: 3. 10. 2017

Průvodce v systému písemných pravidel

Průvodce v systému písemných pravidel
Průvodce v systému písemných pravidel pracoviště.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 190,04 kB
Staženo: 134×
Vloženo: 3. 10. 2017

Příloha č. 10 - Informační leták

Rozsah a podmínky poskytování sociálně-právní ochrany dětí
Příloha č. 10 - Rozsah a podmínky poskytované sociálně-právní ochrany dětí – informační leták.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 122,34 kB
Staženo: 279×
Vloženo: 3. 10. 2017

Příloha č. 34 - Táta s mámou se rozvádějí

Táta s mámou se rozvádějí
táta s mámou se rozvádějí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,8 MB
Staženo: 595×
Vloženo: 3. 10. 2017

Příloha č. 37 - Poučení pro rodiče

Poučení pro rodiče
Příloha č. 37 - Poučení pro rodiče.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 199,19 kB
Staženo: 604×
Vloženo: 3. 10. 2017

Příloha č. 40 - Sociálně-právní ochrana dětí - SPOD

Sociálně-právní ochrana dětí
Příloha č. 40 - Sociálně-právní ochrana dětí - SPOD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 238,81 kB
Staženo: 380×
Vloženo: 3. 10. 2017

Příloha č. 41 - Informace pro děti

Informační leták pro děti
Příloha č. 41 - Informace pro děti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 189,25 kB
Staženo: 125×
Vloženo: 3. 10. 2017

Příloha č. 42 - Hledáme náhradní rodiče - pěstouni

Náhradní rodinná péče
Příloha č. 42 - Hledáme náhradní rodiče - pěstouny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 258,69 kB
Staženo: 307×
Vloženo: 3. 10. 2017

Sociální sítě

Mobilní aplikace

v_obraze

 
Informace z našeho webu
v chytrých telefonech 

Google play
App Store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
7
29
8
30
7
1
9
2
5
3
6
4
5
5
6
6
4
7
4
8
4
9
7
10
8
11
7
12
5
13
3
14
4
15
2
16
1
17
1
18
1
19
3
20
2
21 22
1
23 24
1
25
1
26 27
2
28
1
29 30 31 1

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč