město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 12 - Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

12a

Orgán sociálně-právní ochrany dětí vede spisovou dokumentaci k dětem, označeným v § 6 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně a k dětem, kterým byl ustanoven opatrovníkem nebo poručníkem.

Spisová dokumentace je vedena v souladu se Směrnicí č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče. Zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí zakládá do spisu všechny písemnosti, týkající se dítěte, záznamy ze šetření (rozhovory s rodiči, rozhovory s dítětem, telefonicky zjištěné informace, apod.) v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Elektronická spisová dokumentace Om a NOm je vedena v Systému včasné intervence.

Vyřazené spisy Om a NOm ze základní evidence jsou uloženy v uzamčených prostorách v kanceláři č. 2.32. Spisy Om a NOm vyřazené pro zletilost jsou uloženy ve spisovně městského úřadu v oddělení k tomu určenému v krabicích k archivaci, označených seznamem vyřazených spisů, archivačními znaky a lhůtou ke skartaci. V roce skartace jsem předkládány Okresnímu archívu v Náchodě k jejímu odsouhlasení. Archivace spisové dokumentace se řídí Spisovým a skartačním řádem (Příloha č. 21 – Spisový a skartační řád)

12 b

Záznamy ze schůzek, šetření a konzultací, které vedeme s klientem nebo dalšími osobami jsou vedeny srozumitelně, jednoduchými větami bez používání cizích slov a odborných termínů. Zachycují se v nich reálná zjištění, jsou psány jazykem neutrálním ve vztahu ke klientovi, bez subjektivních a emočně zabarvených hodnocení. Ověřuje se, že klient správně chápe informace, které jsou mu sdělovány. Zároveň si zaměstnanec ověřuje, zda správně pochopil sdělované informace klientem.

Pokud klient vyžaduje, sepisuje se protokol o jednání, který klient může doplňovat podle svých požadavků. Pokud zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí situaci vyhodnotí tak, že je potřeba předejít manipulaci s informacemi, situace je konfliktní nebo se jedná o oznámení informací v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, sepisuje se také protokol o jednání.

Nahlížení do spisové dokumentace se řídí zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, § 54 odst. 5.

Příloha č. 21

Spisový a skartační řád
příloha č. 21 - spisový a skartační řád.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,49 MB
Staženo: 1,079×
Vloženo: 3. 10. 2017