město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Psycholog

Standard č. 1 - Místní a časová dostupnost

Standard č. 1

Místní a časová dostupnost

1 a

Dostupnost místní

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti.

Cíle kritéria:

  • Poskytování stejného rozsahu sociálně-právní ochrany na celém území správního obvodu.
  • Zastupitelnost každého zaměstnance.
  • Zajišťování sociálně-právní ochrany tak, aby nedošlo k časové prodlevě.

Kontakty:

Městský úřad Nové Město nad Metují

Nám. Republiky 6                                                                   

549 01 Nové Město nad Metují                                               

Telefon: +420 491 611

e-mail: posta@novemestonadmetuji.cz

Odbor sociální prevence

ID datové schránky: qgfbxi4

Identifikační číslo: 00272876

Městský úřad je institucí poskytující služby veřejné správy. Zajišťuje agendy svěřené mu státem v rámci přenesené působnosti a rovněž v rámci samosprávných agend. Zaměstnanci zajišťující sociálně-právní ochranu dětí jsou zařazeni na Odboru sociální prevence. Sociálně-právní ochrana je zajišťována dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a dalších souvisejících právních předpisů ČR. Za chod úřadu zodpovídá tajemník.

Kanceláře zaměstnanců sociálně-právní ochrany se nacházejí v budově městského úřadu, v prvním patře nalevo. Do budovy je zajištěn bezbariérový přístup, a to vstupem zepředu budovy. V budově je výtah. Za úřadem parkoviště pro návštěvníky úřadu.

Sociálně-právní ochrana dětí je poskytována bez rozdílu všem dětem z celého správního obvodu, a to bez ohledu na vzdálenost místa bydliště klienta od pracoviště sociálně-právní ochrany dětí (příloha č. 2. - Rozdělení správního obvodu dle obcí), bez ohledu na jazykovou bariéru (příloha č. 31 – Tlumočnické služby) a sociokulturní bariéru.  Starostové obcí správního obvodu byli informováni o činnosti orgánů sociálně-právní ochrany na poradě starostů obcí (příloha č. 3 – OSP – výkon státní správy) a byla jim poskytnuta metodika v oblasti standardů kvality výkonu sociálně – právní ochrany v rozsahu jejich kompetencí jako obecních úřadů. Obce správního obvodu Nového Města nad Metují a to Nahořany, Provodov-Šonov, Jestřebí, Bohuslavice nad Metují, Slavoňov, Slavětín nad Metují, Vršovka, mají uzavřené veřejnoprávní smlouvy s městem Nové Město nad Metují v oblasti výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu, který lze na ORP na základě této smlouvy delegovat. Ostatní obce spádové oblasti ORP Nové Město nad Metují, které i přes metodickou podporu ze strany ORP, o uzavření veřejnoprávní smlouvy nepožádaly, mají povinnost zajišťovat sociálně-právní ochranu v celém rozsahu, který obcím zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně stanovuje.

V rámci své činnosti zaměstnanci sociálně-právní ochrany spolupracují se soudy, státní policií, městskou policií, státním zastupitelstvím, probační a mediační služnou, školskými zařízeními, pediatry, dětskými domovy, sociálními službami, odbornými pracovišti a dalšími návaznými službami (standard č. 14 - Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí).

Zázemí sociálně-právní ochrany dětí

Pro zajištění soukromí a bezpečí klientů má každý zaměstnanec sociálně-právní ochrany samostatnou kancelář. Každá kancelář je u vstupních dveří označena jménem zaměstnance, jeho pracovní pozicí a fotografií. Dveře jsou prosklené, klient při příchodu vidí, jestli je zaměstnanec přítomen a zda nejedná s jiným klientem. Dveře jsou opatřené stahovatelnou žaluzií pro zajištění většího soukromí klientů, pokud to situace vyžaduje.  

Dostupnost služebních aut v mimopracovní době a o víkendu je zajištěna. Každý zaměstnanec se dostane do budovy svým klíčem, k odkódování zabezpečovacího zařízení má každý zaměstnanec svůj čtyřmístný číselný kód a ve způsobu odkódování a zakódování budovy byl při jeho přidělení proškolen. Klíč od dveří do kanceláře, kde jsou umístěny klíče od služebních aut, je uložen v kanceláři sociálně-právní ochrany dětí, do které mají přístup všichni zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí. Služební auta jsou parkována v garážích, klíče od nich jsou u klíčů od jednotlivých služebních aut podle využití jednotlivých garáží. Všichni zaměstnanci sociálně-právní ochrany jsou proškoleni jako řidiči – referenti, a to v povinném rozsahu jednou za dva roky (evidence o proškolení je vedena na personálním oddělení městského úřadu). Tímto je zajištěna schopnost zabezpečit poskytování sociálně-právní ochrany bez časové prodlevy a na jakémkoliv místě správního obvodu bezodkladně. Zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí v tomto případě informuje telefonicky vedoucího zaměstnance o výkonu činnosti v mimopracovní dobu, situaci a postup jejího řešení s vedoucím zaměstnancem zkonzultuje, následně informuje o výsledku, nejdéle v nejbližší pracovní den.

Rozčlenění agendy a zastupitelnost zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Činnosti jsou vykonávané v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí (příloha č. 1 – Rozdělení činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí). Toto rozčlenění je známo všem zaměstnancům pracoviště a v souladu s ním jsou jednotlivým zaměstnancům přidělovány přijaté případy a podněty. Jednotliví zaměstnanci sociálně-právní ochrany se vzájemně zastupují v době nepřítomnosti a pravidla této zastupitelnosti jsou zpracována písemně v samostatné příloze. (příloha č. 4 – Pravidla vzájemné zastupitelnosti zaměstnanců). Příloha č. 1 a příloha č. 4 jsou zveřejněny na webu města i na nástěnce na chodbě, kde jsou kanceláře sociálně-právní ochrany dětí, a to pro lepší orientaci příchozích návštěvníků, klientů či budoucích klientů sociálně-právní ochrany dětí. V případě nepřítomnosti konkrétního pracovníka je na dveřích kanceláře umístěna informativní cedule v souladu s přílohou č. 4 – Pravidla vzájemné zastupitelnosti zaměstnanců.

1 b

Dostupnost časová

Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména děti (dále jen „cílová skupina“). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý pracovní den, mimo pracovní dobu a ve dnech pracovníku klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost.

Cíle kritéria:

  • Přizpůsobení výkonu sociálně-právní ochrany dětí potřebám cílové skupiny.
  • Plné časové pokrytí výkonu sociálně-právní ochrany a časová flexibilita zaměstnanců.
  • Optimální dostupnost zaměstnanců v rámci výkonu sociálně-právní ochrany.
  • Soulad výkonu činnosti se zákoníkem práce.

Konzultace jsou plánovány podle potřeb klientů, jejich pracovní doby nebo jejich možnosti dopravit se na jednání (autobusové spojení atd.). V případě potřeby lze domluvit pracovní jednání s klientem i mimo pracovní dobu se souhlasem vedoucího zaměstnance. Schůzky s dětmi ve škole v době školního vyučování probíhají pouze v nezbytně nutných případech a plánují se, pokud to lze, na dobu velké přestávky. Sociální šetření v domácnosti klientů probíhá podle možností klienta tak, aby se na jednání nemusel uvolňovat ze zaměstnání. Příchody a odchody na služební pochůzky si zaměstnanci sociálně-právní ochrany zaznamenávají v rámci elektronického systému, za výkon práce mimo pracovní dobu si potom vybírají náhradní volno, které lze převézt do dalších tří měsíců. Přesčasy se neproplácejí. Na úřadě není zavedena klouzavá pracovní doba.

Úřední hodiny

Informace o pracovní době je uveřejněna na viditelném místě u vstupu do budovy městského úřadu a na webových stránkách města (www.novemestonm.cz). Výkon sociálně-právní ochrany dětí v pracovní dny v době otevírací doby úřadu zajišťuje minimálně jeden zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí. Ostatní zaměstnanci v době své nepřítomnosti ve své kanceláři zajišťují výkon sociálně-právní ochrany v rámci terénní práce. V této době jsou k zastižení na služebním mobilním telefonu, jehož číslo je uvedeno v telefonním seznamu městského úřadu na webových stránkách města a na informativní ceduli na dveřích jednotlivých kanceláří.

Výkon sociálně-právní ochrany dětí je zajištěn každý pracovní den v rámci otevírací doby úřadu takto:

Den v týdnu

Od:

Do:

Pondělí

07.30

17.00

Úterý

06.30

15.00

Středa

07.30

17.00

Čtvrtek

06.30

14.00

Pátek

06.30

14.00

Dostupnost zaměstnanců mimo úřední hodiny

Každý zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí má k dispozici služební mobilní telefon, jehož číslo je uvedeno v telefonním seznamu městského úřadu na webových stránkách města. Na tomto telefonním čísle jsou zaměstnanci k dispozici pouze v pracovní době, ve výjimečných situacích, pokud se zaměstnanec s klientem takto domluví, nebo to sám zaměstnanec vyhodnotí jako neodkladné, i mimo pracovní dobu.

Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je sociálně-právní ochrana dětí zajištěna na pohotovostním telefonním čísle, toto číslo není veřejné, je určeno pouze k těmto účelům a je k dispozici orgánům činným v trestním řízení. Výkon pohotovosti přímo bezprostředně navazuje na stanovenou pracovní dobu bez jakékoliv časové prodlevy. Výkon pohotovosti se plánuje vždy na daný týden, ve výkonu pohotovosti se zaměstnanci pravidelně střídají, pohotovostní mobilní telefon si zaměstnanci předávají vždy v pondělí začátkem pracovní doby. Zaměstnanec, který vykonává pohotovost, je schopen okamžitě nastoupit k výkonu práce, pokud to situace vyžaduje. Má dálkový přístup do Systému včasné intervence, ve kterém jsou vedeny spisy dětí zařazených do § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí v elektronické podobě, přístup do budovy městského úřadu, k veškeré potřebné technice, ke služebním autům. V rámci pracovní pohotovosti se zaměstnanec zabývá pouze situacemi, jejichž řešení nesnese odkladu (ohrožení života dítěte, ohrožení zdraví dítěte a účast u neodkladných úkonů podle trestního řádu) a to v rozsahu základních, nutných a bezodkladných úkonů. O výkonu práce v rámci pohotovosti zaměstnanec telefonicky informuje vedoucího zaměstnance před započetím pracovní činnosti. O výsledku informuje vedoucího zaměstnance po skončení pracovní činnosti, nejdéle však následně první pracovní den. Informace předá i klíčovému pracovníkovi dítěte, pokud už dítě je v evidenci sociálně-právní ochrany dětí nebo zaměstnanci sociálně-právní ochrany podle jednotlivých agend k dalšímu vedení případu.

Evidence pracovní pohotovosti je vedena v elektronické podobě, po ukončení kalendářního měsíce je předána na finanční odbor městského úřadu. Pracovní pohotovost je zajišťována v souladu se zákoníkem práce.

Příloha č. 1

Rozdělení činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Příloha č. 1 - Rozdělení činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 197,66 kB
Staženo: 492×
Vloženo: 14. 2. 2024

Příloha č. 2

Rozdělení správního obvodu dle obcí
Příloha č. 2 - Rozdělení správního obvodu dle obcí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 136,76 kB
Staženo: 401×
Vloženo: 14. 2. 2024

Příloha č. 3

OSP - výkon státní správy
Příloha č. 3 - Výkon státní správy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 151,12 kB
Staženo: 400×
Vloženo: 14. 2. 2024

Příloha č. 31

Tlumočnické služby
Příloha č. 31 -Tlumočnické služby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 128,2 kB
Staženo: 270×
Vloženo: 14. 2. 2024

Příloha č. 4

Pravidla vzájemné zastupitelnosti zaměstnanců
Příloha č. 4 - Pravidla vzájemné zastupitelnosti zaměstnanců.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 123,28 kB
Staženo: 1,911×
Vloženo: 14. 2. 2024

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
8
28
9
29
11
30
8
31
8
1
11
2
11
3
8
4
10
5
7
6
9
7
11
8
12
9
10
10
10
11
10
12
11
13
11
14
10
15
14
16
11
17
11
18
10
19
10
20
11
21
11
22
13
23
12
24
12
25
12
26
13
27
13
28
12
29
14
30
12

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč