město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Požární ochrana

 

Povinnosti fyzických osob

Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších zákonů

Každý je povinen

 •  počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek,
 • při zdolávání požárů, živelních ohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.
  

Fyzická osoba je povinna

 • počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
 • zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
 • plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
 • obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,
 • zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnost se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
 • vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo žívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,
 • umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odpovědných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
 • oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,
 • dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
 

Fyzická osoba nesmí

 • vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
 • provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy (zákon č. 20/1966Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů)
 • poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
 • omezit nebo znemožnit použít označených nástupních ploch pro požární techniku,
 • používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
 • provádět vypalování porostů.
 
 

Podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

Některé podmínky požární bezpečnosti u fyzických osob

Tepelné spotřebiče

 • při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.), se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů,
 • v případech uvedených výše nebo není-li bezpečná vzdálenost spotřebiče od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou nebo předepsána technickou dokumentací, stanoví se bezpečné vzdálenosti podle normativních požadavků ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení
 • při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá do nehořlavých uzavíratelných nádob.

Komíny a kouřovody

 • Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnosti při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem – nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv,
 • v případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné považuje jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky

 • pevná paliva se ukládají odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých nebo hoření podporujících látek
 • při skladování látek majících sklon k samovznícení se podle druhu a způsobu umístění sleduje, zda nedochází k procesu samovznícení
 • ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin se používají pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeni,
 • hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorech bytových domů (§ 3 písm.b) vyhlášky č. 137/1998 Sb.) nebo ubytovacích zařízení (§ 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb.) s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič
 • v jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel,
 • nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umisťují na snadno přístupných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

 


 

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny:

 • obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrané požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.) lze instalovat a používat pouze schválené druhy,
 • vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,
 • dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
 • označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,
 • pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1), technika požární ochrany (§ 11 odst. 2) nebo preventisty požární ochrany (§ 11 odst. 6) dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,
 • umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,
 • poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
 • bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.
 • Právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat prostory. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

 

Ing. Dagmar Kavanová

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
6
1
6
2
7
3
6
4
8
5
6
6
7
7
7
8
6
9
8
10
6
11
9
12
6
13
6
14
9
15
9
16
7
17
10
18
11
19
8
20
6
21
7
22
9
23
11
24
9
25
9
26
8
27
7
28
9
29
10
30
8
31
8
1
8
2
8

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč