město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Ochrana obyvatel

Mimořádné události

 
 
 

Legislativa pro krizové řízení

 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
 • Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
 • Nařízení vlády č. 462/2000 Sb.
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Vysvětlení pojmů

Ochrana obyvatelstva
plnění úkolů civilní ochrany:
 • varování
 • evakuace
 • ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva
 • další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.
 
Mimořádná událost
Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, životní prostředí nebo majetek a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
 
Krizová situace
 • je situace, kterou nelze odvrátit běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému
 • Mimořádná událost, při níž je vyhlášen krizový stav
Krizový stav
Název
Právní norma
Vyhlašující orgán
Důvod vyhlášení
Územní působnost
Doba trvání
Stav nebezpečí
§ 3 z.č. 240/2000 Sb.
Hejtman kraje
V případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí jsou ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, jestliže nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS.
Celý kraj, část kraje
nejvýše 30 dnů (prodloužení jen se souhlasem vlády), pokud nelze nebezpečí odvrátit v rámci stavu nebezpečí, požádá hejtman vládu o vyhlášení nouzového stavu
Nouzový stav
Čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.
Vláda
V případě nebezpečí zprodlení předseda vlády) v případě výskytu živelních pohrom ( živelních, technologických např. ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí - epidemií, ekonomických problémů, teroristických útoků apod.), které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví lidí nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost ve státě.
Celý stát, omezené území státu
nejdéle 30 dnů, prodloužit jen se souhlasem Poslanecké sněmovny
Stav ohrožení státu
Čl. 7 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.
Parlament na návrh vlády
Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.
Celý stát, omezené území státu
není omezeno, souhlas nadpoloviční většiny všech senátorů a poslanců
Válečný stav
Čl. 43 odst. 1 Ústavy
Parlament
Je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.
Celý stát
není omezeno

 

Obsah činnosti krizového řízení
Krizové řízení zahrnuje souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na:
 • analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik,
 • plánová, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.
 

Mimořádné události, které mohou nastat na území ORP Nové Město nad Metují

Každý se může setkat s událostí ohrožující jeho život, zdraví nebo majetek. Proto je dobré vědět, jaké situace nás ohrožují, jak se v těchto situacích zachovat a ochránit tak svůj život, zdraví, majetek a pomoci druhým.
 
Možné zdroje rizik na území ORP Nové Město nad Metují
Riziko
Silniční přeprava nebezpečných látek
Místo vzniku
komunikace I. a II. třídy
Riziko
Železniční přeprava nebezpečných látek
Místo vzniku
železnice
Riziko
Povodně
Rísto vzniku
okolí toku Metuje
Krizová opatření
zpracovaný povodňový plán pro ORP
Riziko
Výron nebezpečných látek
Místo vzniku
Zimní stadion Nové Město nad Metují, Pod Lipami 220
Krizová opatření
 • okamžité vyvedení osob z prostoru
 • varování obyvatelstva v přilehlé bytové zástavbě
 • zamezení šíření nebezpečné látky
 
Další možné varianty mimořádných událostí:
 • extrémní situace způsobené povětrnostními vlivy (větrná smršť, přívalový déšť, krupobití, sněhové a námrazové kalamity, katastrofální sucho),
 • záplavy a povodně vzniklé rozrušením vodních děl (hráze rybníků, přehrad apod.), tání sněhu,
 • požáry (rozsáhlé lesní požáry a velké plošné požáry),
 • sesuvy půdy a svahové pohyby,
 • rozsáhlé dopravní havárie (hromadné autohavárie, velká železniční neštěstí, letecké katastrofy),
 • únik nebezpečných škodlivin do ovzduší (únik čpavku z chladících zařízení, únik chloru a jiných nebezpečných látek při přepravě apod.),
 • onemocnění většího počtu osob (epidemie),
 • nákazy zvířat,
 • přerušení dodávek vody, elektřiny, tepla, plynu, telekomunikačních služeb,
 • terorismus.
 
Zjistí-li někdo, že hrozí, nebo již vznikla mimořádná událost, je morální a občanskou povinností každého tuto skutečnost ihned oznámit.
 

Orgány krizového řízení

Mezi orgány krizového řízení patří správní úřady, orgány krajů a ostatní orgány s územní působností, a orgány obcí, které se podílejí na krizovém řízení.

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností - Nové Město nad Metují

 

 

Co dělat při mimořádné události

Varování obyvatelstva
V případě mimořádné události, která akutně bezprostředně ohrožuje okolí (např. únik čpavku do ovzduší), bude obyvatelstvo varováno pomocí sirén varovným signálem „všeobecná výstraha“. Jedná se o varování sirénou kolísavým tónem po dobu 140 sekund, které bude doplněno zprávou městského rozhlasu o charakteru ohrožení a o činnostech, které je nutno na ochranu obyvatelstva provést
 
Obrázek "kolísavý tón"

Zprávu o charakteru ohrožení obdržíte z těchto zdrojů:

 • Veřejnoprávní televize ČT 1 nebo ČT 2, veřejnoprávní rozhlas RADIOŽURNÁL (pásmo VKV), PRAHA (pásmo SV) - v případě rozsáhlejších událostí zasahujících velké území.
 • V případě nutnosti megafony, rozhlasovými vozy nebo osobním informováním.

Sirény jsou na území města umístěny v těchto lokalitách:

 • Husovo náměstí
 • AMMANN, a.s.
 • Spy

Co dělat když zazní siréna

 • Okamžitě se ukryjte

Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i obytný dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.

 • Zavřete okna a dveře

Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek a plynů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

 • Získávejte informace o situaci

Informace o aktuálním dění a pokynech pro obyvatele získáte z hromadných informačních prostředků (rádio, televize, hlášení obecního rozhlasu, megafony apod.)

 

Každou první středu v měsíci ve 12,00 hodin jsou sirény pravidelně přezkušovány 140 sekund trvajícím trvalým tónem. V tomto případě žádnou činnost neprovádějte.
 
Obrázek "trvalý tón"
 
Pomocí sirén může být rovněž svolána jednotka sboru dobrovolných hasičů - přerušený tón sirény po dobu 1 minuty.
 
Chceme-li se účinně ochránit, musíme vědět, jak na mimořádné události reagovat. Uvedeny jsou obecné zásady a nejběžnější situace.
 

Jak se chovat při mimořádné události

 • NEPANIKAŘTE – vždy se snažte zachovat klid a jednejte s rozmyslem
 • RESPEKTUJTE situaci a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, pokyny velitele zásahu, pokyny zaměstnavatele
 • NEROŽŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí
 • NETELEFONUJTE zbytečně, přetěžujete síť
 • NEPODCEŇUJETE vzniklou situaci
 • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým a nemocnými lidem
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotou je lidský živost a zdraví, teprve potom záchrana majetku
 • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů veřejné správy

Evakuace

Evakuace je organizované přemístění osob, zvířat nebo materiálu z ohrožených prostorů s cílem předejít ztrátám na životech a hmotných prostředcích. Součástí evakuace je zabezpečení přechodného pobytu osob a nouzové zásobování.

 

Situace, při nichž se předpokládá provedení evakuace

 • při úniku nebezpečných škodlivin do ovzduší z okolí místa úniku a z prostoru po směru větru,
 • při požáru látek, které hořením uvolňují nebezpečné škodliviny z okolí těchto objektů a z prostoru po směru větru,
 • při nebezpečí výbuchu (únik plynu, terorismus, havárie v dopravě apod.) z okolí ohroženého účinku tlakové vlny,
 • při povodních a záplavách z míst předpokládaného rozlivu vody, pokud hrozí protržení hrází z míst pod vodními díly,
 • při požáru objektu nebo lesa.
 
Před evakuací je potřeba si připravit evakuační zavazadlo a při evakuaci dodržet zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu.
 

Zásady chování při evakuaci

 • Sledujte informace a bezvýhradně se řiďte pokyny ve sdělovacích prostředcích, pokyny vydanými pracovníky záchranných složek, orgány města nebo jejich zaměstnanci.
 • Podle časových možností si připravte evakuační zavazadlo a vhodně se oblečte.
 • Nepodlehněte panice, pomozte starým lidem, nemocným a dětem.
 • Jste-li v tísni, vyvěste na viditelné místo bílý terč (prostěradlo, ručník apod.) pro vyžádání pomoci.
 • Dodržte zásady pro opuštění bytu.
 • Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.
 

Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu

 • vypnout elektrické spotřebiče s výjimkou chladniček a mrazniček, ve kterých jsou uloženy potraviny,
 • uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody (elektřinu nevypínat),
 • uhasit otevřený oheň v kamnech, vařících, tepelných agregátech apod.,
 • odpojit antény rozhlasových a televizních přijímačů,
 • překontrolovat uzavření oken,
 • zabezpečit byt nebo dům proti vniknutí cizích osob.
Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
 

Evakuační zavazadlo zejména obsahuje:

 • základní trvanlivé potraviny na tři dny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu,
 • předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor,
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti,
 • mobilní telefon s nabíječkou, MP3 (rádio) s rezervními bateriemi,
 • toaletní a hygienické potřeby,
 • léky, svítilnu,
 • náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku,
 • kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti,
 • předměty a věci pro vyplnění volné chvíle (knížka, hračka pro děti).
 

Důležitá telefonní čísla

 • Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje: 150
 • Zdravotní záchranná služba Hradec Králové: 155
 • Policie České republiky: 158
 • Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112

 

Operační středisko potřebuje vědět tyto údaje:

 • kdo volá (jméno volajícího) a číslo telefonu;
 • co se stalo;
 • kde se to stalo;
 • jak je to dlouho,
 • v případě potřeby orientační body v místě události;
 • doplňující údaje podle situace (počet postižených, druh zranění, apod.)
 
Po ukončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy.
 
 
Další důležitá telefonní čísla
Název organizace
Tel. číslo
www stránky
HZS Územní odbor Náchod
950 515 511
Zdravotní záchranná služba Hradec Králové
495 755 111
Nemocnice Náchod
491 601 111
Policie ČR OŘ Náchod
974 534 111
Policie ČR OO
Nové Město n.Metují
491 471 158
Městská policie
Nové Město nad Metují
605 201 093
605 201 097
491 419 619
491 473 156
Město
Nové Město nad Metují
494 419 611
605 201 073
Technické služby
Nové Město nad Metují
491 474 014
605 201 091
 

 

Další telefonní čísla
Název organizace
Telefonní číslo pro hlášení poruch
RWE, distribuční služby
1239
ČEZ distribuce
840 850 860
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
491 419 222
Telefonica O2
800 184 084
Linka bezpečí
116 111; 840 111 234

Integrovaný záchranný systém (IZS)

Integrovaný záchranný systém tvoří základní a ostatní složky IZS. V rámci provádění záchranných a likvidačních prací jsou připraveni poskytnout bezprostřední pomoc obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí a zajistit provedení záchranných a likvidačních prací.
 
Složky integrovaného záchranného systému

Základní složky

 • Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS),
 • jednotky požární ochrany zařazeny do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
 • zdravotnická záchranná služba,
 • Policie České republiky
 
Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události
 

Ostatní složky

 • vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
 • ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory
 • ostatní záchranné sbory
 • orgány ochrany veřejného zdraví
 • havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
 • zařízení civilní ochrany
 • neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím
 
Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání (tj. na předem písemně dohodnutí způsob poskytnutí pomoci).
 
Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska integrovaného záchranného systému (OPIS IZS). Na OPIS IZS jsou také svedeny linky tísňového volání 112 a 150.
 

Práva a povinnosti fyzických osob při mimořádných událostech

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob jsou uvedeny v § 23 a § 24 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
 
Povinnosti fyzických osob jsou uvedeny v § 25 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

 

Fyzická osoba má právo na:

 • informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva
 • poskytnutí instruktáže a školení ke své činnosti při mimořádných událostech

Fyzická osoba je povinna:

 • strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné události a omezení nařízená velitelem zásahu při provádění záchranných a likvidačních prací
 • poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc
 • strpět, pokud je to nutné k provádění záchranných a likvidačních prací a pokud je vlastníkem, uživatelem nebo správcem nemovitosti, vstup osob provádějících záchranné nebo likvidační práce na pozemky nebo do objektů, použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, jejich částí, zařízení a porostů,
 • poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy nebo zdraví osob provádějící zásah nebo ostatního obyvatelstva, zejména informace o výbušninách, nebezpečných chemických látkách, zdrojích ionizujícího záření, dravých či nebezpečných zvířatech,
 • strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které má ve vlastnictví, a umožnit k nim přístup hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav,
 • pokud je vlastníkem civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany, dbát při užívání těchto nemovitostí a veškerých činnostech s tím spojených, aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její využití pro potřeby civilní ochrany a přístup hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím zmocněným osobám do těchto staveb za účelem používání, kontroly, údržba a oprav.

Plnění povinností může fyzická osoba odmítnout, pokud by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud ji v tom brání důležité okolnosti, které by zjevně způsobily závažnější následek než ohrožení, kterému se má předcházet.

Odkazy na www stránky

Ministerstvo vnitra: Ochrana obyvatelstva

Krizového řízení České republiky: Krizové řízení
Integrovaný záchranný systém:
Vláda ČR – Bezpečnostní rada státu: Úřad vlády České republiky
 

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
6
1
6
2
7
3
6
4
8
5
6
6
7
7
7
8
6
9
8
10
6
11
9
12
6
13
6
14
9
15
9
16
7
17
10
18
11
19
8
20
6
21
7
22
9
23
11
24
9
25
9
26
8
27
7
28
9
29
10
30
8
31
8
1
8
2
8

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč