město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Dotazy a odpovědi

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.


V souladu s článkem 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů je:

  • správcem osobních údajů město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, e-mail: posta@novemestonm.cz, datová schránka: qgfbxi4
  • pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Vratislav Fröde
  • účelem zpracování vyřízení dotazu
  • kategorií příjemců osobních údajů návštěvník webových stránek města

Bližší informace

Dotazy a odpovědi
Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí běžné auto 
Autor: Dvořáček
Datum vložení: 9. 6. 2020

Vážený pane Dvořáčku,

 

1/ Strategické řízení je nástrojem, který pomáhá smysluplně a efektivně řídit město tak, aby se v něm občanům dobře žilo. Strategický plán je pak hlavním nástrojem strategického plánování, který by měl být využit v budoucích letech při řízení a rozvoji města. Ambicí strategického plánu je vytýčení všech hlavních směrů rozvoje města. Vymezuje prioritní oblasti, kam by měly přednostně směřovat finanční prostředky. Podmínkou ovšem je, aby k tomu docházelo ve vzájemné synergii všech oblastí. Tzn., že když vezmeme v potaz šíři záběru těch oblastí, které strategický plán řeší, tak se dobereme k velice rozsáhlému seznamu prioritních investic, které by město v rámci budoucího rozvoje rádo realizovalo. K tomu, aby je bylo možné všechny realizovat, nemá a ani nikdy nebude mít město dostatek finančních prostředků. Výběr z tohoto souhrnu investičních priorit je tak v každém volebním období rámcován jak volebními programy jednotlivých volebních stran, jejichž zástupci se dostanou do zastupitelstva města, tak aktuálně vyvolanými akutními potřebami města a konečně i možnostmi získávání dalších finančních zdrojů - dotací.

Je potom velice problematické, když si vybereme jednu z těch mnoha priorit a budeme se ptát, proč zrovna ona není realizována (např. víceúčelová sportovní hala). Pokud budeme hledat zjednodušenou odpověď, pak můžeme reagovat ze strany města s tím, že tato priorita nedostala podporu nezbytné většiny zastupitelů při schvalování rozpočtu na jednotlivé roky, kdy hlavním důvodem je to, že město nedisponuje dostatečnými finančními prostředky. A takto zjednodušeně bychom mohli pokračovat i u dalších částí dotazů Vámi zmiňovaného občana, tzn.:

Autobusové nádraží - město mělo vše připraveno - měl zde vzniknout moderní terminál, byla velká šance získat významnou dotaci. Realizaci znemožnilo podání odvolání jednoho z účastníků řízení, díky tomu město nezískalo stavební povolení, a tedy nemohlo získat dotaci. Bez ní je realizace nemožná, město na to nemá dostatečné finanční zdroje. Jak by mělo tedy město podle Vámi zmiňovaného občana bojovat? Budeme rádi, pokud nám poradí.

 

Silnice I. třídy přes Husovo náměstí. Jediným zásadním řešením bylo vybudování přeložky této silnice, připravovalo se to mnoho desítek let, ale zhatilo to referendum a otázka vyřešení obchvatu je v nedohlednu, protože na ní nebylo připraveno nic. Podstatné zde také je to, že město není vlastníkem komunikace a nemá možnosti nějak samo rozhodnout, její přeložení ze stávající trasy. Představitelé města trvale a intenzivně vyjednávají s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), ale to není instituce, které město velí! ŘSD má svůj investiční plán a podle něj postupuje. Dopravní omezení (semafory), která jsou zde zavedena, potrvají tak dlouho, dokud nebude jistota, že buď dojde k dalšímu odlehčení dopravy (což bez změny trasy silnice I/14 není možné), nebo proběhne taková rekonstrukce, která současnou průjezdnost obousměrně umožní. Opět nám zde jistě pomůže kvalifikovaná rada, jak takové procesy z pozice města urychlit.

 

KINO - město po cca pětileté přípravě má zpracovanou projektovou dokumentaci a stavební povolení na provedení komplexní rekonstrukce, nemůže s ní ale začít, neboť současné zastupitelstvo to neschválilo, část zastupitelů a veřejnosti zpochybňuje podobu připravené rekonstrukce a žádá architektonickou soutěž. Pokud to bude na červnovém zastupitelstvu schváleno, znamená to minimálně 3 až 5 let, než bude možné vítězná záměr realizovat, a to navíc pouze tehdy, když město získá stavební povolení a zároveň bude mít na realizaci dostatek peněz.

 

Koupaliště - byť je koupaliště veřejností i současným strategickým plánem města vnímáno jako zásadní priorita, neměla ho (vyjma jedné volební strany) žádná ze stran, jejichž zástupci jsou občany města zvoleni v současném zastupitelstvu, ve svém programu uvedenou. Na červnovém zastupitelstvu snad dojde k většinovému rozhodnutí, zda přípravy na realizaci veřejností podporovaného záměru výstavby biotopového koupaliště bude realizován nebo ne.

 

Pokud tedy přistoupíme na Váš požadavek a budeme tyto podněty řešit pouze písemnou formou v rubrice Dotazy a odpovědi, nebo někde jinde na www stránkách města, tak pak musíme zaměstnat specializovaného pracovníka, který povede všemožné polemiky o čemkoliv, co se ve městě děje. Přitom i on, bude muset trvale oslovovat všechny subjekty, které mají s danými věcmi co do činění a z jejich reakcí pak komplikovaně sestavovat odpovědi, na které se budou opět dostavovat nekonečné reakce atd.

Proto tedy v těchto případech zástupci města zvou tazatele ke schůzce nebo na diskuzní setkání s občany, protože to je fakticky jediná smysluplná platforma, kde je možné takto rozsáhlé a komplikované záležitosti řešit.

 

Závěrem je dobré ještě připomenout, že si velice vážíme Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte a zajímáte se o život ve městě. Zároveň ale platí, že rubrika Dotazy a odpovědi není diskusní fórum, těch je jistě na jiných serverech, stránkách či platformách dostatek. Tato rubrika na www stránkách města slouží pouze k dotazům občanů (např. na řešení konkrétních životních situací atd.) a k odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru.

Zástupci města přitom často odpovídají i na dotazy, kde není fakticky dodrženo dané pravidlo, že dotazy mají obsahovat reálné a pravdivé jméno a příjmení včetně platné e-mailové adresy tazatele. Pokud bychom tedy striktně dodržovali toto pravidlo, tak na mnoho dotazů vůbec odpovídat nebudeme. Jsme přesvědčeni, že je základní slušností se pod svůj dotaz podepsat stejně tak, jako se pod odpovědi podepisujeme my. V mnoha případech totiž uváděná příjmení tazatelů nejsou pravdivá, např. občan s příjmením, kterého zmiňujete ve svém dotazu ze dne 09.06.2020, není mezi občany s trvalým bydlištěm ve městě vůbec registrován. To celé pak podtrhuje ještě to, že když takovému tazateli vedení města nabídne schůzku či možnost se zúčastnit Diskuzního setkání s občany, tak na to většinou nikdo nereflektuje a nepřijde.

 

S pozdravem

Petr Hable - starosta města Nové Město nad Metují, 10. 6. 2020
Autor: Dvořáček
Datum vložení: 5. 6. 2020

Vážený pane Dvořáčku,

domnívám se, že rubrika "Dotazy a odpovědi" je určená k odpovědím na dotazy občanů, nikoliv k polemické výměně názorů na dění v našem městě. Vzhledem k tomu, že jsem ve Vašem příspěvku žádný dotaz, na který bych mohl odpovědět, nenašel, dovoluji si Vám pouze poděkovat za Váš názor.

S pozdravem

Ing. Libor Hovorka - místostarosta města Nové Město nad Metují, 8. 6. 2020
Autor: Jakub
Datum vložení: 5. 6. 2020

Vážený pane Hroudo,

prosím, kontaktujte asistentku vedení města paní Věru Prokýškovou na tel.: 491 419 604 / 737 237 230 pro sjednání si osobní schůzky s panem starostou Petrem Hablem, na které si budete smět pohovořit o všech Vámi zmiňovaných tématech. Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na diskusní setkání "Město pro občany", které se bude konat 24. června 2020 od 17:00 hodin v Kině 70, kde budou mj. na programu Vámi zmiňované investice.

S pozdravem

Simona Hoffmannová - referentka Odboru správy úřadu, 8. 6. 2020
Autor: Dvořáček
Datum vložení: 4. 6. 2020

Vážený pane Dvořáčku,

nevnímám urgentní potřebu města mít zde další supermarket a tím ohrožovat existenci tradičních obchodů v centru města. Navíc si myslím, že budování supermarketů je záležitost především soukromých investorů a nikoliv samosprávy. Jen na doplnění mojí odpovědi uvádím, že zastupitelé města na svém květnovém zasedání nesouhlasili, aby město zveřejnilo nabídku na prodej pozemku, který by mohl být vhodný pro výstavbu supermarketu.

S pozdravem

Ing. Libor Hovorka - místostarosta města Nové Město nad Metují, 5. 6. 2020
Autor: Dvořáček
Datum vložení: 4. 6. 2020

Vážený pane Dvořáčku,

děkujeme za Vaše sdělení, že souzníte s důvody, která uvedla ODS jako zdůvodnění svého odchodu z radniční koalice. Témata, která uvádíte v druhé části svého dotazu, jsou svým rozsahem natolik obsáhlá, že je dle našeho názoru nelze v plné šíři zodpovědět v rubrice DOTAZY A ODPOVĚDI. Pokud máte zájem, můžeme je probrat osobně u nás na radnici. Zároveň Vás zvu na diskusní setkání "Město pro občany", které se bude konat 24. června 2020 od 17:00 hodin v Kině 70 a kde bude možné některá z Vámi zmíněných témat prodiskutovat.

S pozdravem

Petr Hable - starosta, Ing. Libor Hovorka - místostarosta, 5. 6. 2020
Autor: Dvořáček
Datum vložení: 5. 6. 2020

Vážený pane Dvořáčku,

Váš podnět na umístění dalšího zrcadla při výjezdu z ul. U Letiště pro směr z Nového Města nad Metují projednáme s Dopravním inspektorátem Náchod. V případě jejich souhlasného stanoviska to projedná Rada města Nové Město nad Metují, která má pravomoc uvolnit na tyto záležitosti finance.

S pozdravem

Ing. Simona Vojnarová - vedoucí Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města, 5. 6. 2020
Autor: Renata Urešová
Datum vložení: 2. 6. 2020

Vážená paní Urešová,

město samotné o vybudování nějakého marketu neuvažuje. Podobně jako v jiným městech vznikají obchodní centra výhradně ze soukromé iniciativy. Město může maximálně investorovi nabídnout k odprodeji vhodný pozemek, a to jen v případě, že takový vlastní a odsouhlasí to zastupitelstvo. Nedávno nás v této záležitosti kontaktovali zástupci společnosti LIDL Česká republika v. o. s. s tím, že hledají vhodný pozemek pro výstavbu své obchodní jednotky. O dalším vývoji jejich záměru však nemáme informace. O jiném obchodním řetězci, který by zvažoval vystavět svůj obchod u nás, město nemá žádné informace.

S pozdravem

Ing. Libor Hovorka - místostarosta města Nové Město nad Metují, 2. 6. 2020
Autor: Jakub
Datum vložení: 29. 5. 2020

Vážený pane Hroudo,

jedná se o dlouhodobý a opakovaný problém. Město není vlastníkem přístupové komunikace ani parkovišť. V minulosti byla opakovaně vyvíjena snaha ze strany vedení města o řešení tohoto problému. Bohužel, ze strany vlastníků velká vstřícnost není. V roce 2017 nakonec provedly opravu Technické služby města s tím, že jsme vlastníkům vyúčtovali související náklady. V loňském roce si dílčí opravu zajistili vlastníci sami, ale je evidentní, že stav některých částí příjezdové komunikace už opět není dobrý.

Budeme proto znovu kontaktovat zástupce vlastníků (nemají sídlo ve městě) a vyzývat je k provedení nezbytných oprav komunikace. Samozřejmě je budeme informovat i o oprávněných stížnostech veřejnosti.

S pozdravem

Petr Hable - starosta města Nové Město nad Metují, 2. 6. 2020
Autor: Jan
Datum vložení: 23. 5. 2020

Vážený pane Jane,

pokud dojde k poškození objezdu, je vždy vyzván vlastník silnice (tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Hradec Králové), aby poškozený stav dal do pořádku. Zároveň si sám vlastník pravidelně provádí inspekci stavu vozovky.

Ke druhé části Vašeho dotazu: Již dříve vzniklo několik návrhů na estetické zlepšení této křižovatky. Do projektu se zapojily také žáci základních škol z Nového Města nad Metují. Malé rozměry kruhového objezdu však neumožnily realizovat nic, co by svou výškou znepřehlednilo tuto velmi frekventovanou křižovatku. Takové bylo zásadní stanovisko Policie ČR DI Náchod. Proto byly návrhy vždy řešeny jen jako plošná výsadba rostlin. Nakonec byl vybrán ten, který jste mohl na okružní křižovatce vidět naposledy. Okrasná část kruhového objezdu bude uvedena do původního stavu do dne 15.06.2020.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 28. 5. 2020
Autor: Novák
Datum vložení: 25. 5. 2020

Vážený pane Nováku,

s potěšením Vám mohu sdělit, že konečně je ode dne 02.04.2020 účinný zákon č. 162/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Díky této změně nesmí být mj. i na veřejných parkovištích odstaveno vozidlo, které má déle jak 6 měsíců propadlou technickou prohlídku. V současné době v návaznosti na naše kapacitní možnosti probíhá kontrola všech parkovišť v Novém Městě nad Metují zaměřená na takto odstavená vozidla. Vámi uvedená vozidla již máme v řešení. Zároveň prosím i ostatní občany, pokud vědí, že se v jejich okolí nachází takovéto odstavené vozidlo, aby mi o něm napsali na e-mail: kratena@novemestonm.cz, nebo přímo oznámili na tel.: 725 942 915. Pro úplnost musím uvést celý postup pří následném řešení takového vozidla, který není bohužel příliš jednoduchý. U vozidla bude zjištěn provozovatel, ten je následně vyzván, aby vozidlo buď odstranil, nebo u něho zajistil platnou technickou prohlídku. Na tuto činnost má lhůtu 2 měsíce od doručení výzvy. V případě, že se doručit výzvu nepodaří, zveřejní se na úřední desce, kdy lhůta 2 měsíců běží od zveřejnění. V případě, že provozovatel v této lhůtě vozidlo neodstraní, provede odstranění vlastník komunikace na náklady provozovatele vozidla. Vozidlo v takovém případě bude umístěno na záchytné parkoviště. Po uplynutí 3 měsíců bude podán návrh příslušnému Silničnímu správnímu úřadu o povolení prodeje takového vozidla ve veřejné dražbě.

S pozdravem

Miloš Kratěna - vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují, 27. 5. 2020

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Mobilní aplikace

v_obraze

 
Informace z našeho webu
v chytrých telefonech 

Google play
App Store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
8
30
7
1
8
2
8
3
10
4
10
5
9
6
9
7
9
8
8
9
8
10
11
11
11
12
9
13
9
14
8
15
7
16
7
17
7
18
10
19
8
20
8
21
9
22
7
23
7
24
7
25
9
26
8
27
9
28
8
29
7
30
7
31
8
1
7
2
7

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč