město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují
 

Mimořádná zpráva: Přímý přenos jednání ZM Nové Město nad Metují č. 22  - živé vysílání bude zahájeno ve čtvrtek 9. prosince 2021 v 16 hodin...

Zpráva vedení

  Petr Hable - starosta         Ing. Libor Hovorka - místostarosta 

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2020

Vážení občané Nového Města nad Metují,

stalo se již tradicí, že Vám v tomto období každoročně předkládáme Zprávu o stavu našeho města za uplynulý rok. Dovolte nám, abychom tak učinili i letos a seznámili Vás se Zprávou o stavu našeho města za rok 2020.

V pořadí již sedmou zprávou předkládáme souhrn toho nejvýznamnějšího, co se v Novém Městě nad Metují událo, včetně uvedení plánů do let budoucích.

Rok 2020 byl rokem, který velkou měrou poznamenala pandemie Covid-19. Rádi bychom v úvodu poděkovali všem obyvatelům našeho města, kteří se v jarní vlně zapojili do dobrovolnických činností, ať to bylo šití roušek, výroba komponentů pro štíty nebo zajišťování nákupů lidem v karanténě a seniorům. V neposlední řadě chceme také poděkovat pracovníkům v sociálních službách, především v Městském středisku sociálních služeb OÁZA a v pečovatelské službě, neboť jim pandemie komplikovala a nadále komplikuje výkon práce nejvíce.

Majetek a hospodaření města

Město Nové Město nad Metují disponuje majetkem v souhrnné hodnotě 1 miliardy korun. Nezanedbatelnou část tvoří 285 městských bytů, které jsou průběžně renovovány a modernizovány. V roce 2020 město prodalo pozemky v hodnotě 1,5 milionu korun a zakoupilo pozemky, a to včetně navazujících staveb (zejména 1. splátka za bývalý hotel Metuj), v hodnotě 5,1 milionu korun.

V loňském roce hospodařilo město s příjmy ve výši 250,7 milionů korun. Výdaje činily 242,1 milionů korun. Hospodaření města tak skončilo přebytkem ve výši 8,6 milionu korun. Na rozdílu mezi plánovaným a skutečným schodkem hospodaření se podílely vyšší příjmy města proti upravenému rozpočtu (přibližně 13,5 mil.), úspory a přesuny u některých investičních a neinvestičních akcí Odboru rozvoje města a Technických služeb do roku 2021 (přibližně 33,6 mil.), běžné úspory rozpočtu, nečerpané rezervy a poskytnuté dotační částky, které nebyly do rozpočtu zahrnuty.

Nad rámec dotace na výkon státní správy a školství ve výši 17 milionů korun, jednorázového kompenzačního bonusu ve výši 11,7 milionů korun a dotací určených příspěvkovým organizacím ve výši 21,2 miliony korun, obdrželo město investiční a neinvestiční dotace v částce 21,2 miliony korun.

Investiční akce

Prostřednictvím Odboru majetku města bylo v loňském roce proinvestováno 46,5 milionů korun, z toho dotace činily 14 milionů korun. 

Kromě menších výdajů, které byly spojeny se zvelebováním města a přípravou budoucích projektů, zrealizováno bylo také více jak 50 akcí, z nichž nejvýznamnějšími jsou: stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici a Nahořanská, včetně veřejného osvětlení, stavební úpravy v ul. Na Zadomí, zpevněná komunikace mezi novými bytovými domy v lokalitě „Rychta", vč. veřejného osvětlení, rekonstrukce živičného krytu v Rezecké ulici, oprava opěrné zdi u č. p. 361 v ul. Nádražní, místo pro přecházení u Benziny včetně chodníku na Kaštánky, I. etapa obnovy veřejného osvětlení v ulici Na Kopci, rekonstrukce půdních prostor, včetně bezbariérového přístupu v Základní škole Komenského, vodní nádrž Vrchoviny, I. etapa rekonstrukce střechy na „staré škole“ v Krčíně, včetně statického zabezpečení štítové zdi.

Dále byla dokončena druhá etapa revitalizace zahrady Domu dětí a mládeže a dokončena rekonstrukce terasy u bytového domu č. p. 44 – 47 v ulici T. G. Masaryka. Byla dokončena poslední V. etapa modernizace počítačové sítě v Základní škole Malecí, kde rovněž proběhla výměna technologie pro ohřev teplé užitkové vody pro školní kuchyni. V MŠ Rašínova se realizovala rekonstrukce běžeckého oválu. V Domě s pečovatelskou službou byla dokončena II. etapa rekonstrukce bytových jednotek a v Základní umělecké škole na Husově náměstí došlo ke kompletní výměně střešního ateliérového okna. V bytovém domě č. p. 371, ulice Nádražní, došlo k výměně oken. Tento objekt byl posledním bytovým domem, kde ještě k výměně nedošlo. Dále probíhá v bytových domech postupná výměna plynových spotřebičů a dalšího vybavení. Na Pavlátově louce došlo k výměně zdroje teplé užitkové vody a proběhla zde modernizace kuchyně, včetně opravy gastro zařízení.

V roce 2020 dále došlo k zakoupení bývalého hotelu Metuj, včetně navazujících budov a pozemků, a to za celkovou kupní cenu ve výši 14,9 milionů korun. Byla uhrazena první splátka ve výši 5 milionů korun. Dále došlo takřka k úplnému majetkoprávnímu narovnání pozemků cizích vlastníků v ulici Chlístovské za účelem sjednocení vlastnictví stavby místní komunikace a jednotlivých silničních pozemků v části obce Spy v Novém Městě nad Metují. Dále došlo ke vzájemnému majetkoprávnímu narovnání několika pozemků pod chodníky a zelení ve vlastnictví Královéhradeckého kraje za pozemky pod silnicemi v majetku města Nové Město nad Metují.

V současné době probíhají práce na Aktualizaci strategického plánu do roku 2030 a protipovodňovém informačním systému města (městský rozhlas). Před schválením je „Urbanisticko-architektonická studie areálu kasáren“ a připravuje se vyhlášení otevřené architektonické soutěže na novou podobu Kina 70, které by se mělo stát multifunkčním zařízením nejen pro promítání filmů, ale i pro koncerty a divadelní představení.

Územní plánování

Bylo dokončeno vyhodnocení veřejného projednání změny č. 1 územního plánu a upravený návrh této změny byl předložen Zastupitelstvu města, které změnu č. 1 dne 25. 6. 2020 vydalo. Tato změna nabyla účinnosti dne 26. 8. 2020 a obsahovala především požadavky, které se objevily v průběhu dlouhého pořizování nového územního plánu a z procesních důvodů do něho již nešly zařadit. Úplné znění územního plánu po této změně č. 1 je zveřejněno ke stažení na webových stránkách města.

V květnu 2020 bylo zahájeno projednávání zadání změny „Regulačního plánu Rychta“ s cílem provést drobné korekce bez vlivu na nastavenou urbanistickou koncepci. Na základě projednání byl návrh tohoto zadání upraven a předložen Zastupitelstvu města, které však dne 25. 6. 2020 vyslovilo nesouhlas s tímto návrhem a požadovalo do něj zakomponovat rozvolnění regulace objektu Kina 70. Následně tedy Odbor výstavby a regionálního rozvoje připravil nové zadání změny regulačního plánu, které bylo projednáno v srpnu 2020. Následně bylo toto nové zadání drobně upraveno na základě projednání a předloženo Zastupitelstvu města, které jej dne 17. 9. 2020 odsouhlasilo. Na začátku roku 2021 byla zahájena spolupráce na tvorbě samotného návrhu změny regulačního plánu s Ing. arch. Pavlem Zadrobílkem.

V listopadu 2020 byl dokončen návrh zadání změny územního plánu č. 2, který se následně začal projednávat a byl zveřejněn k připomínkování veřejnosti. Tato změna územního plánu obsahuje celou řadu návrhů veřejnosti, dále požadavky na drobné korekce bez zásadních vlivů na nastavenou urbanistickou koncepci, požadavek na celkovou revizi nastavených podmínek využití jednotlivých funkčních ploch a rovněž požadavek na zapracování základních principů strategie přizpůsobení se změnám klimatu a zapracování požadavků vyplývajících ze zpracované Územní studie krajiny ORP Nové Město nad Metují. Na základě projednání došlo k drobným úpravám tohoto zadání změny č. 2 a následně byl předložen Zastupitelstvu města k odsouhlasení.

Zastupitelstvo města na základě podnětu Odboru výstavby a regionálního rozvoje dne 14. 5. 2020 odsouhlasilo pořízení změny č. 3 územního plánu zkráceným postupem, řešící zamezení možnosti vzniku novostavby v místě zaniklého domku zahradníka č. p. 101 v ul. U Špýcharu. V roce 2021 se předpokládá projednání návrhu této změny.

V roce 2020 pokračovala řízení o dvou návrzích na zrušení některých částí územního plánu u Nejvyššího správního soudu v Brně, který v závěru roku 2020 vydal rozhodnutí, kterým zrušil jedno z předchozích rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové. V současné době se tak jeden z podaných návrhů vrací zpět ke krajskému soudu a u druhého je stále očekáván verdikt Nejvyššího správního soudu.

Školství, kultura a zájmová činnost

Město je zřizovatelem základních a mateřských škol působících v Novém Městě nad Metují. K 30. září 2020 navštěvovalo základní školy celkem 1 031 žáků, v mateřských školách bylo umístěno 285 dětí.

Město je také zřizovatelem základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže Stonožka. Dalšími organizacemi působícími v oblasti kultury jsou Městská knihovna, Městské muzeum a rovněž Městský klub, který zajišťuje pro občany města kulturní pořady.

Stálá finanční podpora je městem poskytována sportovním klubům, zájmovým organizacím a kulturním spolkům. Jedním ze základních hledisek při rozhodování o výši podpory je samozřejmě veřejná prospěšnost a dlouhodobá práce s mládeží.   

Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí bylo v roce 2020 výrazně ovlivněno koronavirovou pandemií. Řada akcí musela být zrušena nebo přesunuta. Z těch, které proběhly, můžeme zmínit Novoměstský ples, Univerzitu třetího věku, Festival české filmové komedie, Velkou cenu v olympijsko-athénském šplhu, letní koncerty na Husově náměstí a Dny evropského dědictví.

Obyvatelstvo

Dle evidence Ministerstva vnitra žilo vloni v našem městě 9 283 obyvatel, z toho 4 503 mužů a 4 780 žen. Pokračuje trend snižování počtu obyvatel. V loňském roce se podle našich evidencí narodilo 80 dětí, přistěhovalo se 127 osob, odstěhovalo se 170 osob a zemřelo 122 obyvatel.

Sociální oblast

Nové Město nad Metují je městem, kde systém a rozsah sociální péče patří k nejlepším v kraji. Klientům je v obtížných životních situacích k dispozici sociální výpomoc a poradenství, asistované hospodaření, ubytovna a od loňského roku také Taxi pro seniory, půjčovna kompenzačních pomůcek a Oddělení sociální prevence.

Významnou součástí systému je městem provozované Městské středisko sociálních služeb OÁZA s Domovem pro seniory, stále se rozšiřující pečovatelskou službou, službou Domovinka a odlehčovací službou. Město dále provozuje Centrum prevence Mandl, které je službou sociální rehabilitace. Město také úzce spolupracuje s mnoha dalšími sociálními a navazujícími službami a podílí se na jejich financování.

Začátkem loňského roku město obdrželo od provozovatelky neregistrovaného sociálního zařízení působícího v hotelu Metuj oznámení o ukončení činnosti. Tuto krizovou situaci se podařilo ve spolupráci s Královéhradeckým krajem úspěšně vyřešit a pro více jak šedesát klientů tohoto zařízení najít náhradní umístění.

Na Odboru sociálních věcí se způsob sociální práce s ohledem na koronavirovou pandemií významně změnil. Do schránek a e-mailem byl distribuován ministerský časopis Povzbuzení určený především seniorům, poskytováno mnohem častěji bylo jednorázové telefonické poradenství a i osobní dlouhodobější pomoc především u seniorů, kteří mají rodiny se vzdálenějším bydlištěm. Byly vydány letáky s nabídkou pomoci, pexeso a křížovky s propagací Odboru sociálních věcí. Vyřízeno bylo cca 140 průkazů Taxi pro seniory. Nadále byly plynule zajišťovány všechny agendy jako veřejné opatrovnictví, kurátor pro dospělé, spolupráce se soudy, činnost sociálně-právní ochrany, agenda parkovacích průkazů atd. Centrum prevence Mandl vykonávalo nadále svoji činnost v souladu s vládními nařízeními.

Koronavirová pandemie také výrazně ovlivnila provoz celého Střediska sociálních služeb OÁZA. Centrum denních služeb Domovinka bylo uzavřeno na více než 3 měsíce. Odlehčovací služba a Domov pro seniory v nepřetržitém provozu se na jedné straně potýkaly s izolací klientů odtržených od jejich blízkých a na druhé straně s nákazou Covid-19, kterou prodělalo 29 klientů a 29 zaměstnanců. Bohužel 4 klienti nákaze bezprostředně podlehli. Dobrou zprávou však je, že na začátku února proběhla v OÁZE již druhá vakcinace, což přispěje ke zlepšení situace a větší možnosti návštěv klientů jejich rodinami.

Úklid a údržba města

Pořádek ve městě je jednou z velmi sledovaných oblastí. Snahou vedení města bylo, je a bude, zajistit v rámci rozumných finančních nákladů co nejlepší a nejefektivnější činnost Technických služeb.

Technické služby jsou organizační složkou města a hospodaří s ročním rozpočtem 23 milionů korun. V roce 2020 zaměstnávaly 29 stálých zaměstnanců, 2 pracovníky delegované úřadem práce a 11 sezónních brigádníků, převážně studentů. Hlavní náplň práce tvoří úklid města, údržba městské zeleně, chodníků, komunikací a dopravního značení, opravy a nátěry odpadkových košů a laviček, opravy vybavení dětských hřišť, pomoc při akcích pořádaných městem, údržba veřejného osvětlení a městského rozhlasu.

Bezpečnost ve městě

Víme, že žijeme v jednom z nejklidnějších a nejbezpečnějších měst regionu. Úsilí Městské policie v Novém Městě nad Metují a její spolupráce s Policií ČR směřují k tomu, aby to bylo pravdou i v budoucích letech. Město v současné době zaměstnává 9 strážníků, včetně velitele, a zajišťuje nepřetržitou hlídkovou službu. Tento početní stav je nejmenší možný pro zachování nepřetržitého režimu.

Strážníci společně s policisty spolupracovali u 272 událostí. Samotná spolupráce obou policií je při pravidelných poradách s vedením města hodnocena jako naprosto bezproblémová a velmi přínosná.

Samostatně strážníci řešili 810 přestupků, které se nejčastěji týkaly oblasti dopravy, majetku, znečišťování veřejného prostranství, kouření na autobusových zastávkách a opatření v souvislosti s pandemií Covid-19. Celkem naše Městská policie řešila v loňském roce 2 105 událostí.

Další neméně důležitou oblastí bezpečnosti je činnost hasičů a záchranné zdravotní služby. Součinnost těchto složek s našimi strážníky je rovněž bezproblémová. S hasiči Městská policie spolupracovala u 152 událostí a se záchrannou zdravotní službou u 84 událostí. Některé tyto události byly velmi složité, ale vždy byl zásah ze strany všech zasahujících veden kvalitně a profesionálně.

Vážení občané Nového Města nad Metují,

závěrem této zprávy bychom chtěli poděkovat všem občanům města, všem zastupitelům, zaměstnancům města i městem zřizovaných organizací, členům spolků a neziskových organizací, kteří svojí každodenní prací, aktivitou a dobrovolnou činností přispívají k tomu, že Nové Město nad Metují je příjemným místem pro život.

Za vedení města Nové Město nad Metují

 

Petr Hable v.r. 
starosta    

 

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2020

Zprava mesto 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 185,25 kB
Staženo: 47×

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2019

Zprava mesto 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 308,43 kB
Staženo: 94×

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2018

2018 Zpráva o stavu města.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 265,84 kB
Staženo: 350×

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2017

Zprava mesto 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 227,7 kB
Staženo: 378×

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2016

zpráva vedení města o stavu nmnm v roce 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 279,89 kB
Staženo: 364×

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2015

zprava mesto 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,87 kB
Staženo: 442×

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2014

zprava mesto 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 251,82 kB
Staženo: 399×

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
5
7
4
8
3
9
4
10
3
11
4
12
4
13
4
14
3
15
3
16
3
17
4
18
2
19
3
20
2
21
2
22
2
23
3
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
1
2
1

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč