město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Zpráva vedení

 

 

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2019

  Petr Hable - starosta         Ing. Libor Hovorka - místostarosta 

Vážené dámy a pánové, milí spoluobčané,

dovolte nám, abychom Vás stejně jako před rokem seznámili se Zprávou o stavu našeho města v roce 2019.   

V pořadí již šestou zprávou předkládáme souhrn toho nejvýznamnějšího, co se v Novém Městě nad Metují událo, včetně uvedení plánů do let budoucích.

Rok 2019 byl rokem, ve kterém výjimečně neproběhly volby komunální, ani krajské, ani parlamentní. Proběhly jenom volby do Evropského parlamentu.

I z tohoto důvodu byl rok 2019 běžným rokem naplněným snahou nás všech o spokojený a ničím nerušený život našich obyvatel. Dovolte nám krátké ohlédnutí po jednotlivých stěžejních oblastech.

Majetek a hospodaření města

V loňském roce hospodařilo město s příjmy 255,1 mil. Kč a výdaji 255,6 mil. Kč.   Na této skutečnosti měly podíl kromě trvalého důsledného sledování provozních výdajů i vyšší příjmy města, odůvodněné přesuny realizací některých investičních akcí do roku 2020. Během roku 2019 město obdrželo investiční dotace ve výši 24,3 mil. Kč.

Na základě ekonomické situace ČR předpokládáme, že v následujících letech setrvá příznivý vývoj příjmů města ze státního rozpočtu, což společně s odpovědným hospodařením umožní realizaci dalších, pro město potřebných investičních akcí.

Město Nové Město nad Metují disponuje majetkem v hodnotě 1.047 mil. Kč. Nezanedbatelnou část této hodnoty tvoří 285 městských bytů, které jsou průběžně renovovány a modernizovány. V roce 2019 město prodalo pozemky v hodnotě 20 tis. Kč a zakoupilo pozemky v hodnotě 225 tis. Kč.

Investiční akce

Prostřednictvím Odboru majetku města bylo v loňském roce proinvestováno 68 mil. Kč. Kromě menších výdajů spojených se zvelebováním města a přípravou budoucích projektů bylo zrealizováno 62 akcí, z nichž nejvýznamnějšími jsou stavební úpravy chodníků v Havlíčkově ulici, dokončení chodníku podél silnice III/28522 v ulici Na Hradčanech, včetně veřejného osvětlení, a městského rozhlasu v návaznosti na dokončený nový Rezecký most. Bylo osazeno nové veřejné osvětlení v Halínské ulici a doplněno osvětlení v ulici Školní.

V rámci projektu Cykloregion Vlastimila Moravce byly provedeny stavební úpravy a nový živičný kryt v Chlístovské ulici, dále v části ulice Na Kopci a  Elektrárenské a také u výjezdové plochy zásahových vozidel u hasičů. Došlo k rekonstrukci lávky pro chodce a cyklisty v ulici Náchodské. Byly umístěny nové přístřešky u autobusových zastávek jak v ulici Náchodské, tak i v ulici Halínské. Proběhla rekonstrukce výpusti rybníku Hradiště a zpevnění břehu hráze. V oblasti školství byla dokončena výstavba nové tělocvičny při ZŠ Komenského a dokončují se nové odborné učebny v půdních prostorách základní školy, včetně zajištění bezbariérovosti. Obdobně proběhla rekonstrukce půdních prostor na Základní škole Krčín. A na Základní škole Malecí došlo k modernizaci učebny chemie-fyziky a dílen. Základní škola disponuje dvěma tělocvičnami, které byly osazeny systémem řízeného větrání, tedy rekuperací, za účelem snížení energetické náročnosti budovy.

U Domu dětí a mládeže Stonožka došlo v I. etapě k vybudování vjezdu na zahradu. Následně bude pokračováno revitalizací zahrady. V Pivovarské zahradě u novoměstského zámku proběhla rekonstrukce dětského hřiště. V Městském středisku sociálních služeb Oáza došlo k výměně původního menšího lanového výtahu za moderní hydraulický nákladový výtah. V domě s pečovatelskou službou se dokončuje I. etapa rekonstrukce bytových jednotek. U bytového domu č. p. 44 - 47 v ulici T. G. Masaryka došlo k rekonstrukci I. etapy venkovní terasy. V tomto roce proběhne II. etapa - zároveň jako finální.

Mezi Nerudovou ulicí a ulicí T. G. Masaryka byly započaty práce na úpravě veřejného prostoru mezi novými bytovými domy, včetně veřejného osvětlení.

Územní plánování

V červnu ZM odsouhlasilo pořízení změny „Regulačního plánu Rychta“ s cílem provedení drobných korekcí bez vlivu na nastavenou urbanistickou koncepci.

Na podzim město současně zveřejnilo výzvu veřejnosti k podávání návrhů na změnu územního plánu č. 2. Sešly se celkem tři desítky kvalitativně odlišných podnětů, které budou předmětem posuzování a projednávání v roce 2020.

V prosinci 2019 proběhlo veřejné projednání změny č. 1 platného územního plánu. Tato změna obsahuje především požadavky, které se objevily v průběhu dlouhého pořizování nového územního plánu a z procesních důvodů do něj již nešly zařadit.

V roce 2019 bylo město nuceno čelit dvěma soudním žalobám požadujícím zrušení části územního plánu. V této kauze padlo pravomocné rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, dávající za pravdu městu a tuto žalobu zamítající. V současně době je žalobci podána kasační stížnost a probíhá řízení u Nejvyššího správního soudu.

Školství, kultura, zájmová činnost

Město je zřizovatelem základních a mateřských škol působících v Novém Městě nad Metují. K 30. září 2019 navštěvovalo základní školy celkem 1 013 žáků, v mateřských školách bylo umístěno 292 dětí.

Město je také zřizovatelem základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže Stonožka. Dalšími organizacemi působícími v oblasti kultury jsou Městská knihovna a Městské muzeum, město je také největším přispěvatelem na činnost Městského klubu, který zajišťuje pro občany města kulturní pořady.

Stálá finanční podpora je městem poskytována sportovním klubům, zájmovým organizacím a kulturním spolkům.  Jedním ze základních hledisek při rozhodování o výši podpory je samozřejmě společenská prospěšnost a dlouhodobá práce s mládeží.    

Ze stovek kulturních, sportovních a společenských akcí, konaných v našem městě v roce 2019, uvádíme pouze některé: Novoměstský ples, Vyhlášení sportovce za rok 2018, Univerzita třetího věku, Brány města dokořán spojené s představením spolků působících ve městě, Smetanovské dny, rodinný festival U nás na zámku, Food Art festival, Festival české filmové komedie, Velká cena v olympijsko-athénském šplhu, lehkoatletická Velká cena Nového Města nad Metují, Dny evropského dědictví, Slavnostní večer a ocenění významných občanů města 28. října, výstava Vánoce s květinou, Dětský silvestr.

Obyvatelstvo

Ke konci roku 2019 žilo podle evidencí Ministerstva vnitra v našem městě 9 356 obyvatel, z toho 4 531 mužů a 4 825 žen. Pokračuje trend snižování počtu obyvatel. V loňském roce se podle našich evidencí narodilo 75 dětí, přistěhovalo se 162 osob, odstěhovalo se 197 osob a zemřelo 84 obyvatel.

Sociální oblast

Nové Město nad Metují je městem, kde systém a rozsah sociální péče patří k nejlepším v kraji. Klientům je v různých životních situacích k dispozici sociální poradenství, asistované hospodaření, sociální ubytovna, oddělení sociálně-právní prevence dětí.

Významnou součástí systému je městem provozované Městské středisko sociálních služeb Oáza s Domem seniorů, stále se rozšiřující pečovatelskou službou, službou Domovinka a odlehčovací službou; dále město provozuje Centrum prevence Mandl, které je zařízením sociální rehabilitace.

V samotném závěru roku město obdrželo od provozovatelky sociálního zařízení působícího v hotelu Metuj oznámení o ukončení činnosti. Tuto krizovou situaci se podařilo ve spolupráci s Královéhradeckým krajem úspěšně vyřešit a pro více jak šedesát klientů tohoto zařízení najít náhradní umístění.

Úklid a údržba města

Je to v našem městě jedna z velmi sledovaných a podporovaných oblastí. Snahou vedení města bylo, je a bude, zajistit v rámci rozumných finančních nákladů co nejlepší a nejefektivnější činnost technických služeb.

Technické služby jsou organizační složkou města a zaměstnávají celkem 29 stálých pracovníků a 22 brigádníků, převážně sezónních studentů. Ti mají jako hlavní náplň práce úklid všech částí města, údržbu městské zeleně, chodníků, komunikací a dopravního značení, opravy a nátěry odpadkových košů a laviček, opravy vybavení dětských hřišť, pomoc při akcích pořádaných městem i místními spolky, údržbu veřejného osvětlení a městského rozhlasu. Technické služby hospodaří s rozpočtem téměř 18,5 milionu korun.

Bezpečnost ve městě

Víme, že žijeme v jednom z nejklidnějších a nejbezpečnějších měst regionu. Úsilí Městské policie v Novém Městě nad Metují (dále jen Městská policie) a její spolupráce s Policií ČR směřují k tomu, aby to bylo pravdou i v budoucích letech. Město v současné době zaměstnává 9 strážníků, včetně velitele, a zajišťuje nepřetržitou hlídkovou službu. Tento početní stav je nejmenší možný pro zachování nepřetržitého režimu.

Zcela zásadní pro bezpečnost ve městě je spolupráce Městské a státní policie, kdy tato spolupráce je na velmi vysoké úrovni. Díky této spolupráci a plně funkčnímu městskému kamerovému systému dosáhla objasněnost trestných činů 74,5 % z celkového počtu 131 oznámených nebo samostatně zjištěných případů trestné činnosti, což je nejlepší výsledek za posledních dvacet let a je z celého Územního odboru Náchod nejlepší. Strážníci společně s policisty dále spolupracovali u 239 událostí. Samostatně strážníci řešili 968 přestupků, které se nejčastěji týkaly oblasti dopravy, majetku, znečišťování veřejného prostranství, kouření na autobusových zastávkách a volného pohybu psů. Celkem naše Městská policie řešila v loňském roce 2 213 událostí.

Další neméně důležitou oblastí bezpečnosti je činnost hasičů a záchranné zdravotní služby. Součinnost těchto složek s našimi strážníky je rovněž bezproblémová, kdy s hasiči Městská policie spolupracovala u 132 událostí a se záchrannou zdravotní službou u 67 událostí. Některé tyto události byly velmi složité a nesmírně tragické, ale vždy byl zásah ze strany všech zasahujících veden kvalitně a profesionálně.

Vážení občané Nového Města nad Metují,

závěrem této stručné zprávy bychom chtěli poděkovat všem občanům města, všem zastupitelům, zaměstnancům města i městem zřizovaných organizací, členům spolků a neziskových organizací, kteří svojí každodenní prací, aktivitou a dobrovolnou činností přispívají k tomu, že Nové Město nad Metují je opravdu příjemným místem pro život.

Za vedení města Nové Město nad Metují

Petr Hable v.r. 
starosta    

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2019

Zprava mesto 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 308,43 kB
Staženo: 61×

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2018

2018 Zpráva o stavu města.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 265,84 kB
Staženo: 268×

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2017

Zprava mesto 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 227,7 kB
Staženo: 344×

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2016

zpráva vedení města o stavu nmnm v roce 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 279,89 kB
Staženo: 328×

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2015

zprava mesto 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,87 kB
Staženo: 404×

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2014

zprava mesto 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 251,82 kB
Staženo: 363×

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč