město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Zpráva vedení

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2021

Vážení občané Nového Města nad Metují, 

stalo se již tradicí, že Vám v tomto období každoročně předkládáme Zprávu o stavu našeho města za uplynulý rok. Dovolte nám, abychom tak učinili i letos a seznámili Vás se Zprávou o stavu našeho města za rok 2021.   

V pořadí již osmou zprávou předkládáme souhrn toho nejvýznamnějšího, co se v Novém Městě nad Metují událo, včetně uvedení plánů do let nadcházejících.

Rok 2021 byl rokem, který – stejně jako rok 2020 - poznamenala pandemie Covid-19, ale po zkušenostech z roku předchozího se podařilo provoz všech městských organizací v rámci možností zachovat. Zde bych chtěl velmi poděkovat především pracovníkům Oázy a pedagogickým pracovníkům, kteří složitou situaci karantén a testování zvládli perfektně a víme, že mnohdy pro ně situace nebyla jednoduchá i vzhledem k velkému množství nákaz.

Majetek a hospodaření města

Město Nové Město nad Metují disponuje majetkem v souhrnné hodnotě 1 miliardy korun.      Nezanedbatelnou část tvoří 282 městských bytů, které jsou průběžně renovovány a modernizovány. Město zakoupilo pozemky a stavby za celkovou částku 5.364.762 Kč (splátkový režim). Za zřízení věcných břemen vydalo částku 11.750 Kč. Výdaje na kolky, za geometrické plány a znalecké posudky byly ve výši 100.361 Kč a poplatky za dálkový přístup činily 3.700 Kč.

V loňském roce hospodařilo město s příjmy ve výši 258.476.270 Kč a výdaji ve výši 242.342.100 Kč. Hospodaření města tak skončilo přebytkem ve výši 16.134.170 Kč. Na rozdílu mezi plánovaným a skutečným schodkem hospodaření se podílely vyšší příjmy města proti upravenému rozpočtu (cca 30,1 mil. Kč), úspory a přesuny u některých investičních a neinvestičních akcí ORM do roku 2022 (cca 23,5 mil. Kč), přesun schválené dotace pro TJ Spartak (10,5 mil. Kč) a běžné úspory rozpočtu, nečerpané rezervy a poskytnuté dotační částky, které nebyly do rozpočtu zahrnuty.

Nad rámec souhrnného dotačního vztahu (dotace na výkon státní správy a školství) ve výši 17.467.600 Kč, jednorázového příspěvku – kompenzačního bonusu – ve výši 2.082.000 Kč a dotací určených příspěvkovým organizacím ve výši 22.306.000 Kč, město obdrželo investiční a neinvestiční dotace v částce 15.694.000 Kč.

Investiční akce

Prostřednictvím Odboru majetku města bylo v loňském roce proinvestováno celkem 38 milionů korun, z toho dotace činily 10 milionů korun. 

Kromě menších výdajů, které byly spojeny se zvelebováním města a přípravou budoucích projektů, bylo zrealizováno 47 akcí, z nichž nejvýznamnějšími jsou: stavební úpravy západního Zadomí, stavební úpravy zelených ploch a chodníků v ulici Sokolská, Urbanisticko-architektonická studie areálu kasáren, protipovodňový informační systém města včetně modernizace městského rozhlasu, chodník podél plakátovací plochy ve Vrchovinách, stavební úpravy na objektu Staré školy v Krčíně, kde byla dokončena rekonstrukce střechy spojená s obnovou poškozeného krovu.

V Základní škole Malecí došlo k rekonstrukci WC v celkové hodnotě 2 928 435,69 Kč, v ZŠ Krčín se nákladem 394 089 Kč opravila školní kuchyně. Realizována byla také 1. etapa rekonstrukce komunikace v ulici Na Bořetíně včetně přilehlé parkovací plochy.

V červnu byla otevřena první část nového parku Březinky o výměře 1 659 m2. Jeho stavba byla spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Z celkové částky 1 211 745,6 Kč činí dotace 416 248 Kč. Park byl vybudován v lokalitě, kde byla dříve jen louka bez zvláštního účelu. Občané ji využívali pouze k průchodu z jedné části města do druhé a chyběla zde jakákoliv občanská vybavenost. Dnes je přehledným a bezpečným místem, kudy mohou děti chodit do nedaleké školy, občané zde mohou trávit svůj volný čas a využít gril nebo trávník k pikniku.

Územní plánování

V roce 2021 pokračovalo pořizování Změny č. 2 Územního plánu Nového Města nad Metují. Po vyhodnocení obdržených vyjádření dotčených orgánů a připomínek veřejnosti došlo k úpravě návrhu zadání této změny a Zastupitelstvo města jej dne 18. 3. 2021 schválilo.

Následně byla zahájena spolupráce s projektantem této změny na zpracování jejího návrhu, který byl dokončen na samém konci roku. V roce 2021 byla dokončena dokumentace návrhu Změny č. 3 a dne 16. 6. 2021 proběhlo veřejné projednání.

Dne 18. 3. 2021 Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení změny č. 4. Následně bylo vypracováno a projednáno zadání této změny.       Upravené znění pak schválilo Zastupitelstvo města dne 11. 11. 2021. Na základě doporučení pořizovatele došlo ke spojení schváleného Zadání změny č. 2 a Zadání změny č. 4 do jedné dokumentace návrhu.

Pokračovaly práce na návrhu Změny č. 1 Regulačního plánu Rychta, u kterých dochází ke komplikované koordinaci s probíhajícím procesem pořizování Urbanisticko-architektonické studie na objekt Kina 70.

Zastupitelstvo města dne 11. 10. 2021 vzalo na vědomí pořízenou Územní studii Krčínského návrší.

Dále město stále sleduje probíhající procesy týkající se aktualizací Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, kde, již dne 28. 3. 2019 podalo svůj požadavek na vymezení koridoru pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v tras Spy – Vladivostok – Osma – Nahořany, a to na podkladě výsledku místního referenda konaného v roce 2018. Tento požadavek je součástí Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021), schválené zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 13. 9. 2021, dle které Aktualizace č. 5 prověří možnosti a podmínky pro vymezení koridoru územní rezervy dle vzneseného požadavku.

Školství, kultura a zájmová činnost

Město je zřizovatelem základních a mateřských škol působících v Novém Městě nad Metují. K 30. září 2021 navštěvovalo základní školy celkem 1 004 žáků, v mateřských školách bylo umístěno 301 dětí.

Město je také zřizovatelem Základní umělecké školy B. Smetany a Domu a mládeže Stonožka. Dalšími organizacemi působícími v oblasti kultury jsou Městská knihovna, Městské muzeum a rovněž Městský klub, který zajišťuje pro občany města kulturní pořady.

Stálá finanční podpora je městem poskytována sportovním klubům, zájmovým organizacím a kulturním spolkům.     

Jedním ze základních hledisek při rozhodování o výši podpory je samozřejmě veřejná prospěšnost a dlouhodobá práce s mládeží.   

Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí bylo v roce 2021 opět výrazně ovlivněno koronavirovou pandemií. Řada akcí musela být zrušena nebo přesunuta. Z těch, které proběhly, můžeme zmínit Univerzitu třetího věku, Festival české filmové komedie, Velkou cenu v olympijsko-athénském šplhu, letní koncerty na Husově náměstí a Dny evropského dědictví.

Obyvatelstvo

Dle evidence Ministerstva vnitra žilo vloni v našem městě 9187 obyvatel, z toho 4 503 mužů a 4 780 žen. Pokračuje trend snižování počtu obyvatel.      V loňském roce se podle našich evidencí narodilo 72 dětí, přistěhovalo se 152 osob, odstěhovalo se 193 osob a zemřelo 135 obyvatel.

Sociální oblast

Nové Město nad Metují je městem, kde systém a rozsah sociální péče patří k nejlepším v kraji. Klientům je v obtížných životních situacích k dispozici sociální výpomoc a poradenství, asistované hospodaření, ubytovna a od loňského roku také Taxi pro seniory, půjčovna kompenzačních pomůcek a také poradenství pracovníků Oddělení sociální prevence.

Významnou součástí systému je městem provozované Městské středisko sociálních služeb OÁZA s Domovem pro seniory, stále se rozšiřující pečovatelskou službou, službou Domovinka a odlehčovací službou.

Město dále provozuje Centrum prevence Mandl, které je službou sociální rehabilitace. Město také úzce spolupracuje s mnoha dalšími sociálními a navazujícími službami a podílí se na jejich financování.

V roce 2021 se Odboru sociálních věcí podařilo navázat po dlouhých vyjednáváních spolupráci s Potravinovou bankou Okresní charity Náchod a se Sociálním šatníkem v Hradci Králové. Od Potravinové banky v Hradci Králové se podařilo získat, a to i pro potřeby Úřadu práce v Novém Městě nad Metují, respirátory pro sociálně potřebné občany.

V roce 2021 začala službu Taxi pro seniory provozovat Vodní záchranná a dopravní služba, s. r. o., Náchod.  Za tuto službu město Nové Město nad Metují zaplatilo 114.355 Kč.     

V průměru bylo uskutečněno měsíčně 34 jízd a do konce roku 2021 bylo vydáno 186 průkazů. Služba je hojně využívána a velmi kladně hodnocena veřejností.

Úklid a údržba města

Pořádek ve městě je jednou z velmi sledovaných oblastí. Snahou vedení města bylo, je a bude, zajistit co nejlepší a nejefektivnější činnost Technických služeb. Technické služby jsou organizační složkou města a hospodaří s ročním rozpočtem 23 milionů korun.

V loňském roce TS získaly do svého vozového parku novou vysokozdvižnou plošinu Mercedes Benz Atego za více jak 4 miliony korun. V roce 2021 zaměstnávaly 30 stálých zaměstnanců, 1 pracovníka delegovaného úřadem práce a 10 sezónních brigádníků, převážně studentů. Hlavní náplň práce tvoří úklid města, údržba městské zeleně, chodníků, komunikací a dopravního značení, opravy a nátěry odpadkových košů a laviček, opravy vybavení dětských hřišť, pomoc při akcích pořádaných městem, údržba veřejného osvětlení a městského rozhlasu.

Pro zajímavost: v loňském roce pracovníci Technických služeb vyvezli na skládku celkem 185 tun odpadu (převážně z odpadkových košů ve městě) a 60 tun uličních smetků. Zahradníci vysázeli například 2500 ks sazenic tulipánů, 140 keřů a 28 stromů.

Bezpečnost ve městě

Z dlouhodobého sledování víme, že žijeme v jednom z nejklidnějších a nejbezpečnějších měst regionu. Úsilí Městské policie v Novém Městě nad Metují a její spolupráce s Policií ČR směřují k tomu, aby to bylo pravdou i v budoucích letech. Město v současné době zaměstnává 9 strážníků, včetně velitele, a zajišťuje nepřetržitou hlídkovou službu. Tento početní stav je nejmenší možný pro zachování nepřetržitého režimu.

V roce 2021 řešila Městská policie celkem 1 909 událostí. Toto číslo obsahuje počty případů, kdy byla MP z nějakého důvodu potřeba.  Jednak se jedná o zjištěné přestupky a zbytek tvoří zásahy nejrůznějšího charakteru – od banálních případů jako je např. doručování písemnosti až po zásahy u těžkých dopravních nehod nebo u domácího násilí.

Bylo zjištěno 818 přestupků, které byly řešeny následovně: 419 udělených příkazových pokut v celkové finanční hodnotě 365 900 Kč, 15 závažnějších přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu a 384 méně závažných bylo řešeno domluvou. Prokázalo se, že zavedením stacionárních radarů došlo ke zklidnění dopravy v našem městě.

Městská policie Nové Město nad Metují na řešení událostí spolupracuje zejména s Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem ČR a zdravotnickou záchrannou službou. Tato spolupráce je vždy na vysoké úrovni, plně profesionální, zaměřená především na záchranu lidských životů a zmírnění materiálních škod. 

Vážení občané Nového Města nad Metují,

závěrem této Zprávy bychom chtěli poděkovat všem občanům města, všem zastupitelům, zaměstnancům města i městem zřizovaných organizací, členům spolků a neziskových organizací, kteří svojí každodenní prací, aktivitou a dobrovolnou činností přispívají k tomu, že Nové Město nad Metují je příjemným místem k životu.

Za vedení města Nové Město nad Metují

 

Petr Hable v.r. 
starosta  

  

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2021

Zpráva o stavu města 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 172,5 kB
Staženo: 276×

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2020

Zprava mesto 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 185,25 kB
Staženo: 214×

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2019

Zprava mesto 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 308,43 kB
Staženo: 271×

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2018

2018 Zpráva o stavu města.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 265,84 kB
Staženo: 554×

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2017

Zprava mesto 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 227,7 kB
Staženo: 582×

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2016

zpráva vedení města o stavu nmnm v roce 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 279,89 kB
Staženo: 536×

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2015

zprava mesto 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,87 kB
Staženo: 635×

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2014

zprava mesto 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 251,82 kB
Staženo: 585×

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
8
28
9
29
11
30
8
31
8
1
11
2
11
3
8
4
10
5
7
6
9
7
11
8
12
9
10
10
10
11
10
12
11
13
11
14
10
15
14
16
11
17
11
18
10
19
10
20
11
21
11
22
13
23
12
24
12
25
12
26
13
27
13
28
12
29
14
30
12

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč