město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Psycholog

Standard č. 9 - Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

 

Standard č. 9. 

Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

 

 

 

9 a

Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy výkonu sociálně-právní ochrany.

Zejména

 • respektuje individuální přístup ke všem klientům,
 • vychází z individuálních potřeb každého klienta,
 • uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta,
 • podporuje samostatnost klientů,
 • motivuje k péči o děti,
 • posiluje sociální začleňování klientů,
 • důsledně dodržuje lidská práva a základní svobody,
 • podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím,
 • informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany.

Cíle kritéria:

 • Znalost principů sociálně-právní ochrany a jejich uplatňování v praxi jsou základem při poskytování sociálně-právní ochrany.

Zaměstnanci respektují základní principy výkonu sociálně-právní ochrany dětí, včetně základních lidských práv a svobod, a v praxi je důsledně uplatňují, a to zejména:

 • zaměstnanci sociálně-právní ochrany respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti,
 • respektují právo každého jedince na seberealizaci,
 • vedou ho k zodpovědnosti sám za sebe, zapojují klienta do procesu řešení jeho situace,
 • ochraňují důstojnost a lidská práva klientů,
 • neuplatňují žádnou formu diskriminace,
 • ochraňují klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení,
 • informace třetím osobám předávají pouze se souhlasem klienta,
 • vedou klienta k vědomí odpovědnosti sám za sebe,
 • hledají možnosti, jak zapojit klienta do procesu řešení jejich situace,
 • sociální pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku k zaměstnavateli,
 • zohledňuje znalosti, zkušenosti, názory svých kolegů a ostatních odborných pracovníků,
 • spolupracuje na zvýšení kvality poskytované služby spoluprací s dalšími odborníky,
 • dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání,
 • usiluje o zvýšení odborné úrovně sociální práce,
 • uplatňuje nové přístupy a nové metody,
 • celoživotně se vzdělává,
 • využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků pro svůj osobní růst,
 • hájí nejlepší zájem dítěte,
 • přispívá k vytvoření podmínek pro zdárný fyzický, duševní, duchovní a sociální rozvoj dítěte,
 • snaží se předejít jakékoliv formě týrání, zneužívání a zanedbávání,
 • ctí rodinu jako základní a přirozené prostředí pro rozvoj dítěte,
 • respektuje práva a povinnosti rodičů vůči dítěti, podporuje jejich odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte,
 • motivuje rodiče k tomu, aby dítě mohlo žít ve svém přirozeném prostředí, snaží se zamezit oddělení dítěte od rodičů, pokud to není v přímém rozporu s jeho nejlepšími zájmy,
 • pomáhá v návratu dítěte do jeho přirozeného prostředí nebo náhradního rodinného prostředí, pokud dojde k oddělení dítěte od rodiče a pokud to není v přímém rozporu se zájmy dítěte,
 • poskytuje dítěti mimořádnou ochranu, pokud dojde k jeho umístění mimo přirozené rodinné prostředí,
 • podporuje pravidelný účelný kontakt s oběma rodiči, pokud to není v přímém rozporu se zájmy dítěte,
 • ctí právo dítěte sdělit svůj názor a přání a pomáhá mu při jeho naplňování,
 • ctí právo dítěte na soukromí, nevystavuje dítě svévolným zásahům do jeho soukromého života a života jeho rodiny.

Pokud dojde k porušení některých základních principů, je postupováno v souladu se zákoníkem práce.

9 b

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami se specifickými potřebami, nebo má dojednanou spolupráci s fyzickými osobami a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě.

Cíle kritéria:

 • Klientům se specifickými potřebami je bez rozdílu dostupný výkon sociálně-právní ochrany.
 • Orgán sociálně-právní ochrany zná specifické potřeby klientů.

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany jsou schopni komunikovat s klienty se specifickými potřebami a poskytovat jim běžné služby a poradenství. V případě potřeby je zaměstnanec schopen zajistit komunikaci v cizím jazyce i ve znakové řeči, tato služba bude zajištěna externě. Zaměstnanci sociálně-právní ochrany mají k dispozici přehled tlumočníků (příloha č. 31 – Tlumočnické služby). Jednotliví zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí umí vést rozhovor s dítětem, pro komunikaci s dětmi mohou využít lektorské a terapeutické pomůcky b-creative a sadu pomůcek Focus box. Pokud se jedná o velmi náročnou situaci, mají možnost k rozhovoru s ohroženým dítětem využít podpory a pomoci psycholožky sociálně-právní ochrany dětí.

9 c

Orgán sociálně-právní ochrany provádí u všech případů, zejména v okamžiku zavedení dítěte do evidence dětí uvedených v § 54 zákona, základní vyhodnocení potřeb dítěte a situace rodiny, zaměřené na skutečnost, zda se jedná o dítě vymezené v & 6 a & 54 písm. a) zákona, o dítě uvedené v & 54 písm. b) zákona, nebo o dítě zařazené do evidence dětí z jiného důvodu. Jestliže ze závěru vyhodnocování vyplývá, že se jedná o dítě vymezené v & 6 zákona, provádí orgán sociálně-právní ochrany podrobné vyhodnocování.

Cíle kritéria:

 • Zjištění a objektivní vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny.
 • Zaměstnanci rozlišují dva typy vyhodnocování a umějí je používat.

Orgán sociálně-právní ochrany provádí u všech případů, zejména v okamžiku zavedení dítěte do evidence dětí uvedených v § 54 zákona, základní vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny, zaměřené na skutečnost, zda se jedná o dítě ohrožené. K tomuto účelu je využíván formulář posouzení naléhavosti případu (Příloha č. 48 - Posouzení naléhavosti případu) a adekvátní metody sociální práce v potřebném rozsahu základního vyhodnocení. Jestliže ze závěru posouzení naléhavosti případu a základního vyhodnocování vyplývá, že se jedná o dítě uvedené v § 6 zákona, provádí orgán sociálně-právní ochrany podrobné vyhodnocování (příloha č. 24 – Vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny) a ideálně svolá i případovou konferenci. Oba nástroje sociální práce slouží jako podklad k tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte (Příloha č. 25 – Individuální plán ochrany dítěte), který musí být zpracován nejdéle do 30 dnů ode dne přijetí dítěte do evidence sociálně-právní ochrany dětí.

Vyhodnocení situace dítěte probíhá na těchto principech:

 • je zaměřeno na nejlepší prospěch dítěte,
 • odvíjí se od stádia vývoje daného dítěte,
 • je orientováno na prostředí, ve kterém dítě žije,
 • bere v úvahu kulturní, náboženské a etnické zázemí dítěte,
 • zahrnuje dítě, rodiče a širší rodinu,
 • zaměřuje se na silné stránky rodiny a objasňuje stávající obtíže,
 • pracuje na mezioborové úrovni, spolupracuje s úřady, nevládními neziskovými organizacemi, zdravotníky a školou,
 • jedná se o proces, nikoli o jednorázový úkon,
 • probíhá paralelně ve spolupráci s dalšími službami pro rodiny a děti,
 • je založeno na důkazech získaných terénní prací, nikoli pouze na zprostředkovaných informacích.

Vyhodnocení se provádí pro každé dítě v rodině samostatně. Podrobné vyhodnocení je přehodnocováno nejdéle jednou za půl roku, jinak podle potřeby a to vždy, kdy dojde ke změně rozhodných skutečností. Vyhodnocování je metodou sociální práce, spočívá ve sběru relevantních informací a v jejich analýze. Na základě vyhodnocení jsou plánovány a přijímány adekvátní opatření a intervence, zprostředkovávají se podpůrné služby a další činnosti vedoucí k podpoře a aktivizaci rodiny.

9 d

Orgán sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností zpracovává v případě, kdy provedl podrobné vyhodnocování se závěrem, že se jedná o dítě vymezené v § 6 zákona, individuální plán ochrany dítěte, podle potřeby jej přehodnocuje a následně jej uzavírá.

Cíle kritéria:

 • Strukturovat proces práce na případu ohroženého klienta.
 • Definovat postup, kdy a jak zpracovávat individuální plán ochrany dítěte, jeho přehodnocování a uzavírání.

Na základě podrobného vyhodnocení situace dítěte uvedené v § 6 zákona zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí vypracuje individuální plán ochrany dítěte, (příloha č. 25 – Individuální plán ochrany dítěte) ve kterém stanoví cíle, rozsah navržených opatření a metody sociální práce s rodinou, rozsah spolupráce rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu, časový plán a hodnocení a ověřování. Individuální plán se vypracovává ve spolupráci s rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu a ve spolupráci s dítětem, a to přiměřeně s ohledem na jeho věk a psychickou vyspělost. Při stanovování cílů a kroků k jejich naplnění vychází z metody SMART – cíle jsou specifické (konkrétní), měřitelné, akceptovatelné, realistické a termínované. Individuální plán ochrany dítěte je přehledný dokument prokazující kontinuální práci s dítětem a jeho rodinou. Individuální plán podepisují rodiče, dítě a koordinátor případu.  Individuální plán je podle potřeby přehodnocován, a to ve stanoveném termínu, nejméně však jednou za půl roku. Na základě přehodnocení je plán aktualizován pro další časový úsek práce na případu s termínem následného přehodnocení. Pokud jsou cíle naplněny, individuální plán ochrany dítěte se uzavírá a dítě se ze základní evidence vyřazuje.

Individuální plán se zpracovává za účasti dítěte a jeho rodiny, s výjimkou situací, kdy není v zájmu dítěte, aby bylo vystaveno některým náročným situacím, které mohou při zpracování plánu vzniknout. Toto hledisko je vždy pečlivě posuzováno. Pokud není individuální plán zpracováván ve spolupráci s dítětem a jeho rodinou, např. pro jejich nezájem, je ve spisové dokumentaci tato skutečnost zaznamenána a zdokumentovány kroky učiněné k motivování rodiny pro spolupráci.

Pro vyhodnocení a individuální plán má orgán sociálně-právní ochrany vytvořen jednotný formulář, který se v písemné podobě zakládá do spisové dokumentace. Zaměstnanci sociálně – právní ochrany využívají dostupné metodické materiály, které jsou pro oblast vyhodnocování a plánování zpracovány. Všichni zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí vedou k dítěti jeden formulář vyhodnocení situace dítěte a jeden formulář individuálního plánu ochrany, při jejich úpravě postupují v rámci interních stanovených postupů (Příloha č. 49 – Interní pravidla k úpravě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a IPOD).

Příloha č. 24

Vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny
Příloha č. 24 - Vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 177,55 kB
Staženo: 1,427×
Vloženo: 17. 5. 2021

Příloha č. 25

Individuální plán ochrany dítěte
Příloha č. 25 - Individuální plán ochrany_aktualni.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 82 kB
Staženo: 893×
Vloženo: 14. 3. 2024

Příloha č. 31

Příloha č. 31 -Tlumočnické služby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 128,34 kB
Staženo: 321×
Vloženo: 14. 3. 2024

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
8
28
9
29
11
30
8
31
8
1
11
2
11
3
8
4
10
5
7
6
9
7
11
8
12
9
10
10
10
11
10
12
11
13
11
14
10
15
14
16
11
17
11
18
10
19
10
20
11
21
11
22
13
23
12
24
12
25
12
26
13
27
13
28
12
29
14
30
12

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč