město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 9 - Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

9a

Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany dětí základní principy výkonu sociálně-právní ochrany

Zejména

 • respektuje individuální přístup ke všem klientům
 • vychází z individuálních potřeb každého klienta
 • uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta,
 • podporuje samostatnost klientů,
 • motivuje k péči o děti,
 • posiluje sociální začleňování klientů,
 • důsledně dodržuje lidská práva a základní svobody,
 • podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím,
 • informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany

Zaměstnanci respektují základní principy výkonu sociálně-právní ochrany dětí, včetně základních lidských práv a svobod, a v praxi je důsledně uplatňují, a to zejména:

 • zaměstnanci sociálně-právní ochrany respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti
 • respektují právo každého jedince na seberealizaci
 • vedou ho k zodpovědnosti sám za sebe, zapojují klienta do procesu řešení jeho situace
 • ochraňují důstojnost a lidská práva klientů
 • neuplatňují žádnou formu diskriminace
 • ochraňují klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení
 • informace třetím osobám předávají pouze se souhlasem klienta
 • sociální pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku k zaměstnavateli
 • zohledňuje znalosti, zkušenosti, názory svých kolegů a ostatních odborných pracovníků
 • spolupracuje na zvýšení kvality poskytované služby spoluprací s dalšími odborníky
 • dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání
 • usiluje o zvýšení odborné úrovně sociální práce
 • uplatňuje nové přístupy a nové metody
 • celoživotně se vzdělává
 • využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků pro svůj osobní růst
 • hájí nejlepší zájem dítěte
 • přispívá k vytvoření podmínek pro zdárný fyzický, duševní, duchovní a sociální rozvoj dítěte
 • snaží se předejít jakékoliv formě týrání, zneužívání a zanedbávání
 • ctí rodinu jako základní a přirozené prostředí pro rozvoj dítěte
 • motivuje rodiče k tomu, aby dítě mohlo žít ve svém přirozeném prostředí, pomáhá v návratu dítěte do jeho přirozeného prostředí nebo náhradního rodinného prostředí, pokud dojde k oddělení dítěte od rodiče a pokud to není v přímém rozporu se zájmy dítěte
 • poskytuje dítěti mimořádnou ochranu, pokud dojde k jeho umístění mimo přirozené rodinné prostředí
 • podporuje pravidelný účelný kontakt s oběma rodiči, pokud to není v přímém rozporu se zájmy dítěte
 • ctí právo dítěte sdělit svůj názor a přání a pomáhá mu při jeho naplňování
 • ctí právo dítěte na soukromí, nevystavuje dítě svévolným zásahům do jeho soukromého života a života jeho rodiny

Pokud dojde k porušení některých základních principů, je postupováno v souladu se zákoníkem práce.

9b

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany jsou schopni komunikovat s klienty se specifickými potřebami a poskytovat jim běžné služby a poradenství. Ve správním obvodu nežijí cizojazyčné komunity. V případě potřeby je zaměstnanec schopen zajistit komunikaci v cizím jazyce, tato služba bude zajištěna externě. Zaměstnanci sociálně-právní ochrany mají k dispozici přehled tlumočníků (příloha č. 31 – Tlumočnické služby). Pro komunikaci s dětmi zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí využívají lektorské a terapeutické pomůcky b-creative. Konkrétně lze využít Karty emocí, které jsou užitečnou pomůckou s širokými možnostmi využití. Lidé obvykle interpretují pocity, emoce a své psychické stavy rozdílně a také je rozdílně vyjadřují. Někdy může být obtížné naše pocity vyjádřit a pojmenovat, karty emocí komunikaci usnadní. Kresby na kartičkách Moře emocí umožňují vyjádřit pocity beze slov, případně ta správná slova pomáhají hledat. Dalším pomůckou pro komunikaci s dětmi a jejich rodiči je sada karet Resilio. Ty slouží k rozeznání pocitů v každodenních situacích, k vyjádření názorů, představ, plánů.

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany jsou schopni komunikovat s klienty se specifickými potřebami a poskytovat jim běžné služby a poradenství. Ve správním obvodu nežijí cizojazyčné komunity. V případě potřeby je zaměstnanec schopen zajistit komunikaci v cizím jazyce, tato služba bude zajištěna externě. Zaměstnanci sociálně-právní ochrany mají k dispozici přehled tlumočníků (příloha č. 31 – Tlumočnické služby). Pro komunikaci s dětmi zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí využívají lektorské a terapeutické pomůcky b-creative. Konkrétně lze využít Karty emocí, které jsou užitečnou pomůckou s širokými možnostmi využití. Lidé obvykle interpretují pocity, emoce a své psychické stavy rozdílně a také je rozdílně vyjadřují. Někdy může být obtížné naše pocity vyjádřit a pojmenovat, karty emocí komunikaci usnadní. Kresby na kartičkách Moře emocí umožňují vyjádřit pocity beze slov, případně ta správná slova pomáhají hledat. Dalším pomůckou pro komunikaci s dětmi a jejich rodiči je sada karet Resilio. Ty slouží k rozeznání pocitů v každodenních situacích, k vyjádření názorů, představ, plánů.

9c

Orgán sociálně-právní ochrany provádí u všech případů, zejména v okamžiku zavedení dítěte do evidence dětí uvedených v § 54 zákona, základní vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny (dále jen „vyhodnocování“), zaměřené na skutečnost, zda se jedná o dítě uvedené v § 6 a § 54 písm. a) zákona, o dítě uvedené v § 54 písm. b) zákona, nebo o dítě zařazené do evidence dětí z jiného důvodu. Jestliže ze závěru vyhodnocování vyplývá, že se jedná o dítě uvedené v § 6 zákona, provádí orgán sociálně-právní ochrany podrobné vyhodnocování (příloha č. 24 – vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny). Vyhodnocení slouží jako podklad k tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte, který musí být zpracován nejdéle do 30 dnů ode dne přijetí dítěte do evidence sociálně-právní ochrany dětí.

Vyhodnocení situace dítěte probíhá na těchto principech:

 • je zaměřeno na nejlepší prospěch dítěte
 • je orientováno na prostředí, ve kterém dítě žije
 • bere v úvahu kulturní, náboženské a etnické zázemí dítěte
 • zahrnuje dítě, rodiče a širší rodinu
 • zaměřuje se na silné stránky rodiny
 • jedná se o proces
 • probíhá paralelně ve spolupráci s dalšími službami pro rodiny a děti
 • je založeno na důkazech získaných vlastním šetřením, práci v terénu

Vyhodnocení se provádí pro každé dítě v rodině samostatně.

9d

Na základě podrobného vyhodnocení situace dítěte uvedené v § 6 zákona orgán sociálně-právní ochrany dětí vypracuje individuální plán ochrany dítěte, ve kterém stanoví cíle, rozsah navržených opatření, metody sociální práce s rodinou a rozsah intervencí a pomoci, spolupráce s dalšími orgány a osobami, rozsah spolupráce rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu, časový plán a hodnocení a ověřování. Individuální plán je podle potřeby přehodnocován, nejméně však jednou za tři měsíce. Pokud jsou cíle naplněny, individuální plán ochrany dítěte se uzavírá (příloha č. 25 – individuální plán ochrany dítěte).

Pro vyhodnocení a individuální plán má orgán sociálně-právní ochrany vytvořen jednotný formulář, který se v písemné podobě zakládá do spisové dokumentace.

Ve spise Om je vždy založeno aktuální vyhodnocení situace dítěte a aktuální IPOD. Předcházející jsou skartovány.

Příloha č. 24

Vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny
Příloha č. 24 - Vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 291,89 kB
Staženo: 722×
Vloženo: 29. 1. 2018

Příloha č. 25

Individuální plán ochrany dítěte
Příloha č. 25 - Individuální plán ochrany dítěte.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 184,4 kB
Staženo: 552×
Vloženo: 29. 1. 2018

Příloha č. 31

Příloha č. 31 -Tlumočnické služby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 190,47 kB
Staženo: 138×
Vloženo: 29. 1. 2018