město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Psycholog

Standard č. 5 - Přijímání a zaškolování

 

Standard č. 5. 

Přijímání a zaškolování

 

5 a

Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany.

5c

Orgán sociálně – právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v orgánu sociálně-právní ochrany a vykonávajícího sociálně-právní ochranu v právními předpisy stanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti.

Cíle kritéria:

  • Zaměstnanci prokazatelně splňují kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle příslušných právních předpisů.
  • Zaměstnanci prokazatelně disponují zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany dětí podle příslušných předpisů a noví zaměstnanci jsou ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti přihlášeni.

Každý zaměstnanec přijímaný na pozici vedoucího zaměstnance nebo zaměstnance sociálně-právní ochrany dětí je přijímán na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Všichni zaměstnanci disponují zvláštní odbornou způsobilostí nebo rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání pro kvalifikaci „zvláštní odborná způsobilost – obecná i zvláštní část pro správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí“. Od roku 2015 již nelze uznat rovnocennost vzdělávání, proto zkoušky zvláštní odborné způsobilosti musí splnit každý nový zaměstnanec, pokud je v době nástupu už nemá. Ke složení této zkoušky jsou zaměstnanci přihlášeni do šesti měsíců od vzniku pracovního poměru. Na dodržení těchto lhůt dohlíží personalistka městského úřadu, která zajišťuje i organizační záležitosti a vede evidenci v osobních složkách všech zaměstnanců.

5 b

Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro přijímání nových zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.

Cíl kritéria:

  • Zabezpečení jednotného a odpovídajícího způsobu výběru nových zaměstnanců.

Přijímání nových zaměstnanců města Nového Města nad Metují se řídí zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Jeho realizaci zajišťuje personální oddělení. To i sestavuje výběrovou komisi a stanovuje její kompetence. Nový zaměstnanci se přijímají na základě vyhlášeného výběrového řízení, které je zveřejněno na úřední desce úřadu, webových stránkách města a na úřadu práce. Vyhlášení výběrového řízení obsahuje především charakteristiku vykonávané práce, kvalifikační požadavky v návaznosti na odbornou způsobilost, osobnostní předpoklady, požadované dovednosti, další předpoklady a doklady jako je doklad o bezúhonnosti, profesní životopis, motivační dopis, termín k podání přihlášek do výběrového řízení.

Po uzavření přihlášek dojde nejdříve k vyřazení těch, které nesplňují předepsaná kritéria. Následně personalistka úřadu jmenuje výběrovou komisi, stanoví termín konání výběrového řízení a zašle pozvánky k výběrovému řízení. Při samotném výběrovém řízení je uchazeč nejdříve představena výběrová komise, poté uchazeč představuje sám sebe a zdůvodňuje podání přihlášky, pak se dotazují členové výběrové komise. Na závěr je uchazeč informován, jak se dozví o výsledku výběrového řízení a v jakém termínu. Žádosti neúspěšných zájemců jsou jim, pokud o to požádají, vráceny. V opačném případě jsou založeny na personálním oddělení úřadu.

5 d

Orgán sociálně-právní ochrany má písemné zpracována pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu.

Cíl kritéria:

  • Zajištění dostatečné přípravy nových zaměstnanců na výkon pracovní činnosti.

Orgán sociálně-právní ochrany přijímá nové zaměstnance v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. Na základě rozhodnutí tajemníka úřadu není možný souběh dvou zaměstnanců na jedné pracovní pozici, proto nový zaměstnanec nastoupí do pracovního poměru následně po ukončení pracovního poměru odcházejícím zaměstnancem. Za adekvátní zaškolení je zodpovědný vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí, nebo jím pověřený zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí. Ten potom nového zaměstnance zaškoluje a předává příslušnou agendu. Nový zaměstnanec se postupně seznamuje s agendou celého orgánu sociálně-právní ochrany. Obsahem zaškolování je seznámení se s pracovištěm, spolupracovníky, seznámení se s pracovním postupy a s principy, zásadami práce (metodiky, manuály, vnitřní předpisy) a proškolení v rámci BOZP. Zaškolování probíhá během zkušební doby tří měsíců, kdy v polovině zkušební doby a na konci zkušební doby probíhá hodnocení zaměstnance vedoucím zaměstnancem. Hodnocení probíhá podle Metodiky hodnocení zaměstnanců úřadu (příloha č. 15 – Metodika hodnocení zaměstnanců úřadu). Hodnotící formulář je založen na personálním oddělení v osobní složce hodnoceného zaměstnance (příloha č. 16 – Hodnotící formuláře). Jeho součástí je i identifikace vzdělávacích potřeb nového zaměstnance. Zaškolování probíhá podle písemných pravidel pro zaškolování nových zaměstnanců, zakotvených v adaptačním plánu, který obsahuje především jméno a příjmení odpovědného zaměstnance za zaškolování (mentora), obsah zaškolování, dobu zaškolování a způsob ukončení zaškolování (příloha č. 17 – Adaptační plán)

5e

Orgán sociálně-právní ochrany dětí určuje, zda umožní studentům a jiným fyzickým osobám stát se stážisty nebo dobrovolníky na svém pracovišti. Orgán sociálně-právní ochrany umožňuje studentům nebo jiným fyzickým osobám působit jako stážisté nebo dobrovolníci, a to na základě smlouvy a po náležitém proškolení.

Kritéria cíle:

  • Pracoviště má určeno, zda umožní fyzický osobám stát se dobrovolníky nebo stážisty.
  • Existují jasná a srozumitelná pravidla pro výběr a působení stážistů či dobrovolníků včetně přesně stanovených kompetencí při jejich působení.
  • Existují jasná pravidla pro zaškolování stážistů i dobrovolníků, včetně určení odpovědného pracovníka pro zaškolování.

Orgán sociálně-právní ochrany na základě žádosti studenta umožňuje praxi na svém pracovišti. Organizační záležitosti a zaškolení v oblasti bezpečnosti práce zajišťuje v den nástupu praktikanta personální oddělení úřadu. Praktikanti mají s městským úřadem uzavřenou smlouvu o praxi, podepisují čestné prohlášení o zachování mlčenlivosti. Praktikanti jsou vybíráni na základě předložené žádosti a typu vyšší nebo vysoké školy, kterou studují. Studentům středních škol se praxe neumožňuje. Vedoucím zaměstnancem je určen zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí (mentor), který provází praktikanta po celou dobu praxe. Praktikant ve spolupráci se svým mentorem sestaví plán praxe, kde jsou popsány práva a povinnosti praktikanta a organizace, umožňující praxi, oblasti praxe, začátek práce, ukončení praxe, způsob hodnocení praxe. Formální podoba plánu praxe se odvíjí od jednotlivých škol, které mají k tomuto účelu stanovené svoje metodiky a formuláře.

Kontakty praktikantů s klienty probíhají vždy pod dohledem mentora, se souhlasem klientů se praktikant může seznámit s jejich údaji a s jejich spisovou dokumentací, účastnit se při sociálním šetření, jednání u soudů a dalších činností s výkonem sociálně-právní ochrany souvisejících. Svůj souhlas dává klient písemně na předepsané formuláři (Příloha č. 18 – Souhlas klienta).

Souběh více praxí není z organizačních důvodů možný, orgán sociálně-právní ochrany přijímá vždy jednoho praktikanta na určité, předem stanovené, období.

Stáže pro absolventy vysokých škol na našem pracovišti neumožňujeme.

Dobrovolníkům není dobrovolnická služba na našem pracovišti umožňována.

 

Příloha č. 15

metodika hodnocení zaměstnanců úřadu
příloha č. 15 - metodika hodnocení zaměstnanců úřadu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 624,3 kB
Staženo: 2,879×
Vloženo: 3. 10. 2017

Příloha č. 17

adaptační plán
příloha č. 17 - adaptační plán.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 174,47 kB
Staženo: 899×
Vloženo: 3. 10. 2017

Příloha č. 18

souhlas klienta
Příloha č. 18 - Souhlas klienta.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 89,51 kB
Staženo: 376×
Vloženo: 7. 2. 2023

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
16
2
15
3
15
4
16
5
16
6
16
7
17
8
13
9
12
10
12
11
12
12
12
13
15
14
14
15
14
16
13
17
13
18
14
19
14
20
14
21
14
22
15
23
13
24
13
25
13
26
13
27
13
28
14
29
15
30
14
31
14
1
12
2
13
3
13
4
14

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč