město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 5 - Přijímání a zaškolování

Přijímání a zaškolování

5a 5 c

Každý zaměstnanec přijímaný na pozici vedoucího zaměstnance nebo zaměstnance sociálně-právní ochrany dětí je přijímán na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Všichni zaměstnanci disponují podle zákonné lhůty zvláštní odbornou způsobilostí nebo rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání pro kvalifikaci „zvláštní odborná způsobilost – obecná i zvláštní část pro správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí“. Ke složení této zkoušky jsou zaměstnanci přihlášeni do šesti měsíců od vzniku pracovního poměru. Na dodržení těchto lhůt dohlíží personalistka městského úřadu, která zajišťuje i organizační záležitosti a vede evidenci v osobních složkách všech zaměstnanců. V případech daných zákonem může být zaměstnanec této povinnosti zproštěn a to v případě, že mu zkoušku nahrazuje vzdělání v ustanovených typech bakalářského nebo magisterského studia.

 

5b

Přijímání nových zaměstnanců města Nového Města nad Metují se řídí zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění. Jeho realizaci zajišťuje personální oddělení. To i sestavuje výběrovou komisi a stanovuje její kompetence. Nový zaměstnanci se přijímají na základě vyhlášeného výběrového řízení, které je zveřejněno na úřední desce webových stránek města a na úřadu práce. Vyhlášení výběrového řízení obsahuje především charakteristiku vykonávané práce, kvalifikační požadavky v návaznosti na odbornou způsobilost, osobnostní předpoklady, požadované dovednosti, další předpoklady a doklady jako je doklad o bezúhonnosti, profesní životopis, motivační dopis, termín k podání přihlášek do výběrového řízení.

Po uzavření přihlášek dojde nejdříve k vyřazení těch, které nesplňují předepsaná kritéria. Následně personalistka úřadu jmenuje výběrovou komisi, stanoví termín konání výběrového řízení a zašle pozvánky k výběrovému řízení. Při samotném výběrovém řízení je uchazeč nejdříve představena výběrová komise, poté uchazeč představuje sám sebe a zdůvodňuje podání přihlášky, pak se dotazují členové výběrové komise. Na závěr je uchazeč informován, jak se dozví o výsledku výběrového řízení a v jakém termínu. Žádosti neúspěšných zájemců jsou jim, pokud o to požádají, vráceny. V opačném případě jsou založeny na personálním oddělení úřadu.

 

5d

Orgán sociálně-právní ochrany přijímá nové zaměstnance v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. Na základě rozhodnutí tajemníka úřadu není možný souběh dvou zaměstnanců na jedné pracovní pozici, proto nový zaměstnanec nastoupí do pracovního poměru následně po ukončení pracovního poměru odcházejícím zaměstnancem. Za adekvátní zaškolení je zodpovědný vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Ten potom nového zaměstnance zaškoluje a předává příslušnou agendu. Nový zaměstnanec se postupně seznamuje s agendou celého orgánu sociálně-právní ochrany  Obsahem zaškolování je seznámení se s pracovištěm, spolupracovníky, seznámení se s pracovním postupy a s principy, zásadami práce (metodiky, manuály, vnitřní předpisy). Zaškolování probíhá během zkušební doby tří měsíců, kdy v polovině zkušební doby a na konci zkušební doby probíhá hodnocení zaměstnance vedoucím zaměstnancem. Hodnocení probíhá podle Metodiky hodnocení zaměstnanců úřadu (příloha č. 15 – Metodika hodnocení zaměstnanců úřadu). Hodnotící formulář je založen na personálním oddělení v osobní složce hodnoceného zaměstnance (příloha č. 16 – Hodnotící formuláře). Jeho součástí je i identifikace vzdělávacích potřeb nového zaměstnance. Zaškolování probíhá podle písemných pravidel pro zaškolování nových zaměstnanců, v rámci kterého je vypracován adaptační plán, který obsahuje především jméno a příjmení odpovědného zaměstnance za zaškolování (mentora), obsah zaškolování, dobu zaškolování a způsob ukončení zaškolování (příloha č. 17 – Adaptační plán)

 

5e

Orgán sociálně-právní ochrany na základě žádosti studenta umožňuje praxi na svém pracovišti. Organizační záležitosti a zaškolení v oblasti bezpečnosti práce zajišťuje personální oddělení úřadu.  Praktikanti mají s městským úřadem uzavřenou smlouvu o praxi, podepisují čestné prohlášení o zachování mlčenlivosti. Praktikanti jsou vybíráni na základě předložené žádosti a typu vyšší nebo vysoké školy, kterou studují. Je určen zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany dětí (mentor), který provází praktikanta po celou dobu praxe. Praktikant ve spolupráci se svým mentorem sestaví plán praxe, kde jsou popsány práva a povinnosti praktikanta a organizace, umožňující praxi, oblasti praxe, začátek práce, ukončení praxe, způsob hodnocení praxe. Formální podoba plánu praxe se odvíjí od jednotlivých škol, které mají k tomuto účelu stanovené formuláře.

Kontakty praktikantů s klienty probíhají vždy pod dohledem mentora, se souhlasem klientů se praktikant může seznámit s jeho údaji a s jeho spisovou dokumentací, účastnit se při sociálním šetření, jednání u soudů a dalších činností s výkonem sociálně-právní ochrany souvisejících. Svůj souhlas dává klient písemně na předepsané formuláři (Příloha č. 18 – Souhlas klienta)

Dobrovolníkům není dobrovolnická služba na našem pracovišti umožňována.

Příloha č. 15

metodika hodnocení zaměstnanců úřadu
příloha č. 15 - metodika hodnocení zaměstnanců úřadu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 624,3 kB
Staženo: 1,603×
Vloženo: 3. 10. 2017

Příloha č. 17

adaptační plán
příloha č. 17 - adaptační plán.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 174,47 kB
Staženo: 584×
Vloženo: 3. 10. 2017

Příloha č. 18

souhlas klienta
příloha č. 18 - souhlas klienta.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 171,88 kB
Staženo: 245×
Vloženo: 3. 10. 2017