město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují
 

 Mimořádná zpráva   UK flag   Informace 0 možnostech pomoci Ukrajině    UK flag

Stanovisko města k otevřenému dopisu Ing. Zilvara a petičního výboru

Vedení města se důrazně ohrazuje proti útokům na představitele samosprávy města a proti řadě nepravd, které tento otevřený dopis obsahuje. Jsme připraveni na otevřenou diskusi o dané problematice se všemi občany, kteří zájem o tuto diskusi projeví. Tato možnost byla Ing. Zilvarovi a členům petičního výboru opakovaně nabídnuta. Diskusi však nepovedeme přes média, neboť tento způsob komunikace považujeme za nešťastný, neefektivní a pro značnou část veřejnosti nesrozumitelný.

 
 

 
 
Vážený pane inženýre Zilvare, vážení členové petičního výboru,
 
reagujeme tímto na Váš otevřený dopis z 8. 3. 2013, který byl zveřejněn v regionálním týdeníku Echo a na internetové adrese Novoměstský kurýr.
 
Otevřený dopis uvádíte slovy, že se jedná o výraz občanské iniciativy, což nerozporujeme, ale chápeme tuto aktivitu jako výraz a názory pěti podepsaných osob, z nichž čtyři osoby vlastní pozemky v trase dlouhodobě navrhované přeložky silnice I/14.
 
K obsahu Vašeho dopisu máme zásadní připomínky, neboť řada výroků, které zde uvádíte, jsou zřejmé nepravdy:
 
Vaše dřívější snahy o osobní jednání s vedením města byly odmítnuty
 
Jeden ze členů petičního výboru – Ing. V. Zilvar nejméně dvakrát jednal osobně se starostou města o problematice územního plánu Nového Města nad Metují. Současně se zúčastnil veřejných zasedání zastupitelstva města, v jejichž programu byly dopisy petičního výboru směřované zastupitelstvu, a žádným způsobem veřejně nevystoupil a jednání zastupitelstva nekomentoval. Možnost otevřené obecné diskuse mezi petičním výborem a radnicí Vám byla písemně nabídnuta, a to v dopisu ze dne 21. 1. 2013 (korespondence s petičním výborem zde)
 
Přeložka silnice I/14 občanům města nic kladného nepřinese
 
Přeložka silnice I/14 řeší stávající nevyhovující vedení trasy této silnice středem místní části Spy, přes Horské předměstí, středem Městské památkové rezervace (Husovo nám.), středem centra města po třídě Komenského a T.G.M. a rovněž středem místní části Vrchoviny. Přeložka překládá tuto silnici do polohy mimo obě místní části Spy a Vrchoviny a vedení zastavěným územím města řeší podél trati železnice, tj. územím s převažujícím podílem výrobních objektů. Z uvedeného je jednoznačně zřejmý kladný přínos přeložky silnice I/14.
 
Město odmítá dopravní studii Brána k sousedům
 
Město k této studii přistupuje jako k ideovému materiálu, který nebyl doposud schválen žádným orgánem kraje (ani orgány dalších samospráv či orgány státní správy). Tento materiál řeší zejména dopravní optimalizaci a propojení Broumovska se sousedním územím Polska. Město se dotazovalo Královéhradeckého kraje na závaznost studie a bylo mu potvrzeno, že právní závaznost není žádná. Město tuto studii nijak neodmítá, ale rozporuje to, aby dopravní řešení dle studie Brána k sousedům (a tedy odvedení silnice I/14 okolo Rozkoše do České Skalice, což představuje změnu dopravní sítě silnic I. třídy) bylo považováno za alternativu stávajícího a dlouhodobě navrhovaného řešení přeložky silnice I/14. Tato dvě řešení se jednoznačně a zásadně liší jak svým plošným rozsahem, tak časovým horizontem jejich možné realizace.
 
Město odmítá veřejnou diskuzi před konečným zpracováním návrhu územního plánu
 
Proces pořizování územního plánu je dán jednoznačně stavebním zákonem a vykonává jej státní správa, která plní úlohu pořizovatele územního plánu. Před konečným zpracováním územního plánu je povinností pořizovatele projednat návrh s veřejností, projednání vyhodnotit a na základě tohoto návrh UP upravit. Město tento proces nemůže nijak ovlivnit a tedy ani vyloučit veřejnou diskuzi. Tento výrok je jednoznačně nepravdivý.
 
V místě obchvatu byly skoupeny pozemky, které se podařilo v návrhu UP změnit na stavební parcely pro RD
 

V místě obchvatu dle krajské studie Brána k sousedům nejsou v návrhu územního plánu navrhovány žádné zastavitelné pozemky, nebyly zde skoupeny žádné zemědělské pozemky, u nichž došlo ke změně jejich funkčního využití. Obchvat dle studie Brána k sousedům vede naopak v místech, kde se nachází stávající bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu a současně je zde územní koridor na další navrhovaný dálkový tranzitní plynovod. Dále vede obchvat přes lesní pozemky, po stávající silnici II. třídy a vstupuje na území sousední obce Černčice. To znamená, že toto území je dostatečně chráněné pro případnou realizaci obchvatu dle studie Brána k sousedům v rámci příštích desetiletí. Tato fakta si může každý občan ověřit porovnáním

zveřejněného návrhu územního plánu

a zveřejněné studie Brána k sousedům na stránkách Královéhradeckého kraje a zjistit tak, že toto tvrzení, které je v otevřeném dopise uvedeno z nám neznámého důvodu a je jednoznačně zavádějící. Pro vysvětlení jsou jednotlivé trasy zobrazeny na leteckém snímku.

 
Mgr. Malijovská vyvíjela po zveřejnění myšlenky obchvatu ve studii Brána k sousedům proti tomuto řešení bez vědomí rady a zastupitelstva velkou aktivitu
 
Bez důkazů je zde obviňována místostarostka Nového Města nad Metují. Připomínky města ke studii Brána k sousedům jsou zveřejněny na webu Královéhradeckého kraje a byly společným dílem odborných útvarů města a městského úřadu vypracovaným na základě dlouhodobě navržených a prosazovaných záměrů. Místostarostka města na jednání o této studii konaném v Broumově uvedla, že vítá dopravní řešení ve studii navrhované a žádá, aby toto řešení bylo označeno jako obchvat Nového Města nad Metují.
 
Změny v návrhu UP jsou přísně utajovány
 
Jak je výše uvedeno, při pořizování územního plánu státní správa (pořizovatel) postupuje v souladu se stavebním zákonem. Současně do této chvíle nedošlo k žádným změnám či úpravám návrhu UP, které jsou v dopise bez jakéhokoliv důkazu uváděny.
 
Diskuse s občany je oddalována s vědomím již nezměnitelnosti návrhu
 
Toto je jednoznačné matení veřejnosti a hrubá nepravda. Opět se jedná o proces vykonávaný státní správou (pořizovatelem), a tedy bez zásahů samosprávy. Právě veřejné projednání návrhu územního plánu a možnost podávání námitek a připomínek představuje veřejnou diskuzi nad tímto návrhem, která může vyústit v úpravu návrhu. Vstup veřejnosti do procesu pořizování územního plánu a možnost jeho úprav je tedy smyslem veřejného projednání zakotveného ve stavebním zákoně. Současně již od počátku celého procesu projednávání návrhu územního plánu město deklaruje na svých webových stránkách, že nad rámec zákonných povinností plánuje uspořádat veřejné představení návrhu územního plánu s jeho výkladem, a to ještě před samotným veřejným projednáním.
 
Závěrem považujeme za nezbytné shrnout základní fakta v dané věci. Stávající řešení přeložky silnice I/14 je ustáleno již několik desítek let a je to konsensuální návrh, se kterým se ztotožnily předcházející reprezentace města od 70. let 20. století. V průběhu této doby docházelo k hledání variant odlišných, současně probíhala i veřejná diskuze, ale nakonec vždy vyšla stávající trasa přeložky jako nejvhodnější (i vzhledem k stavebně-technickým požadavkům na stavbu tohoto charakteru). Proto je také historicky zakotvena v územně plánovací dokumentaci města (Směrný územní plán z roku 1974, Územní plán sídelního útvaru z roku 1996). Návrh nového územního plánu, který se v současnosti projednává, tuto trasu pouze přebírá.
 
Vámi předložené řešení obchvatu po pozemcích, u nichž došlo ke změně jejich využití v návrhu ÚP ze zemědělských pozemků na pozemky určené pro rodinné domy, které jste poprvé městu zaslali na konci prosince 2012, je na území města zcela odlišné od studie Brána k sousedům. Naskýtá se otázka, co Vás k této dezinformaci veřejnosti vedlo.
 
Jsme připraveni na otevřenou diskusi o dané problematice se Všemi občany, kteří zájem o tuto diskusi projeví. Nepovedeme ji však přes média, vše výše uvedené je naše nutná reakce na Váš otevřený dopis, považujeme však tento způsob komunikace za nešťastný, neefektivní a pro značnou část veřejnosti nesrozumitelný. Vzhledem k rozsahu záměru obchvatu obsaženému ve studii Brána k sousedům, zasahujícím území obcí Černčice, Nahořany, Velká Jesenice, Česká Skalice, považujeme za nezbytné vést diskusi nejen na úrovni našeho města, ale současně s těmito obcemi.
 
Důrazně se ohrazujeme proti útokům na představitele samosprávy města a proti řadě nepravd, které Váš otevřený dopis obsahuje, a které nejsou podloženy žádnými důkazy. Veřejně vás tímto vyzýváme, abyste k Vašim tvrzením a nařčením předložili důkazy.
 
 
S pozdravem
 
Petr Hable, starosta
 
 

 

Dokumentace ke stažení
Korespondence s členy petičního výboru
 
 
Datum vložení: 11. 3. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 4. 2020 10:06
Autor: Mgr. Lucie Kunteová

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
8
2
7
3
7
4
7
5
7
6
9
7
10
8
11
9
9
10
9
11
11
12
10
13
11
14
11
15
10
16
9
17
9
18
9
19
10
20
11
21
10
22
11
23
9
24
9
25
9
26
9
27
9
28
10
29
9
30
8
31
7
1
4
2
4
3
5
4
4

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč