město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Přehled nejdůležitějších předpisů

Nejdůležitější používané předpisy

Mezi nejdůležitější právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako   součásti ústavního pořádku ČR
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 130/200 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 257/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích,
 • zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 358/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru po elektronické transakce

Do uvedených právních předpisů je možné nahlédnout v kanceláři odboru správy úřadu č. 2.17

 

Sociální sítě

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč