město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Činnost Oddělení životního prostředí

 

Oddělení životního prostředí

Činnost oddělení v oblasti přenesené působnosti

 • výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, zejména povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, povolování záměrného rozšiřování křížence druhů rostlin či živočichů do krajiny, povolování záměrného šíření geograficky nepůvodního druhu rostlliny či živočicha do krajiny, vydávání souhlasů k umísťování a povolování staveb a jiných činností, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, vydávání závazných stanovisek k zásahům do významných krajinných prvků, (zákon č. 114/1992 Sb.)
 • výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, zejména vydávání souhlasu k odnětí půdy ze zem. půd. fondu při výměře do 1 ha, předepisování finančních odvodů, kvalitativní ochrana půdy (zákon č. 334/1992 Sb.)
 • výkon státní správy na úseku rostlinolékařské péče (zákon č. 326/2004 Sb.)
 • výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší, vedení evidence spalovacích zdrojů do 300 kW, kontrolní činnost při dodržování emisních limitů, vydávání stanovisek ve stavebním a kolaudačním řízení (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)
 • výkon státní správy lesů, zejména ochrana lesního půdního fondu a rozhodování o prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo o jejich vynětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, vydávání souhlasů s těžbou v lese, kde hospodaří vlastník bez protokolem převzaté lesní hospodářské osnovy, vydávání licencí v lesním hospodářství, povolování výjimek ze zakázaných činností v lesích 
 • výkon státní správy na úseku myslivosti, zejména uznávání honiteb a stanovování jakostních tříd pro jednotlivé druhy zvěře, povolování mimořádných lovů, vydávání loveckých lístků (zákon č. 449/2001 Sb.)
 • zpřístupňování informací o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů veřejnosti (zákon č. 123/1998 Sb.)
 • výkon funkce vodoprávního úřadu, zejména zpracování stanovisek k dokumentacím, výkon funkce speciálního stavebního úřadu pro vodní díla ( čistírny, vodovody, kanalizace, septiky, nádrže apod.), povolovaní vypouštění odpadních vod, odběrů povrchových a podzemních vod, ukládání opatření k odstraňování vodohospodářských závad a pokut znečišťovatelům vod, povodňová ochrana apod. (zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 274/2001 Sb.)
 • výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, zejména vydávání souhlasů k nakládání s nebezpečnými odpady, souhlasů k upuštění od třídění, vedení evidence hlášení o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.)
 • výkon státní správy na úseku rybářství (zákon č. 99/2004 Sb.)
 • výkon státní správy ve věcech veterinární péče (§ 46 písm. a) zákona č. 199/1999 Sb.)
 • výkon státní správy v ochraně zvířat (§ 24a zákona č. 246/1992 Sb.).

Další působnost OŽP

 • organizace systému nakládání s komunálními odpady na území města, spolupráce s firmami zajišťujícími sběr a svoz komunálních odpadů na území města a s Technickými službami města; vedení evidence a ohlašování odpadů města, předkládání návrhů na opatření zajišťující plnění dalších zákonných povinností města na úseku odpadového hospodářství (samospráva)
 • spolupráce s provozovatelem skládky KO (samospráva)
 • spolupráce a zajištění činnosti: Povodňová komise
 • agenda spojená s evidencí odpadových nádob a vybíráním úhrad za odvoz odpadu (samospráva)
 • poskytování informací občanům a organizacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), v rozsahu své působnosti a v duchu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • provádění vidimace a legalizace (ověřování listin a podpisů) a vybírání správních poplatků za tuto činnost
 • sledování a aktualizace údajů o možných mimorozpočtových zdrojích z dotačních programů a grantů souvisejících s působností oddělení.

 

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
16
2
15
3
15
4
16
5
16
6
16
7
17
8
13
9
12
10
12
11
12
12
12
13
15
14
14
15
14
16
13
17
13
18
14
19
14
20
14
21
14
22
15
23
13
24
13
25
13
26
13
27
13
28
14
29
15
30
14
31
14
1
12
2
13
3
13
4
14

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč