město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Činnost Odboru správy úřadu

 

Odbor správy úřadu

Činnost odboru na úseku administrativy a asistentství starosty a místostarosty

 • komplexní organizační a administrativní servis starosty a místostarosty
 • vedení pracovního kalendáře starosty a místostarosty, sjednávání, koordinace a organizování jejich pracovních jednání, příprava podkladů, včetně případné účasti na jednáních, pořizování zápisů z jednání a zajišťování další administrativy
 • zajišťování realizace a koordinace průběhu zahraničních cest, zahraničních návštěv a zahraničních vztahů města
 • příprava a realizace zahraničních i tuzemských aktivit vedoucích k propagaci města i budování zahraničních vztahů (aktivity pro občany i aktivity se zahraničními spolupracujícími subjekty i partnerskými městy)
 • zajišťování překladatelské a tlumočnické činnosti při zahraničních návštěvách, pro město a úřad zpracování překladů cizojazyčných materiálů
 • zajišťování potřebných tiskových i PR materiálů a propagačních předmětů a vedení jejich evidence
 • ve spolupráci s vedením města a referentem pro „PR“ podílení se na vypracovávání plánů a na realizaci aktivit vedoucích ke zvýšení propagace města a regionu
 • spolupráce a administrativní zajištění činnosti: Partnerského výboru a Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko

Činnost odboru na úseku organizačním

 • technicko-administrativní zajištění agendy tajemníka, zasedání Zastupitelstva města (ZM), Rady města (RM), porady vedoucích odborů (PVO) pořádaných v rámci gesce tajemníka
 • shromažďování a kompletace podkladů pro jednání RM, ZM, PVO včetně vyhotovování zápisů z jednání a přijatých usnesení těchto orgánů a vedení jejich evidence a archivu, zajištění jejich distribuce oprávněným osobám a institucím
 • ve spolupráci s Odborem správním dohled nad dodržováním předpisů o státním znaku a vlajce na území města a odpovědnost za jejich vyvěšování
 • spolupráce a administrativní zajištění činnosti: Osadních výborů Spy, Vrchoviny a Krčín;
 • vedení evidence obsazení a činnosti komisí a výborů
 • poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v rozsahu své působnosti a v duchu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zpracování výroční zprávy za úřad
 • zajišťování plánu provozu vozidel úřadu (Outlook) a ekonomického využití
 • zajišťování plánu obsazení zasedacích místností (Outlook)
 • provádění inventarizace majetku a inventáře vedeného v evidenci OSÚ

Činnost odboru na úseku personalistiky

 • vedení komplexní personální agendy MěÚ, JSDH, Centra prevence Mandlu a Městské policie, zpracování podkladů pro odměňování zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců a další úkoly vyplývající ze zákona o úřednících samosprávných celků (zákon č. 312/2002 Sb.)
 • dohled nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a prostřednictvím externího pracovníka zajištění požární prevence v rámci úřadu, zabezpečení požárních preventivních prohlídek, zabezpečení školení a přezkoušení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, zabezpečení prověrek BOZP na pracovištích, školení řidičů referentských vozidel
 • provádění vidimace a legalizace (ověřování listin a podpisů – zákon č. 21/2006 Sb.)

Činnost odboru na úseku krizového řízení

 • zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona o integrovaném záchranném systému a krizového zákona (zákon č. 239/2000 Sb., zákon č. 240/2000 Sb. a nařízení vlády č. 462/2000 Sb.)
 • zabezpečení ochrany utajovaných skutečností, administrativní bezpečnost, personální bezpečnost, fyzická bezpečnost (zákon č. 412/2005 Sb.)
 • zabezpečení úkolů v rozsahu branné povinnosti (zákon č. 585/2004 Sb.) - odvody branců
 • vedení pomocné vojenské evidence dle pokynů nadřízeného orgánu
 • zabezpečení úkolů v oblasti příprav k obraně státu (zákon č. 222/1999 Sb.) vyhodnocování objektů, určení věcných prostředků, dodávací příkazy, rozhodování o pracovní povinnosti a pracovní výpomoci při vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu
 • zabezpečení úkolů v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy (zákon č. 241/2000 Sb.) podklady pro plán nezbytných dodávek, regulační opatření při vyhlášení krizových stavů, vyžádání humanitární pomoci u Správy státních hmotných rezerv
 • zajištění činnosti Bezpečnostní rady města
 • zabezpečení spolupráce s JSDH a Sborem dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují v oblasti zajištění úkolů krizového řízení

Činnost odboru na úseku právním

 • právní agenda úřadu
 • dohled nad dodržováním zákonnosti orgány města a vedoucími zaměstnanci městského úřadu; právní prevence
 • výkon funkce právního poradce orgánů města, starosty, místostarosty a tajemníka, zpracování právních stanovisek 
 • využívání právních prostředků k zabezpečení celospolečenských zájmů a ochrany práv a zákonem chráněných zájmů města
 • poskytování právní porady, konzultací a informací zaměstnancům a vedoucím pracovníkům městského úřadu, zabezpečení jednotného výkladu obecně platných právních předpisů
 • poskytování právní porady, konzultací a informací příspěvkovým organizacím města a obcím patřícím do správního obvodu města Nové Město nad Metují
 • vypracování stanovisek k návrhům podávaným městem správním orgánům a soudům
 • , spolupráce při tvorbě a aktualizaci vnitřních předpisů úřadu,
 • agenda evidence a vyřizování stížností občanů dle schválených pravidel
 • agenda evidence a vyřizování petic dle pravidel schválených RM
 • evidence kontrol prováděných na MěÚ
 • příprava obecně závazných vyhlášek a nařízení města, organizační záležitosti jejich vydání a vedení jejich evidence
 • příprava veřejnoprávních smluv uzavíraných městem a vedení jejich evidence.

Činnost odboru na úseku public relations (PR) a cestovního ruchu

 • odpovědnost za strategii, realizaci a koordinaci aktivit v oblasti public relations města a městského úřadu včetně metodiky a dohledu a nad dodržováním grafického manuálu města
 • příprava podkladů a korektury informací pro publikaci v rozhlase, odpovědnost za pravidelné a mimořádné hlášení městského rozhlasu
 • organizace a řízení tiskových konferencí k významným akcím města včetně besed a setkání
 • vypracování strategie, realizace a koordinace aktivit vedoucích k rozvoji cestovního ruchu
 • zajišťování funkce tajemníka Komise cestovního ruchu

Činnost odboru na úseku hospodářská správa

 • zajišťování úklidu budov užívaných MěÚ prostřednictvím externí služby
 • zajišťování oprav, údržby a provozu budov v užívání MěÚ ve spolupráci s Odborem majetku města
 • zajišťování nákupu movitého majetku pro úřad (vybavení úřadu) a optimalizace nákladů souvisejících s nákupem a službami pro městský úřad;
 • příprava, realizace, kontrola a zadávání veřejných zakázek neinvestičního charakteru dle zákona č. 134/2016 Sb., v rámci města Nové Město nad Metují a jeho příspěvkových organizací
 • příprava a zadávání veřejných zakázek investičního charakteru dle zákona č. 134/2016 Sb. v součinnosti s OMM;
 • zajišťování metodické pomoci příspěvkovým organizacím města při realizaci veřejných zakázek a realizace centralizovaného zadávání veřejných zakázek
 • zajišťování pojištění majetku města a jeho organizací a souvisejících pojistných plnění
 • sjednávání pojistných smluv a zajištění styku s pojišťovnou, vedení evidence oznámení škodních událostí
 • dohled nad uzavíráním a kontrolou plnění servisních a materiálových smluv na reprografickou techniku v rámci úřadu
 • zajišťování koncepční činnosti v oblasti hospodaření s energiemi v podmínkách města Nové Město nad Metují;
 • zajišťování koordinace a příprav investičních i neinvestičních projektů města v oblasti energetické náročnosti budov a provozů města;
 • zajišťování a koordinace hromadných nákupů energií
 • přezkoumávání spotřeby energií - sběr, sledování a vyhodnocování dat z objektů ve vlastnictví města a příspěvkových organizací včetně zpracování energetických strategických dokumentů;
 • zajišťování kontroly čerpání rozpočtu z § 6171 a předběžnou kontrolu veškerých účetních dokladů, kde příkazcem je tajemník úřadu

Činnost oddělení na úseku kultury 

 • zajištění činnosti Kulturní komise
 • příprava podkladů do RM v oblasti pořádání kulturních akcí ve spolupráci s řediteli Městské knihovny, Městského muzea a Městského
 • koordinace kulturních akcí ve městě
 • realizace Novoměstského zpravodaje včetně korektur, psaní článků a příspěvků, podíl na grafické úpravě jednotlivých vydání, zajišťování inzerce v Novoměstském zpravodaji a svolávání zasedání Redakční rady
 • spolupráce s Oddělením školství a sportu při přípravě a organizování kulturních akcí pořádaných ve městě

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
6
30
5
31
8
1
7
2
6
3
11
4
3
5
3
6
5
7
7
8
4
9
5
10
5
11
4
12
5
13
3
14
6
15
5
16
4
17
8
18
5
19
4
20
5
21
6
22
5
23
4
24
5
25
4
26
6
27
5
28
5
29
5
1
5
2
5
3
5

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč