město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují
 

 Mimořádná zpráva   UK flag   Informace 0 možnostech pomoci Ukrajině    UK flag

Činnost Oddělení vnitřních věcí

 

Oddělení vnitřních věcí

Na úseku matriky

 • výkon státní správy na úseku matrik, jména a příjmení (zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů) a příslušných ustanovení občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • dozor nad vedením matrik a další matriční úkony u obecních úřadů pověřených vedením matrik (zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů)
 • ověřování znalostí pracovníků obecních úřadů pro provádění vidimace a legalizace (zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů)
 • zajištění akcí Sboru pro občanské záležitosti (komise zřízená radou města podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

Na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

 • výkon státní správy na úseku evidence obyvatel (zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů)
 • výkon státní správy na úseku cestovních dokladů (zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů)
 • výkon státní správy na úseku občanských průkazů (zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů)
 • podávání zpráv o občanech pro státní orgány a potvrzování úředních dokladů občanům podle zvláštních předpisů (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů).

Na úseku podatelny a spisovny

 • výkon spisové a archivní služby, včetně příjmu elektronické pošty (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
 • e-podatelna – poštovní schránka elektronické podatelny: posta@novemestonm.cz (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,  na vnitřním trhu; zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů)
 • zveřejňování rozhodnutí, vyhlášek, nařízení a jiných úředních oznámení na úřední desce, včetně elektronické úřední desky a vedení příslušné evidence (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)
 • zajišťování odběru odborného tisku pro úřad
 • obsluha telefonní ústředny
 • podávání informací (recepce úřadu).

Na úseku voleb a místního referenda

 • výkon státní správy na úseku voleb, jejich organizačně technické zabezpečení a metodické řízení (volba prezidenta republiky podle zákona č. 275/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, volby do Evropského parlamentu podle zákona č. 62/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, volby do obou komor Parlamentu ČR podle zákona č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, volby do zastupitelstev krajů podle zákona č. 130/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a volby do zastupitelstev obcí podle zákona č. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • výkon samostatné působnosti na úseku místního referenda, jeho organizačně technické zabezpečení a metodické řízení (zákon č. 22/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Na úseku přestupků

 • projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti majetku, proti občanskému soužití a další přestupky, k jejichž projednávání není příslušný jiný odbor městského úřadu případně jiný správní orgán, na základě veřejnoprávních smluv projednává také přestupky, jejichž projednávání je zákonem svěřeno obcím ve správním obvodu Nového Města nad Metují (zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů)
 • vedení evidence přestupků, které projednává
 • zpracování ročního výkazu přestupků projednávaných odbory úřadu pro krajský úřad
 • zpracování podkladů pro účely ročního vyúčtování projednaných přestupků dle veřejnoprávních smluv, které předává Odboru finančnímu
 • provádí zápis do centrální evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Další působnosti oddělení

 • provádí vidimace a legalizace (ověřování listin a podpisů) podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů
 • plní funkci kontaktního místa Czech POINT, prostřednictvím kterého lze požádat:
  • o vydání ověřených výstupůz informačních systémů veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • o provedení úkonů týkajících se datových schránek i provedení autorizované konverze dokumentů dle zákona č. 300/2008 SB., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • vybírá správní poplatky v rámci zpoplatněných úředních úkonů (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) a zajišťuje agendy spojené s vybíráním pokut podle jednotlivých speciálních zákonů uvedených v činnostech oddělení
 • vykonává dohled na dodržování předpisů a zajišťování metodické pomoci na úseku užívání státních symbolů ČR, evidence razítek (zákon č. 352/2001 Sb. užívání státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů)
 • zajišťuje součinnost s ČSÚ při organizačně technickém zabezpečení sčítání lidu, domů a bytů
 • vydává vyjádření a sdělení poskytovaná dle § 154 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)
 • poskytuje informace občanům a organizacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), v rozsahu své působnosti a v duchu ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • spolupracuje s orgány veřejné správy, zejména s Krajským úřadem, odborem vnitra a krajský živnostenský úřad v Hradci Králové a dalšími orgány (např. s Policií ČR, Českým statistickým úřadem, finančními úřady, okresními správami sociálního zabezpečení, úřady práce, soudy a dalšími).

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
8
2
7
3
7
4
7
5
7
6
9
7
10
8
11
9
9
10
9
11
11
12
10
13
11
14
11
15
10
16
9
17
9
18
9
19
10
20
11
21
10
22
11
23
9
24
9
25
9
26
9
27
9
28
10
29
9
30
8
31
7
1
4
2
4
3
5
4
4

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč