město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Činnost Obecního živnostenského úřadu

Obecní živnostenský úřad

 • Zabezpečuje, v prvním stupni, výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň:
  • plní funkci Centrálního registračního místa (CRM),
  • je provozovatelem živnostenského rejstříku.
 • Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména:
  • přijímá ohlášení živnosti a žádosti o koncesi fyzických a právnických osob v rámci celé ČR,
  • v samostatném řízení rozhoduje o udělení koncese a o schválení odpovědného zástupce u živností koncesovaných,
  • vydává fyzickým a právnickým osobám výpis z živnostenského rejstříku jako průkaz živnostenského oprávnění pro živnosti řemeslné, vázané, koncesované a živnost volnou,
  • přijímá změny údajů uvedených v ohlášení živnosti (žádosti o koncesi), následně vydává výpis z živnostenského rejstříku nebo vyrozumění potvrzující provedení změny,
  • zapisuje do živnostenského rejstříku, na základě oznámení podnikatele, přerušení nebo pokračování v provozování živnosti a následně o této skutečnosti vydává vyrozumění,
  • ruší živnostenská oprávnění na žádost podnikatele,
  • zapisuje do živnostenského rejstříku, na základě oznámení podnikatele, zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně a následně o této skutečnosti vydává vyrozumění,
  • ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel přestal splňovat podmínku bezúhonnosti, nebo z důvodu existence překážky provozování živnosti,
  • pozastavuje nebo ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy,
  • přebírá informace ze základních registrů, veřejných rejstříků, insolvenčního rejstříku a zapisuje je do živnostenského rejstříku,
  • zapisuje do živnostenského rejstříku sankční opatření uložená jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním,
  • vydává výpisy či potvrzení z živnostenského rejstříku o existenci/neexistenci určitého zápisu,
  • vydává z veřejné části živnostenského rejstříku, v rámci svého územního obvodu, hromadné sestavy s údaji jednotlivých podnikatelů v listinné nebo elektronické podobě,
  • kontroluje dodržování podmínek stanových živnostenským zákonem a dodržování podmínek provozování živnosti stanovených v rozhodnutí o udělení koncese.
 • Projednává, v prvním stupni, přestupky na úseku živnostenského podnikání dle platných právních předpisů a ukládá správní tresty.
 • Provádí dozorovou a kontrolní činnost nad dodržováním některých povinností stanovených zvláštními právními předpisy, včetně ukládání správních trestů podle těchto předpisů:
  • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, (protikuřácký zákon),
  • zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 159/1999 Sb., některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovních ruchu, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 247/2006 Sb., o omezení nočního provozu zastaváren a některých jiných provozoven, ve znění pozdějších předpisů.
 • Informuje další orgány státní správy o porušení zvláštních právních předpisů a spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení.
 • Vyřizuje oznámení a podněty týkající se živnostenského podnikání.

Další působnost OŽÚ

 • Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
  • přijímá žádosti o zápis do Evidence zemědělského podnikatele v rámci celé ČR,
  • vydává osvědčení o zápisu do Evidence zemědělského podnikatele,
  • vyřazuje zemědělské podnikatele z evidence na základě podané žádosti,
  • zapisuje do evidence přerušení nebo pokračování zemědělské výroby,
  • ukládá správní tresty v rozsahu tohoto zákona.
 • Provádí vidimaci a legalizaci (ověřování listin a podpisů) podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů.
 • Plní funkci kontaktního místa Czech POINT, prostřednictvím kterého lze požádat:
  • o vydání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • o provedení úkonů týkajících se datových schránek i provedení autorizované konverze dokumentů dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vybírá správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vydává vyjádření a sdělení poskytovaná dle § 154 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
 • Poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu své působnosti a v duchu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
 • Spolupracuje s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a s dalšími orgány státní správy – např. s finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, Policií ČR, Českou obchodní inspekcí, atd.

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
8
29
8
30
11
1
9
2
8
3
8
4
7
5
7
6
9
7
11
8
11
9
11
10
11
11
10
12
9
13
8
14
10
15
11
16
9
17
6
18
8
19
6
20
8
21
6
22
6
23
6
24
6
25
6
26
6
27
7
28
7
29
6
30
6
31
6
1
4

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč