město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Činnost Oddělení školství kultury a sportu

 

Oddělení školství kultury a sportu

Činnost oddělení na úseku státní správy ve školství

 • zpracování návrhu rozpisu rozpočtu na úhradu přímých vzdělávacích výdajů pro školy a školská zařízení zřizované obcemi v obvodu své působnosti a jeho předání krajskému úřadu (dále jen KÚ)
 • zabezpečení dohadovacích řízení o rozpočtu se školami a školskými zařízeními v obvodu své působnosti
 • shromažďování podkladů k provedení úprav rozpočtu a jejich předání na KÚ
 • zpracování rozborů hospodaření za školy a školská zařízení zřizované obcemi v obvodu své působnosti a jejich předkládání na KÚ
 • příprava podkladů pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných KÚ dle závazných postupů a předávání výsledků zúčtování na KÚ
 • provádění metodické činnosti ve školství v působnosti obce III.
 • spolupráce s odborem školství KÚ
 • zajišťování podkladů pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřizované obcemi v obvodu své působnosti
 • sledování čerpání výdajů na vzdělávání pracovníků škol
 • koordinace součinnost škol, Pedagogicko-psychologické poradny, BESIPU, Úřadu práce, Speciálního pedagogického centra, odboru sociálních věcí, rodičů, obcí apod. při řešení složitějších nebo rozsáhlejších případů
 • spolupráce s krajským pracovištěm České školní inspekce
 • zabezpečení předávání informací školám
 • sumarizace a zpracování podkladů pro statistická hlášení v oblasti výkonů a organizace škol podle pokynů MŠMT
 • shromažďování a zpracování dat z dokumentace a evidencí za školy zřizované obcemi v obvodu své působnosti a předávání je KÚ, MŠMT, popřípadě jím pověřeným organizacím
 • organizace konkurzních řízení na vybrané funkce v oblasti školství dle platných právních předpisů
 • provádění archivace písemností.

Činnost oddělení na úseku samosprávy ve školství

 • vedení personální agendy ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem
 • vyhotovení platových výměrů, přiznávání platových postupů, zpracování kritérií a předkládání návrhů odměn, osobních příplatků a příplatků za vedení ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem
 • podávání žádostí o zařazení do sítě škol, příprava podkladů pro zřizovací listiny škol ve městě, předkládání žádostí na zápis do obchodního rejstříku
 • zpracování a předkládání materiálů pro zřízení nebo zrušení škol a školských zařízení ve městě
 • zpracování podkladů a dohod o poskytování příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ZŠ, připadajících na děti, které plní povinnou docházku v ZŠ v působnosti města
 • rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí ředitele ve věcech správních uvedených v zákoně č. 561/2004 Sb., v platném znění
 • zpracování návrhů opatření vyplývajících z výsledků kontrol provedených ČŠI ve školách a školských zařízeních zřizovaných městem
 • zpracování návrhů koncepce rozvoje, personálních a sociálních podmínek pracovníků škol a školských zařízení, zpracování zpráv o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti a jejich projednání s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných městem
 • spolupráce a administrativní zajištění činnosti školské komise.

Činnost oddělení na úseku kultury

 • spolupráce s kulturní komisí
 • příprava podkladů do RM ve spolupráci s řediteli MKN, MMUZ a MK
 • koordinace kulturních akcí ve městě.

Činnost oddělení na úseku Novoměstského zpravodaje

 • realizace Novoměstského zpravodaje včetně korektur, psaní článků a příspěvků, podíl na grafické úpravě jednotlivých vydání, zajišťování inzerce v Novoměstském zpravodaji a svolávání zasedání redakční rady.

Činnost oddělení na úseku sportu 

 • spolupráce se sportovní komisí při zpracování návrhu zásad pro rozdělení dotace na sport z rozpočtu města
 • spolupráce se zástupci sportovních oddílů a klubů při přípravě podkladů pro rozdělení dotace na sport z rozpočtu města
 • spolupráce se zástupci sportovních oddílů a klubů při organizaci vyhlášení nejlepších sportovců města
 • spolupráce s právním oddělením při přípravě smluv na poskytnutí investičních dotací a půjček sportovním oddílům a klubům.

Činnost oddělení na úseku příspěvkových organizací 

 • odpovědnost ve vztahu k rozpočtu města za obhospodařování finančních prostředků příspěvkových organizací a organizačních složek, založených ZM
 • odpovědnost za dodržení limitu mzdových prostředků a počtu pracovníků organizací města
 • zajištění výkonu veřejnoprávní kontroly, návrhy opatření a následná kontrola
 • provádění ekonomických kontrol ve všech příspěvkových organizacích, založených městem a vedení přehledné evidence o nich
 • komplexní zpracování agendy spojené s poskytováním a čerpáním příspěvků z rozpočtu města
 • metodické řízení příspěvkových organizací zaměřené zejména:
 • na předkládané účetní výkazy, zpracování finančních plánů
 • na rozdělování zlepšeného hospodářského výsledku, odvody z fondu reprodukce majetku
 • archivace materiálů k příspěvkovým organizacím (finanční plány, příspěvky, mzdové podklady, účetní výkazy, rozbory, kontroly). 

 

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
4
26
4
27
4
28
4
29
5
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8
5
8
6
5
7
11
8
7
9
7
10
5
11
6
12
5
13
3
14
5
15
4
16
5
17
4
18
5
19
7
20
4
21
6
22
4
23
6
24
3
25
5
26
6
27
4
28
6
29
5
30
4
31
3
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč