město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Činnost Oddělení školství a sportu

 

Oddělení školství a sportu

Činnost oddělení na úseku státní správy ve školství 

 • zpracování návrhu rozpisu rozpočtu na úhradu přímých vzdělávacích výdajů pro školy a školská zařízení zřizované obcemi v obvodu své působnosti a jeho předání krajskému úřadu (dále jen KÚ)
 • zabezpečení dohadovacích řízení o rozpočtu se školami a školskými zařízeními v obvodu své působnosti
 • shromažďování podkladů k provedení úprav rozpočtu a jejich předání na KÚ
 • zpracování rozborů hospodaření za školy a školská zařízení zřizované obcemi v obvodu své působnosti a jejich předkládání na KÚ
 • příprava podkladů pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných KÚ dle závazných postupů a předávání výsledků zúčtování na KÚ
 • provádění metodické činnosti ve školství v působnosti obce III.
 • spolupráce s Odborem školství KÚ
 • zajišťování podkladů pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřizované obcemi v obvodu své působnosti
 • sledování čerpání výdajů na vzdělávání pracovníků škol
 • koordinace součinnosti škol, Pedagogicko-psychologické poradny, BESIPu, Úřadu práce, Speciálního pedagogického centra, Odboru sociálních věcí, rodičů, obcí apod. při řešení složitějších nebo rozsáhlejších případů
 • spolupráce s krajským pracovištěm České školní inspekce
 • zabezpečení předávání informací školám
 • sumarizace a zpracování podkladů pro statistická hlášení v oblasti výkonů a organizace škol podle pokynů MŠMT
 • shromažďování a zpracování dat z dokumentace a evidencí za školy zřizované obcemi v obvodu své působnosti a předávání je KÚ, MŠMT, popřípadě jimi pověřeným organizacím
 • organizace konkurzních řízení na vybrané funkce v oblasti školství dle platných právních předpisů
 • provádění správních řízení, vedených dle níže uvedených zákonů mimo podepisování rozhodnutí a usnesení v rámci tohoto řízení vydávaných dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • provádění archivace písemností

Činnost oddělení na úseku samosprávy ve školství

 • vedení personální agendy ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem
 • vyhotovení platových výměrů, přiznávání platových postupů, zpracování kritérií a předkládání návrhů odměn, osobních příplatků a příplatků za vedení ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem
 • podávání žádostí o zařazení do sítě škol, příprava podkladů pro zřizovací listiny škol ve městě, předkládání žádostí na zápis do obchodního rejstříku
 • zpracování a předkládání materiálů pro zřízení nebo zrušení škol a školských zařízení ve městě
 • rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí ředitele ve věcech správních uvedených v zákoně č. 561/2004 Sb., v platném znění
 • zpracování návrhů opatření vyplývajících z výsledků kontrol provedených ČŠI ve školách a školských zařízeních zřizovaných městem
 • zpracování návrhů koncepce rozvoje, personálních a sociálních podmínek pracovníků škol a školských zařízení, zpracování zpráv o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti a jejich projednání s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných městem
 • spolupráce a administrativní zajištění činnosti Školské komise
 • koordinace práce Žákovského parlamentu
 • zajištění fungování Univerzity třetího věku

Činnost oddělení na úseku sportu 

 • spolupráce se Sportovní komisí při zpracování návrhu zásad pro rozdělení dotace na sport z rozpočtu města
 • spolupráce se zástupci sportovních oddílů a klubů při přípravě podkladů pro rozdělení dotace na sport z rozpočtu města
 • spolupráce se zástupci sportovních oddílů a klubů při organizaci vyhlášení nejlepších sportovců města
 • spolupráce s právním oddělením při přípravě smluv na poskytnutí investičních dotací a půjček sportovním oddílům a klubům

Činnost oddělení na úseku příspěvkových organizací

 • odpovědnost ve vztahu k rozpočtu města za obhospodařování finančních prostředků příspěvkových organizací a organizačních složek, založených ZM
 • odpovědnost za dodržení limitu mzdových prostředků a počtu pracovníků organizací města
 • zajištění výkonu veřejnoprávní kontroly, návrhy opatření a následná kontrola
 • provádění ekonomických kontrol ve všech příspěvkových organizacích, založených městem a vedení přehledné evidence o nich
 • komplexní zpracování agendy spojené s poskytováním a čerpáním příspěvků z rozpočtu města
 • metodické řízení příspěvkových organizací zaměřené zejména:
 • na předkládané účetní výkazy, zpracování finančních plánů
 • na rozdělování zlepšeného hospodářského výsledku, odvody z fondu reprodukce majetku
  archivace materiálů k příspěvkovým organizacím (finanční plány, příspěvky, mzdové podklady, účetní výkazy, rozbory, kontroly)

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
8
28
9
29
11
30
8
31
8
1
11
2
11
3
8
4
10
5
7
6
9
7
11
8
12
9
10
10
10
11
10
12
11
13
11
14
10
15
14
16
11
17
11
18
10
19
10
20
11
21
11
22
13
23
12
24
12
25
12
26
13
27
13
28
12
29
14
30
12

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč