město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Západní fronta domů na Husově náměstí

Západní frontu domů Husova náměstí tvoří domy č.p. 1234 – 1245.

Západní fronta domů na Husově náměstí

Západní fronta domů č.p.  1234 – 1245

 

Dům č. 1234

Krajní dům těsně přilehlý k někdejší Horské bráně. Stojí mimo čtverhran náměstí na jihozápadním rohu. Poprvé zmíněn roku 1520. Byl to jediný dům, který bez větší pohromy přežil zhoubný požár roku 1526. V roce 1549 byl dům podroben velké přestavbě. Jeho západní stranu tvoří hradba, dispozice přízemí je patrně renesanční, barokní přestavbu dokládají dřevěné stropy. Do organismu domu zasáhla přestavba v souvislosti se zbořením Horské brány v roce 1905. Tehdy bylo vyzdviženo nové jižní průčelí.
 
Dům č.p. 1234
 
Dům č.1234 ztratil při demolici Horské brány asi čtvrtinu hmoty. Nepravidelně čtyřosé průčelí má vlevo dva krakorce někdejšího arkýře. Pravoúhlý portál vede do střední síně s půlkruhem valenou klenbou s hřebínkovými výsečemi. Vlevo v pozadí je valeně klenutá komůrka a v popředí velký prostor s barokním trámovým stropem, který se opakuje i v poschodí nad schodištěm. Vpravo probíhá od sklepa do patra valeně klenutý trakt s masivními zdmi gotického jádra před rokem 1526, který má v přízemí pár styčných trojúhelných výsečí. Valeně zaklenutý renesanční sklep má kubaturu 113 m3.
 

Dům č. 1235

Dům doložen k roku 1507. Vzhledem ke své koncové poloze v západním bloku měl poněkud odlišný vývoj. Renesanční objekt byl založen bez podloubí jako dvojtrakt, prodělal několik stavebních etap a neměl snad ani typizovaný štít. Podloubí bylo přistavěno dodatečně - v barokní nebo snad až raně klasicistní době. K pronikavé přestavbě došlo v roce 1861.
 
Podloubí má po jedné celé a jedné poloviční křížové hřebínkové klenbě a půlkruhové arkádě na hranolových přizděných pilířích. Vstupní síň má neúplnou pozdně renesanční valenou klenbu s výsečemi. Ve středním traktu je vlevo masiv černé kuchyně a úsek schodištního zdiva vpravo. Vzadu je renesanční hloubková zeď s valenou klenbou průchodu vlevo. V půdorysu je zachována zadní komora i v polopatře. Patro má jen renesanční příčku pokoje nad podloubím. Malý gotický sklep má kubaturu 44 m3.
 

Dům č. 1236

Domovní znamení č.p. 1236Doklad o existenci domu je z roku 1507. Po ohni roku 1526 nová výstavba a teprve v další renesanční fázi provedeno hlavní průčelí, nepochybně se štítem. Přestavován byl v druhé polovině 17.století, neboť i tento dům byl zničen požárem v roce 1639. K další velké přestavbě došlo po požáru roku 1888. Tehdy bylo vytvořeno dnešní uspořádání dispozice přízemí a prvního patra.
 

Dům zachovává v přízemí obvodové zdivo. Podloubí má po jedné celé a jedné poloviční hřebínkové křížové klenbě a půlkruhové arkádě. Vstupní síň vpravo zachovala jedno hřebínkové křížové pole s půlkruhovými čely raně renesančního typu. Zasypanou zadní komoru odděluje masivní původní zeď. Gotický, valeně klenutý sklep v popředí má kubaturu 70 m3.

 

Dům č. 1237

První zpráva je z roku 1508. Renesanční dokončení stavby je datováno rokem 1535. K původní raně renesanční dispozici patří zadní díl domu, střední část byla přestavována po požárech v 17.století. Dalším podnětem k přestavbě byl rok 1888. Tehdy bylo zřízeno nové podloubí a vyzdviženo nové první patro.
 
Dům zachovává boční a zadní obvodové zdivo přízemí, kde vlevo v popředí je lichoběžná valeně klenutá komora s trojúhelnými výsečemi, uprostřed vstupní síň spojená pod masivním pásem s prostorem procházejícím vpravo až dozadu. Obě mají raně barokní půlkruhem valenou klenbu s dvojicemi styčných výsečí. Ve středním traktu je vlevo masívně obezděná čtvercová místnost a uprostřed bývalá černá kuchyně. Zadní komora je dnes zasypaná. Rozlehlé gotické sklepy velkého domu před rokem 1536 s kamennými valenými klenbami mají kubaturu 155 m3. Obestavěný prostor má obsah 2.930 m3.
 

Dům č. 1238

Archivní zpráva je z roku 1505. Mezi tímto domem a domem č.1239 byla úzká ulička. Raně renesanční výstavba a přestavby v průběhu 16.století vytvořily významný reprezentativní objekt. Ačkoliv po požáru roku 1639 objekt velmi zpustl, žádné barokní úpravy nejsou patrné. Po požáru roku 1888, kdy bylo vyzdviženo nově celé první patro, bylo opraveno i průčelí.
 
Dům zachovává ve fragmentu obvodové zdi renesančního objektu. Podloubí má dvojici lehce stlačených oblouků a dvě křížová pole, oddělená pásy s náběžníky v patkách. Vstupní síň a síň vlevo mají půlkruhovou valenou klenbu se styčnými výsečemi a hřebínky z pozdní renesance. Téhož původu je i černá kuchyně vlevo středního traktu. Plochostropá zadní komora je oddělena silnou zdí od průchodu vpravo a opakuje se i v polopatře. Velké gotické sklepy s valenou kamennou klenbou mají kubaturu 118 m3. Obestavěný prostor je 3036 m3.
 

Dům č. 1239

O tomto domě je také časná zpráva - z roku 1505. Po požáru roku 1526 byl dům rozestavěn ještě před stavbou jednotného průčelí. Po požáru roku 1639 dům úplně zpustl, stejně jako dům 1240. Byl to nejhůře postižený dům ve městě. Obnovu domu k roku 1688 dokládá dispozice přízemí předního traktu a rozvrh prvního patra. Po požáru roku 1888 opraveno první patro a obě průčelní zdi domu.
 
Dům zachoval obvodové zdi renesančního objektu se stopami dispoziční barokní přestavby. Podloubí má dvě celé a jednu poloviční arkádu a křížovou hřebínkovou klenbu. Trojtraktní přízemí je v předu děleno barokními a hloubkovými zdmi a zaklenuto valeně s pětibokými výsečemi. Střední trakt má vlevo masivní černou kuchyni, uprostřed barokně klenutou schodištní síň s pětibokými výsečemi, vpravo úzký, segmentem klenutý průchod podél zadní komory, oddělené pozdně renesanční zdí a v baroku rozdělené s valenou klenbou ve střední partii. Patro opakuje členění středního a zadního traktu přízemí barokními zdmi. Ve dvoře stojí přízemní hospodářské stavení s cihlovou valenou klenbou a trojúhelnými výsečemi. Původní velký gotický sklep s půloválnou valenou klenbou má kubaturu 122 m3. Celkový obestavěný prostor je 4.069 m3.
 
Dům č. 1240
Zmiňován též k roku 1505. Gotický sklep je původní. Z raně renesanční výstavby mezi léty 1531 a 1535 je část zadního traktu a střední zeď v přední části. Při požáru 1639 byl dům spolu s domem č.1239 zcela zničen. Barokní úprava z 80.let 17.století přeřešila přední i zadní část domu a první patro. Úpravy klasicistní a podstatná přestavba po požáru roku 1888, kdy bylo provedeno nové průčelí.
 

Dům č. 1241

Tento dům při válečné pohromě roku 1639 zcela zanikl. Gotické sklepy, známé jen z plánů, mají kubaturu 107 m3. Hmotu původního objektu lze zjistit jen z konfigurace v bloku. Obestavěný prostor 3.761 m3. Původní podloubí chybí. Tři oblouky jsou novodobé a strop podloubí je rovný. Barokní výstavba doznala velké změny po roce 1888.
 

Dům č. 1242

Domovní znamení č.p. 1242Zpráva je z roku 1508. Raně renesanční dispozice s renesančními klenbami prodloužena v zadní části o barokní přístavbu. Dům prodělal přestavbu po požáru roku 1888, kdy bylo vyzdviženo nové průčelí s loubím a přeměněna dispozice prvního patra.
 
I u tohoto domu má podloubí rovný strop. Masivní hloubková zeď jde až k zadnímu průčelí. V patře rozděluje dům na dva nestejné trakty. Vstupní síň půlkruhem valená má styčné výseče s hřebínky na stycích přetnutými. Trakt vpravo zachoval jen dvě křížová pole bez hřebínků. Vstupní síň končí barokním schodištěm. Za ním probíhá původní renesanční zadní průčelí, jemuž byla v baroku představěna komora a valeně s výsečemi doklenuta chodba vlevo. Popsané členění se uplatňuje i v poschodí. Gotické valeně klenuté sklepy mají kubaturu 81 m3. Obestavěný prostor je asi o 1000 m3 menší než byl v baroku. Činí 2.639 m3.
 

Dům č. 1243

První zpráva je z roku 1508. Raně renesanční dispozice s renesančními klenbami prodloužena v zadní části o barokní přístavbu. Dům prodělal přístavbu po požáru roku 1888, kdy bylo vyzdviženo nové průčelí s loubím a přeměněna dispozice prvního patra.
 
Zadní sklep je gotický, přední renesanční. Přední je malý. Celková kubatura je 98 m3. Dům byl jako většina domů na náměstí postaven po roce 1526, renesanční klenby jsou z mladší stavební fáze. Dům byl barokizován po požáru roku 1639. Dům zachovává hmotu objektu po barokním rozšiřování. Fasáda obsahuje fragment fasády raně renesanční. Podloubí s dvojicí půlkruhových arkád má dvě hřebínková pole. Přízemí dělí masivní hloubková zeď na levou vstupní síň s půlkruhem valenou klenbou a trojúhelnými výsečemi a na prostor vpravo s mladším segmentem. Za schodištěm vlevo je zazděná černá kuchyně, vpravo dvě barokně klenuté komůrky, ukončené renesančním zadním průčelím. V baroku byla přestavěna vlevo komůrka s valenou klenbou a trojúhelnými výsečemi a za ní protáhlá místnost. Patro je zcela novodobé.
 

Dům č. 1244

Archivně je doloženo, že po požáru roku 1526 zde bylo nezastavěné městiště až do roku 1577, kdy přibližně ve třech letech zde proběhla výstavba domu. Po ohni roku 1888 se přestavba omezila na zrušení štítu a přeorientování střechy.
 
Dům zachoval hmotu a členění pozdně renesančního domu až na snesený štít. Dvouosá fasáda má obnovenou sgrafitovou výzdobu. Podloubí má jedno hřebínkové pole a jeden půlkruhový oblouk. Vstupní síň a za silnou zdí prostor vpravo mají po půlkruhové valené klenbě se styčnými trojúhelnými výsečemi s hřebínky. V zadním traktu je vpravo komora a za silnou zdí vlevo chodba, což se opakuje v polopatře a patře za použití trámových stropů s dvojitým záklopem. Od polopatra probíhá před zadní komorou masiv černé kuchyně. Gotické sklepy patří ještě k původní výstavbě, mají půloválnou valenou klenbu a kubaturu 101 m3. Obestavěný prostor je nevelký - 1585 m3.
 

Dům č.1245

Domy č.1244 a č.1245 byly vystavěny současně v letech 1577 až 1580. Oba byly stavěny velice solidně s výstavními štíty, ušlechtilou sgrafitovou fasádou a s členěným vnitřním rozvrhem, odpovídajícím dobovým nárokům. Dům č.1245 je severním nárožním domem západního bloku. Zachoval hmotu a část dispozice a výzdoby pozdně renesančního objektu. Tříosá hlavní a pětiosá boční fasáda má obnovenou původní sgrafitovou výzdobu s objevenými iluzivními motivy lichého okna a arkýře. Sgrafita obnovená při restauračních pracích v padesátých letech tohoto století jsou velmi výrazná, neboť mají tmavý podklad. Podloubí má dvě čelní a jednu boční půlkruhovou arkádu a dvě křížová pole s hřebínky. Bývalý vstupní prostor vlevo je valeně zaklenut s dvojicemi styčných výsečí s hřebínky částečně přetínanými. Místnost vpravo má jedno křížové pole a úsek valené klenby s výsečemi. Střed dispozice má malou místnost s křížovým polem a úsek valeně klenutého původního schodiště. V zadním traktu prochází vlevo chodba s jedním křížovým polem a úsekem valeně klenutým. Vpravo je porušená zadní komora, jež se s chodbou v půdorysu opakuje i v polopatře. Bohatý renesanční štít byl po požáru roku 1888 snesen a provedena stavební úprava podobná jako u ostatních domů. Oba domy 1244 a 1245 shořely též v roce 1888, nikoliv však při letním obrovském požáru. Na novodobé úpravy navazuje přístavba při bočním průčelí z roku 1934. Velké gotické sklepy pod většinou domu s valenými klenbami mají kubaturu 153 m3.
 

Adresa


Nové Město nad Metují
GPS: 50° 20′ 37.3″N  16° 9′ 4.499″E

Kategorie

městské památkové zóny

Turistický Facebook

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
7
2
7
3
7
4
7
5
6
6
9
7
6
8
5
9
6
10
7
11
7
12
7
13
12
14
7
15
6
16
7
17
10
18
7
19
6
20
8
21
5
22
5
23
5
24
9
25
9
26
9
27
12
28
7
29
4
30
5
1
5
2
6
3
5
4
6
5
5

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč