Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 26
DNES: 960
TÝDEN: 5762
CELKEM: 2678069

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • En français
 • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Technologické centrum a spisová služba ORP

Číslo výzvy
06 - kontinuální
Operační program
IOP – Integrovaný operační program
Prioritní osa
2 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Oblast podpory
2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Cíl podpory
Konvergence
Registrační číslo projektu
CZ.1.06/2.1.00/06.06802
Zainteresovaní
Investor: Město Nové Město nad Metují

Projektový manažer: PNO Consultants s.r.o.

Kontakty
Mgr. Zdeněk Továrek - vedoucí Oddělení informatiky
 

Technologické centrum ORP

 
Projekt technologických center (TC) je součástí projektu regionálních center, tzv. eGON center, která mají složku technologickou, vzdělávací a administrativní. Takto pojatá centra se stávají výrazným nositelem a šiřitelem znalostí konceptu eGovernment. Z pohledu umístění v hierarchii veřejné správy se eGON centra dělí na eGON centra na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP) a na krajských úřadech.
 
Technologické centrum a okruh aplikací, které je možno v Technologických centrech provozovat, podporuje snahu měst a obcí III. stupně řešit problémy informatizace komplexně v rámci svého správního obvodu. Cílem projektu je tuto snahu podpořit realizací TC na všech krajích a co největším počtu ORP a umožnit tak obcím lépe naplnit požadavek být dobrým hospodářem.
 
Technologická centra budou určena zejména k provozu systémů
 • spisových služeb včetně pracovních datových úložišť, elektronické spisovny a rozhraní na datové schránky ve vazbě na implementaci zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
 • typových projektů samospráv,
 • systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí,
 • centrálních projektů, zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů.
 
V Technologickém centru je rovněž možné provozovat pro vlastní potřebu ORP jakékoliv aplikace, primárně však slouží k zajištění informatizace celého správního obvodu. Technologická centra ORP umožní posílit infrastrukturu ICT a podpořit ORP ve snaze o standardizaci IS obcí v rámci správního obvodu a zajištění stanovené úrovně služby. Stejný princip platí i na úrovni krajů, kde primárním cílem je zajistit ve spolupráci s ORP regionu systém aplikace typových projektů. Rozsah poskytovaných služeb na úrovni Technologického centra kraje (TCK) výrazně podporuje funkci krizového řízení a IZS v kraji.
 
Projekt technologických center otvírá rovněž cestu k systematickému posouzení situace informatizace v rámci celého kraje, neboť jako podmínku realizace projektu bylo nezbytné vytvořit studii proveditelnosti, která je základem rozvoje informatizace v celém regionu. Strategický rámec projektu technologických center vychází ze stanovené strategie efektivní veřejné správy dané dokumentem EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY - Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015, dále v návaznosti na ní realizovanými nebo připravovanými legislativními změnami (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a návrhy zákonů o základních registrech veřejné správy a jednotlivých registrů) a rozpracovanými aktivitami zejména Ministerstvem vnitra ČR a jednotlivých krajů promítnutých do návrhu typových projektů samospráv.
 
Mezi cílové skupiny projektu patří
 • ORP Nové Město nad Metují jakožto garant realizace a provozovatel TC, zároveň jako konzument
 • služeb poskytovaných TC,
 • zřizované a zakládané organizace ORP Nové Město nad Metují jakožto konzument služeb
 • poskytovaných TC,
 • obce a jimi zřizované organizace ve správním území ORP, jakožto partneři projektu a zároveň jako
 • konzumenti služeb poskytovaných TC,
 • sekundárně občané prostřednictvím regionálních služeb TC, které budou realizovány po vytvoření TC ORP, přičemž TC ORP vytváří infrastrukturu pro jejich realizaci.
 
Technologická architektura a infrastruktury TC musí tvořit robustní, škálovatelný, bezpečný, stabilní, vysoce dostupný a parametrizovatelný celek s odolností proti výpadkům, umožňující provoz klíčových aplikací a informačních systémů, v nepřetržitém režimu, tj. 5 dní v týdnu a 12 hodin denně. Jednotlivé části infrastruktury TC jsou vzájemně integrovány, řízeny a monitorovány.
 
 
Schéma TC ORP
 
Schéma TC
 
 
V případě management serveru se jedná pouze o ilustrativní vyobrazení demonstrující, jakým způsobem je možné realizovat integraci management serveru k infrastruktuře TC ORP. Management server a jeho řídící služby není doporučeno provozovat jako virtuální server v rámci virtualizační vrstvy aplikačních serverů.
 

Elektronická spisová služba – kraje, obce

 
Spisová služba (SPS) je prvek, který v novém systému eGovernment hraje podstatnou roli a je nutno zajistit jeho funkci ve dvou směrech:
 • zřízení nové spisové služby nebo upgrade stávající spisové služby, zajišťující vyhotovování písemností v elektronické podobě, evidenci jejich oběhu a také mimo jiné k zajištění komunikace se systémem datových schránek jak pro žadatele, tak i pro obce ve správním obvodu žadatele a jimi zřizované organizace,
 • vytvoření dostatečné kapacity garantovaného nebo negarantovaného úložiště dokumentů souvisejících s výkonem veřejné správy, neboť nový systém pravděpodobně přinese podstatné zvýšení počtu dokumentů zpracovávaných v elektronické podobě. HW kapacita bude zajištěna prostřednictvím projektu eGON centra.
 
Velmi důležitou povinnou službou TC je také zřízení negarantovaného (u TC ORP) úložiště dat jako výstupů z elektronické spisové služby. Negarantované úložiště, umístěné na TC ORP, je určeno pro ukládání nevyřízených a neuzavřených a spisů pořízených nebo přijatých jak samotnou ORP , tak spádově všemi obcemi ve správním obvodu ORP.
 
Schéma SSL
 

Vazba na centrální projekty

Vybrané připravované, nebo probíhající centrální projekty, se svými rozsahy a dopady dotýkají i projektu Technologických center, zejména s ohledem na předpokládané využití infrastruktury pro provozování jejich částečných funkcionalit nebo využití jejich určitých služeb. Některé z nich nejsou dosud definovány tak, aby bylo možno vazbu zcela vymezit. Jedná se zejména o informační systém základních registrů (ISZR) a centrální místo služeb – viz dále. I přes tuto nejistotu lze konstatovat, že konstrukce technologických center umožní plynulý rozvoj celého systému.
 

Základní registry veřejné správy

Současná roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity ve vedení klíčových databází potřebných pro všechny ISVS, neumožňuje jejich sdílení a přebírání dat. Tato skutečnost nutí správce zmíněných systémů pořizovat si potřebná data z dostupných datových zdrojů individuálně. Prostředkem pro nápravu tohoto nevyhovujícího stavu je adekvátní úprava legislativy. (návrh zákona o vytvoření centrálních registrů VS, návrhy speciálních zákonů pro realizaci čtyř navrhovaných základních registrů VS).
 
Registry ve své cílové podobě a funkcionalitách vytvoří jednotný, vzájemně provázaný a ucelený systém. Tento systém umožní čerpat a sdílet data v dané oblasti z jediného datového zdroje, který bude spolehlivě a transparentně aktualizovaný, s patřičnou úrovní zabezpečení.
 
V současné době není zcela zřejmá architektura základních registrů ve smyslu správy a distribuce systémů, nicméně se předpokládá provozování v zatím nespecifikovaném módu v prostředí TC K.

CMS/KIVS

Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) je zabezpečená centrálně na bázi IP. Provozuje ji pro své potřeby stát s cílem zajištění potřebných hlasových a datových služeb pro subjekty veřejné správy.
V projektu technologických center hraje podstatnou roli přenosová kapacita spojení mezi TC K a TC ORP. Podle ní lze volit různá uspořádání TC – Stand Alone řešení nebo řešení prostřednictvím metod virtualizace. Součástí projektu technologických center proto může být i přiměřená investice do komunikačních sítí – k zajištění nezbytného připojení ke KIVS.
Centrální místo služeb (CMS) je v rámci KIVS jediným místem, kde dochází k výměně dat mezi centrálními informačními systémy. Zároveň je jediným centrálním místem, kde je KIVS připojen k veřejné síti Internet a k dalším sítím, jako např. neveřejné datové sítě provozované v rámci EU.
CMS plní v konceptu eGON center úlohu centrálního technologického centra (TC).
 

Hlavní funkcí je směrem k eGON centrům, zabezpečit provoz

Generických služeb
 • Adresářové služby
 • Identity management
 • Jmenné služby DNS – zajišťují překlad IP adres na jména v prostředí eGON center
 • Služba přesného času NTP – zajišťuje synchronizaci přesného času jednotlivých eGON center s CMS
 
Dalších centralizovaných služeb
 • Poštovní server – poskytuje služby pro uživatele, kteří nemají vlastní poštovní server
 • Antivir – odvirovávání dat, která přicházejí do eGON centra prostřednictvím CMS na úrovni protokolu HTTP, FTP, SMTP a provádí detekci virů v jazycích Java a ActiveX
 • Centrální dohledový systém – zajišťuje kontrolu dostupnosti eGON center a umožňuje jejich správu
 
eGON centra ORP a K jsou s CMS jednotně propojena virtuální privátní sítí sloužící k přenosu dat a samostatnou virtuální privátní sítí, sloužící ke správě a dohledu eGON center.

Datové schránky

Cílem zákona o eGovernmentu je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci jak mezi občany a úřady, tak mezi úřady navzájem, včetně sledování vývoje podání uvnitř úřadů. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 19. srpna 2008 jako zákon č. 300/2008 Sb.
Projekt datových schránek ovlivňuje projekt TC nepřímo svým nárokem na funkcionalitu a kapacitu aplikací, které s ním mají přímou vazbu – zejména spisová služba a úložiště dokumentů.

Shrnutí vazeb v systému

Pilířem provozu technologických center je
 • Provoz elektronické spisovny na TC K pro KÚ, města a obce a jejich zřízené a založené organizace
 • Úložiště nevyřízených a neuzavřených dokumentů na TC 0RP pro všechny obce správního obvodu
 • Provoz spisových služeb pro vlastní potřebu úřadů a zřízených nebo založených organizací
 • Ukládání a digitalizace dat v TC K garantovaným způsobem
 • Digitální mapa veřejné správy (DMVS)
 • Zajištění potřebných funkcí centrálních projektů
 • Zajištění aplikačního servisu obcím I. a II. stupně z úrovně ORP
 • Ostatní služby fakultativně, podle konkrétního realizačního projektu
 
 
 
Logo projektu