Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • En français
 • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pravidla pro provádění překopů či protlaků

Provádění překopů či protlaků vyřizuje Odbor majetku města, Oddělení rozvoje města.

Kontaktní osoby (osoby pověřené městem k těmto úkonům)

Postup při vyřizování překopů či protlaků

 1. Podání Žádosti o povolení k provedení překopu či protlaku na místní komunikaci/ chodníku/zelené ploše, která je v majetku města.
   
 2. K této žádosti budou přiloženy následující přílohy:
 • Situační plánek se zákresem místa zásahu do předmětu nájmu obsahující:
    -  Parcelní čísla a čísla popisná
    -  Vyznačení místa zásahu
    -  Přibližné okótování místa zásahu
 • Fotodokumentaci předmětu nájmu před zahájením výkopových prací, která musí zachytit stávající stav pronajaté plochy.
 • U právnických osob i fyzických osob podnikajících kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii živnostenského listu.
 • Za žadatele může provádět právní úkony pouze osoba uvedená ve výpisu z obchodního rejstříku jako statutární zástupce nebo soba k tomuto účelu pověřená plnou mocí.
   
 1. Žádost se podává min. 10 pracovních dní před dnem zahájení výkopových prací na podatelnu MěÚ nebo pověřené osobě. V případě havárie v den započetí těchto prací.
   
 2. Na základě žádosti bude sepsána Nájemní smlouva (vzorová Nájemní smlouva ke stažení), která bude v případě zásahu do místní komunikace/ chodníku sloužit jako souhlas vlastníka k provedení výkopových prací pro žádosti Oddělení dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH“).
   
 3. Žadatel v případě provádění překopů či protlaků v místní komunikaci/chodníku podá na Oddělení dopravy a silničního hospodářství:

  a pokud situace vyžaduje, podá též:

 1. Žadatel je na základě Nájemní smlouvy povinen dodržovat pravidla v ní stanovená, zejména Podmínky pro provádění výkopových prací.
   
 2. V poslední den stanovený v Nájemní smlouvě vyzve žadatel oprávněnou osobu (Hana Ptáčková, Ing. Mach) k převzetí předmětu nájmu.
   
 3. Před předáním předmětu nájmu musí být zhotovena fotodokumentace předmětu nájmu, ze které bude znám stav dotčeného pozemku.
   
 4. O převzetí předmětu nájmu bude sepsán Předávací protokol.
   
 5. V případě jakékoliv změny v Nájemní smlouvě musí být sepsán dodatek, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

 

Za správnost postupu odpovídá: Hana Ptáčková

Poslední aktualizace: 10.02.2017

 

Pravidla ke stažení ZDE