Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 665
TÝDEN: 4658
CELKEM: 2623983

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Slovo tajemníkaBc. Petr Tyč, tajemník MěÚ

Městský úřad Nové Město nad Metují vydal na konci března Zprávu o činnosti Městského úřadu za rok 2018. Jaké informace se zde občané dozví a kde ji najdou?

Tuto souhrnnou zprávu vydáváme již po čtvrté, navazujeme tak na dobrou praxi předchozích let.  Jedná se o poměrně obsáhlý materiál, ve kterém jsou za rok 2018 podrobně zpracovány informace o činnosti odborů a oddělení MěÚ a dále i Městské policie. Zpráva obsahuje přehlednou organizační strukturu úřadu a na ni navazující systém řízení. U každého odboru i oddělení je zpracován výčet jejich činností podle jednotlivých oblastí a daných kompetencí. Tento přehled je v některých případech doplněn i o odkazy na právní normy, podle kterých je postupováno. To se týká především oblasti přeneseného výkonu státní správy, který MěÚ zajišťuje. Na tyto informace pak ještě navazuje výčet prováděných úkonů v jednotlivých agendách v průběhu roku 2018 a srovnání s roky předcházejícími.

U odborů či oddělení, jejichž činnost je přímo navázána na městský rozpočet, najde občan i přehled o jejich hospodaření s těmito financemi.

Zpráva je k dispozici na webu města a je určena jak široké veřejnosti, tak i zastupitelům a radním. Věřím, že dává všem zájemcům dostatek informací o tom, čím se náš úřad a také Městská policie v roce 2018 zabývaly a jaké aktivity vyvíjely.

Začátkem roku proběhla na Městském úřadě kontrola z Ministerstva vnitra. Co bylo kontrolováno a jaký je výsledek?

Kontrolu na našem úřadě provedlo dne 25. ledna 2019 Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly. Kontrola se týkala období 01. 06. 2017 – 25. 01. 2019 a byla zaměřená na výkon samostatné působnosti města dle ustanovení zákona o obcích a dále na povinnosti dané zákonem o poskytování informací. Jednalo se mj. o záležitosti související s přípravou a konáním zasedání RM a ZM, nakládáním s nemovitým majetkem města, nakládáním s městskými byty, podáními občanů a jejich vyřizováním, vyhláškami města, evidencí dokumentů na úřední desce, souborů povinně zveřejňovaných informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím a vyřizováním žádostí podaných dle tohoto zákona. Na základě provedené kontroly byl vyhotoven Protokol, který byl městu doručen dne 13.02.2019. Výsledky kontroly hodnotím pozitivně, převážná většina kontrolovaných agend je v pořádku a je vykonávána dle platných právních předpisů. K zjištěným drobným nedostatkům byla přijata okamžitá náprava. Vše pak projednalo a schválilo ZM na svém únorovém zasedání. O tomto postupu bylo následně informováno i Ministerstvo vnitra. Podrobnosti je možné nalézt v Protokolu, který byl součástí příloh ZM č. 3.

Na začátku března se na webu města objevila novinka v podobě zveřejňování elektronického programu jednání Rady města a Zastupitelstva města. Přistoupilo k tomuto kroku město s ohledem na větší otevřenost vůči občanům, nebo jaký byl důvod? Jsou již nějaké ohlasy od občanů?

Jedná se o další vstřícné kroky města a úřadu ve vztahu k veřejnosti. Podnět k tomu mj. dali i někteří zastupitelé, konkrétně nejaktivnějším byl Ing. Jan Čopík, Ph.D.  Trvalou snahou města je zvyšování transparentnosti rozhodování jeho volených orgánů, tj. Rady města (RM) a Zastupitelstva města (ZM).  Jedním z dalších kroků tohoto procesu je mj. zveřejňování elektronického programu jednání RM, tj. podrobného přehledu všech jednacích bodů, a to vždy 3 dny před jejím zasedáním. Dále po schválení v ZM jsme začali zveřejňovat podrobnější pozvánky na jednání Zastupitelstva města, než tomu bylo dosud. Zájemci získají přehled všech jednacích bodů a pozvánku v rozsahu, kterou dostávají zastupitelé. Významným inovativním krokem pro občany je i zveřejnění všech elektronických podkladů pro jednání ZM. Dále jsme rozšířili informační servis i pro zastupitele, ti mají nyní možnost nahlížet do komplexních materiálů, které jsou součástí pozvánek na zasedání RM.  Věřím, že tyto kroky přispějí k ještě lepší informovanosti občanů a zároveň povedou i k vyšší kvalitě vzájemné komunikace.

V úterý 19. března 2019 se konala pravidelná porada starostů Správního obvodu obce s rozšířenou působností. Můžete našim čtenářům přiblížit průběh těchto setkání?

Porady starostů obcí našeho správního obvodu svoláváme cca 1x ročně. Pravidelně je porada svolána v prvním roce nového volebního období.  Do programu zařazujeme aktuální důležité informace, které se týkají činnosti obcí, a to především v oblasti tzv. „přenesené působnosti“, tj. výkonu státní správy, kterým jsou tyto obce pověřeny. Za současného stavu velice komplikované a složité legislativy se snažíme tak starostům a starostkám dávat alespoň minimální servis pro jejich nelehkou práci. Zvláště u starostů, kteří nejsou do funkce uvolněni a chodí normálně do práce a teprve po ní se ve svém volném čase věnují své obci, je každá pomoc vítána. Chtěl bych tímto složit hold jejich práci, protože fungují fakticky bez úřednického zázemí a rozsah jejich povinností a odpovědnosti je obrovský. Na této poradě jsme se věnovali těmto tématům: povinnosti obce, které vyplývají ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí, stavební činnost v obcích a územní plánování z pohledu aktuálního stavu stavebního zákona, zajištění voleb do EP, informace k evidenci obyvatel (ohlašovně) a vazby na CzechPoint a občanské průkazy, informace o novele zákona o ověřování podpisů a listin a aktuality v oblasti krizového řízení. Vzácným hostem na této poradě byla ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková. Za město se porady zúčastnil jak starosta města Petr Hable, tak i místostarosta Ing. Libor Hovorka.

Kromě informací podávaných na poradě starostů či prostřednictvím elektronické pošty, využíváme k předávání informací i zasedání zástupců obcí sdružených v Dobrovolném svazku obcí Novoměstsko, který kromě našeho města zahrnuje 29 obcí. Zasedání se konají několikrát ročně a jde o obce ze správních obvodů Nového Města nad Metují, Náchoda a Dobrušky.

Děkuji za rozhovor.

Eva Kupková