město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 8 - Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti případu a přidělení případu

Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

8a

Oznámení případu probíhá poštou, e-mailem, telefonicky, vlastní depistážní činností, osobní návštěvou na pracovišti orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Oznámení případu přijímají všichni zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Evidence případu, který orgán přijme poštou, datovou službou, případně e-mailem, probíhá tak, že vedoucí zaměstnanec nebo jím pověřený zástupce eviduje případ do systému spisové služby a podle jednotlivých kompetencí přidělí případ příslušným zaměstnancům orgánu sociálně-právní ochrany dětí a to elektronickou formou ve spisové službě a tím určí, který zaměstnanec bude koordinátorem případu.

Evidence případu, který je oznámen telefonicky probíhá tak, že zaměstnanec nejdříve zjišťuje:

  • o jaké dítě se jedná
  • jeho jméno a příjmení
  • údaje o rodičích, popř. osobách pečujících
  • co je předmětem oznámení
  • zda jsou v rodině nějaké další děti, které by mohly být ohroženy
  • kdo volá
  • jaký je vztah volaného k ohroženému dítěti
  • kontaktní údaje volajícího.

Zaměstnanec vysvětlí volajícímu důvěrnost sdělení, informuje o možnosti odhalení identity volajícího, pokud se bude dále případ řešit v rámci trestního řízení nebo soudního jednání. Zároveň je volající informován o dalším postupu a lhůtách k vyřízení oznámení.

Pokud oznámení přijímá zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany dětí a to e-mailem, telefonicky, vlastní depistážní činností nebo v rámci osobní návštěvy klienta na pracovišti, předá případ k zaevidování vedoucímu zaměstnanci, který postupuje dle výše uvedeného postupu. Zároveň informuje osobu, která oznámení učinila, o dalším postupu a lhůtách k vyřízení oznámení.

Evidence případu v systému spisové služby probíhá neodkladně, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům.

Koordinace případu

Kolizní opatrovník:

V případě, kdy je orgán usnesením soudu jmenován kolizním opatrovníkem vedoucí zaměstnanec přidělí případ podle správního obvodu konkrétnímu zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí. Pověřený zaměstnanec jako koordinátor případu zařadí dítě do rejstříku OM, NOM a do Systému včasné intervence. Spisovou dokumentaci potom vede v souladu s instrukcí o vedení spisové dokumentace.

Zákon o sociálně právní ochraně dětí - § 6:

Po přidělení případu podle kompetencí a správního obvodu jednotlivých zaměstnanců sociálně-právní ochrany pověřený zaměstnanec jako koordinátor případu zakládá dokumentaci P/OM a vyhodnotí míru ohrožení dítěte. V případě, že je míra rizika u dítěte vyhodnocena podle § 6 zákona SPOD, zařadí neprodleně případ do rejstříku OM, NOM a to dle stanovených pravidel instrukce o evidenci spisové dokumentace a zavede případ do Systému včasné intervence. Na základě šetření a vyhodnocení rizik případu vypracuje zaměstnanec vyhodnocení situace na předepsaném formuláři. K vyhodnocení rizik zaměstnanec využívá metodiku pro tuto oblast (Příloha č. 30 – Vyhodnocení potřeb dítěte podle věku – metodika Lumos). V případě potvrzení ohrožení dítěte dle § 6 vypracuje individuální plán ochrany dítěte a to ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte nebo jinou osobou, odpovědnou za výchovu dítěte. V rámci individuálního plánu ochrany dítěte zaměstnanec stanoví postup řešení jednotlivých dílčích cílů podle jejich závažnosti. V tomto případě se dokumentace P/OM stává součástí spisové dokumentace OM, NOM.

Pokud se na základě šetření vyhodnotí, že se nejedná o dítě ve smyslu § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, je dokumentace P/OM založena ve spisovně a další postup podléhá skartačnímu a spisovému řádu městského úřadu.

Může nastat i situace, kdy již z prvního oznámení je jednoznačné, že se jedná o dítě podle § 6, v tomto případě je ihned zařazeno do rejstříku OM, NOM, před předchozího založení složky P/OM.

V práci s rodinou a zjišťování relevantních informací využívá zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí metody sociální práce. Pro usnadnění spolupráce se základními a středními školami v oblasti podávání podrobných zpráv k jednotlivým dětem má orgán sociálně-právní ochrany dětí vytvořen dotazník, který je společně se žádostí o podání zprávy škole zaslán v elektronické podobě a zároveň ho škola může využít v případě, kdy sama oznamuje důležité skutečnosti o svém žákovi orgánu sociálně-právní ochrany dětí (Příloha č. 35 – Žádost o zprávu).

Pro sociální práci v terénu má zaměstnanec sociálně-právní ochrany k dispozici formulář protokolu z jednání (Příloha č. 36 – Protokol z jednání), do kterého přímo v domácnosti rodiny nebo na jiném místě vpisuje klientem sdělované informace, které závěrem zaměstnanec a klient podepisují a tím stvrzují jejich pravdivost

Informace o evidovaném případu je všem zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí dostupná v Systému včasné intervence.

8b

Každý případ orgánu sociálně-právní ochrany dětí je posouzen s ohledem na jeho naléhavost. Základním a nejdůležitějším kritériem je míra ohrožení života dítěte, jeho bezpečí a zdravého vývoje. Posouzení naléhavosti je prováděno ihned na začátku práce s dítětem a rodinou, to je ihned po přijetí oznámení případu. Pokud se jedná o dítě podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., vypracuje klíčový pracovník – koordinátor případu do jednoho měsíce od oznámení vyhodnocení situace ohroženého dítěte a individuální plán ochrany dítěte. Zaměstnanci pracují zejména s externími informacemi (oznámení lékaře, policie, školy, rodičů, šetření v rodině, rozhovor s dítětem ale též anonymními sděleními). Při získání nové informace je nezbytné zhodnotit tuto informaci z pohledu jejího obsahu, ale též závažnosti a hodnověrnosti. Vždy zvažuje, zda získaná informace přímo akutně ohrožuje dítě. Měřítko míry ohrožení konkrétního dítěte nelze jednoznačně stanovit, vždy to je na individuálním posouzení koordinátora případu s přihlédnutím k celkové situaci rodiny. Míra rizika pro dítě se stanoví s ohledem na jeho věk, potřeby, zdravotní stav, vždy se sleduje nejlepší zájem dítěte a zjišťuje se jeho názor k záležitostem, které se ho týkají. Pokud je zjištěna vysoká míra ohrožení dítěte, obrátí se zaměstnanec na vedoucího zaměstnance, situaci zkonzultuje a řeší okamžitě. Zaměstnanec musí být schopen odůvodnit jednotlivé kroky, provedené v rámci okamžitého zásahu. Tyto okolnosti se posuzují individuálně pro každé dítě v rodině. Pokud na základě intervize s vedoucím zaměstnancem je shledána potřeba akutního řešení situace dítěte (okamžitý odchod dítěte z rodiny), orgán sociálně-právní ochrany spolupracuje s okresním soudem, případně orgány činnými v trestním řízení.

Pokud zaměstnanec sociálně-právní ochrany na základě vyhodnocení situace dítěte zjistí, že s nejedná o ohrožené dítě podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., spis nezakládá a dítěti sociálně-právní ochranu neposkytuje.

8c

Každý zaevidovaný případ, který je řešen v rámci sociálně-právní ochrany, je přidělen konkrétnímu pracovníkovi dle pracovní náplně – koordinátorovi případu. Koordinátorem případu se rozumí klíčový pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jemuž je případ přidělen a to dle rozdělených agend.  Pokud určený pracovník – koordinátor případu nemůže převzít z jakéhokoliv důvodu určený případ, vedoucí zaměstnanec určí, kdo tento případ bude koordinovat. Pokud se jedná o případ, kde není jednoznačné podle popisu činností jednotlivých zaměstnanců, komu případ má být přidělen, nebo se jedná o kumulaci problémů, o koordinátorovi případu rozhodne vedoucí zaměstnanec.

V případě nepřítomnosti klíčového pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí je zajištěno zastupování a po jeho návratu neprodlené předání informací o opatřeních, která byla učiněna. O všech zjištěných informacích a vykonaných opatřeních je učiněn záznam, který je součástí spisové dokumentace.

Koordinátor případu zajišťuje vypracování vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, společně s dítětem a jeho rodinou tvoří Individuální plán ochrany dítěte a volí adekvátní metody sociální práce jako je poradenství, konzultace, spolupráce se školami, lékaři a dalšími subjekty, případové konference, zprostředkování návazné služby. Na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny volí i vhodná výchovná opatření. Koordinátor případu v případě potřeby má možnost řešit případ v rámci kazuistické supervize, případně požádat o intervizi případu vedoucího zaměstnance sociálně-právní ochrany dětí.

8d

Z důvodu zajištění řádného a kvalitního výkonu sociálně-právní ochrany dětí každý zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany pracuje v daném okamžiku maximálně s 80 rodinami, kurátor pro děti a mládež a zaměstnanec vykonávající agendu náhradní rodinné péče maximálně s 40 rodinami. Skutečný počet rodin, se kterými zaměstnanec pracuje, se odvíjí zejména od náročnosti práce s rodinou, která může být v jednotlivých případech velmi rozdílná. Do počtu rodin se započítávají všechny rodiny vedené ve spisech Om a Nom, do jedné rodiny jsou započítávány i děti, vedené ve více spisech Om nebo Nom, když se jedná o polorodé sourozence Pracovní náplně jsou nastaveny tak, aby tyto limity byly dodrženy, v pracovních náplních je zohledňována i náročnost jednotlivých agend výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Dodržování limitů je monitorováno na pravidelných poradách orgánu sociálně-právní ochrany dětí a situaci průběžně sleduje vedoucí zaměstnanec. Pokud by mělo dojít k situaci, kdy by některý zaměstnanec mohl překročit maximální stanovený limit počtu rodin, je jeho povinnosti neodkladně upozornit vedoucího zaměstnance a situace je okamžitě řešena předáním případu jinému zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Při výrazném zvýšení počtu případů projedná vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí situaci s vedoucím odboru sociálních věcí a tajemníkem úřadu, aby byla přijata potřebná personální opatření.

Minimální počet rodin, se kterými zaměstnanec pracuje, není na našem pracovišti stanoven.