Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 44
DNES: 978
TÝDEN: 2592
CELKEM: 1747223

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Nový územní plán Nového města nad metují

Dokumentace ke stažení

Dokumentace je v sekci Územní plánování / Územní plán města – ZDE.

Důvod pro pořízení nového územního plánu

Nové Město nad Metují má platný územní plán sídelního útvaru z roku 1996. Nový stavební zákon (č. 186/2006 Sb.) stanoví, že veškeré územní plány pořízené podle starého stavebního zákona (tedy schválené před rokem 2007) pozbývají po 31. prosinci 2022 platnost. Z tohoto důvodu je nutné do konce roku 2022 pořídit, tj. projednat a schválit územní plán nový. V době, kdy zastupitelstvo města o pořízení nového územního plánu rozhodovalo, platil termín konec roku 2015.

Stručný výklad pojmu

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a současně pro udržitelný rozvoj území. Ten spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Územní plánování koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na územní plánování určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu území nezastavěného. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
 
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Územní plán vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy přestavby, veřejně prospěšné stavby a opatření, územní rezervy. Dále stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů, zejména plošné a prostorové uspořádání (tzv. regulativy) – např. výšková regulace zástavby, maximální zastavěnost pozemků.

Postup pořizování nového územního plánu
Nového Města nad Metují

Na následujících řádcích je velmi zjednodušeně uveden postup pořízení územního plánu Nového Města nad Metují, který se pořizuje ve dvou fázích – zadání a návrh. Zadání v podstatě představuje souhrn požadavků, které se následně řeší v druhé etapě – návrhu. Jako takové je tedy značně obecné. Návrh již pak představuje vlastní územní plán.
 
Zadání zpracoval Městský úřad (Odbor výstavby a regionálního rozvoje, Mgr. Adam Balcar) – tzv. pořizovatel, spolu s určeným zastupitelem (pan starosta Petr Hable). Zadání bylo následně poskytnuto všem sousedním obcím, dotčeným orgánům, krajskému úřadu a současně se zveřejnilo na úřední desce. Každý pak mohl uplatnit své připomínky. Na základě obdržených připomínek se zadání upravilo a předložilo zastupitelstvu ke schválení.
 
Na základě schváleného zadání (zde ke stažení ve formátu *.pdf) se zpracoval návrh územního plánu – tentokrát již autorizovaným architektem na urbanismus a územní plánování. Současně, na základě vzneseného požadavku dotčeného orgánu v průběhu projednávání zadání, bylo vypracováno vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území (včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí).
 
24.6. 2010
Zastupitelstvo města schválilo pořízení nového územního plánu (usnesení ZM 65- 6456/10)
14.1. 2011
pořizovatel dokončil první verzi zadání, kterou následně konzultoval s jednotlivými odbornými útvary Městského úřadu a na základě jejich připomínek došlo k úpravám zadání
22.3. 2011
pořizovatel oznámil zahájení projednávání zadání, jehož dokumentaci zaslal okolním obcím, dotčeným orgánům, krajskému úřadu a zveřejnil jej na webových stránkách města
11.4. 2011
konání mimořádného pracovního jednání Zastupitelstva města, kde pořizovatel přednesl prezentaci, ve které nastínil problematiku územního plánování, procesu pořízení územního plánu a odpovídal na dotazy zastupitelů
20.7. 2011
po úpravě zadání pořizovatel předložil zadání Zastupitelstvu města ke schválení
29.8. 2011
do zadání byla zapracována nově vytvořená Energetická koncepce města
1.9. 2011
Zastupitelstvo města schválilo zadání územního plánu (usnesení ZM 76- 6704/11)
7.12. 2011
vyhlášení výběrového řízení na zpracování návrhu nového územního plánu
6.2. 2012
Rada města na základě zprávy z posouzení a hodnocení nabídek rozhodla o zadání veřejné zakázky na územní plán firmě Ing. arch. Ivan Kaplan – AGORA studio (usnesení RM 235- 9934/12)
23.3. 2012
podepsána smlouva o dílo a zahájení prací
23.7. 2012
seminář pro zastupitele nad rozpracovaným návrhem
26.10. 2012
projektant předal městu a pořizovateli dokumentaci návrhu územního plánu určenou pro společné jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi
2.11. 2012
na webové stránky vložen návrh urbanistické koncepce územního plánu (viz níže)
13.12. 2012
konání společného jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi
29.1. 2013
seminář pro zastupitele, kde pořizovatel stručně vyložil oblast územního plánování včetně legislativního rámce, připomenul dosavadní postup pořizování nového územního plánu a naznačil budoucí postup; městský architekt v krátkosti přednesl hlavní myšlenky návrhu územního plánu a následně byl prostor pro dotazy zastupitelů
5.3. 2013
na webové stránky města umístěna dokumentace návrhu územního plánu určená pro společné jednání;
vydána veřejná vyhláška, kterou se doručil návrh územního plánu a vyhodnocení návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území
19.4. 2013

ukončení podávání připomínek veřejnosti

30.5. 2013

konání veřejného semináře „Územní plánování a nový územní plán města“ s následnou diskuzí v hlavním sále Kina 70 za účasti zastupitelů města

13.6. 2013

vydáno stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje jako dotčeného orgánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje, souladu s územně plánovací dokumentací kraje

 

19.8.2013

vydáno stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje jako dotčeného orgánu z hlediska vyhodnocení vlivů na životní prostředí

září-listopad 2013

vyhodnocování stanovisek dotčených orgánů a připomínek veřejnosti
18.11. 2013 jednání pořizovatele a projektanta na Ministerstvu kultury za účasti zástupce Národního památkového ústavu ve věci podoby návrhu územního plánu v oblasti Městské památkové rezervace a jejího ochranného pásma
prosinec 2013 konečné vyhodnocení společného jednání a úprava dokumentace pro veřejné jednání
3. 1. 2014 na webové stránky města umístěna dokumentace Návrhu územního plánu určená pro veřejné jednání a dokumentace Vyhodnocení návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území; současně byla vydána veřejná vyhláška, kterou se citované dokumentace doručily a současně se nařídilo veřejné projednání
11.-12.1. 2014 došlo k poškození úřední desky Městského úřadu Nové Město nad Metují a v důsledku toho k odstranění veřejné vyhlášky ze dne 3. 1. 2014
14.1. 2014 vydána nová veřejná vyhláška, kterou se doručuje výše uvedená dokumentace a nařizuje veřejné projednání s novým termínem 19. 2. 2014
13.2. 2014 beseda s občany nad návrhem nového územního plánu za přítomnosti jeho projektanta Doc. Ing. arch. Ivana Kaplana v hlavním sále Kina 70
19.2. 2014 veřejné projednání dokumentace Návrhu územního plánu a dokumentace Vyhodnocení návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území v předsálí Kina 70
26.2. 2014

ukončení termínu pro podávání stanovisek, připomínek a námitek

24.3. 2014 beseda s občany ve Spech
9.4. 2014 beseda s občany ve Vrchovinách
16.4. 2014 beseda s občany v Kině 70
23.4. 2014 beseda s občany v Krčíně
21.5. 2014 Policie ČR zabavila kompletní dokumentace stávajícího platného i návrhu nového územního plánu z důvodu vyšetřování možného spáchání trestného činu
únor-srpen 2014 evidence, analýza, roztřídění a vyhodnocení obdržených stanovisek, připomínek a námitek; řada pracovních schůzek pořizovatele, určeného zastupitele, projektanta a zástupců odboru majetku města
25.8. a 17.9. 2014 pracovní semináře pro zastupitele s vyhodnocením veřejného projednání
10.11. 2014 Policie ČR vrátila zabavené dokumentace
25.3. 2015 seznamovací prezentace pro zastupitele (zejména pro nově zvolené) a pro členy nově ustanovené Komise pro výstavbu a rozvoj
8.4. 2015 pracovní seminář pro zastupitele, na kterém došlo k vyhodnocení zbývajících připomínek a námitek k návrhu ÚP; současně zazněla rekapitulace průběhu projednávání a byl nastínen další postup; rovněž byla probírána otázka spojitosti procesu pořizování nového ÚP a vyhlášeného místního referenda, které se má konat v roce 2018
20.12. 2017 opakované veřejné projednání v rozsahu provedených úprav dokumentace Návrhu územního plánu a dokumentace Vyhodnocení návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území v Městské knihovně
leden-duben 2018  probíhalo vyhodnocení opakovaného veřejného projednání                a následně vyhotoven čistopis ÚP
19.4.2018 Zastupitelstvo města svým jednohlasně přijatým usnesením vydalo nový ÚP
5.5.2018 nastala účinnost nového ÚP
14.6.2018 Zastupitelstvo města schválilo pořízení změny č. 1

 


 

S případnými dotazy se můžete obracet na pořizovatele územního plánu a autora tohoto článku, kterým je Mgr. Adam Balcar.