Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Dagmar Dvořáčková 

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Bc. Jana Halamová

Renata Kunová

Mgr. Lenka Filipová

Bc. Jiřina Riegerová

 

 

Přijímání a zaškolování

5a 5 c

Každý zaměstnanec přijímaný na pozici vedoucí zaměstnance nebo zaměstnance sociálně-právní ochrany dětí je přijímán na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Všichni zaměstnanci disponují podle zákonné lhůty zvláštní odbornou způsobilostí nebo rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání pro kvalifikaci „zvláštní odborná způsobilost – obecná i zvláštní část pro správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí“. Ke složení této zkoušky jsou zaměstnanci přihlášeni do šesti měsíců od vzniku pracovního poměru. Na dodržení těchto lhůt dohlíží personalistka městského úřadu, která zajišťuje i organizační záležitosti a vede evidenci v osobních složkách všech zaměstnanců. V případech daných zákonem může být zaměstnanec této povinnosti zproštěn a to v případě, že mu zkoušku nahrazuje vzdělání v ustanovených typech bakalářského nebo magisterského studia.

 

5b

Přijímání nových zaměstnanců města Nového Města nad Metují se řídí zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění. Jeho realizaci zajišťuje personální oddělení. To i sestavuje výběrovou komisi a stanovuje její kompetence. Nový zaměstnanci se přijímají na základě vyhlášeného výběrového řízení, které je zveřejněno na webových stránkách města a na úřadu práce. Vyhlášení výběrového řízení obsahuje především charakteristiku vykonávané práce, kvalifikační požadavky v návaznosti na odbornou způsobilost, osobnostní předpoklady, požadované dovednosti, další předpoklady a doklady jako je doklad o bezúhonnosti, profesní životopis, motivační dopis, termín k podání přihlášek do výběrového řízení.

Po uzavření přihlášek dojde nejdříve k vyřazení těch, které nesplňují předepsaná kritéria. Následně personalistka úřadu jmenuje výběrovou komisi, stanoví termín konání výběrového řízení a zašle pozvánky k výběrovému řízení. Při samotném výběrovém řízení je uchazeč nejdříve představena výběrová komise, poté uchazeč představuje sám sebe a zdůvodňuje podání přihlášky, pak se dotazují členové výběrové komise. Na závěr je uchazeč informován, jak se dozví o výsledku výběrového řízení a v jakém termínu. Žádosti neúspěšných zájemců jsou jim, pokud o to požádají, vráceny. V opačném případě jsou založeny na personálním oddělení úřadu.

 

5d

Orgán sociálně-právní ochrany přijímá nové zaměstnance v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. Pracovní poměr je zahájen minimálně měsíc před ukončením pracovního poměrů odcházejícího zaměstnance. Za adekvátní zaškolení je zodpovědný vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Ten potom nového zaměstnance zaškoluje a předává příslušnou agendu ve spolupráci s odcházejícím zaměstnancem. Nový zaměstnanec se postupně seznamuje s agendou celého orgánu sociálně-právní ochrany, kde informace předává vždy ten zaměstnanec, který podle pracovní náplně konkrétní agendu vykonává. Obsahem zaškolování je seznámení se s pracovištěm, spolupracovníky, seznámení se s pracovním postupy a s principy, zásadami práce (metodiky, manuály, vnitřní předpisy). Zaškolování probíhá během zkušební doby tří měsíců, kdy v polovině zkušební doby a na konci zkušební doby probíhá hodnocení zaměstnance vedoucím zaměstnancem. Hodnocení probíhá podle Metodiky hodnocení zaměstnanců úřadu (příloha č. 15 – Metodika hodnocení zaměstnanců úřadu). Hodnotící formulář je založen na personálním oddělení v osobní složce hodnoceného zaměstnance (příloha č. 16 – Hodnotící formuláře). Jeho součástí je i identifikace vzdělávacích potřeb nového zaměstnance. Zaškolování probíhá podle písemných pravidel pro zaškolování nových zaměstnanců, v rámci kterého je vypracován adaptační plán, který obsahuje především jméno a příjmení odpovědného zaměstnance za zaškolování (mentora), obsah zaškolování, dobu zaškolování a způsob ukončení zaškolování (příloha č. 17 – Adaptační plán)

 

5e

Orgán sociálně-právní ochrany na základě žádosti studenta umožňuje praxi na svém pracovišti. Organizační záležitosti a zaškolení v oblasti bezpečnosti práce zajišťuje personální oddělení úřadu.  Praktikanti mají s městským úřadem uzavřenou smlouvu o praxi, podepisují čestné prohlášení o zachování mlčenlivosti. Praktikanti jsou vybíráni na základě předložené žádosti a typu vyšší nebo vysoké školy, kterou studují. Je určen zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany dětí (mentor), který provází praktikanta po celou dobu praxe. Praktikant ve spolupráci se svým mentorem sestaví plán praxe, kde jsou popsány práva a povinnosti praktikanta a organizace, umožňující praxi, oblasti praxe, začátek práce, ukončení praxe, způsob hodnocení praxe. Formální podoba plánu praxe se odvíjí od jednotlivých škol, které mají k tomuto účelu stanovené formuláře.

Kontakty praktikantů s klienty probíhají vždy pod dohledem mentora, se souhlasem klientů se praktikant může seznámit s jeho údaji a s jeho spisovou dokumentací, účastnit se při sociálním šetření, jednání u soudů a dalších činností s výkonem sociálně-právní ochrany souvisejících. Svůj souhlas dává klient písemně na předepsané formuláři (Příloha č. 18 – Souhlas klienta)

 

Dobrovolníkům není dobrovolnická služba na našem pracovišti umožňována.

 

 

Příloha č. 15

metodika hodnocení zaměstnanců úřadu

příloha č. 15 - metodika hodnocení zaměstnanců úřadu.pdf Staženo: 307x | 03.10.2017

Příloha č. 17

adaptační plán

příloha č. 17 - adaptační plán.pdf Staženo: 172x | 03.10.2017

Příloha č. 18

souhlas klienta

příloha č. 18 - souhlas klienta.pdf Staženo: 107x | 03.10.2017

Stránka

  • 1