Obsah

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Dagmar Dvořáčková 

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Bc. Jana Halamová

Renata Kunová

Mgr. Lenka Filipová

Bc. Jiřina Riegerová

 

 

Kontrola případu

 

10a

Korespondenci a písemnosti odesílané mimo úřad kontroluje a podepisuje vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí, vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí podepisuje i návrhy a podněty podávané k soudům, orgánům činným v trestním řízení.

Každý zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí zodpovídá za zajištění pravidelné kontroly jednotlivých případů a to v souladu se stanovenými cíli a termíny jejich plnění v individuálním plánu ochrany dítěte.

Vedoucí zaměstnanec kontroluje spisy všech zaměstnanců v přímé práci s klientem. Vedoucí zaměstnanec vytipovává případy, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost a tyto pak průběžně kontroluje. Kontrola probíhá podle předem stanovených kritérií – četnost a rozsah kontrol v souladu s plánem kontrolní činnosti na oddělení, předkládaným v rámci vnitřního auditu (Příloha č. 20 – Plán kontrolní činnosti). Z kontrol je pořízen zápis. Zjištěné nedostatky jsou analyzovány a vyhodnoceny, podle jejich charakteru jsou pak realizována příslušná opatření, která mají vést k odstranění nedostatků či chyb.

Pokud požádá klient, je provedena mimořádná kontrola.