Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Dagmar Dvořáčková 

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Bc. Jana Halamová

Renata Kunová

Mgr. Lenka Filipová

Bc. Jiřina Riegerová

 

 

MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

1a

Dostupnost místní

Poskytování sociálně-právní ochrany v Novém Městě nad Metují

Sociálně-právní ochrana dětí je poskytována bez rozdílu všem dětem z celého správního obvodu a to bez ohledu na vzdálenost místa bydliště klienta od pracoviště orgánu sociálně-právní ochrany dětí, bez ohledu na jazykovou a sociokulturní bariéru.

Obce správního obvodu Nového Města nad Metují (Nahořany, Vršovka, Provodov-Šonov, Bohuslavice nad Metují, Černčice, Slavětín, Slavoňov) mají uzavřené veřejnosprávní smlouvy s městem Nové Město nad Metují v oblasti výkonu městské policie, která v odůvodněních případech poskytuje orgánu sociálně-právní ochrany součinnost. U ostatních obcí správního obvodu probíhá v tomto směru jednání. Do těchto obcí hlídka městské policie může vjet, ale nesmí na jejich území vykonávat pravomoci městské policie.

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje poskytování sociálně-právní ochrany v celé spádové oblasti Nového Města nad Metují – obce s rozšířenou působností (příloha č. 2. - Rozdělení správního obvodu dle obcí). Starostové obcí správního obvodu jsou informováni o činnosti orgánů sociálně-právní ochrany na poradách starostů obcí ústní i písemnou formou (příloha č. 3 – OSP – výkon státní správy).

V rámci své činnosti spolupracujeme se soudy, státní policií, městskou policií, státním zastupitelstvím, školami, dětskými domovy a dalšími návaznými službami (viz. Standard č. 14 Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí).

Zázemí orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Sociálně-právní ochrana jako základnu využívá kanceláře městského úřadu, které jsou umístěné v prvním patře budovy. Pro zajištění soukromí a bezpečí klientů má každá pracovnice samostatnou kancelář. Každá kancelář je u vstupních dveří označena jménem zaměstnance a jeho fotografií. Dveře jsou prosklené, klient při příchodu vidí, jestli je zaměstnanec přítomen a zda nejedná s jiným klientem. Dveře jsou opatřené stahovatelnou žaluzií pro zajištění většího soukromí klientů, pokud to situace vyžaduje.

Dostupnost služebních aut v mimopracovní době a o víkendu je zajištěna. Každý zaměstnanec se dostane do budovy svým klíčem, k odkódování zabezpečovacího zařízení má každý zaměstnanec svůj čtyřmístný číselný kód. Klíč od dveří do kanceláře, kde jsou umístěny klíče od služebních aut, je uložen v kanceláři orgánu sociálně-právní ochrany dětí, do které mají přístup všichni zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Služební auta jsou parkována v garážích, klíče od nich jsou u klíčů od jednotlivých služebních aut podle využití jednotlivých garáží. Všichni zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany jsou proškoleni jako řidiči – referenti a to jednou za rok (evidence o proškolení je vedena na personálním oddělení městského úřadu). Tímto je zajištěna schopnost zabezpečit poskytování sociálně-právní ochrany bez časové prodlevy a na jakémkoliv místě správního obvodu bezodkladně. Zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí v tomto případě informuje telefonicky vedoucího zaměstnance o výkonu činnosti v mimopracovní dobu, situaci a postup jejího řešení s vedoucím zaměstnancem zkonzultuje, následně informuje o výsledku.

Rozčlenění agendy a zastupitelnost zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Činnosti jsou vykonávané v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí (příloha č. 1 – Rozdělení činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí). Toto rozčlenění je známo všem zaměstnancům pracoviště. Tento přehled je zveřejněn na nástěnce na chodbě městského úřadu, nástěnka slouží oddělení sociální prevence k uveřejňování informací pro klienty. Činnosti jsou rozděleny podle jednotlivých agend. Jednotliví zaměstnanci orgánů sociálně-právní ochrany se vzájemně zastupují v době nepřítomnosti jednoho z nich (Příloha č. 4 – Pravidla vzájemné zastupitelnosti zaměstnanců). Pokud se jedná o delší nepřítomnost (dovolená, pracovní neschopnost) je toto vyznačeno na dveřích s uvedením jména, čísla dveří a kontaktu na zastupujícího zaměstnance orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

1b

Dostupnost časová

Čas poskytování sociálně-právní ochrany je přizpůsoben cílové skupině, případně dalším osobám, se kterými orgán sociálně-právní ochrany dětí spolupracuje. Konzultace jsou plánovány podle potřeb klientů, jejich pracovní doby nebo jejich možností dopravit se na jednání (autobusové spojení atd.). V případě potřeby lze domluvit pracovní jednání s klientem i mimo pracovní dobu se souhlasem vedoucího zaměstnance. Schůzky s dětmi v době školního vyučování probíhají pouze v nezbytně nutných případech a plánují se, pokud to lze, na dobu velké přestávky. Sociální šetření v domácnosti klientů probíhá podle možností klienta tak, aby se na jednání nemusel uvolňovat ze zaměstnání. Příchody a odchody na služební pochůzky si zaměstnanci sociálně-právní ochrany zaznamenávají v rámci elektronického systému, za výkon práce mimo pracovní dobu si potom vybírají náhradní volno, které lze převézt do dalších dvou měsíců.

Pružná pracovní doba zavedena není.

Úřední hodiny

Informace o pracovní době je uveřejněna na viditelném místě u vstupu do budovy městského úřadu a na webových stránkách města (www.novemestonm.cz). Výkon sociálně-právní ochrany dětí v pracovní dny v době otevírací doby úřadu zajišťuje minimálně jeden zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí. Ve výjimečných případech, kdy nebude na pracovišti přítomen ani jeden zaměstnanec sociálně-právní ochrany, zastupuje vedoucí odboru sociálních věcí, o této skutečnosti je klient informován oznámením na dveřích kanceláří.

Výkon sociálně-právní ochrany dětí je zajištěn každý pracovní den v rámci otevírací doby úřadu takto:

Den v týdnu

Od:

Do:

Pondělí

07.30

17.00

Úterý

06.30

15.00

Středa

07.30

17.00

Čtvrtek

06.30

14.00

Pátek

06.30

14.00

 

Dostupnost zaměstnanců mimo úřední hodiny

Každý zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí má k dispozici služební mobilní telefon, jehož číslo je uvedeno v telefonním seznamu městského úřadu na webových stránkách města. Na tomto telefonním čísle jsou zaměstnanci k dispozici pouze v pracovní době, ve výjimečných situacích, pokud se zaměstnanec s klientem takto domluví, nebo to sám zaměstnanec vyhodnotí jako potřebné i mimo pracovní dobu.

Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je sociálně-právní ochrana dětí zajištěna na pohotovostním telefonním čísle, toto číslo není veřejné, je k dispozici orgánům činným v trestním řízení pro jejich využití. Ve výkonu pohotovosti se zaměstnanci pravidelně střídají, pohotovostní mobilní telefon se předává vždy v pondělí začátkem pracovní doby. Zaměstnanec, který vykonává pohotovost, je schopen okamžitě nastoupit k výkonu práce, pokud to situace vyžaduje. V rámci pracovní pohotovosti se zaměstnanec zabývá pouze situacemi, jejichž řešení nesnese odkladu (ohrožení života dítěte, ohrožení zdraví dítěte a účast u neodkladných úkonů podle trestního řádu). O výkonu pohotovosti zaměstnanec telefonicky informuje vedoucího zaměstnance před započetím pracovní činnosti. O výsledku informuje vedoucího zaměstnance po skončení pracovní činnosti, nejdéle však následně první pracovní den.

Evidence pracovní pohotovosti je vedena v tištěné formě, pracovní pohotovost je zajišťována v souladu se zákoníkem práce.

 

 

 

 

Příloha č. 1

Rozdělení činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

příloha č. 1 - rozdělení činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.pdf Staženo: 106x | 16.02.2016

Příloha č. 2

Rozdělení správního obvodu dle obcí

příloha č. 2 - rozdělení správního obvodu dle obcí.pdf Staženo: 115x | 16.02.2016

Příloha č. 3

OSP - výkon státní správy

příloha č. 3 - osp - výkon státní správy.pdf Staženo: 104x | 16.02.2016

Příloha č. 4

Pravidla vzájemné zastupitelnosti zaměstnanců

příloha č. 4 - pravidla vzájemné zastupitelnosti zaměstnanců.pdf Staženo: 208x | 16.02.2016

Stránka

  • 1