Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • En français
 • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Oáza
 

 

Vstup na vlastní
webové stránky MSSS  Oáza
 

 

 

Veřejný závazek Městského střediska sociálních služeb Nové Město nad Metují OÁZA

Pečovatelská služba
Domov pro seniory
Odlehčovací služby
Centrum denních služeb - Domovinka
Uznávané principy sociální služby v MSSS Oáza

 

Městské zastupitelstvo Nového Města nad Metují zřídilo k poskytování sociálních služeb, zejména pro seniory, příspěvkovou organizaci MSSS Oáza (IČ 627 30 631), zastoupené ředitelkou Marií Rohulánovou, se sídlem v ul. T.G.M. 1424, Nové Město nad Metují.

 
Posláním Městského střediska sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují je podporovat klienta prostřednictvím terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb v zachování, případně prodloužení samostatného způsobu života jak v domácím prostředí (pečovatelskou službou, denním centrem služeb, odlehčovacími službami), tak v pobytovém zařízení (domově pro seniory). Poskytované sociální služby mají napomáhat i pečujícím rodinným příslušníkům.
 
Městské středisko sociálních služeb poskytuje sociální služby zejména obyvatelům Nového Města nad Metují a na základě obstaravatelských smluv, které uzavře statutární zástupce MSSS se statutárními zástupci obcí, též obyvatelům zejména těchto obcí: Bohuslavice nad Metují, Černčice, Jestřebí, Libchyně, Mezilesí, Nahořany (Dolsko, Doubravice, Městec, Lhota), Provodov – Šonov (Kleny, Šeřeč, Václavice), Přibyslav, Sendraž, Slavětín nad Metují, Slavoňov (Blažkov) a Vršovka. 

Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je podporovat klienta v jeho přirozeném prostředí a prostřednictvím zajištění potřebných služeb napomáhat jeho pocitu bezpečí a psychické pohody.
 
Cílem pečovatelské služby je podporovat klienta v zachování samostatného způsobu života v jeho přirozeném domácím prostředí. K tomuto účelu slouží poskytování zejména těchto služeb:
 • donáška nebo dovoz oběda,
 • běžné úkony osobní hygieny,
 • celková koupel klienta ve středisku osobní hygieny,
 • nákupy,
 • nutné pochůzky,
 • práce spojené s udržováním domácnosti,
 • doprovod na vyšetření,
 • praní a žehlení prádla,
 • dle možností zařízení půjčování kompenzačních pomůcek, polohovacích postelí apod.
 
Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou senioři, dočasně nemocné osoby, které jsou soběstačné při základních život zajišťujících úkonech a nepotřebují nepřetržitou lékařskou péči. Pro samostatný způsob života však potřebují podporu a dopomoc druhé osoby. Dále pak rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (Zákon č. 108/2006 Sb., § 75, odst.2, písm.a). Soustředěná pečovatelská služba je poskytována v Nájemních domech TGM č.p.1424 a Č. bratří č.p. 1145. Maximální kapacita pečovatelské služby činí 170 klientů. 

Domov pro seniory

Posláním Domova pro seniory je prostřednictvím odborně poskytované pobytové sociální služby prezentovat stáří jako plnohodnotnou etapu lidského života s právem na sebeúctu, intimitu, respektování osobních potřeb a důstojného způsobu života s možností zachování přirozených sociálních vazeb místního společenství.
 
Cílem poskytování služeb Domova pro seniory je podporovat seniory v soběstačnosti a zajistit jim důstojným způsobem ubytování, možnost volby stravování a potřebné péče, ať již se jedná o dopomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně, zprostředkování aktivizačních činností, kontaktu se společenským prostředím či pomoc při péči o domácnost, a to v takovém bezbariérovém prostředí, které zohledňuje klientovo právo na soukromí.
 
Domov pro seniory je určen pro: osoby (od 54 let) s chronickým onemocněním, osoby s tělesným, zrakovým postižením a seniory, kteří zejména pro svůj věk či zhoršený zdravotní stav potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při základních sebeobslužných úkonech, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Nepotřebují však nepřetržitou lékařskou nebo ošetřovatelskou péči s úkony na úrovni zdravotnického zařízení.
 
Kapacita domova pro seniory činí 29 lůžek. 

Odlehčovací služby

Posláním odlehčovací služby je pomoci seniorům překlenout přechodně nepříznivý zdravotní stav a umožnit pečujícím rodinným příslušníkům potřebnou regeneraci sil pro další péči o jejich blízké.
 
Cílem odlehčovací služby je umožnit seniorům využít na určitou dobu (max. 4 měsíce) pobytové zařízení s koncentrovanou ošetřovatelsko-pečovatelskou péčí.
 
U odlehčovací služby tvoří cílovou skupinu senioři, kteří žijí trvale sami nebo s rodinnými příslušníky a z různých důvodů potřebují krátkodobý pobyt se zajištěnou péčí mimo své domácí prostředí. Zařízení má k 1.9.2007 k dispozici 5 lůžek pro odlehčovací pobyty. 

Centrum denních služeb - Domovinka

Posláním Centra denních služeb – Domovinka je podporovat klienty v aktivním způsobu života, upevňovat a obnovovat potřebné sebeobslužné a mentální schopnosti, začleňovat je do místní komunity vrstevníků a umožnit rodinným příslušníkům potřebný čas k regeneraci či klidné práci.
 
Služby a aktivizační programy poskytované v bezbariérovém centru denních služeb Domovinka slouží k smysluplnému vyplnění volného času a umožnění kontaktu s vrstevníky.
 
Centrum denních služeb - Domovinka je určena pro seniory, kteří mají omezené možnosti kontaktu a komunikace s lidmi; pro seniory, kteří chtějí vyplnit a zpestřit volný čas během doby, kdy jsou jejich rodinní příslušníci mimo domov; pro seniory, kteří potřebují pomoci s časovou i prostorovou orientací. Služba Domovinka není určena pro seniory s těžkým psychickým postižením, s poruchami znemožňujícími pobyt v kolektivu (opakující se agresivita, útěky, apod). Maximální kapacita služby Domovinka činí 12 klientů. 

Uznávané principy sociální služby v MSSS Oáza

 • Zachování maximální soběstačnosti klienta
 • Snaha o udržení dosavadního způsobu života před nástupem do zařízení
 • Dodržování lidských práv a zachovávání lidské důstojnosti
 • Přiměřený způsob komunikace směrem ke klientovi i spolupracovníkům
 • Zvyšování odbornosti zaměstnanců zařízení
 • Loajální postoj pracovníků a klientů k zařízení i k sobě navzájem