Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • En français
 • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obnova objektů historické či architektonické hodnoty

Nové Město nad Metují má na svém území desítky objektů, které jsou z architektonického, urbanistického a historického pohledu pro město významné. Město se rozhodlo umožnit soukromým vlastníkům těchto objektů získat finanční příspěvek z rozpočtu města. Dotace je určena vlastníkům objektů, které nesplňují např. podmínky Ministerstva kultury České republiky pro užití finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (nejsou kulturní památkou), ale které jsou uvedeny v Seznamu objektů historické či architektonické hodnoty schváleném Zastupitelstvem města dne 3.11.2016.

Zároveň byly schváleny Zásady pro financování a poskytování dotace z rozpočtu města Nové Město nad Metují na obnovu objektů historické či architektonické hodnoty pro rok 2017. Tyto zásady vytváří pravidla pro poskytování neinvestiční dotace na obnovu historických objektů. Za obnovu je považováno: obnova vnější části nemovitosti – obvodový plášť, fasáda a výplně otvorů, obnova střechy - komín, krov, střešní krytina, statické zajištění.

 

Mapa objektů historické či architektonické hodnoty

 


Obnova objektů historické či architektonické hodnoty
pro rok 2017

 

Neinvestiční dotace z rozpočtu města

Oprávnění žadatelé

vlastníci objektů uvedených v Seznamu objektů historické či architektonické hodnoty

Termín pro podávání žádostí

od 2. do 31. ledna 2017 (15.00 hodin)

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města činí

300 000,- Kč

Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí

100 000,- Kč

Maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích akce činí

15 %

Účel, na který může být dotace poskytnuta (uznatelné výdaje)
 • obnova vnější části nemovitosti – obvodový plášť, fasáda a výplně otvorů,
 • obnova střechy - komín, krov, střešní krytina,
 • statické zajištění.
Doba realizace projektu

v období od 01.01.2017 do 30.11.2017.

 

Poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro financování a poskytování dotace z rozpočtu města Nové Město nad Metují na obnovu objektů historické či architektonické hodnoty pro rok 2017.

Žádost o poskytnutí dotace se podává v uvedeném termínu na předepsaném formuláři.

Povinné přílohy k žádosti o dotaci
 • snímek katastrální mapy s vyznačením nemovitosti
 • technický popis rozsahu prací, výkresy (příp. projektová dokumentace)
 • v případě více vlastníků nemovitosti zplnomocnění jednoho vlastníka k zastupování v procesu podání žádosti a realizace projektu
 • stanovisko státní památkové péče stavebního úřadu v Novém Městě nad Metují, je-li k dané akci vyžadováno
 • stavební povolení, souhlas s ohlášením stavby nebo jiné vyjádření místně příslušného stavebního úřadu, je-li právními předpisy vyžadováno
 • doložení výběru zhotovitele (vyhodnocení poptávky, minimálně 3 nabídky od dodavatelů)
 • smlouva o dílo se zhotovitelem prací
 • položkový rozpočet prací včetně výkazu výměr k jednotlivým položkám, který bude zpracován např. dle cenové soustavy ÚRS Praha, v platné cenové úrovni, součástí položkového rozpočtu je krycí list a rekapitulace stavebních prací a dodávek – rozpočet musí být rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady
 • čestné prohlášení žadatele (vzor ke stažení)
 • doklad o zřízení běžného účtu
 • fotodokumentace aktuálního stavu nemovitosti nebo její části týkající se dané obnovy
Žádost včetně povinných příloh se podává písemně v listinné podobě
 • poštou na adresu Město Nové Město nad Metují, Odbor majetku města, Oddělení rozvoje města, náměstí Republiky 6, 549 01  Nové Město nad Metují
 • osobně na podatelně Městského úřadu Nové Město nad Metují.

 

O přidělení dotace bude rozhodovat Zastupitelstvo města či Rada města. S úspěšným žadatelem bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o dotaci.

Vyúčtování nákladů projektu a závěrečná zpráva musí být předložena na předepsaném formuláři po ukončení projektu nejpozději do 10. prosince 2017.

 

Výzva ke stažení ve formátu *.pdf ZDE

 

Kontaktní osoby

Ing. Žaneta Marvánová – náležitosti žádosti o dotaci, administrace

Alena Čečetková – odborné, technické záležitosti

 

Stránka

 • 1