Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 197
TÝDEN: 2009
CELKEM: 2503774

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pravidla při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují

Postup pro pořadatele akce, který hodlá na veřejném prostranství – Husovo náměstí pořádat kulturní, sportovní, reklamní, náboženskou, zábavní akci nebo svolat shromáždění ke společenské či politické otázce.

 

Všem pořadatelům doporučujeme se zabývat povolením akce o dva až tři měsíce před samotným konáním akce.

 

Upozornění: Pří vjezdu na Husovo náměstí je za potřebí dodržování ustanovení dopravní značky B12 - "Zákaz vjezdu vyznačených vozidel", která zakazuje vjezd vozidlům vyznačených druhů, s dodatkovou tabulkou "MIMO LINKOVÝCH AUTOBUSŮ A DOPRAVNÍ OBSLUHY". Případné výjimky z výše uvedené úpravy dopravního značení mohou být na žádost žadatele povoleny příslušným správním orgánem, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, a to po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu.

Postup

A. Povolení akce od města Nové Město nad Metují

Rada města prostřednictvím Odboru majetku města

 

Vyplnit Přílohu č. 1 těchto pravidel: Žádost o povolení kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují a podepsanou doručit na Městský úřad Nové Město nad Metují. Žádost musí být kompletní a doplněna o všechny povinné přílohy. Na základě podané žádosti dojde městem k prověření záměru akce a termínu konání z důvodu plánovaných jiných akcí (např. svateb) na Husově náměstí. Žádost je předložena k projednání do Rady města Nové Město nad Metují (dále jen RM), která se koná jednou za 14 dní. Žadatel obdrží z RM vyrozumění k dané akci. V případě kladného vyřízení žádosti si žadatel podá žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací na Oddělení dopravy a silničního hospodářství dle bodu B.

Žádost adresujte, případné bližší informace Vám sdělí:
Ing. Libor Pozděna, vedoucí Odboru majetku města

 

V případě, že RM ve svém usnesení bude souhlasit s konáním akce, musí žadatel/organizátor dodržet postup Obecné podmínky pro konání akcí na veřejných prostranstvích.

Dále je organizátor povinen dodržovat Obecně závazné vyhlášky obce (více bod D. Další užitečné odkazy a kontakty těchto Pravidel).

 

Zapůjčení pódia

V žádosti je na str. 3 možná volba zapůjčení pódia k zaškrtnutí. V případě, že by měl žadatel zájem o zapůjčení pódia, postupuje podle těchto pravidel: Pravidla a podmínky pro používání městského pódia, stanu, koberce a stánků, součástí je i ceník.

Bližší informace k zapůjčení pódia Vám sdělí:
Mgr. Václav Kupka, vedoucí Oddělení školství, kultury a sportu, Odbor finanční

 

Napojení na energo sloupek

V případě, že by žadatel měl zájem o připojení se na energo sloupek při pořádání akce, je potřeba tento požadavek zaškrtnou v Žádosti o povolení kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují. Umístění energo sloupků je vyznačeno na straně 5 Žádosti (Plánek Husova náměstí).

Bližší informace k napojení se na energo sloupek Vám sdělí:
Miroslav Trojan, vedoucí Technických služeb

 

B. Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací

Odbor správní, Oddělení dopravy a silničního hospodářství (dále jen ODSH)

Na základě vydaného souhlasu vlastníka dle bodu A dotčené pozemní komunikace, města Nové Město nad Metují u místních komunikací nebo Správy silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové u silnic II. a III. tříd je nutné vyplnit Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací a podepsanou doručit na Městský úřad Nové Město nad Metují.

ODSH může zvláštní užívání povolit pouze po předchozím souhlasu Policie České republiky, Dopravní inspektorát Náchod, Plhovská 1176, 547 01 Náchod, tedy povinnou součástí žádosti je vedle souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace a situačního nákresu i dodání souhlasu ze strany PČR. V případě že bude akce vyžadovat i stanovení přechodné úpravy dopravního značení, tak musí žadatel k žádosti doložit i návrh tohoto dopravního značení (situace umístění, druh dopravního značení nebo dopravního zařízení).

Správní poplatek za výše uvedené správní řízení je nutné uhradit před vydáním samotného rozhodnutí.

Žádost adresujte, případné bližší informace Vám sdělí:
Bc. Petr Kubala, vedoucí Oddělení dopravy a silničního hospodářství

 

C. Oznámení o shromáždění

Odbor správní

V případě, že by se jednalo o Shromáždění občanů (všechna shromáždění kde jsou pronášeny veřejné projevy, řešeny veřejné či společenské záležitosti vyjadřováním postojů, názorů, stanovisek, obdobně předvolební meeting anebo shromáždění ve formě pouličního průvodu, manifestace) je povinností svolavatele doručit úřadu Oznámení o konání shromáždění - fyzické osoby (svolavatelem je fyzická osoba) nebo Oznámení o konání shromáždění - právnické osoby (svolavatelem je právnická osoba) alespoň 5 dnů před konáním shromáždění (§ 5 z. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění). Úřad vezme na vědomí řádné oznámení, pokud nekoliduje s jiným dříve nahlášeným shromážděním. V takovém případě by úřad ihned svolal jednání se svolavatelem shromáždění.

Z důvodu jednoznačného ztotožnění svolavatele stanoví zákon povinnost doručit podepsané oznámení (tj. vlastnoruční podpis na „papírové“ formě oznámení nebo elektronický podpis v mailu, případně doručení z datové schránky svolavatele).

Zábor pozemku v majetku města pro umístění techniky nebo jiného inventáře svolavatele povoluje město (viz bod A).

Oznámení adresujte, případné bližší informace Vám sdělí:
Mgr. Josef Petera, vedoucí Odboru správního

 

 D. Další užitečné odkazy a kontakty

Poplatky za užívání veřejného prostranství jsou upraveny Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2015, o místních poplatcích v části III., kde je řešena zejména ohlašovací povinnost, sazba poplatku, jeho splatnost a důvody osvobození od poplatku.

Ohlašovací povinnost je možné splnit buď v žádosti uvedené v bodu A těchto pravidel Žádost o povolení kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují nebo na formuláři Odboru finančního Ohlášení užívání veřejného prostranství, který je k dispozici také v kanceláři pokladny MěÚ.

Ohlášení adresujte, případné bližší informace Vám sdělí:
Ing. Jiří Kunte, vedoucí Odboru finančního

 

Další vyhláškou je č. 2/2006 Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků k zabezpečení veřejného pořádku. Týká se veřejnosti přístupných hudebních produkcí, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků, pokud jsou spojeny s možností konzumace alkoholu – v tomto případě je pořadatel je povinen doručit na adresu Městský úřad, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují Oznámení pořádání akce a v případě, že je akce pořádána i v době nočního klidu (od 22.00 do 6.00 hodin), je třeba doručit na adresu Městský úřad, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují Žádost o udělení výjimky na pořádání akce (výjimku uděluje na základě této žádosti RM).

Případné bližší informace Vám sdělí:
Miloš Kratěna, vrchní strážník Městské policie

 

 

Za správnost postupu odpovídá: Ing. Libor Pozděna

Poslední aktualizace: 19.04.2016

 

Pravidla ke stažení ZDE