Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • En français
 • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Informace k oznámení veřejných funkcionářů podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,  dále jen "zákon"

 

Veřejný funkcionář

Veřejnými funkcionáři města Nové Město nad Metují jsou podle § 2 odst. 1 písm. l) a m) a odst. 2 písm. e) zákona (při splnění podmínek uvedených v § 2 odst. 3) tyto osoby:
 • členové Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, tedy starostka a místostarosta města Nové Město nad Metují,
 • členové Rady města Nové Město nad Metují, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • vedoucí zaměstnanci města Nové Město nad Metují podílející se na výkonu správních činností zařazení do Městského úřadu Nové Město nad Metují, tedy vedoucí všech odboru a oddělení Městského úřadu Nové Město nad Metují.
 

Evidenční orgán pro veřejné funkcionáře města
Nové Město nad Metují

Evidenčním orgánem pro veřejné funkcionáře města Nové Město nad Metují je tajemník Městského úřadu Nové Město nad Metují.
 

Termíny podání oznámení

Oznámení o osobním zájmu podává přísl. veřejný funkcionář v souladu s § 8 zákona.
Oznámení o:
a) o činnostech,
b) o majetku,
c) o příjmech, darech a závazcích
 
podává veřejný funkcionář formou čestného prohlášení po celou dobu výkonu funkce, a to za každý rok nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku. Prvním rokem, za který se toto oznámení podává je rok 2007.
 
V případě, že veřejný funkcionář ukončil výkon funkce, je povinen učinit oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne jejího ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce.
 

Postup při podávání oznámení

Oznámení podává veřejný funkcionář evidenčnímu orgánu v listinné nebo elektronické podobě na stanoveném formuláři - elektronická podoba formuláře ke stažení.
 

Postup při nahlížení do registru

Registr je veden v písemné i v elektronické podobě.
Dle § 13 odst. 2 zákona má každá osoba právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy (fotokopie čestných prohlášení veřejných funkcionářů evidenční orgán neposkytuje). Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.
 
Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě - vzor žádosti ke stažení.
 
Žádost lze podat
a) osobně u evidenčního orgánu (tajemník MěÚ Nové Město nad Metují),
b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
 

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru oznámení v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Městského úřadu Nové Město nad Metují, na odboru správy úřadu, kancelář č. 2.17

Nahlížení do registru v elektronické podobě

Nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané písemné žádosti evidenční orgán.
 
Přístupové údaje budou žadateli evidenčním orgánem přiděleny po ověření žádosti a doručeny prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou nebo předány osobně. Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF.
 
Vstup do registru oznámení dle zákona o střetu zájmů (vlastní nahlížení na uložená data je možné pouze po zadání uživatelského jména a hesla, které získáte na základě podání písemné žádosti).
 

Přestupky

Přestupku se podle § 23 odst. 2 zákona dopustí ten, kdo
 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděl z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
Za přestupek podle § 23 zákona lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.
 
 

Informace týkající se ochrany osobních údajů

naleznete v článku Osobní údaje na tomto webu.

 
Dne 8. srpna 2008
 
Bc. Petr Tyč
tajemník MěÚ