Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 40
DNES: 1375
TÝDEN: 9292
CELKEM: 1324762

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpráva vedení města 

o stavu Nového Města nad Metují v roce 2016

Petr Hable - starosta    Ing. Michal Beseda MBA - místostarosta 

 

Vážení občané našeho města,

je nám ctí, že Vám můžeme touto formou přednést v pořadí již třetí zprávu o stavu Nového Města nad Metují, tentokrát za rok 2016. Stejně jako v minulých dvou zprávách Vás i tentokrát seznámíme nejen s tím, co se událo v minulém roce, ale zároveň se budeme věnovat tomu, co nás očekává v roce letošním a letech následujících. Seznámím Vás nejen s tím, co se nám podařilo, ale i s věcmi, které se nezdařily a ve kterých vidíme rezervy práce nejen své, ale celého Městského úřadu.

Celková situace v roce 2016

Úvodem bychom stejně jako v předchozí zprávě mohli konstatovat, že i rok 2016 byl v životě našeho města běžný, žádnými mimořádnými událostmi se nevyznačující. Není to ale úplně pravda. Během celého roku jsme byli svědky nárůstu nervozity mezi našimi spoluobčany v souvislosti s rozvojem průmyslové zóny Kvasiny. Tento rozvoj přinesl do našeho regionu kromě minimální nezaměstnanosti a prosperity také nečekaná bezpečnostní rizika a přeplněné silnice v okolí našeho města. Podnikatelům komplikovala činnost nejen úporná snaha vlády o další nadbytečnou regulaci a kontrolu jejich obchodů a firem, ale i problém s absolutním nedostatkem volných pracovních sil. Nemilou skutečností je rovněž fakt, že dotace z evropských fondů jsou v naprosté většině určeny pro záležitosti zbytné. Jejich čerpání na investice, které město doopravdy potřebuje provést, je téměř nemožné, protože jsou ve své většině zaměřeny na rozvoj a budování nových věcí, nikoli na opravu, péči a údržbu majetku a staveb již existujících. Zejména v případě měst jako je naše, ve kterých naši předchůdci vybudovali takové množství potřebné infrastruktury již v letech a desetiletích minulých, je to skutečně problém. Pozitivní zprávou však je růst příjmů města zejména v oblasti příspěvku na výkon státní správy a přerozdělovaných daňových příjmů státu.

Hospodaření města

Prioritami současného vedení města ve vztahu k financím je umírněnost a odpovědnost. Umírněností chápeme takový přístup, kdy zvažujeme, zda konkrétní výdaj je pro město doopravdy potřebný a nezbytný. Odpovědností je potom otevřenost, transparentnost a veřejná kontrola. I proto jsme od loňského roku dali veřejnosti možnost průběžné kontroly vývoje příjmů a výdajů městského rozpočtu na webových stránkách formou „rozklikávacího“ rozpočtu. Ke stejným principům vedeme i ředitele jednotlivých městských příspěvkových organizací hospodařících s veřejnými prostředky.

Město v loňském roce hospodařilo s příjmy 181,2 mil. Kč a výdaji 169,7 mil. Kč. Hospodaření města tak skončilo přebytkem ve výši 11,5 mil. Kč. Na rozdílu mezi plánovaným schodkem 20 mil. Kč a skutečným přebytkem hospodaření se podílely zejména vyšší příjmy města (cca 9,8 mil. Kč), přesuny některých akcí do roku 2017 (cca 9,5 mil. Kč), úspory u investičních a neinvestičních akcí a poskytnuté dotační částky, které nebyly do rozpočtu zahrnuty. V roce 2016 město obdrželo investiční a neinvestiční dotace v částce 5,4 mil. Kč. Výsledek dobrého hospodaření v roce 2016 i několika předchozích letech poskytuje městu možnost realizovat významné investice v roce 2017 a 2018. Podrobněji se o nich zmíníme v odstavci věnujícímu se investicím města. Již dnes můžeme konstatovat, že se osvědčilo schvalování rozpočtu na příští rok vždy na posledním zasedání Zastupitelstva města v roce předchozím. Rok 2016 byl prvním bez rozpočtového provizoria, zbylo více času na projektování, veřejné soutěžení a případnou náhradu nerealizovatelných akcí. Důkazem je opravená silnice v ulicích 28. října a Rašínova, která nahradila nerealizovatelnou akci Zateplení bytového domu 44-47.

Investiční akce

V roce 2016 město ze svého rozpočtu uskutečnilo investiční akce za téměř 21 mil. Kč, další desítky milionů investovaly ze svých rozpočtů na území Nového Města nad Metují státní a krajské organizace společně se správci sítí. Z nejvýznamnějších akcí si dovolíme připomenout kompletní opravu Sepského mostu, novou vozovku a infrastrukturu v ulici Nábřežní, novou autobusovou zastávku na Malecí ve směru na Náchod, opravy sociálních zařízení a budov škola a školek v částce téměř 4 mil. Kč, opravu památkově chráněných městských hradeb a budovy Zázvorky. Plníme svůj slib na vybudování nebo kompletní rekonstrukci jednoho dětského hřiště každý rok. V roce 2016 jsme vystavěli za 900 tis. Kč nové hřiště na Malecí, letos bude následovat hřiště u bývalého Domu dětí v Krčíně. Pokračujeme v úpravách chodníků a veřejného osvětlení. Investičně byly opravovány chodníky v ulicích 1. máje, Družstevní, Na Táboře, Českých bratří, chodníková parta Technických služeb opravila kromě jiných chodníky ve Spech, schody na přístupové pěšině do Spů z ulice Na Táboře, schodiště mezi ulicemi Školní a Nad Stadionem, chodník v ulici ČSA u hřbitova a části ulic Rašínova, gen. Klapálka. Nově bylo vybudováno veřejné osvětlení v ulici Kasárenská. Bylo zavedeno placené parkování na Husově náměstí, nově byly parkovací automaty instalovány i na dvou místech v ulici Komenského.

Pro rok 2017 byl Zastupitelstvem města schválen ambiciózní investiční plán ve výši přes 55 mil. Kč, z jehož nejvýznamnějších položek vybíráme následující: odložené zateplení bytového domu TGM 44-47, vybudování cyklostezky od Ammannu do Vrchovin, oprava kamenného mostu ve Vrchovinách, přípravné práce na rekonstrukci Terminálu Rychta a okolních ulic tzv. Zlatého trojúhelníku, první fázi opravy Kina 70, rekonstrukci veřejného osvětlení od Rychty směrem k letišti, opravy chodníků v ulicích Johnova, 28. října, Na Strážnici, TGM a Boženy Němcové.

Obyvatelům města i Vám, zastupitelům, byl představen předběžný plán oprav státních a krajských silnic v Novém Městě nad Metují na roky 2017-2020. I tyto akce budou vyžadovat značné investice z rozpočtu města. Jedná se například o opravy krajských silnic u Rezeckého mostu, v Klopotově, ze Spů do Krčína a následně ke křižovatce U Papežů, ale zejména o dvě nejvýznamnější dopravní stavby v našem městě za několik posledních desetiletí – rozšíření podjezdu pod železniční trati v ulici Havlíčkova a kompletní přebudování podjezdu Myší díra.

Školství a příspěvkové organizace města

Nové Město nad Metují je zřizovatelem 3 základních škol, 5 mateřských školek a Základní umělecké školy. Základní školy k 30.09.2016 navštěvovalo 993 žáků, mateřské školky 342 dětí. Dlouhodobým problémem do budoucna pro oba typy zařízení bude setrvale klesající počet nově narozených dětí. Město je kromě škol a školek zřizovatelem DDM Stonožka, Městské knihovny, Městského muzea a MSSS Oáza. Organizačními složkami města jsou nízkoprahové zařízení Mandl a jednotka Svazu dobrovolných hasičů. Činnost všech uvedených organizací byla v loňském roce z rozpočtu města podpořena částkou převyšující 30 mil. Kč. V příspěvkových organizacích došlo vloni ke dvěma personálním obměnám, nové ředitelky působí v Městské knihovně a MŠ Na Františku. Nového jednatele má i městská teplárenská společnost PNT.

Čistota města a bezpečnost

Dle našeho názoru je čistota města a jeho upravenost v přímém vztahu k bezpečnosti občanů. Technickým službám města, které zajišťují jeho úklid a pečují o zeleň, proto věnujeme obzvláštní pozornost. Komunální technika je postupně obměňována v souladu s desetiletým plánem obnovy, pro rok 2017 je za přispění státní dotace plánován nákup první multikáry na elektrický pohon, která přispěje ke zlepšení životního prostředí ve městě. Občané i turisté hodnotí kladně zejména péči o zeleň a květinovou výzdobu ve městě. Naproti tomu má město trvalý dluh v péči o městské chodníky a komunikace. Naší snahou je dosáhnout v nejbližších letech v této oblasti viditelného zlepšení, jak je patrné z přehledu uskutečněných i plánovaných investic. V oblasti bezpečnosti je prioritou města prevence. Městská policie organizuje přednášky pro žáky škol i seniory, pravidelně je kontrolováno nalévání alkoholu mladistvým. Městský kamerový systém, který je nejdůležitějším technickým prostředkem prevence kriminality, zahrnuje k dnešnímu dni 8 kamer. Za jeho pomoci bylo Městskou policií v loňském roce vyřešeno 27 přestupků, dalších 29 záznamů bylo předáno Policii ČR, které pomohly objasnit další přestupky i trestné činy. Bohužel se nám nepodařilo vyřešit občany oprávněně kritizované počínání některých majitelů psů, kteří nechávají výkaly svých miláčků neuklizeny jak na travnatých plochách, tak i na chodnících.

Veřejný život a zájmové organizace

Město pokračuje ve své podpoře spolkového života, který je jednou z nejvýraznějších charakteristik Nového Města nad Metují. Tato podpora je zaměřena zejména na práci s mládeží a její trávení volného času. Kromě sportovních a zájmových organizací se touto činností zabývají zejména hasiči a skauti. Je nám proto ctí, že jsme u příležitosti státního svátku 28. října v uplynulém roce mohli poprvé ocenit dobrovolníky, kteří pracují právě s mládeží. V oceňování těchto dobrovolníků budeme pokračovat i v následujících letech. Velice dobře se rozvíjí spolupráce mezi městem a majiteli novoměstského zámku.

Kromě městských příspěvkových organizací jsou to zejména nejrůznější spolky, které přispívají k bohatému kulturnímu a sportovnímu životu ve městě. Ze všech akcí, ať již pravidelných konaných každoročně nebo jednorázových, bychom rádi vyzdvihli tu z loňských nejviditelnější. Lukostřelecký světový pohár spojený s paralympijskou kvalifikací, jehož finálové soutěže se konaly na Husově náměstí, představil naše město v nejlepší formě. Ohlasy na internetové přenosy přicházející z celého světa i osobní rozhovory s účastníky závodů přispěly k věhlasu Nového Města daleko za hranicemi naší republiky. Mimořádné poděkování patří celému organizačnímu výboru i dobrovolníkům.

Problémy města

Stejně jako v loňské zprávě musíme bohužel konstatovat, že se nepodařilo zastavit pokles počtu obyvatel města, došlo pouze k jeho zpomalení. Pomalu pokračují opravy silnic a chodníků, občané oprávněně kritizují nedostatek cyklostezek. Při projektování cyklostezek často narážíme na požadavky orgánů ochrany přírody, které zhatily plánované propojení Krčína s Novým Městem podél řeky, i na neochotu některých majitelů soukromých pozemků jednat o vedení cyklostezek přes jejich pozemky. Tradiční součástí života města je bohužel pokračování několika dlouholetých sousedských sporů. Městská policie bude v nadcházejících měsících více kontrolovat parkování neukázněných řidičů ničících trávníky a chodníky.

Perspektivy nejbližších let

Jsme přesvědčeni, že naše město zůstane i v nadcházejících letech významným východočeským turistickým cílem. Naší snahou je přilákat k návštěvě také větší množství polských turistů z lázeňských měst ležících těsně za hranicemi. Ve spolupráci s okolími obcemi bylo vydáno první číslo ročenky „Vítejte na Novoměstsku“.

K rozvoji turistického ruchu neoddělitelně patří i rozvoj podnikatelského prostředí. Doufáme, že vizitkou práce naší i našich předchůdců je například pravidelné umístění Nového Města mezi třemi nejlepšími v kraji v soutěži Město pro byznys. V našem městě není vybírán ubytovací poplatek, nájem za plochy pronajaté pro venkovní zahrádky cukráren a restaurací ani poplatek za pronájem městských pozemků při pořádání kulturních a sportovních akcí.

Výzvou pro nejbližší měsíce je příprava rekonstrukce oblasti Zlatého trojúhelníku společně s terminálem Rychta, jednání s odpovědnými organizacemi ohledně možností řešení tranzitní dopravy, pokračování prací na vyřešení budoucnosti areálu Kasáren a zejména schválení nového Územního plánu města.

Závěrem nám dovolte vyjádřit naši víru v to, že předpokladem k řešení všech problémů, ať velkých nebo malých, je otevřenost a informovanost. Právě to je důvodem pravidelného každoročního předkládání této Zprávy o stavu města, ze stejného důvodu vydáváme již třetí Zprávu o činnosti Městského úřadu, ve které nenajdete sáhodlouhé litanie, ale konkrétní čísla, přehledy a grafy. I nadále budeme pokračovat v uveřejňování aktuálních příspěvků na Facebooku, nezapomeneme však ani na generaci, která dává přednost tištěnému Novoměstskému zpravodaji.

Děkujeme všem našim spolupracovníkům, radním i zastupitelům za jejich práci pro Nové Město nad Metují v roce 2016. Děkujeme Vám všem, našim spoluobčanům, za Vaši drobnou a mnohdy nedoceněnou činnost v zájmových klubech a spolcích.

 

V Novém Městě nad Metují, dne 23. února 2017

 

Petr Hable
starosta

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta

 

 

Stránka

  • 1