Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 52
DNES: 783
TÝDEN: 3506
CELKEM: 1879532

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • En français
 • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Slovo tajemníkaBc. Petr Tyč, tajemník MěÚ

Na konci března vydal Městský úřad Nové Město nad Metují Zprávu o činnosti za 2017. V této souvislosti jsem položila několik otázek tajemníkovi Městského úřadu Bc. Petru Tyčovi. V úvodu jsem zmínila zprávu, kterou vydal Městský úřad před několika dny. Můžete nás zhruba seznámit s jejím obsahem?

 

Jde v pořadí již o třetí Zprávu o činnosti Městského úřadu Nové Město nad Metují. Stejně jako v předchozích zprávách za roky 2015 a 2016, zde občan nalezne podrobné informace o činnosti odborů a oddělení MěÚ v roce 2017, přehlednou organizační strukturu úřadu a na ní navazující systém řízení. U každého odboru i oddělení je přehledně zpracován výčet jejich činností podle jednotlivých oblastí a daných kompetencí. Tento přehled je v některých případech doplněn i o odkazy na právní normy, podle kterých je postupováno. To se týká především oblasti přeneseného výkonu státní správy, který MěÚ zajišťuje. Na tyto informace pak ještě navazuje výčet prováděných úkonů v jednotlivých agendách v průběhu roku 2017 a srovnání s roky předcházejícími.

U odborů či oddělení, jejichž činnost je přímo navázána na městský rozpočet, najde občan i přehled o jejich hospodaření s těmito financemi. Věřím, že tato Zpráva dodá všem zájemcům dostatek informací o tom, čím se náš úřad v roce 2017 zabýval a jaké aktivity vyvíjel.

Jako tajemník máte na starosti všechny úředníky, jak si jako vedoucí ověřujete plnění jejich pracovních povinností? Provádíte nějaké kontroly nebo proběhly nějaké kontroly v posledních měsících třeba od nadřízených institucí?

Pro kontrolu práce zaměstnanců úřadu existují standardní postupy, jde o systém kontrolní činnosti vedoucích odborů a oddělení, kdy každý vedoucí má na daný rok zpracován plán své kontrolní činnosti. Ten se týká fakticky všech oblastí činnosti jednotlivých zaměstnanců, tzn. jak práce v odborných agendách, tak dodržování vnitřních předpisů úřadu, zákoníku práce, vyřizování žádostí občanů, práce s dokumenty apod.  Za každý rok pak příslušní vedoucí předkládají souhrnnou zprávu o provedených kontrolách. Tyto postupy mně dávají dostatečně podrobnou informaci o činnosti našich zaměstnanců. Vůči vedoucím odborů pak obdobnou kontrolní činnost realizuji v rámci své činnosti já.

Tolik k vnitřní kontrole, kromě ní jsme ale také kontrolováni nadřízenými orgány, především jde o kontroly z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. V únoru letošního roku proběhla u nás komplexní kontrola výkonu státní správy a provedení dozoru. Tato kontrola probíhá cca každé 3 roky (předchozí byla v srpnu 2015).

Na úřadě byly provedeny kontroly těchto oblastí výkonu státní správy:

 1. Vyřizování stížností podle správního řádu, vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 2. Výkon státní správy na úseku místních poplatků.
 3. Úseky přestupků, evidence obyvatel, matrik, občanských průkazů a cestovních dokladů.
 4. Úsek živnostenského podnikání a podnikání v zemědělství.
 5. Úsek sociálně právní ochrany dětí.
 6. 6/ Úsek výkonu sociální práce.
 7. Úsek prevence - dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
 8. Úsek zdravotnictví (evidence receptů, přestupky atd.).
 9. Úsek rozpočtů škol a školských zařízení.
 10. Úsek státní památkové péče.
 11. Úsek evidence válečných hrobů.
 12. Úseky územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu.
 13. Úseky silničního hospodářství, dopravně správních agend, přestupkových řízení v dopravě a silniční motorové dopravy.
 14. Úseky ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší a odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství, státní správy lesů a státní správy myslivosti a rybářství.

Výsledky všech kontrol jsou podchyceny v protokolech, které byly projednány s jednotlivými vedoucími odborů a oddělení. Jako velice pozitivní výsledek hodnotím především to, že u žádné z kontrolovaných agend nebyly shledány závažnější problémy a nedostatky, což se mj. projevilo tím, že nebyla uložena žádná dodatečná nápravná opatření. To prokazuje velice dobrou úroveň výkonu státní správy v uvedených oblastech a je to zároveň důkazem vysoké profesionality a dobré práce všech zainteresovaných pracovníků úřadu, což při současné složitosti a komplikovanosti související legislativy je o to více potěšující stav.

Rovněž v provedeném dozoru nad výkonem přenesené působnosti města v oblasti zákonnosti nařízení města, usnesení, rozhodnutí či jiných opatření rady a zastupitelstva, nebyly shledány jakékoliv závady.

Od května začíná platit nové nařízení pod zkratkou GDPR o ochraně osobních údajů. Můžete našim čtenářům přiblížit, o co se ve skutečnosti jedná, a jak se toto nařízení dotkne přímo Městského úřadu?

Pod tak trochu tajuplnou zkratkou GDPR se skrývá Obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů. Jde fakticky o právní předpis, který je pro ČR, jako člena EU, právně závazný, tzn., že musí být zapojen do našeho právního systému. GDPR nastavuje jednotná pravidla při zpracování osobních údajů fyzických osob. Neznamená to ale žádnou revoluci v oblasti jejich ochrany. Tomu, kdo dodržuje dosavadní povinnosti dané dosud platným zákonem o ochraně osobních údajů z roku 2000, pak nové Obecné nařízení přinese pouze několik nových povinností (např. ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a někdy i dotčeným subjektům či ustavení tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů). GDPR rovněž vymezuje povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů, kterými je mj. i náš úřad. 

Pro nás to znamenalo provést s pomocí odborné firmy analýzu současného stavu. Proto bylo třeba popsat a uvést všechny činnosti, při kterých osobní údaje zpracováváme a spravujeme. Analýza popisuje současný stav, odhaluje rizika a slabá místa. Na to pak naváže návrh opatření, jak rizika minimalizovat, případně jak napravit nedostatky odhalené analýzou. Součástí celého procesu bude také zpracování vnitřní směrnice pro vymezení předepsaných postupů. Vše musí být připraveno tak, aby činnosti, při kterých zpracováváme či spravujeme osobní údaje osob, byly v souladu s nařízením GDPR od 25. května 2018. 

Toto nařízení ale nemíří pouze na městské a obecní úřady, ale na všechny subjekty, jež s osobními údaji pracují a spravují je. Proto se to např. týká i všech organizací, které město zřizuje, tj. škol, školek a školských zařízení, knihovny, muzea i Městského střediska sociálních služeb OÁZA. I těmto organizacím zpracovává analýzu stejná odborná firma jako našemu úřadu a spolupracují s ní i některé obce v našem správním obvodu. Toto společné zadání mj. pomohlo k zajištění prací odborné firmy za výrazně nižší cenu, než která by byla v případě provedení analýzy zvlášť pro každou organizaci a obec.

 

Děkuji za rozhovor.

Eva Kupková